dr Agnieszka Ogrodnik-Kalita

 

W 1998 roku rozpoczęła naukę w Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Cieszynie. W 2002 roku zdała egzamin maturalny i rozpoczęła studia na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II – kierunek prawo kanoniczne. Studia zakończyła z wyróżnieniem w 2007 roku (temat pracy magisterskiej – „Pozycja prawna Państwa Watykańskiego”, promotor – Ks. Prof. dr hab. Józef Krukowski). W czerwcu 2008 roku uzyskała stopień licencjata prawa kanonicznego.
W latach 2003 – 2007 odbyła studia na kierunku prawo na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Studia zakończyła z oceną bardzo dobrą (temat pracy magisterskiej – „Rozkład pożycia jako przesłanka rozwodu”, promotor – Ks. Bp. Prof. dr hab. Andrzej Dzięga).
W tym czasie odbyła praktyki w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Cieszynie oraz uczestniczyła w kursie „Doradca ds. pozyskiwania funduszy europejskich”. 27 września 2011 r. odbyła się publiczna obrona jej rozprawy doktorskiej pt. "Uzależnienie od alkoholu jako przyczyna rozkładu pożycia małżeńskiego", na podstawie której uzyskała stopień naukowy doktora nauk prawnych w zakresie prawa, nadany uchwałą Rady Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL z dania 18 października 2011 r. Promotorem w przewodzie doktorskim był ks. abp dr hab. Andrzej Dzięga, prof. KUL, zaś recenzentami byli dr hab. Krzysztof Wiak, prof. KUL i dr hab. Marek Andrzejewski, prof. USz.
Od października 2007 roku była zatrudniona na stanowisku asystenta, zaś od marca 2012 r. jest zatrudniona na stanowisku adiunkta w Katedrze Prawa Prywatnego na Wydziale Zamiejscowym Prawa i Nauk o Gospodarce Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Stalowej Woli.

 

 

Prowadzone zajęcia:

 • Prawo rodzinne (ćwiczenia)
 • Orzecznictwo Sądu Najwyższego - sprawy rodzinne (konwersatorium)
 • Prawo o aktach stanu cywilnego (wykład)

 

 

Publikacje:
 

Monografia:

 

Uzależnienie od alkoholu jako przyczyna rozkładu pożycia małżeńskiego, Lublin 2016, ss. 264. 

 

Artykuły:

 1. Alkoholizm jako przyczyna rozwodu, Przegląd Prawno-Ekonomiczny, Nr 3 (2/2008), s. 49-60.
 2. Problem określenia pojęcia „pożycie małżeńskie”, w: Rodzina w prawie. Materiały z drugiej Konferencji Naukowej zorganizowanej w Stalowej Woli w dniu 13 grudnia 2007 r., red. A. Dzięga, Z. Jancewicz, P. Telusiewicz,  Stalowa Wola 2009, s. 125-137.
 3. Interpretacja art. 28 k.r.o. w przypadku uzależnienia od alkoholu, Przegląd Prawno-Ekonomiczny 2009, nr 9, s. 40-49.

 4. Interes dziecka poczętego przy rozwodzie, w: A. Dzięga, M. Greszata-Telusiewicz, Z. Jancewicz, P. Telusiewicz (red.), Kościelne Prawo Procesowe. Prawo rodzinne. Materiały i Studia. Tom 5, Lublin 2010, s. 239-253.

 5. Przymusowy ustrój majątkowy jako środek ochrony majątku rodziny przed szkodliwym wpływem działań małżonka uzależnionego od alkoholu, w: A. Dzięga , M. Greszata–Telusiewicz, Z. Jancewicz, P. Telusiewicz (red.), Kościelne Prawo Procesowe. Prawo rodzinne. Materiały i Studia. Tom 5, Lublin 2010, s. 255-270. 

 6. Znaczenie określenia „pijaństwo” na gruncie przepisów o ubezwłasnowolnieniu, Przegląd Prawno-Ekonomiczny 2010, Nr 12, s. 56-63.

 7. Przestępstwo rozpijania małoletniego a uzyskanie pełnoletniości przez zawarcie małżeństwa, w: K.M. Stępkowska, J.K. Stępkowska, Instytucja rodziny wczoraj i dziś. Perspektywa interdyscyplinarna. Tom 1. Między prawem i rynkiem, Lublin 2012, s. 59-65.

 8. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 13.07.2011 r., III CZP 39/11, Przegląd Prawno-Ekonomiczny 2012, Nr 20, s. 130-134.

 9. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka a opieka medyczna w ciąży, Człowiek - Rodzina - Prawo 2012, Nr 5, s. 8.

 10. Małoletniość rodziców a jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka,  Człowiek - Rodzina - Prawo 2012, Nr 8, s. 4.

 11. Świadczenie pielęgnacyjne w przypadku dziecka urodzonego przedwcześnie,  Człowiek - Rodzina - Prawo 2012, Nr 9, s. 4.

 12. Single allowance due to the birth of a live child and medical care during pregnancy, Człowiek - Rodzina - Prawo 2012, Nr 5, s. 9.

 13. Minority of parents and the single allowance due to the birth of a live child, Człowiek - Rodzina - Prawo 2012, Nr 8, s. 5.

 14. Attendance allowance for a child born prematurely,  Człowiek - Rodzina - Prawo 2012, Nr 9, s. 5.

 15. Uznanie ojcostwa przez mężczyznę, który ukończył 16 lat, a nie ma ukończonych lat 18, Studia Prawnicze KUL 2013, nr 3, s. 75-89.

 16. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 19 kwietnia 2012 r., IV CSK 459/11, OSNC 2012/10/122, Przegląd Prawno-Ekonomiczny 2014, nr 27, s. 132-138.

 17. Termin do wytoczenia powództwa o zaprzeczenie ojcostwa przez męża matki a dobro dziecka, w: K.M. Woźniak, A. Jakieła (red.), Ochrona praw dzieci, Lublin 2014, s. 73-86. 

 18. Obowiązek alimentacyjny krewnych względem dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej, w: J.M. Łukasiewicz, I. Ramus (red.), Prawo alimentacyjne. Zagadnienia problemowe. Tom II. Zagadnienia materialne, Toruń 2015, s. 213-230.

 19.  

  Matka, uczennica, dziecko: wybrane aspekty sytuacji prawnej małoletniej matki, Społeczeństwo i Rodzina 2015, nr 4, s. 95-109.

 20. Prawo ojca do uznania ojcostwa dziecka martwo urodzonego, w: E. Ogrodzka-Mazur, G. Błahut, T.B. Chmiel  (red.), Współczesne ojcostwo. Konteksty kulturowe, pedagogiczne i prawne, Toruń 2016, s. 125-141.

 21. Płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego a ustawowy ustrój majątkowy, Prawo Europejskie w praktyce 2016, Nr 9, s. 7-14. 

Hasła:

Ubezpieczenia społeczne, w: red. S. Serafin, B. Szmulik, Leksykon obywatela, Warszawa 2008, s. 877 – 893.

 

 

Konsultacje:

czwartek 19:20 - 20:00, piątek 15.20 - 16.10 (w terminach przyjazdów)

 

E – mail:
agni285@wp.pl

Autor: Dominik Tyrawa
Ostatnia aktualizacja: 09.03.2017, godz. 20:28 - Filip Ciepły