Dr Aneta Biały, adiunkt, opiekun IV roku prawa, sekretarz Katedry

Życiorys naukowy

 

Ukończyła prawo i administrację na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Od roku 2004 jest doktorantką, a od 2007 roku asystentem w II Katedrze Prawa Cywilnego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Przedmiotem zainteresowań badawczych jest funkcjonowanie sądownictwa polubownego w Polsce, jako alternatywny do sądownictwa państwowego sposób rozwiązywania sporów. W czerwcu 2009 roku obroniła pracę doktorską napisaną pod kierunkiem naukowym prof. dr. hab Józefa Jana Skoczylasa, pt. Uznanie i stwierdzenie wykonalności orzeczeń sądów polubownych.

 

 

Zajęcia dydaktyczne 

 

Odpowiedzialność odszkodowawcza ubezpieczycieli - wykład

Prawo cywilne - zobowiązania - ćwiczenia

Podstawy prawa cywilnego (część ogólna, zobowiązania, prawo rzeczowe) - ćwiczenia

Dochodzenie wierzytelności w praktyce - pisanie pism - konwersatorium

Klinika prawa - sekcja cywilna - laboratorium

 

 

 

Ważniejsze publikacje

 

1. Polubowne rozstrzyganie sporów przez instytucje finansowe, [w:] Najnowsze zmiany polskiego prawa prywatnego i publicznego a funkcjonowanie rynków finansowych. Ogólnopolska Konferencja Naukowa- Nałęczów Zdrój 3-5 października 2008 roku. TNOiK Rzeszów 2008,

2. Uznanie i stwierdzenie wykonalności zagranicznych orzeczeń sądów polubownych, [w:] Arbitraż i mediacje. Praktyczne aspekty stosowania przepisów. Materiały z Konferencji Naukowej - Iwonicz Zdrój 18-20.10.2007. TNOiK Rzeszów 2007,

3. Zarys historii sądownictwa polubownego do 1939 roku, [w:] red. J. Olszewski, Sądy polubowne i mediacje. Warszawa 2008,

4. Granice czasowe uznania orzeczenia zagranicznego - jeden ze skutków uznania, [w:] red. J.Olszewski, Arbitraż i mediacja, Aktualne probelmy teorii i praktyki funkcjonowania sądów polubownych i ośrodków mediacyjnych, TNOiK, Rzeszów 2009,

5. Uznanie i stwierdzenie wykonalności orzeczeń sądów polubownych, www.prawonacodzien.org.,

6. Problematyka międzynarodowego arbitrażu handlowego - wybrane aspekty (cz.I), www.prawonacodzien.org.,

7. Problematyka międzynarodowego arbitrażu handlowego - wybrane aspekty (cz.II), www.prawonacodzien.org.,

8. Nieprawidłowości w obrocie produktami leczniczymi, [w:] red. M. Załucki, Rozwój prawa własności intelektualnej w sektorze farmaceutycznym, Warszawa 2010,

9. Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji: Rozwój prawa własności intelektualnej w sektorze farmaceutycznym, Rzeszów 25 - 26 marca 2010 r., Studia Prawnicze KUL 2010, nr 2-3,

10. Wpływ teorii arbitrażu na problematykę prawa właściwego dla umowy o arbitraż w międzynarodowym arbitrażu handlowym, Studia Prawnicze KUL 2010, nr 2-3,

11. Sprawozdzanie z konferencji naukowej: Alternatywne rozwiązywanie sporów. Regulacja prawna mediacji, Lublin 26 - 27 kwietnia 2010, Studia Prawnicze KUL 2010, nr 2-3,

12. Zakładamy fundację (cz.I-IV), poradnik opublikowany na www.faberconsulting.com,

13. Zakładamy spółdzielnię socjalną (cz.I-V), poradnik opublikowany na: www.faberconsulting.com,

14 Regulacja w zakresie bezpieczeństwa na terenach narciarskich na podstawie ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i zorganizowanych terenach narciarskich, www.prawonacodzien.org,

15. Problemy prawne związane z realizacją ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych, opublikowane na: www.prawonacodzien.org

16. The situation of the aggrieved party in the context of the statute of limitations for claims based on tort in accordance with article 442 i. 1 of the Civil Code, (Sytuacja poszkodowanego w kontekście przedawnienia roszczeń z tytułu czynów niedozwolonych według art. 442 i. 1 kodeksu cywilnego), TEKA Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie, t. VIII/2015

17. Liability of an organizer of collective public transport for a personal injury inflicted on a passenger, in: Reviewed Proceedings of the International Scientific Conference on Právní ROZPRAVY 2016, International Scientific Conference on law and law studies „Theory, Evolution, Practices of Law", Vol. VI

18. Podatek akcyzowy a wewnątrzwspólnotowe nabycie pojazdu w praktyce organów podatkowych i sądów administracyjnych w Polsce (wybrane aspekty), Roczniki Nauk Prawnych, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, tom XXVI, numer 2/2016

 

 

Ważniejsze konferencje naukowe i szkolenia

 

Regulacje międzynarodowe odnoszące się do uznania i stwierdzania wykonalności zagranicznych orzeczeń sądów polubownych - referat na XVI Tygodniu Prawników, KUL 10-13 marca 2008 r.

 

Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Najnowsze zmiany polskiego prawa prywatnego i publicznego a funkcjonowanie rynków finansowych, Nałęczów 3 - 5 października 2008 r.

 

Międzynarodowa Konferencja Naukowa w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II: Prawo sądowe cywilne - wyzwania dla Europy, 17 - 18 października 2008 r.

 

Konferencja naukowa i szkolenie z zakresu funkcjonowania sądownictwa arbitrażowego w Polsce: Arbitraż jako alternatywa dla sądownictwa powszechnego, zorganizowana przez Sąd Arbitrażowy przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach, Katowice 21 października 2008 r., głos w dyskusji.

 

Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Perspektywy rozwoju sądownictwa arbitrażowego, zorganizowana przez Uniwersytet Śląski przy współudziale Wydawnictwa C.H.BECK, Katowice  20 - 21 listopada 2008 r., głos w dyskusji.

 

Sądownictwo arbitrażowe w nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego z 28 lipca 2005 roku - referat na III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, Nałęczów-Zdrój 8 - 10 maja 2009 roku.

 

Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Rozwój prawa własności intelektualnej w sektorze farmaceutycznym, Rzeszów 25 - 26 marca 2010 r.

 

Konferencja: Alternatywne rozwiązywania sporów. Regulacja prawna mediacji, zorganizowana przez Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia, Lublin 26 - 27 kwietnia 2010 r., głos w dyskusji.

 

Konferencja: Ubezpieczenie ochrony prawnej - prawnik dla przezornego Polaka, Warszawa 16 maja 2011 r.

 

Konferencja regionalna: Świadomy obywatel - bezpłatne poradnictwo obywatelskie na terenie powiatu łęczyńskiego, lubartowskiego i miasta Lublin, zorganizowana przez Stowarzyszenie Inicjatyw Samorządowych, 27 lutego 2013 r., Lublin

 

Ogólnopolska konferencja naukowa: Antoni Kość jako filozof prawa, połączona z prezentacją Księgi: Abiit, non obiit, poświęconej pamięci Księdza Profesora Antoniego Kościa SVD, Lublin, 22 marca 2013 r.

 

Clinical Legal Education in Poland. Legal Clinics in Poland, referat wygłoszony na konferencji międzynarodowej: International Scientific Conference of the Legal Clinics 15-17.09.2016 School of Clinical Legal Education: V4 + Ukraine, zorganizowanej przez Vasyl Stefanyk Precarpathian National University in Ivano-Frankivsk

 

Głos, w języku angielskim, w dyskusji panelowej: Specification of future development Law clinics in Ukraine and V4 countries: short-term and long-term perspectives; uczestnik został zaproszony w charakterze eksperta; konferencja: International Scientific Conference of the Legal Clinics 15-17.09.2016 School of Clinical Legal Education: V4 + Ukraine, zorganizowana przez 6 ośrodków naukowych: Trnava University In Trnava, Charles University In Prague, Palacky University Olomouc, University of Szeged, The John Paul II Catholic University of Lublin, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University; finansowana z grantu: The international Visegrad Found's Small Grant No. 11610152

 

 

Pełnione funkcje

Opiekun II roku na kierunku: prawo w biznesie

Sekretarz II Katedry Prawa Cywilnego KUL

Opiekun Uniwersyteckiej Poradni Prawnej

Koordynator Sekcji Cywilnej Uniwersyteckiej Poradni Prawnej

Kurator ELSA - Oddział w Lublinie

Członek Zespołu Badawczego - Ośrodka Badań ADR "Prawo i Gospodarka", funkcjonującego na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL

 

 

Konsultacje

Czwartek, godz. 9.15-10.45, sala C-749

Autor: Sebastian Frydrych
Ostatnia aktualizacja: 04.10.2016, godz. 10:09 - Andrzej Rąpała