1. Informacje ogólne

asystent w Katedrze Medialnej Komunikacji Społecznej, doktor nauk humanistycznych, medioznawca w zakresie dziennikarstwa radiowego.

Kurator Koła Naukowego Studentów Dziennikarstwa KUL  

 

 1. Kompetencje zawodowe

 

stopień doktora nauk humanistycznych uzyskany w KUL w roku 2009 na podstawie rozprawy „Szuka radiowa w Polsce i jej krytyka do 1939 roku” napisanej pod kierunkiem prof. dr. hab. Józefa Ferta. Egzamin doktorski summa cum laude.

 

rok 2006/2007 współpraca w zakresie dydaktyki dziennikarskiej z Kolegium UMCS w Białej Podlaskiej oraz rozpoczęcie współpracy dydaktycznej z Instytutem Filologii Polskiej KUL

 

od roku 2010 współpraca dydaktyczna z Instytutem Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej KUL

 

od roku 2011 asystent w Katedrze Teorii i Praktyki Komunikacyjnej Radia IDiKS KUL

 

od  roku 2016 asystent w Katedrze Medialnej Komunikacji Społecznej IDiKS KUL

 

 1. Doświadczenie medialne

od 1992 współpraca z Polskiem Radiem Lublin

w latach 2001-2016 dziennikarka w Redakcji Publicystyki Kulturalnej

 

Autorka audycji literackich, kulturalnych, społecznych oraz promujących naukę, m.in. „Okienko literackie”,  „Wieczór literacko-muzyczny”, „Magazyn kulturalny”, „Meandry nauki”, „Eureka”, „Rozmowy o niepełnosprawnych”, „Rozmowy o edukacji”, „My rodzice”, „Spojrzenia”. Jako reporterka radiowa relacjonowała wiele wydarzeń kulturalnych, społecznych i naukowych, m.in. Lubelski Festiwal Nauki, Kongres Kultury Chrześcijańskiej, Światowe Dni Młodzieży, Festiwal Miasto Poezji, Noc Kultury, Festiwal „Śladami Singera”. Prowadziła audycje „na żywo” w dniach żałoby  i pogrzebu Jana Pawła II. Koordynatorka wydarzeń w ramach Lubelskiego Festiwalu Nauki w Polskim Radiu Lublin w latach: 2009-2010. Współpracowała z II Programem Polskiego Radia w Warszawie.

 

Nagrody dziennikarskie:

 

 • rok 2005 GRAND PRIX Lubelskiej Nagrody Młodych Stowarzyszenia Dziennikarzy RP
 • rok 2004 Medal Wschodniej Fundacji Kultury „Akcent” „za szczególne walory warsztatu twórczości dziennikarskiej”
 • rok 2004 wyróżnienie Stowarzyszenia Dziennikarzy RP oraz Nagroda Marszałka Województwa Lubelskiego
 • nagrody i wyróżnienia w radiowych konkursach na najlepsze audycje artystyczne i materiały reporterskie

 

 1. Publikacje

 

Monografia:

Sztuka radiowa w Polsce i jej krytyka do 1939 roku, Lublin 2012.

Książka prezentuje narodziny i ewolucję artystycznych form radiowych (głównie słuchowiska i reportażu), rekonstruuje estetykę radiową oraz praktykę studyjną związaną z powstawaniem audycji Polskiego Radia w okresie do II wojny światowej. Autorka analizuje mało znaną dziedzinę krytyki artystycznej, jaką jest krytyka sztuki radiowej w jej przedwojennym okresie, przedstawia ówczesne przestrzenie dyskusji o sztuce słuchowiskowej, kryteria oceny, formującą się nomenklaturę i metodologię badań przekazu radiowego.

 

Najważniejsze artykuły:

Kanonizacja Jana Pawła II w radiu regionalnym na przykładzie Polskiego Radia Lublin, w: Wielkość czy Autorytet? Jan Paweł II w przekazach polskich mediów podczas Jego kanonizacji, red. Jerzy Olędzki, Teresa Sasińska-Klas, Warszawa 2016.

 

Autoportret dziennikarza radiowego. Metarefleksja zawodowa dziennikarzy w reportażach Polskiego Radia, w: Media a wartości. Człowiek w mediach, red. Monika Gabryś-Sławińska, Katarzyna, Pilipiuk, Biała Podlaska 2016. Dostęp http://: http://pfwt.webd.pl/pfwt/pliki/mediaiw5.pdf

 

 

Emigracyjne doświadczenia Samotnika znad Arno we współczesnej narracji radiowej. Dwie audycje o Teofilu Lenartowiczu, w: Polacy na obczyźnie, red. Samanta Kowalska, Alicja Kędziora, Mirosław J., Śmiałek, Poznań-Kalisz 2016.

 

Artysta i sztuka we współczesnej narracji radiowej, w: Medialne reprezentacje kultury, t. 1: Literatura, teatr, sztuka, religia , red. Anna, Sugier-Szerega, Lublin 2015.

 

Czułe ucho. O kompetencjach dziennikarza radiowego, w: Różnorodność kompetencji medialnej nadawców, red. Justyna Szulich-Kałuża, Małgorzata Sławek-Czochra, Lublin 2015.

 

«Przyjdź i zobacz!» audycje radiowe z udziałem publiczności, w: Gatunki i formaty we współczesnych mediach, red. Wiesław Godzic, Andrzej Kozieł, Joanna Szylko-Kwas, Warszawa 2015.

 

Reportaż radiowy w kontekście internetu. Tematyka - funkcje narracyjne - udostępnianie, w: Mediamorfozy, red. Tomasz Gackowski, Warszawa 2015.

 

O literaturze w radiu. Specjalistyczna wiedza w masowym medium, w: Poezja i egzystencja: księga jubileuszowa ku czci Profesora Józefa F. Ferta, red. Wojciech Kruszewski, Dariusz Pachocki, Lublin 2015.

 

Radio w przestrzeni nowych mediów. Perspektywa dziennikarska, "Res Rhetorica" 2015, nr 3: Retoryka i hybrydyczność. Dostęp http://: http://resrhetorica.com/index.php/RR

 

Radio: w stronę oryginalnego języka przekazu, w: Radio i społeczeństwo, red. Grażyna Stachyra, Elżbieta Pawlak-Hejno, Lublin 2011.

 

Teksty popularno-naukowe:

Nasłuchiwanie. O pisarstwie Kazimierza Kummera, Bydgoski Informator Kulturalny 2015, nr 5, dostęp: http://www.bik.bydgoszcz.pl/index.php?option=com_k2&view=item&id=3746:nasluchiwanie-o-pisarstwie-kazimierza-kummera

 

 1. Konferencje, sympozja

 

Referat: Jakiego dziennikarza potrzebuje dziś radio? Katalog kompetencji i wnioski dydaktyczne,  I Ogólnopolska Konferencja Naukowa Rozgłośni Studenckich "Radioucze(L)ni", Uniwersytet Gdański, Gdańsk 11-12 października 2016.

 

Referat: Wywiad radiowy: struktura zdarzenia antenowego, Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Medium radiowe w oczach współczesnych badaczy", Uniwersytet Łódzki, 17 maja 2016.

 

Referat: Radio w budowaniu tożsamości lokalnej, Ogólnopolska Konferencja naukowa "Medialne ramy tożsamości", KUL, Lublin, 1-2 kwietnia 2016.

 

Referat: Poza studiem. Radiowa formuła outside broadcast, Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Współczesne media – gatunki w mediach", UMCS, Lublin, 4-5 kwietnia 2016.

 

Referat: Przeszłość w dźwiękach. Radiowa narracja historyczna, Dzień Dziennikarza "Media o historii", KUL, Lublin, 14 marca 2016.

 

Referat: Żywioły: literacki i dziennikarski w prozie Kazimierza Kummera, Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe "Kazimierz Kummer. Literatura i "dziennikarska febra", Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 17 listopada 2015.

 

Panelista w dyskusji: Aktualność prozy Kummera, Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe Kazimierz Kummer. Literatura i "dziennikarska febra".  Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 17 listopada 2015

 

Referat: Osobowość radiowa. Narracje autokreacyjne w awizualnym (?) medium, XIV konferencja Polskiego Towarzystwa Retorycznego pt. "Retoryka wizerunku medialnego", Wydział Nauk Społecznych SGGW Warszawa, 5-6 listopada 2015.

 

Referat: Kanonizacja Jana Pawła II w radiu regionalnym na przykładzie Polskiego Radia Lublin, Ogólnopolska konferencja: „Wielkość czy autorytet? Jan Paweł II w przekazach polskich mediów podczas Jego kanonizacji” organizowana przez Instytuty Dziennikarskie: UKSW, UW, UJ, KUL oraz Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia” i Stowarzyszenie Absolwentów Dzieło, miejsce obrad: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, 16-17 października 2015.

 

Referat: Emigracyjne doświadczenia Samotnika znad Arno we współczesnej narracji radiowej. Dwie audycje o Teofilu Lenartowiczu, Międzynarodowa  Konferencja  Naukowa  „Polacy  wśród  innych  narodów. Reminiscencje  i  wpływy   w  dziedzictwie  kulturowym”, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Kalisz, 10-11 września 2015.

 

Panelista w dyskusji: Retoryka w dziennikarstwie, Ogólnopolskie Warsztaty Retoryczne. Retoryka w dziennikarstwie, Polskie Towarzystwo Retoryczne, miejsce obrad:  PAN Warszawa, 29 maja 2015.

 

Referat: Autoportret dziennikarza radiowego, Ogólnopolska Konferencja „Media a wartości” Część V. Człowiek w mediach,  UMCS, Podlaska Fundacja Wspierania Talentów, Biała Podlaska, 20-21 maja 2015.

 

Referat: Prywatne, osobiste, intymne. Formuły personalizacji wypowiedzi w przekazie radiowym, IX Międzynarodowa Konferencja Etyki Mediów "Prywatność w mediach. Prywatność i społecznościowość mediów", Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Kraków 13-14 maja 2015.

 

Referat: Audycje radiowe z udziałem publiczności - charakterystyka konwencji gatunkowej, V Ogólnopolskie Seminarium Medioznawcze "Gatunki i Formaty we współczesnych mediach", Uniwersytetu Warszawskiego, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Warszawa 26-27 marca 2015.

 

Referat: Reportaż radiowy w kontekście Internetu, V Ogólnopolska Konferencja Metodologiczna Medioznawców „Internetowość mediów masowych w czasach mediamorfoz, cyfryzacji i konwergencji – nowa ekologia mediów”, Uniwersytet Warszawski, 20-21 listopada 2014.

 

Referat: Artysta i sztuka we współczesnej narracji radiowej, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Kultura w mediach. Media w kulturze”, Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej KUL, Lublin 1-4 kwietnia 2014.

 

Referat:  Radio: od 'blind medium' do nowoczesnego języka sztuki.

Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa "Radio a społeczeństwo",

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, 12-13 kwietnia 2010.

 

 1. Projekty

Wykonawca w projektach:

 

 Multimedialna Książka Życia: klasyczny i elektroniczny program promocji czytelnictwa w Muzeum Nadwiślańskim, kwiecień-grudzień 2016, Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym, Oddział Dom Kuncewiczów, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

„Lublinianie inspirują lublinian. W dzielnicach trudno się nudzić”, luty-listopad 2016, Stowarzyszenie Przyjaciół Radia Lublin, Urząd Miasta Lublin 

 

 „Lubinianie inspirują lublinian”, listopad-grudzień 2015, Stowarzyszenie Przyjaciół Radia Lublin, Urząd Miasta Lublin 

 

 1. Prowadzenie spotkań i wydarzeń, m.in:

V Kongresu Kultury Chrześcijańskiej, Lublin 13-16.10.2016

Spotkania pt. ”Odnalezione” poświeconego prozie dziennikarza radiowego i pisarza Kazimierza Kummera: Studio Kameralne Polskiego Radia Lublin 20.10.2016

Cyklu spotkań „Nasz Profesor Świętym” w KUL: z s. prof. Z. Zdybicką, ks. Prof. A. Szostkiem, dr W. Półtawską,

spotkań z Krzysztofem Ziemcem, Mikołajem Łozińskim, ks. Janem Twardowskim

 

 1. kontakt: wasil@kul.pl

 

Autor: Maria Kołtunowska
Ostatnia aktualizacja: 16.03.2018, godz. 23:48 - Aneta Wójciszyn-Wasil