Dr Barbara Wolny


barbara_wolny2Życiorys naukowy:

 

Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. Katedra Pedagogiki Szkolnej i Zarządzania Oświatą. Zainteresowania naukowe: edukacja szkolna, w tym: zdrowotna, promocja zdrowia i wychowanie fizyczne w aspekcie aksjologicznym. Promotor i recenzent prac magisterskich, licencjackich i dyplomowych. Autorka licznych pozycji książkowych, poradników oraz wielu artykułów naukowych, programów szkolnych i materiałów dydaktycznych dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i szkolnej. Członek Zespołu Pedagogiki Chrześcijańskiej KUL Lublin. Kierownik Studiów Podyplomowych w zakresie edukacji wczesnoszkolnej z wychowaniem przedszkolnym. Współpracuje z Forum Media Polska (Poznań) przygotowując scenariusze zajęć dla uczniów w ramach „Atrakcyjnych zajęć wyrównawczych”. Organizator wielu konferencji naukowych, seminariów i warsztatów naukowo – metodycznych. Kurator Studenckiego Koła Naukowego Młodych Dydaktyków KUL. Edukator Projektu „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy” w województwie podkarpackim. Koordynator Sieci „Jak rozwijać twórcze myślenie uczniów” (ORE). Koordynator „Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem”. Rejonowy Koordynator Sieci Szkół Promujących Zdrowie w województwie podkarpackim. Członek zespołu ds. promocji zdrowia w Kuratorium Oświaty (Rzeszów). Edukator o specjalności „Konstruowanie programów szkolnych”. Ekspert MEN ds. awansu zawodowego nauczycieli. Wieloletnia współpraca z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie w zakresie edukacji zdrowotnej, promocji zdrowia i pracy z uczniem o specyficznych problemach edukacyjnych.

 

Konsultacje

Katedra Pedagogiki Szkolnej i Zarządzania Oświatą (Akademik nr 1, pokój 22)

piątek: 17.30 – 19.00

 

 

Dorobek naukowy

Wydawnictwa książkowe

  • opublikowanie wydawnictwa książkowego
 1. Wychowanie fizyczne w zreformowanej szkole. Ranga i miejsce wychowania fizycznego w polskiej szkole. Cz.1, Wyd. KUL Lublin 2006
 2. Wychowanie fizyczne w zreformowanej szkole. Wartości i wartościowanie wychowania fizycznego przez współczesną szkołę. Cz.2 Wyd. KUL Lublin 2008. 
 3. Edukacja zdrowotna we współczesnej szkole. Poradnik dla nauczycieli realizujących edukację prozdrowotną w szkole podstawowej, Wyd. Diecezjalne w Sandomierzu  2008.
 4. Edukacja zdrowotna we współczesnej szkole. Poradnik dla nauczycieli realizujących edukację prozdrowotną w szkole podstawowej, gimnazjum i szkole ponadgimnzajalnej, Wydanie II rozszerzone, Campus WZNoS KUL w Stalowej Woli, 2009.
 5. Edukacja zdrowotna w szkole. Poradnik dla nauczycieli realizujących edukację prozdrowotną w szkole podstawowej, gimnazjum i szkole ponadgimnzajalnej, Wydanie III rozszerzone o realizację edukacji zdrowotnej według nowej „Podstawy programowej, Campus WZNoS KUL w Stalowej Woli, 2010.
 6. Edukacja zdrowotna w szkole. Poradnik dla nauczycieli realizujących edukację prozdrowotną w szkole podstawowej, gimnazjum i szkole ponadgimnzajalnej, Wydanie IV poprawione i rozszerzone o realizację edukacji zdrowotnej według nowej „Podstawy programowej”, Campus WZNoS KUL w Stalowej Woli, 2010.
 7. Edukacja zdrowotna w naukach medycznych i społecznych. Zagrożenia zdrowia, profilaktyka, wychowanie zdrowotne (pod redakcją), Cz. 1, Wyd. Diecezjalne
  w Sandomierzu 2008.
 8.  Edukacja zdrowotna szansą na poprawę jakości życia (pod redakcją), Fundacja Campus WZNoS KUL w Stalowej Woli 2009.
 9. Edukacja zdrowotna w nowej „Podstawie programowej”. Nowy kierunek szkolnej edukacji zdrowotnej (pod redakcją), Wyd. Starostwo Powiatowe w Tarnowie 2010
 10. Wieloaspektowość problematyki pomocy dziecku i rodzinie w sytuacji kryzysowej. Teoria i praktyka, (pod redakcją), Studio Książki, Tarnów 2010.
 11. Jan Paweł II Wielki. Dziedzictwo i pamięć, (pod redakcją), Studio Książki, Tarnów 2010.
 12. Edukacja zdrowotna w naukach medycznych i społecznych. Antropologia – aksjologia –Problemy zdrowotne i społeczne wieku starczego, (pod redakcją), Cz. 2., Studio Książki, Tarnów 2010.

 

Wykaz artykułów drukowanych w czasopismach

  • krajowych
 1. Wpływ szkoły promującej zdrowie na zachowania zdrowotne uczniów, „Kwartalnik Edukacyjny”, PCEN w Rzeszowie, 3 – 4 (38 – 39), 2004.
 2. Preferencja wartości „zdrowia” w szkole promującej zdrowie, „Kwartalnik Edukacyjny”, PCEN w Rzeszowie, 1(44) Wiosna 2006, s. 26 – 37.
 3. Antropologiczne podstawy współczesnego wychowania fizycznego, „Społeczeństwo i rodzina” Stalowowolskie Studia KUL, nr 6 (1/2006), Stalowa Wola 2006, s. 110 – 121.
 4. Kształtowanie umiejętności życiowych w praktyce przedszkolnej i szkolnej”
   - ewaluacja działań placówek i szkół promujących
  zdrowie, Społeczeństwo i Rodzina
 5. Życie bez uzależnień – przygotowanie ucznia do zdrowego stylu życia „Wychowanie na co dzień”, Miesięcznik dla nauczycieli, wychowawców i rodziców, Wyd. Edukacyjne akApit, Nr 10 – 11 2008, s. 29 – 34.
 6. Edukacja przedszkolan skierowana ku wartościom – zasady opracowania autorskiego programu dla dzieci przedszkolnych „W świecie wartości”, Nauczyciel i szkoła, Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Kard. Augusta Hlonda, Mysłowicach Nr 1 -2 (42 -43), 2009, s. 161 – 173.

7.      Health Education and Health Promotion in Health Promoting School, „Jurnal Economics and Organization of Entreprise”, vol. 5, number 3/2009, s. 72 – 77.

8.      A physical education teacher as a part of school health education, Human Movement, AWF Wrocław, vol. 11, number 1, 2010, s. 81 – 89.

9.      Jan Paweł II kreatorem zdrowego stylu życia dla współczesnego człowieka, „Wychowawca” (artykuł złożony do druku).

 

 1.  
  • zagranicznych
 1. Wychowanie ku wartościom sportu w zreformowanej szkole ponadgimnazjalnej, Cyчacнi iнфοpmaційні та інноваційні методики навчання в пдготовці фахівців: методологія, теорія, досвід проблемі, Κиїв - Вінниця 2006, s. 22 – 27.
 2. Programy autorskie w Polskiej szkole – zasady opracowywania i ewaluacji, w: Збірник наукових праць, Київ Вінниця 2008 s. 161 – 168.
 3. Edukacja przedszkolna skierowana ku wartościom, УКРАЇНСЬКА ПОЛОНІСТИКА, Міністерство освіти і науки України, Җитомир 2008, s. 125 – 136.

 

 1.  
  • w wydawnictwie zbiorowym

1.      Wychowanie fizyczne jako integralny składnik wszechstronnego wychowania człowieka, w: M.Nowak, T.Ożóg, A.Rynio (red.), W trosce o integralne wychowanie, Wydawnictwo KUL, Lublin, 2003, s. 523 – 537.

2.      Wartości wychowania fizycznego we współczesnej szkole w: J.Marchel, M.Nowak (red.), Zapotrzebowanie a oferta edukacyjna w lokalnej polityce oświatowej, Wydawnictwo PWSZ, Biała Podlaska, 2004, s. 227 – 243.

3.      Rola wychowania fizycznego w przeciwdziałaniu uzależnieniom dzieci i młodzieży,
 
w: B. Kałdon, Z. Kwaśnik (red.), Rodzina w szkolnej profilaktyce uzależnień, Stalowa Wola 2005.

 1. Wychowanie – wspólne zadanie rodziny i szkoły, w: B.Kałdon (red.), Pomoc rodzinie dysfunkcyjnej, Sandomierz – Stalowa Wola 2006, s. 236 – 246.
 2. Wychowanie ku wartościom sportu w zreformowanej szkole. Analiza porównawcza wartościowania uczniów, rodziców , nauczycieli, w: W. Furmanek (red.), Z badań nad wartościami w pedagogice, Rzeszów 2006, s. 218 – 226.
 3. Wychowanie do wartości pracy w zreformowanej szkole – analiza założeń Podstawy programowej kształcenia ogólnego, w: W. Furmanek (red.), Praca człowieka jako kategoria współczesnej pedagogiki, UR – Instytut Badań Edukacyjnych, Rzeszów – Warszawa 2007, s. 193 – 204.
 4. Edukacja ku wartościom w polskiej szkole a „norma personalistyczna”, w: A.Rynio (red.) Wyd. KUL Lublin 2007, s. 783 – 797.
 5. Edukacja zdrowotna w zreformowanej szkole – rola i zadania nauczyciela,
  w: B.Kałdon (red.), Profilaktyka, resocjalizacja, rewalidacja – pomocą w rodzinie, Sandomierz – Stalowa Wola 2007, s. 169 – 183.
 6. Edukacja zdrowotna w szkole – współpraca szkoły z rodzicami, w: D. Opozda, Rodzicielstwo. Wybrane zagadnienia kontekstów edukacyjnych, Wyd. KUL Lublin 2007, s. 296 – 307.
 7. Wartości życia człowieka w opinii studentów pedagogiki, w: J. Kostkiewicz, Aksjologia w kształceniu pedagogów, Oficyna Wyd. „Impuls”, Kraków 2008, s. 251 – 267.
 8. Nauczyciel w polskiej szkole – spełnienie czy wypalenie zawodowe (analiza rozwoju nauczyciela w kontekście awansu zawodowego, w: T. Zbyrad (red.), Wypalenie zawodowe pracowników służb społecznych, Wyd. Diecezjalne w Sandomierzu 2008, s. 312 – 335.
 9. Życie człowieka wobec czasu, w: W. Furmanek (red.), Wartości w pedagogice. Czas jako wartość we współczesnej pedagogice, Wyd. Oświatowe FOSZE, Rzeszów 2008, s. 163 – 171.
 10. Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia szansą dla kreowania zdrowego stylu życia, w: T. B. Kulik, B. Wolny, A. Pacian (red.), Edukacja zdrowotna w naukach medycznych i społecznych. Zagrożenia zdrowia, profilaktyka, wychowanie zdrowotne Cz. 1, Wyd. Diecezjalne w Sandomierzu 2008, s. 473 – 493.
 11. Miłość - zagubiona wartość edukacji szkolnej, w: K. Przybycień (red.), Miłość w życiu człowieka. Przyczynek do rozważań o budowaniu „Cywilizacji miłości”, Fundacja Campus WZNos KUL w  Stalowej Woli 2008, s. 101 – 123.
 12. Ocena stylu życia i samopoczucia uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych realizujących program Szkoła Promująca Zdrowie, w: A. Grabowiec, J. Bogucki, A. Bochniarz (red.), Zdrowa szkoła – zdrowy uczeń. Edukacja wobec współczesnych zagrożeń zdrowia, Wydawnictwo NeuroCenter, Lublin 2008, s. 21 – 31.  
 13. Wychowanie fizyczne przygotowaniem do aktywności ruchowej w czasie wolnym, w: J. Daszykowska, R. Pelczar (red.), Czas wolny. Przeszłość – teraźniejszość – przyszłość  Fundacja Campus WZNoS KUL w Stalowej Woli 2009, s. 65 -77. 
 14. Zdrowie jako podstawowa wartość edukacji szkolnej, w: K. Chałas (red.), Kierowanie tożsamości szkoły. Konteksty teoretyczne, poglądy, wyniki badań. T.1, Wydawnictwo Kul, Lublin 2009, s. 233 -247.
 15. Nauka - praca – wypoczynek - podstawowe wartości wychowania człowieka, w: M. Rybakowski (red.), Edukacja – praca – bezpieczeństwo, Oficyna Wydawnicza  Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2009, s. 61 – 75.  
 16.  Wpływ realizacji programu „Szkoła Promująca Zdrowie” na poprawę jakości życia uczniów, w: M. Wolicki, B. Wolny, W. Pańczyk (red.), Edukacja zdrowotna szansą na poprawę jakości życia, Fundacja Campus WZNoS KUL w Stalowej Woli  2009, s. 179 -192.
 17. Koncepcja człowieka w edukacji zdrowotnej, w: I. Krupová, B. Akimijaková (red.), dimenzie perespektivy rozvoju osobnosti jednotlivca v súčasnej škole, Katlicka univerzita v Ružomberk, Levoča 2009, s. 321 – 327.
 18. Aktualizm” i „prospekcja” w założeniach edukacji fizycznej i zdrowotnej reformowanej szkoły, w: M. Kowalski, A. Famuła –Jurczak (red.), Kultura – edukacja – wychowanie (zmiany dostrzegane i odczuwane), „Zeszyty Naukowe PWSZ”, Wydawnictwo PWSZ, Gorzów Wielkopolski 2009, s. 61 – 71.   
 19. Szkolny program profilaktyki – szansą na skuteczne korygowanie problemów wychowawczych szkoły, w: Ks. A. Gretkowski, I. Kurlak, B. Wolny, E. Juśko (red.), Wieloaspektowość problematyki pomocy dziecku i rodzinie w sytuacji kryzysowej. Teoria i praktyka, Studio Książki, Tarnów 2010, s. 300 – 314.
 20. Edukacja dla zdrowia (o zdrowiu) ucznia (aksjologiczne podstawy edukacji zdrowotnej – analiza założeń nowej Podstawy programowej, w: M. Kowalski, A. Pawlak, A. Famuła – Jurczak (red.), Przestrzeń edukacyjna – dylematy, doświadczenia i oczekiwania społeczne, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2010, s. 93 – 105.

24.  Sport (aktywność fizyczna) szkołą charakteru młodego człowieka – integracja teorii i praktyki w nauczaniu Jana Pawła II, w: E. Juśko, B. Wolny, ks. A. Gretkowski, P. Juśko (red.), Jan Paweł II Wielki. Dziedzictwo i pamięć, Studio Książki, Tarnów 2010, s. 88 – 99.

25.  Wartość zdrowia w procesie kształtowania się współczesnej koncepcji edukacji zdrowotnej, w: M. E. Ruszel (red.), Rodzina –Wartości – Przemiany, Fundacja Uniwersytecka w Stalowej Woli, Stalowa Wola 2010, s. 137 – 155.  

 1. Teoria inteligencji wielorakich w edukacji wczesnoszkolnej – skuteczną formą wszechstronnego rozwoju ucznia, Kielce (artykuł złożony do druku)

 Programy autorskie

 1. Program z wychowania fizycznego dla uczniów szkoły podstawowej Zielona recepta na zdrowie, Wyd. PODN w Rzeszowie, Tarnobrzeg 2000.
 2. Program z promocji zdrowia dla uczniów szkoły podstawowej Zdrowy człowiek to człowiek szczęśliwy, (praca pod kierunkiem), Wyd. PODN w Rzeszowie, Tarnobrzeg, 2001.
 3. Program wychowawczy z promocji zdrowia dla szkoły  podstawowej i gimnazjum ABC... zdrowego stylu życia, (praca pod kierunkiem), Wyd. PODN w Rzeszowie, Tarnobrzeg 2003.
 4. Program wychowawczy z promocji zdrowia dla szkoły podstawowej i gimnazjum Szanuj zdrowie – ciesz się życiem, (praca pod kierunkiem), Wyd.. PODN w Rzeszowie, Tarnobrzeg, 2003.
 5. Program wychowawczy z promocji zdrowia dla przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i szkół specjalnych Póki zdrowie mieszka
  w ciele, póty radość i wesele,
  (praca pod kierunkiem), Wyd. PCEN w Rzeszowie, Tarnobrzeg 2004.
 6. Program wychowania fizycznego dla szkoły podstawowej, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych Sport – rekreacja – wypoczynek, (praca pod kierunkiem), Wyd. PCEN w Rzeszowie, Tarnobrzeg, 2004.
 7. Program wychowawczy z promocji zdrowia dla przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów Aby zdrowie było „wieczne”, musisz o nie dbać koniecznie,(praca pod kierunkiem), Wyd. PCEN w Rzeszowie, Tarnobrzeg 2004.
  1. Program wychowania fizycznego dla szkół podstawowych i gimnazjum Wychowanie przez sport i rekreację, (praca pod kierunkiem), Wyd. PCEN w Rzeszowie, Tarnobrzeg 2005.
  2.  „Program wychowawczy dla dzieci przedszkolnych „Edukacja przedszkolna skierowana ku wartościom” pod hasłem „W świecie wartości”, (praca pod kierunkiem), Wyd. PCEN w Rzeszowie, Tarnobrzegu 2006.
  3. Program wychowawczy dla przedszkoli i szkół podstawowych, „Edukacja przedszkolna i szkolna skierowana ku wartościom”,(praca pod kierunkiem), PCEN
   w Rzeszowie, Tarnobrzeg 2007.
  4. Program wychowawczy dla gimnazjum i szkół ponadpodstawowych„ Edukacja szkolna skierowana ku wartościom” (praca pod kierunkiem), Wyd. PCEN w Rzeszowie, Tarnobrzeg 2007.
  5.  Program wychowawczy z promocji zdrowia dla uczniów klas I- III szkoły podstawowej (kształcenie zintegrowane), „ABC – zdrowego stylu życia”, cz. 1, Fundacja Campus, KUL Jana Pawła II, WZNoS w Stalowej Woli, 2009.
  6. Program wychowawczy z promocji zdrowia dla uczniów klas IV- VI szkoły podstawowej, „ABC – zdrowego stylu życia”, cz. 2, Fundacja Campus, KUL Jana Pawła II, WZNoS w Stalowej Woli, 2009.
  7. Program wychowawczy z promocji zdrowia dla klas I – III gimnazjum, „ABC – zdrowego stylu życia”, cz. 3, Fundacja Campus, KUL Jana Pawła II, WZNoS w Stalowej Woli, 2010.
  8. Program wychowawczy z promocji zdrowia szkół ponadgimnazjalnych, „ABC – zdrowego stylu życia”, cz. 4, Fundacja Campus, KUL Jana Pawła II, WZNoS w Stalowej Woli, 2010.
  9.  Program i materiały dydaktyczne dla nauczycieli kształcenia zintegrowanego „Nowoczesne technologie informatyczne w edukacji wczesnoszkolnej”. Cz. 1 i cz. 2, PCEN w Rzeszowie 2010.
  1.  
   • krajowych o zasięgu międzynarodowym
  1. Międzynarodowa Konferencja Naukowo - Programowa nt. Nauczania wiedzy biomedycznej na studiach pedagogicznych, Mysłowice – Ustroń 10 – 12 maj 2005 r.
  2. Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. Pomoc rodzinie dysfunkcyjnej, 20 kwietnia 2006 r. WZNoS KUL w Stalowa Wola Instytut Pedagogiki – wystąpienie nt. Wychowanie – wspólne zadanie rodziny i szkoły.
  3. Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. Wychowanie chrześcijańskie wobec wyzwań współczesności, Lublin 15 listopada 2006 r. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Katedra Pedagogiki Chrześcijańskiej – wystąpienie nt. Edukacja ku wartościom w polskiej szkole a „norma personalistyczna”.
  4. II Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. Profilaktyka, resocjalizacja, rewalidacja – pomocą rodzinie, 19 kwietnia 2007 r., WZNoS KUL Stalowa Wola Instytut Pedagogiki – wystąpienie nt. Edukacja zdrowotna w zreformowanej szkole – rola i zadania nauczyciela w zakresie kształtowania postawy ucznia.
  5. Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. Budujcie cywilizacje miłości, 16 – 18 październik 2007 r. WZNoS KUL w Stalowej Woli Instytut Pedagogiki, - wystąpienie nt. Miłość – zagubiona wartość edukacji szkolnej.
  6. Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. Przeszłość – teraźniejszość polskiej szkoły, KUL Lublin, Kazimierz Dolny 29 – 30 kwiecień 2008 r. – wystąpienie nt Zdrowie jako podstawowa wartość edukacji szkolne. 
  7. Międzynarodową Konferencja Naukowa Winnica, Ukraina 21 – 23 maj 2008 r. – wystąpienie nt. Programy autorskie w polskiej szkole – zasady opracowania i ewaluacji.
  8.  Międzynarodowe Seminarium Naukowe  nt. Styl życia i jakość życia współczesnego człowieka, WZNoS KUL w Stalowej Woli, Stalowa Wola 7 maja 2009 r. – wystąpienie nt. Jakość życia związana ze zdrowiem – ocena samopoczucia i zadowolenia gimnazjalistów (prezentacja badań własnych.
  9. Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. Szkoła – nauczyciel – uczeń, Zespół Teorii wychowania Komitetu Nauk pedagogicznych PAN, Zielona Góra 15 – 16 październik 2009 - wystąpienie nt. Aksjologiczne podstawy edukacji zdrowotnej – analiza założeń nowej podstawy programowej
  10. Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. „Europejski wymiar kształcenia i praktyki zawodowej pielęgniarek i położnych’, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, 17 październik 2009 –wystąpienie nt. Rola higienistki szkolnej w edukacji zdrowotnej na podstawie badań przeprowadzonych w szkołach realizujących projekt „Szkoła Promująca Zdrowie”.   
  11.  Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. Wartości w rodzinie w procesie przemian społeczno – gospodarczych, WZNoS KUL w Stalowej Woli, 16 listopada 2010 r. – wystąpienie Wartość zdrowia w procesie szkolnej edukacji
  1.  
   • krajowych
  1. Wojewódzka Konferencja Naukowa poświęcona promocji zdrowia na temat: Edukacja prozdrowotna i promocja zdrowia w integralnym wychowaniu człowieka  KUL w Lublinie, PCEN w Tarnobrzegu, Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, Czudec 27 – 28 kwietnia 2004 r.
  2. Wojewódzka Konferencja Naukowa dla Szkół Promujących Zdrowie, Edukacja prozdrowotna i promocja zdrowia w praktyce szkolnej, PCEN w Tarnobrzegu, Kolbuszowa – Werynia 10 styczeń 2005 r. 
  3. Powiatowa Konferencja dla dyrektorów, Problemy wychowawcze szkoły, Kolbuszowa 04.11.2004 r. PCEN w Tarnobrzegu, Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej.
  4. Powiatowa Konferencja dla dyrektorów przedszkoli i szkół, Efekty pracy z uczniem zdolnym, Kolbuszowa 7 czerwiec 2005 r., PCEN Tarnobrzeg, Starostwo Powiatowe
   w Kolbuszowej przy współpracy Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
  5. Krajowa Konferencja Naukowa dla Szkół Promujących Zdrowie poświęconej promocji zdrowia nt. Edukacja prozdrowotna i promocja zdrowia w podnoszeniu jakości pracy szkół, Tarnobrzeg 22 - 23 listopad 2005 r. PCEN w Tarnobrzegu, WZNoS KUL w Stalowej Woli.
  6. Wystawa w ramach Edukacji zdrowotnej nt. Ojciec św. w sprawie najmniejszych – w obronie życia, WZNoS KUL w Stalowej Woli przy współpracy Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej, Stalowa Wola 4 czerwca 2006 r.
  7. II Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. Edukacja zdrowotna skierowana ku wartościom, WZNoS KUL w Stalowej Woli, PCEN Oddział w Tarnobrzegu, Tarnobrzeg 12 grudnia 2006 r.
  8. Powiatowa Konferencja dla Szkół Promujących Zdrowie nt. Efekty pracy szkół promujących zdrowie powiatu niżańskiego, 9 czerwca 2007 r. Nisko, WZNoS KUL Stalowa Wola, PCEN w Tarnobrzegu, Szkoła Podstawowa Nr 1 w Nisku.
  9. Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. Edukacja zdrowotna w naukach medycznych i społecznych, WZNoS KUL w Stalowej Woli (Katedra Pedagogiki Ogólnej; Katedra Psychologii Wychowawczej i Rodziny), Akademia Medyczna w Lublinie, KUL Jana Pawła II w Lublinie (Instytut Pedagogiki), Stalowa Wola, 12 grudnia 2007 r. (współorganizacja).
  10. II Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Profilaktyka, resocjalizacja, rewalidacja – pomoc rodzinie, WZNoS KUL, Stalowa Wola, 19 kwietnia 2008 r. (współorganizacja).
  11.  Wojewódzka Konferencja Naukowa z promocji zdrowia nt. Aktywność ruchowa w szkole promującej zdrowie, WZNoS KUL Stalowa Wola, PCEN w Tarnobrzegu, Tarnobrzeg 9 kwietnia 2008 r.
  12. Powiatowa Konferencja dla Szkół Promujących Zdrowie nt. Edukacja zdrowotna w zakresie szkolnych działań prozdrowotnych, WZNoS KUL w Stalowej Woli, PCEN w Tarnobrzegu, Nisko 28 maj 2008 r. (współorganizacja).
  13. Wojewódzka Konferencja Naukowa dla Szkół Promujących Zdrowie nt. Ewaluacja działań w szkole promującej zdrowie, WZNoS KUL Stalowa Wola, Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, PCEN w Tarnobrzegu, Tarnobrzeg 10 czerwca 2008 r.
  14. Międzynarodowe Seminarium Naukowe nt. Edukacja zdrowotna szansą na poprawę jakości życia człowieka, WZNoS KUL, Stalowa Wola 16 grudnia 2008 r.
  15. Rejonowa Konferencja Naukowa z promocji zdrowia nt. Jakość życia w „Szkole Promującej Zdrowie”, WZNoS KUL w Stalowej Woli, PCEN w Tarnobrzegu, Tarnobrzeg 19 luty 2009 r.
  16. Sympozjum Naukowo – Praktyczne nt. Mediacja w teorii i praktyce, Polskie Centrum mediacji w Stalowej Woli, Instytut Prawa WZPiG KUL w Stalowej Woli, Instytut Pedagogiki WZNoS KUL w Stalowej Woli, Stalowa Wola 28 kwietnia 2009 r. (współorganizacja).
  17.  Rejonowa Konferencja z promocji zdrowia nt. Nowy kierunek szkolnej edukacji zdrowotnej, WZNoS KUL w Stalowej Woli, PCEN w Tarnobrzegu, Tarnobrzeg 25 marzec 2010 r.
  18. II Międzynarodowe Seminarium Naukowe nt. Edukacja zdrowotna w gimnazjum i w szkole ponadgimnazjalnej. Nowa podstawa programowa, Instytut Pedagogiki WZNoS w Stalowej Woli, Samorządowe Centrum Edukacji w Tarnowie, Stalowa Wola 13 kwietnia 20010 r.
  19.  Seminarium Naukowe nt. Edukacja zdrowotna w gimnazjum i w szkole ponadgimnazjalnej. Nowa podstawa programowa, Instytut Pedagogiki WZNoS w Stalowej Woli, Samorządowe Centrum Edukacji w Tarnowie, Tarnów 28 kwietnia 20010 r. (współorganizacja).
  20. Powiatowa Konferencja Naukowa z promocji zdrowia nt. Trójpodmiotowość w edukacji zdrowotnej, Instytut Pedagogiki WZNoS w Stalowej Woli, Powiatowy Zespół Szkół Promujących Zdrowie w Powiecie Niżańskim, Nisko 10 maj 2010 r.
  21. Rejonowa Konferencja z promocji zdrowia dla dyrektorów Szkół Promujących Zdrowie nt. Promocja zdrowia w nowej podstawie programowej, Instytut Pedagogiki WZNoS KUL w Stalowej Woli, PCEN w Tarnobrzegu, Tarnobrzeg 27 październik 2010 r.
  • Program wychowawczy z promocji zdrowia dla szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i specjalnych, Zawsze do zdrowia dobrego trzeba serca wesołego, (praca pod kierunkiem),Wyd.  PCEN w Rzeszowie, Tarnobrzeg 2005.

   

  Uczestnictwo w konferencjach naukowych

   

  1.      Konferencja z okazji XXV – lecia śmierci Stefana Kunowskiego, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 12 – 14 września 2002 r. – prezentacja referatu.

  2.      I Warsztatach Naukowo – Metodycznych na temat: Zapotrzebowania a oferta edukacyjna w lokalnej polityce oświatowej, Instytut Pedagogiki PWSZ w Białej Podlaskiej, 12 luty 2004 r. – prezentacja referatu.

  3.      Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. Kształcenie nauczycieli i pedagogów w zakresie edukacji prozdrowotnej, Katedra Biomedycznych Podstaw Rozwoju i Wychowania, Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego w Pułtusku, 9 – 10 września 2004 r..

  4.       Konferencja Naukowa Rodzina w szkolnej profilaktyce uzależnień  zorganizowana przez Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli, 21 kwietnia 2005 r. – prezentacja referatu.

  5.      I Ogólnopolska Konferencja nt. Kształtowanie umiejętności życiowych uczniów w praktyce szkolnej, Warszawa – Konstancin 24 – 25 kwietnia 2006 r. CMPPP w Warszawie – wystąpienie nt. Kształtowanie umiejętności życiowych – ewaluacja działań placówek i szkół promujących zdrowie.  

  6.      II Bieszczadzkie Seminarium Naukowe nt. Wartości w pedagogice, Bystre 30 – 31 maja 2006 r. Uniwersytet Rzeszowski – wystąpienie nt. Wychowanie ku wartościom sportu w zreformowanej szkole. Analiza porównawcza wartościowania uczniów, rodziców i nauczycieli.

  7.      Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. Aksjologiczne obszary uniwersyteckiej edukacji pedagogów, Kraków 28 – 28 września 2006 r., Uniwersytet Jagielloński przy współudziale WZNoS KUL w Stalowej Woli – wystąpienie nt. Wartości życia człowieka w opinii studentów pedagogiki.

  8.      V Ogólnopolska Konferencja nt. Wspieranie uzdolnień szansą wszechstronnego rozwoju, Wojcieszyce 9 – 11 października 2006 r. DODN Legnica.

  9.      Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. Człowiek – Kultura Fizyczna – Edukacja Zdrowotna, Poznań 16 – 17 października 2006 r. Wyższa Szkoła Pedagogiki
  i Administracji w Poznaniu – wystąpienie nt. Nauczyciel wychowania fizycznego
  w zreformowanej szkole.

  10.  Wojewódzka Konferencja Naukowa Szkół Promujących Zdrowie nt. Doskonalenie jakości pracy szkół, Myczkowce 19 – 20 października 2006 r. Kuratorium Oświaty w Rzeszowie – wstąpienie nt. Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia w szkole promującej zdrowie.

  11.  Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. Szkoła Rodziców, Lublin 23 – 24 października 2006 r. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Instytut Pedagogiki – wystąpienie nt. Edukacja zdrowotna w szkole – współpraca szkoły z rodzicami.

  12.  Wojewódzka Konferencja dla dyrektorów nt. Doskonalenie warsztatu dyrektora – przykład dobrej praktyki, Myczkowce 16 – 17 listopada 2006 r. Kuratorium Oświaty
  w Rzeszowie – wystąpienie nt. Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia w przedszkolu promującym zdrowie.

  13.  III Bieszczadzkie Seminarium Naukowe nt. Wartości w pedagogice, Iwonicz  Zdrój 29 – 30 maj 2007 r. Uniwersytet Rzeszowski – wystąpienie nt. Wychowanie do wartości pracy w zreformowanej szkole – analiza założeń Podstawy programowej kształcenia ogólnego.

  14.  Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. Antropologia i antropologiczne podstawy
  w pedagogice ogólnej
  , Lublin – Dąbrowica 11 - 15 czerwca 2007 r. KUL Jana Pawła II w Lublinie – wystąpienie nt. Koncepcja człowieka w edukacji zdrowotnej.

  15.  VI Ogólnopolski Zjazd Pedagogiczny nt. Edukacja – moralność – sfera publiczna, Lublin 17 – 19 września 2007 r. Polskie Towarzystwo Pedagogiczne, UMCS
  w Lublinie, KUL Jana Pawła II w Lublinie.

  16.  Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. Perspektywy pomocy psychologiczno – pedagogicznej, Warszawa 21 września 2007 r. CMPPP w Warszawie.

  17.   Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. Klimat społeczny szkoły, Konstancin 3 – 5 październik 2007 r., CMPPP w Warszawie.

  18.  Konferencja Naukowa nt. Wypalenie zawodowe pracowników służb specjalnych, WZNoS KUL w Stalowej Woli Instytut Socjologii, 9 październik 2007 r. – wystąpienie nt. Nauczyciel w polskiej szkole – spełnienie czy wypalenie zawodowe (analiza rozwoju nauczyciela w kontekście awansu zawodowego).

  19.  Konferencja Naukowa dla dyrektorów Szkół Promujących Zdrowie, Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, 25 luty 2008 r. – wystąpienie nt. Kształtowanie umiejętności życiowych w praktyce przedszkolnej i szkolnej – ewaluacja działań placówek i szkół promujących zdrowie – prezentacja badań własnych  

  20.  IV Bieszczadzkie Seminarium Naukowe nt. Czas jako wartość, Sanok 27 – 28 maj 2008 r. Uniwersytet Rzeszowski – wystąpienie nt. Życie człowieka wobec czasu

  21.   Seminarium Naukowe – forum dyskusyjne nt. Kształcenie pedagogów i nauczycieli w zakresie zagadnień biomedycznych, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 19-21 czerwca 2008 r. – prezentacja rozwiązań praktycznych w zakresie kształcenia studentów.

  22.  Spotkanie konsultacyjno – dyskusyjne nt. Przygotowanie nauczycieli wychowania fizycznego do realizacji edukacji zdrowotnej w szkole, Uniwersytet Warszawski, Wydział Pedagogiczny, CMPPP w Warszawie, Warszawa 15 – 16 październik 2008.

  23.  Seminarium Naukowe nt. Nauczyciele – liderzy czy kontestatorzy zmian społecznych,  Zespołu Pedagogiki szkolnej KNP PAN, Wydział Pedagogiczny UW, Warszawa 22 czerwca 2009 r.

  24.    Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Teraźniejszość i przyszłość edukacji zdrowotnej”, AWF w Krakowie, Kraków 25 – 26 maja 2009 r. - wystąpienie nt. Nauczyciel wychowania fizycznego kreatorem zdrowego stylu życia (wyzwania i zagrożenia).

  25.  Konferencja Naukowa nt. Kobieta we współczesnym społeczeństwie, WZNoS KUL w Stalowej Woli, Stalowa Wola 23 kwietnia 2009 r.

  26.  Rejonowa Konferencja z promocji zdrowia nt. Nowy kierunek szkolnej edukacji zdrowotnej, WZNoS KUL w Stalowej Woli, PCEN w Tarnobrzegu, Tarnobrzeg 25 marzec 2010 r. – wystąpienie nt. Nauczyciel wychowania fizycznego kreatorem zdrowego stylu życia.

  27.  II Międzynarodowe Seminarium Naukowe nt. Edukacja zdrowotna w gimnazjum i w szkole ponadgimnazjalnej. Nowa podstawa programowa, Instytut Pedagogiki WZNoS w Stalowej Woli, Samorządowe Centrum Edukacji w Tarnowie, Stalowa Wola 13 kwietnia 20010 r. – wystąpienie nt. Przygotowanie ucznia do wielowymiarowego ujęcia zdrowia.

  28.   Seminarium Naukowe nt. Edukacja zdrowotna w gimnazjum i w szkole ponadgimnazjalnej. Nowa podstawa programowa, Instytut Pedagogiki WZNoS w Stalowej Woli, Samorządowe Centrum Edukacji w Tarnowie, Tarnów 28 kwietnia 2010 r. – wystąpienie nt. Edukacja zdrowotna w nowej podstawie programowej.

  29.  Powiatowa Konferencja Naukowa z promocji zdrowia nt. Trójpodmiotowość w edukacji zdrowotnej, Instytut Pedagogiki WZNoS w Stalowej Woli, Powiatowy Zespół Szkół Promujących Zdrowie w Powiecie Niżańskim, Nisko 10 maj 2010 r. – wystąpienie nt. Edukacja zdrowotna w szkole – przygotowanie uczniów do wielowymiarowego ujęcia zdrowia.

  30.  Konferencja Popularno – Naukowa pt. „Jan Paweł II Wielki. Dziedzictwo i Pamięć”, Starostwo Powiatowe w Tarnowie, WZNoS KUL w Stalowej Woli, Tarnów 7 październik 2010 r.

   

  Organizacja Konferencji Naukowych

   

 1. Wojewódzka Konferencja Naukowa poświęcona promocji zdrowia na temat: Edukacja prozdrowotna i promocja zdrowia w integralnym wychowaniu człowieka  KUL w Lublinie, PCEN w Tarnobrzegu, Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, Czudec 27 – 28 kwietnia 2004 r.
 2. Wojewódzka Konferencja Naukowa dla Szkół Promujących Zdrowie, Edukacja prozdrowotna i promocja zdrowia w praktyce szkolnej, PCEN w Tarnobrzegu, Kolbuszowa – Werynia 10 styczeń 2005 r. 
 3. Powiatowa Konferencja dla dyrektorów, Problemy wychowawcze szkoły, Kolbuszowa 04.11.2004 r. PCEN w Tarnobrzegu, Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej.
 4. Powiatowa Konferencja dla dyrektorów przedszkoli i szkół, Efekty pracy z uczniem zdolnym, Kolbuszowa 7 czerwiec 2005 r., PCEN Tarnobrzeg, Starostwo Powiatowe
  w Kolbuszowej przy współpracy Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
 5. Krajowa Konferencja Naukowa dla Szkół Promujących Zdrowie poświęconej promocji zdrowia nt. Edukacja prozdrowotna i promocja zdrowia w podnoszeniu jakości pracy szkół, Tarnobrzeg 22 - 23 listopad 2005 r. PCEN w Tarnobrzegu, WZNoS KUL w Stalowej Woli.
 6. Wystawa w ramach Edukacji zdrowotnej nt. Ojciec św. w sprawie najmniejszych – w obronie życia, WZNoS KUL w Stalowej Woli przy współpracy Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej, Stalowa Wola 4 czerwca 2006 r.
 7. II Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. Edukacja zdrowotna skierowana ku wartościom, WZNoS KUL w Stalowej Woli, PCEN Oddział w Tarnobrzegu, Tarnobrzeg 12 grudnia 2006 r.
 8. Powiatowa Konferencja dla Szkół Promujących Zdrowie nt. Efekty pracy szkół promujących zdrowie powiatu niżańskiego, 9 czerwca 2007 r. Nisko, WZNoS KUL Stalowa Wola, PCEN w Tarnobrzegu, Szkoła Podstawowa Nr 1 w Nisku.
 9. Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. Edukacja zdrowotna w naukach medycznych i społecznych, WZNoS KUL w Stalowej Woli (Katedra Pedagogiki Ogólnej; Katedra Psychologii Wychowawczej i Rodziny), Akademia Medyczna w Lublinie, KUL Jana Pawła II w Lublinie (Instytut Pedagogiki), Stalowa Wola, 12 grudnia 2007 r. (współorganizacja).
 10. II Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Profilaktyka, resocjalizacja, rewalidacja – pomoc rodzinie, WZNoS KUL, Stalowa Wola, 19 kwietnia 2008 r. (współorganizacja).
 11.  Wojewódzka Konferencja Naukowa z promocji zdrowia nt. Aktywność ruchowa w szkole promującej zdrowie, WZNoS KUL Stalowa Wola, PCEN w Tarnobrzegu, Tarnobrzeg 9 kwietnia 2008 r.
 12. Powiatowa Konferencja dla Szkół Promujących Zdrowie nt. Edukacja zdrowotna w zakresie szkolnych działań prozdrowotnych, WZNoS KUL w Stalowej Woli, PCEN w Tarnobrzegu, Nisko 28 maj 2008 r. (współorganizacja).
 13. Wojewódzka Konferencja Naukowa dla Szkół Promujących Zdrowie nt. Ewaluacja działań w szkole promującej zdrowie, WZNoS KUL Stalowa Wola, Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, PCEN w Tarnobrzegu, Tarnobrzeg 10 czerwca 2008 r.
 14. Międzynarodowe Seminarium Naukowe nt. Edukacja zdrowotna szansą na poprawę jakości życia człowieka, WZNoS KUL, Stalowa Wola 16 grudnia 2008 r.
 15. Rejonowa Konferencja Naukowa z promocji zdrowia nt. Jakość życia w „Szkole Promującej Zdrowie”, WZNoS KUL w Stalowej Woli, PCEN w Tarnobrzegu, Tarnobrzeg 19 luty 2009 r.
 16. Sympozjum Naukowo – Praktyczne nt. Mediacja w teorii i praktyce, Polskie Centrum mediacji w Stalowej Woli, Instytut Prawa WZPiG KUL w Stalowej Woli, Instytut Pedagogiki WZNoS KUL w Stalowej Woli, Stalowa Wola 28 kwietnia 2009 r. (współorganizacja).
 17.  Rejonowa Konferencja z promocji zdrowia nt. Nowy kierunek szkolnej edukacji zdrowotnej, WZNoS KUL w Stalowej Woli, PCEN w Tarnobrzegu, Tarnobrzeg 25 marzec 2010 r.
 18. II Międzynarodowe Seminarium Naukowe nt. Edukacja zdrowotna w gimnazjum i w szkole ponadgimnazjalnej. Nowa podstawa programowa, Instytut Pedagogiki WZNoS w Stalowej Woli, Samorządowe Centrum Edukacji w Tarnowie, Stalowa Wola 13 kwietnia 20010 r.
 19.  Seminarium Naukowe nt. Edukacja zdrowotna w gimnazjum i w szkole ponadgimnazjalnej. Nowa podstawa programowa, Instytut Pedagogiki WZNoS w Stalowej Woli, Samorządowe Centrum Edukacji w Tarnowie, Tarnów 28 kwietnia 20010 r. (współorganizacja).
 20. Powiatowa Konferencja Naukowa z promocji zdrowia nt. Trójpodmiotowość w edukacji zdrowotnej, Instytut Pedagogiki WZNoS w Stalowej Woli, Powiatowy Zespół Szkół Promujących Zdrowie w Powiecie Niżańskim, Nisko 10 maj 2010 r.
 21. Rejonowa Konferencja z promocji zdrowia dla dyrektorów Szkół Promujących Zdrowie nt. Promocja zdrowia w nowej podstawie programowej, Instytut Pedagogiki WZNoS KUL w Stalowej Woli, PCEN w Tarnobrzegu, Tarnobrzeg 27 październik 2010 r.

 

Autor: Rafał Olko
Ostatnia aktualizacja: 04.12.2016, godz. 08:25 - Rafał Podleśny