Dr Bożena Anna Czech-Jezierska

 

Życiorys naukowy:

W latach 1995-2000 odbyła studia magisterskie na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W latach 2001-2007 – studia doktoranckie w ramach seminarium prawa rzymskiego na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL pod kierunkiem ks. prof. dr hab. Antoniego Dębińskiego. W czerwcu 2009 r. obroniła pracę doktorską pt.”Nauczanie prawa rzymskiego w Polsce w okresie międzywojennym (1918-1939). Od 2009 r. zatrudniona w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, na Wydział Zamiejscowym Nauk Prawnych i Ekonomicznych w Tomaszowie Lubelskim w Katedrze Prawa Cywilnego i Postępowania Cywilnego na stanowisku asystenta, a następnie adiunkta (luty 2010).

 

Zajęcia dydaktyczne:

 • Prawo urzędnicze i kształcenie urzędników w II RP

Publikacje:

Monografie:

„Nauczanie prawa rzymskiego w Polsce w okresie międzywojennym”, Wydawnictwo KUL, Lublin 2011, ss. 309;

 

Artykuły w pracach zbiorowych i czasopismach:

 1. artykuł „Projektowane zmiany w prawie oświatowym dotyczące nauczycieli – zarys problematyki” [w:] „Współczesne problemy prawa oświatowego”, red. M. Pyter, wyd. Elpil, Lublin 2009, s. 181-195;
 2. artykuł „Nauczanie prawa rzymskiego w Polsce w okresie międzywojennym”, „Ius Et Administratio”, Universitas Ressoviensis 3 (2007) , s. 97-129;
 3. artykuł „Nowy egzamin zawodowy dla absolwentów szkół policealnych w zawodzie technik administracji” [w:] „Prawo oświatowe. Teraźniejszość i perspektywy rozwoju”, red. M. Pyter, A. Balicki, Lublin 2010, s. 145-166;
 4. artykuł  „Okres dwudziestolecia międzywojennego a rozwój nauki prawa rzymskiego”, „Zeszyty Prawnicze” [Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego] 11.4/2011, s. 161-188;
 5. artykuł „Profesor Leon Piniński – wybitny lwowski uczony przełomu XIX i XX wieku” [w:] „Ius et Historia. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Jerzemu Markiewiczowi”, red. T. Guz, W. Bednaruk, M.R. Pałubska Lublin 2011, 169-192;
 6. artykuł „Uniwersytet Jana Kazimierza w tworzeniu Państwowej Komisji Egzaminacyjnej dla studentów prawa lubelskiej uczelni” [w:] „Nauki prawne pomiędzy tradycją a współczesnością. Prace dedykowane Profesorowi Romanowi Longchamps de Bérier w 70. rocznicę śmierci”, red. A. Dębiński, M. Pyter, B. Czech-Jezierska, Lublin 2011, s. 199-215;
 7. sprawozdanie z konferencji „Lublin-Lwów. Nauki prawne pomiędzy tradycją a współczesnością”, „Przegląd Uniwersytecki [KUL]”Nr 6 (134) 2011, s. 18-19;
 8. artykuł “Profesor Roman Longchamps de Bérier (1883-1941)”, „Przegląd Uniwersytecki [KUL]”Nr 6 (134) 2011 s. 20-21;
 9. artykuł „Spojrzenie wstecz: Jak kształcono prawników w Polsce sto lat temu?” [w:] „Prawo w Europie średniowiecznej i nowożytnej”, T. 2, red. A. Lis, Wydawnictwo KUL, Lublin 2012, s. 105-130;
 10. Prawo rzymskie i jego nauczanie w Polsce, [w:] Synteza prawa polskiego 1918-1939, red. T. Guz J.Głuchowski, M.R. Pałubska, C.H. Beck, Warszawa 2013, s. 946-981;

Wystąpienia:

 1. Kwiecień 2009 r., Lwów, Międzynarodowa Konferencja „Zagadnienia aktualne historii państwa i prawa krajów Centralno-Wschodniej Europy”, referat „Nauczanie prawa rzymskiego we Lwowie w okresie międzywojennym”;
 2. Wrzesień 2009 r., Warszawa, Spotkanie Romanistów organizowane przez Katedrę Prawa Rzymskiego WPiA Uniwersytetu Warszawskiego oraz Komisję Praw Antycznych KNoKA PAN, odczyt pt.: „Nauczanie prawa rzymskiego w Polsce w okresie międzywojennym”;
 3. 13 maja 2010 r. Tomaszów Lub., Wydział Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL w Tomaszowie Lubelskim, Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Człowiek-Zdrowie-Miasto”, referat: „Higiena a zdrowie człowieka w starożytnym Rzymie”;
 4. 17 maja 2010 r., Stalowa Wola , Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Gospodarce KUL, konferencja „Administracja publiczna w dobie reform”, referat:  „Projektowane zmiany w polskim systemie kształcenia zawodowego i ustawicznego”;
 5. 18 wrzesień 2010 r. XXIII Zjazd Historyków Państwa i Prawa „Prawo na przełomie epok” Warszawa-Zegrze; referat: „Okres dwudziestolecia międzywojennego a rozwój nauki prawa rzymskiego”;
 6. 19 maja 2011 r. Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Gospodarce KUL w Stalowej Woli, Konferencja Naukowa „Prawo w Europie Średniowiecznej i Nowożytnej”, referat „Spojrzenie wstecz: Jak kształcono prawników w Polsce sto lat temu?”;
 7. 6 czerwca 2011 r., Tomaszów Lub., Wydział Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL w Tomaszowie Lubelskim, konferencja Homo consumens - kultura konsumpcji”, referat: „Ustawy przeciwko zbytkowi w starożytnym Rzymie – walka z konsumpcjonizmem czy z problemem rozrzutności?”;
 8. 21 września 2011 r., Lubelski Festiwal Nauki, Tomaszów Lub., Wydział Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL w Tomaszowie Lubelskim, wykład, prezentacja multimedialna i warsztaty dla uczniów: Co rzymscy legioniści nosili pod spódniczką – ciekawostki z życia armii rzymskiej nieznane z lekcji historii”
 9. 20 październik 2011, Lublin, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, międzynarodowa konferencja  „Lublin-Lwów. Nauki prawne pomiędzy tradycją a współczesnością” połączona z  otwarciem wystawy  Pomiędzy Lwowem a Lublinem.  Profesor Roman Longchamps de Bérier (1883-1941)”, referat:  „Uniwersytet Jana Kazimierza w tworzeniu Państwowej Komisji Egzaminacyjnej dla studentów prawa lubelskiej uczelni”;
 10. 16 grudnia 2011 r., Tomaszów Lub., Wydział Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych w Tomaszowie Lubelskim, konferencja połączona z otwarciem wystawy fotograficznej "Pomiędzy Lwowem a Lublinem. Prof. Roman Longchamps de Bérier", referat: Współpraca ośrodków akademickich Lwowa i Lublina w okresie II RP”
 11. Wystąpienie w Katolickim Radiu Zamość 25 stycznia 2012 r. Na Wydziale Zamiejscowym KUL w Tomaszowie Lubelskim można obejrzeć wystawę „Roman Longchamps de Bérier. Profesor lwowski i lubelski”.
 12. 24 lutego 2012 r., Stalowa Wola, Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Gospodarce KUL w Stalowej Woli, Konferencja „Roman Longchamps de Bérier (1883-1941). Profesor lwowski i lubelski”, referat: „Współpraca prof. Romana Longchamps de Bérier z Państwową Komisją Egzaminacyjną”

Redakcje:

Współredaktor „Nauki prawne pomiędzy tradycją a współczesnością. Prace dedykowane Profesorowi Romanowi Longchamps de Bérier w 70. rocznicę śmierci”, red. A. Dębiński, M. Pyter, B. Czech-Jezierska, Lublin 2011, ss. 290

 

Organizacja konferencji:

Współorganizator konferencji 20 października 2011, Lublin, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, międzynarodowa konferencja  „Lublin-Lwów. Nauki prawne pomiędzy tradycją a współczesnością” połączona z  otwarciem wystawy  Pomiędzy Lwowem a Lublinem.  Profesor Roman Longchamps de Bérier (1883-1941)”

 

Inne formy aktywności naukowej:

- Współautorka i koordynatorka projektu edukacyjnego „Prawa człowieka – edukacja – działanie”  realizowanego w roku 2004/2005 w Lubelskim Centrum Edukacji Zawodowej we współpracy z Amnesty International

- Uzyskanie w lipcu 2011 stopnia nauczyciela dyplomowanego w zakresie przedmiotów prawniczych

- Studia podyplomowe „Menedżer Promocji Nauki”organizowane w ramach projektu „KOMPETENCJE DLA WSPÓŁPRACY NAUKI I BIZNESU. Menedżerskie studia podyplomowe dla sektora B+R”przez Polską Fundację Wspomagania Rozwoju Gospodarczego ,,OIC Poland” w Lublinie w partnerstwie z Wyższą Szkołą Ekonomii i Innowacji w Lublinie,  rozpoczęte w lutym 2012 r.; planowane uzyskanie dyplomu- luty 2013 r.

- uzyskanie dyplomu "Menedżer promocji nauki" - studia podyplomowe „Menedżer Promocji Nauki”, organizowane w ramach projektu „KOMPETENCJE DLA WSPÓŁPRACY NAUKI I BIZNESU. Menedżerskie studia podyplomowe dla sektora B+R” przez Polską Fundację Wspomagania Rozwoju Gospodarczego "OIC Poland” w Lublinie w partnerstwie z Wyższą Szkołą Ekonomii i Innowacji w Lublinie.

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 29.09.2014, godz. 16:32 - Marta Ordon