dr Andrzej Rąpała, adiunkt

 

Życiorys naukowy

 

Ukończył prawo na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Zatrudniony w II Katedrze Prawa Cywilnego KUL od roku 2000; od 2009 r. na stanowisku adiunkta. W roku 2006 uzyskał stopień naukowy doktora nauk prawnych na podstawie rozprawy doktorskiej pt. "Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przy wykonywaniu władzy publicznej przez samorząd terytorialny", napisanej pod kierunkiem prof. dr. hab. Józefa Jana Skoczylasa. Ukończył Europejskie Studium Samorządowe organizowane przez Fundację Rozwoju KUL oraz podyplomowe studia w zakresie przygotowania pedagogicznego w Instytucie Pedagogiki KUL. Przedmiotem zainteresowań badawczych są przede wszystkim zagadnienia z zakresu prawa zobowiązań oraz samorządu terytorialnego.

 

 

Wybrane zajęcia dydaktyczne

 

Prawo cywilne - zobowiązania (wykład - studia niestacjonarne)

Prawo cywilne - zobowiązania (ćwiczenia)

 

 

 

Publikacje

 

Podmioty odpowiedzialne za szkody wyrządzone przez funkcjonariuszy samorządy terytorialnego, „Prawo Administracja Kościół” 2-3 (2002, wyd. 2003), s.73-90

 

Odpowiedzialność powiatu i województwa z tytułu czynów niedozwolonych, [w:] Iustitia Civitatis Fundamentum. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Wiesława Chrzanowskiego, red. H. Cioch, ks. A. Dębiński, J. Chaciński, Lublin 2003, s. 313 – 343

 

Zmiany przepisów Kodeksu cywilnego dotyczące odsetek maksymalnych [w:] Najnowsze zmiany polskiego prawa prywatnego i publicznego a funkcjonowanie rynków finansowych. Ogólnopolska Konferencja Naukowa- Nałęczów Zdrój 3-5 października 2008 roku. TNOiK Rzeszów 2008

 

Poświadczenie dziedziczenia przez notariusza, [w:] System Informacji Prawnej Lex dla Notariusza 31/08

 

Umowne prawo pierwokupu,[w:] System Informacji Prawnej Lex dla Notariusza 44/08

 

Umowne zniesienie współwłasności nieruchomości, [w:] System Informacji Prawnej Lex dla Notariusza 50/08

 

Odszkodowanie na zasadzie słuszności jako przejaw humanizacji reguł odpowiedzialności cywilnej, [w:] Człowiek pomiędzy prawem a ekonomią w procesie integracji europejskiej (L'uomo tra diritto ed economia nel processo d'intergrazione europea), red. G.Dammacco, B.Sitek, O.Cabaj, Olsztyn - Bari, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - Uniwersytet w Bari, 2008

 

Błąd, Brak świadomości i swobody, Dobra wiara, Działanie bez umocowania, Elementy czynności prawnej, Groźba, Oferta, Pełnomocnictwo, Podstęp, Posłaniec, Pozorność, Pożytki, Prokura, Przedawnienie, Przedstawicielstwo, Przerwanie biegu przedawnienia, Przetarg i aukcja, Samopomoc, Termin zawity, Zawieranie umów na odległość, Zawieranie umów w obrocie profesjonalnym, Zawieszenie biegu przedawnienia, Zdarzenie cywilnoprawne, Prawo rzeczowe-istota, Własność samorządowa, Własność Skarbu Państwa, Anatocyzm, Odsetki, Świadczenie, Świadczenie pieniężne, Waloryzacja, Zasada nominalizmu, Zasada walutowości, Zobowiązanie, [w:] Leskykon Obywatela, red. S. Serafin, B. Szmulik, Warszawa 2008

 

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, [w:] System Informacji Prawnej Lex dla Notariusza, LEX/el 2009, nr 95058

 

Zadatek, [w:] System Informacji Prawnej Lex dla Notariusza, LEX/el 2010, nr 122238

 

Odpowiedzialność za szkody wyrządzone ustanowieniem aktu prawa miejscowego przez organy samorządu terytorialnego, Studia Prawnicze KUL 2010, nr 4

 

Bezprawność jako przesłanka odpowiedzialności za szkody wyrządzone przy wykonywaniu władzy publicznej, Roczniki Nauk Prawnych 2010, t. XX, nr 2

 

Kara umowna, [w:] System Informacji Prawnej Lex dla Notariusza, LEX/el 2011, nr 126941

 

Charakter umownego prawa odstąpienia, [w:] System Informacji Prawnej Lex dla Notariusza, LEX/el 2011, nr 134095

 

Wykonanie umownego prawa odstąpienia, [w:] System Informacji Prawnej Lex dla Notariusza, LEX/el 2011, nr 134096

 

Odstępne, [w:] System Informacji Prawnej Lex dla Notariusza, LEX/el 2012, nr 142076

 

Wybrane problemy stosowania prawa wewnętrznego związków wyznaniowych w sprawach majątkowych, [w:] Standardy bezstronności światopoglądowej władz publicznych, red. A. Mezglewski, A. Tunia, Lublin 2013

 

M. Chajda, A. Rąpała, Odpowiedzialność odszkodowawcza gminy za działania straży gminnej, [w:] Straż gminna jako organ kontroli ruchu drogowego, red. A. Mezglewski, Lublin 2014

 

Przeniesienie na inną osobę uprawnień i obowiązków związanych z uczestnictwem w pielgrzymce, [w:] Prawne aspekty turystyki pielgrzymkowej, red. A. Tunia, Lublin 2014

 

Rola powiatu w usuwaniu pojazdów zagrażających bezpieczeństwu i porządkowi ruchu drogowego, [w:] Ruch drogowy - ochrona danych osobowych, kontrola, prawnokarne następstwa, red. A. Mezglewski, A. Tunia, M. Skwarzyński, Lublin 2015

 

Zebranie wiejskie - uwagi o organizacji i zadaniach, Opolskie Studia Administracyjno-Prawne XIV/3, Opole 2016

 

 

Konferencje i referaty

 

Odszkodowanie na zasadzie słuszności jako przejaw humanizacji reguł odpowiedzialności cywilnej - komunikat na VII Międzynarodowej Konferencji Praw Człowieka "Człowiek pomiędzy prawem a ekonomią", Olsztyn, 1-2 czerwca 2007 r.

 

Zmiany przepisów Kodeksu cywilnego dotyczące odsetek maksymalnych, referat wygłoszony na ogólnopolskie konferencji naukowej: Najnowsze zmiany polskiego prawa prywatnego i publicznego a funkcjonowanie rynków finansowych, Nałęczów Zdrój, 3-5 października 2008 r., TNOiK Rzeszów

 

Wybrane problemy stosowania prawa wewnętrznego związków wyznaniowych w sprawach majątkowych, referat wygłoszony na konferencji naukowej: Standardy świeckości władzy wykonawczej i sądowniczej, zorganizowanej przez Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego, Sromowce Niżne, 7 - 9 marca 2012 r.

 

Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez strażników gminnych, współautorstwo oraz wygłoszenie referatu z dr. Michałem Chajdą na konferencji naukowej: Straż gminna jako organ kontroli ruchu drogowego, Nasutów, 9 kwietnia 2013 r.

 

Konferencja naukowa: Podstawowe konstrukcje i tendencje rozwojowe prawa spółdzielczego, Lublin, 25 kwietnia 2013 r. [współorganizator]

 

Przeniesieni na inną osobę uprawnień i obowiązków związanych z uczestnictwem w pielgrzymce, referat wygłoszony na krajowej konferencji naukowej: Otoczenie prawne turystyki pielgrzymkowej, Sromowce Niżne, 22-24 września 2013 r.

 

Rola organów powiatu w usuwaniu pojazdów zagrażających bezpieczeństwu i porządkowi ruchu drogowego, referat wygłoszony na krajowej konferencji naukowej: Prawne wymogi kontroli ruchu drogowego, Polańczyk-Myczków, 11-14 września 2014 r.

 

Wizerunek jako przedmiot ochrony cywilnoprawnej w warunkach ruchu drogowego, referat wygłoszony na krajowej konferencji naukowej: Ochrona wizerunku oraz danych osobowych uczestników ruchu drogowego, Jastrzębia Góra, 11 kwietnia 2015 r.

 

Autor: Sebastian Frydrych
Ostatnia aktualizacja: 06.03.2018, godz. 09:38 - Andrzej Rąpała