Doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii; adiunkt w Instytucie Socjologii WZNoS KUL Jana Pawła II w Stalowej Woli. Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie. Dysertację doktorską pod tytułem Ruchy antyglobalistyczne w Polsce po 1999 roku. Ideologie i programy działania napisała pod kierunkiem prof. dr hab. Piotra Kryczki (recenzenci: dr hab. Paweł Starosta, prof. dr hab. Sławomir Partycki).

 

Wybrane publikacje

 

Globalizacja a tożsamość człowieka, „Społeczeństwo i Rodzina” 2009, nr 18 (1/2009), s.100 - 113

 

Wykluczenie społeczne jako wyzwanie dla pomocy społecznej, w: M. Klimek (red.), Dokąd zmierza pomoc społeczna? Kierunki rozwoju po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, Stalowa Wola 2009, s.201-218.

 

Nauczanie – wychowanie – profilaktyka. Zadania świetlicy środowiskowej, w : W. Szymczak (red.), Współczesne wyzwania i metody pracy socjalnej, Lublin 2009, s.285-296.

 

Panorama polskich ruchów antyglobalistycznych po roku 1999 – zarys problematyki „Społeczeństwo i Rodzina” 2009 (2/2009), nr 19, s.41-55.

 

Wykluczenie społeczne jako konsekwencja przejścia od społeczeństwa industrialnego do informacyjnego,”Społeczeństwo i Rodzina” 2009, nr 20, s.65-75.

 

Feminizacja zawodu nauczyciela – zarys problematyki, w: A. Witkowska – Paleń, J. Maciaszek (red.), Kobieta we współczesnym społeczeństwie, Stalowa Wola 2010, s.519-530.

 

Korupcja na szczeblu samorządu terytorialnego – przyczyny, zakres, przeciwdziałanie, w:  M. Klimek, J. Czerw (red.), 10 – lecie funkcjonowania samorządu powiatowego (1999 – 2009). Doświadczenia i perspektywy, Stalowa Wola 2010, s.195-204.

 

Rola organizacji pozarządowych w walce z wykluczeniem społecznym, „Społeczeństwo i Rodzina” 2010, nr 23, s.48-59.

 

Rodzina w dobie globalizacji – szanse i zagrożenia, w: S. Pelc (red.), Przemiany współczesnej rodziny polskiej, Rzeszów 2010, s.59-66.

 

Wykluczenie społeczne ludzi starych – źródła, przejawy, konsekwencje, w: S. Pelc (red.), Praca socjalna z osobami starszymi, Rzeszów 2010, s. 12-13. (komunikat).

 

Tożsamość europejska, w: J. Daszkowska, M. Rewera (red.), Przemiany wartości i stylów życia w ponowoczesności, Warszawa 2010, s.91-103.

 

Społeczeństwo informacyjne a wykluczenie społeczne -  stary problem, nowa forma, w: P. Setlak, P. Szulich (red.), Społeczeństwo informacyjne. Uwarunkowania społeczne i kulturowe, Tarnobrzeg 2010, s.385-402.

 

Portret dziecka krzywdzonego. Perspektywy ochrony oraz metody pracy terapeutycznej, w: J. Maciaszek (red.), Zjawisko przemocy we współczesnym świecie. Wybrane aspekty, Stalowa Wola 2010, s.55-68.

 

Ewaluacja jako narzędzie poprawy działania pomocy społecznej, w:M. Klimek, J. Czerw (red.), Współczesne kierunki rozwoju pomocy społecznej, Stalowa Wola 2011, s.123-138.

 

Pomoc społeczna wobec wyzwań współczesności(recenzja książki pod redakcją Anny Zawady: „Wybrane zagadnienia pomocy społecznej i opieki w Polsce w okresie ponowoczesności” ) „Społeczeństwo i Rodzina” 2011, nr 26, s.124-128.

 

Świetlica środowiskowa jako element lokalnego systemu wsparcia dziecka z rodziny dysfunkcyjnej, w:J. Mazur (red.), Praca socjalna jako profesja i dar, Lublin, Kraków 2011, s.95-127.

 

Człowiek z zaburzeniami psychicznymi jako „Inny”: wokół problemów stygmatyzacji i wykluczenia społecznego, w: J. Maciaszek, P. Bucoń (red.), Ochrona zdrowia psychicznego. Wybrane zagadnienia społeczno-prawne, Stalowa Wola 2011, s.9-24.

 

Społeczności lokalne w warunkach globalizacji – kryzys, upadek, transformacja czy globalizacyjna alternatywa?, w:M. Kopczyk (red.), Wspólnoty opisane. Zjawisko wspólnotowości w perspektywie interdyscyplinarnej, Bielsko – Biała 2011, s.38-51.

 

Technologie informacyjne szansą na integrację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych, w :D. Tomczyszyn, W. Romanowicz (red.),Aktywność zawodowa osób z niepełnosprawnością,Biała Podlaska 2012, s.399-407.

 

Uczestnictwo w konferencjach i seminariach naukowych

1. „Dokąd zmierza pomoc społeczna? Kierunki rozwoju po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej”, Instytut Socjologii WZNoS KUL w Stalowej Woli, Kraśnik PCPR, Kraśnik dn. 19.11.2008 r.

2. „Podmiotowość i skuteczność. O nowoczesnych metodach pracy socjalnej”, Katedra Polityki Społecznej i Etyki Politycznej WNS KUL w Lublinie, dn. 17.01.2009r.

3. „Kobieta we współczesnym społeczeństwie”, Instytut Socjologii WZNoS KUL w Stalowej Woli, Stalowa Wola dn. 23.04.2009r.

4. „Styl i jakość życia współczesnego człowieka”, Międzynarodowe Seminarium Naukowe, WZNoS KUL w Stalowej Woli, Stalowa Wola dn. 07.05.2009 r.

5. „10-lecie funkcjonowania samorządu powiatowego (1999-2009). Doświadczenia i perspektywy”, Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Instytut Socjologii WZNoS KUL, Starosta Powiatu Kraśnickiego, Kraśnik dn. 22.05.2009 r.

6. „Przemiany współczesnej rodziny polskiej”, Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna w Ropczycach, ZWP w Rzeszowie-Miłocinie, Rzeszów dn. 08.06.2009 r.

7. „Dokąd zmierza pomoc społeczna? Konferencja podsumowująca realizację projektu Dobry Start”, II Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Instytut Socjologii WZNoS KUL w Stalowej Woli, Kraśnik PCPR, Kraśnik dn. 27.11.2009 r.

8. „W trosce o człowieka. O nowoczesnych metodach pracy socjalnej”, Seminarium Naukowe, Katedra Polityki Społecznej i Etyki Politycznej KUL, Lublin dn. 5.12.2009r.

9. „Agape, filantropia czy usługa? Działalność trzeciego sektora” , Międzynarodowa Konferencja Naukowa, WZNoS KUL w Stalowej Woli, Stalowa Wola dn. 15.04.2010 r.

10. „Praca socjalna z osobami starszymi”, Konferencja Naukowa, Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna z siedzibą w Rzeszowie, Rzeszów dn. 08.06.2010 r.

11. „Przeszłość dla Przyszłości”, Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego oraz Instytut Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego, Katowice  dn.14.06. 2010r.

12. „Społeczeństwo informacyjne. Uwarunkowania społeczne i kulturowe”, Konferencja Naukowa, Instytut Socjologii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu, Tarnobrzeg dn.22.10.2010r.

13. „Tożsamość, stereotypy, nowoczesność”, Międzynarodowa Konferencja Naukowa,   Instytut Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź  dn.27-28.09. 2010r.

14. „Przemoc w rodzinie, szkole i miejscu pracy w ujęciu interdyscyplinarnym”, Konferencja Naukowa, Instytut Socjologii  WZNoS KUL w Stalowej Woli oraz Powiatowe Centrum Pomocy  Rodzinie w Janowie Lubelskim, Janów Lubelski dn.15.10.2010r.

15. „Pomiędzy profesjonalizmem a logiką daru. Metodyczne, prawne i etyczne aspekty współczesnej pracy socjalnej”, Konferencja Szkoleniowa,  Instytut Socjologii , Katedra Polityki Społecznej i Etyki Politycznej KUL w Lublinie, Lublin dn.  4.12.2010r.

16. „Autorefleksja drogą do odkrywania wartości”,  Międzynarodowa Konferencja Naukowa,  WZNoS KUL w Stalowej Woli, dn.  10.05. 2011r.

17. „Psychospołeczne funkcjonowanie seniorek i seniorów w środowisku lokalnym”, Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego, Cieszyn dn. 18.05.2011r.

18. „Pomoc społeczna – Nowe wyzwania”, Konferencja , Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie, Nadrzecze k. Biłgoraja, dn 2.09.2011r. 

19. „Homo consumens – kultura konsumpcji”, Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa, Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych i Ekonomii Publicznej, Wydział Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL w Tomaszowie Lubelskim, Tomaszów Lubelski dn. 6.06.2011r.

20. „Społeczno – prawne aspekty ochrony zdrowia psychicznego”, Konferencja Naukowa, WZNoS, WZPiNoG KUL w Stalowej Woli oraz Środowiskowy Dom Samopomocy w Janowie Lubelskim, Janów Lubelski dn17.10.2011r.

21. „Przemoc w rodzinie – nowe wyzwania, nowe możliwości pomocy”, Konferencja Naukowa, WZNoS KUL w Stalowej Woli i Powiatowe Centrum pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim, Janów Lubelski dn. 5.12.2011r. (współorganizator).

22. „Funkcjonowanie rodziny z niepełnosprawnością i długotrwałą chorobą. Formy i obszary pomocy, wsparcia oraz terapii. Ujęcie interdyscyplinarne”, Konferencja Naukowa, Wznos KUL w Stalowej Woli, Katolickie Centrum Pomocy Rodzinie Janowie Lubelskim oraz Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Biłgoraju, Janów Lubelski dn. 24.05.2012r..

23. „Społeczna rzeczywistość osób w podeszłym wieku – wybrane obszar pracy socjalnej”, Seminarium Szkoleniowe, WZNoS KUL w Stalowej Woli, Stalowa Wola dn. 30.05.2012r. (współorganizator).

24. „Cierpienie, umieranie i śmierć człowieka- poszukiwanie wartości i znaczeń”, Międzynarodowa Konferencja Naukowa, WZNoS KUL w Stalowej Woli, Stalowa Wola dn. 19.06.2012r.

25. „Oblicza seksualności osób niepełnosprawnych wątki rozproszone w pedagogice specjalnej” Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Kraków dn. 8-9.10.2012r.

 

 

Zainteresowania naukowe

Patologie społeczne, pomoc społeczna i  praca socjalna, współczesne ruchy społeczne, socjologia zmian społecznych, globalne procesy społeczne, kryminologia.

 

Zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2012/2013

Procedury badań ewaluacyjnych (wykłady, ćwiczenia)

Globalne procesy społeczne (wykłady, ćwiczenia)

Patologie społeczne (wykład)

Doktryny i teorie przestępczości (wykład)

Aksjologia pracy socjalnej z etyką zawodową (ćwiczenia).

 

Dyżur w katedrze: w dniach pobytu

Kontakt: betaija@tlen.pl

 

Autor: Mirosław Rewera
Ostatnia aktualizacja: 11.11.2012, godz. 14:18 - Mirosław Rewera