Bogusław Ulijasz (ur. 21.07.1973 r.) doktor nauk prawnych, absolwent i pracownik naukowy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Tytuł magistra uzyskał na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej filia w Rzeszowie. Ukończył polsko-francuskie studia podyplomowe z zakresu Europeistyki – dyplom Uniwersytetu Rzeszowskiego i Nort Paris.

Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe, zdobyte również na stanowiskach kierowniczych w Starostwie Powiatowym w Łańcucie (Kierownik referatu rozwoju gospodarczego i funduszy strukturalnych), Instytucie Gospodarki przy Wyższej Szkole Informatyki i Zarządania w Rzeszowie (Dyrektor). Pełnił funkcję Zastępcy Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – centralnego urzędu administracji rządowej.

Obecnie sprawuje funkcje sekretarza Województwa Podkarpackiego.  W centrum jego zainteresowania naukowego są zagadnienia szeroko pojmowanej administracji publicznej. Cały czas kontynuuje swój rozwój naukowy poprzez liczne publikacje z zakresu zamówień publicznych, funkcjonowania administracji państwowej i samorządowej. Posiada bogate doświadczenie zawodowe w realizacji projektów UE oraz Banku Światowego.

 

 

Wykaz publikacji

Artykuły

 

 

 1.  E- administracja w samorządzie terytorialnym w: Dziesięć lat reformy ustroju administracji publicznej w Polsce, red J. Parachomiuk, B. Ulijasz, E. Kruk
 2. Prawne Formy Współdziałania Państwa i Kościoła Katolickiego w zakresie pomocy społecznej  w: Funkcje Publiczne związków wyznaniowych red A. Mezglewski
 3. Samorząd terytorialny a ekologia – aspekty prawne, finansowe i organizacyjne w: Innowacje ekologiczne w rozwoju społeczno – gospodarczym pod red. Prof. Leszka Woźniaka, Jana Krupy i Joanny Grzesik, Rzeszów 2006,wyd. WSIiZ.
 4. Finansowanie działalności kościelnych instytucji ze środków Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego oddano do druku wydawnictwo WZNPiE w Tomaszowie Lubelskim
 5. Samorząd Terytorialny w Służbie Praw Dziecka w: Ochrona dziecka w prawie publicznym red M. Bartnik, M. Bieleckiego, B. Ulijasza, J. Parchomiuka, Tomaszów Lubelski 2007
 6. Źródła finansowania działalności katolickich organizacji świadczących pomoc społeczną. w: Ludzie ubodzy i ofiary wojny jako odbiorcy pomocy Charytatywno – Humanitarnej red, L. Szot warszawa 2010
 7. Wprowadzenie do tematyki nowego podejścia w zamówieniach publicznych – przegląd podstawowych pojęć  wyd Ekorys  
 8. Prawo zamówień publicznych w Polsce a zamówienia publiczne realizowane na podstawie środków pieniężnych z pożyczek MBOiR i kredytów MSR. KUL
 9. Finansowanie inwestycji związanych z termicznym przetwarzaniem odpadów ze środków UE w: Prawo dla środowiska , reg A. Erechemla

 

 

Pozycje zwarte

 

Monografie

 1. Grant z KUL  Pozyskiwanie środków przez jednostki kościoła katolickiego 
 2. Dziesięć lat reformy administracji Publicznej w Polsce – red Parchomiuk Jerzy, Ulijasz Bogusław, Kruk Emil  wydawnictwo:’ Wolters Kluwer 2008
 3. Nowe podejście do zamówień publicznych  red. Ulijasz Bogusław wyd. Ekorys  Warszawa 2011
 4. Ochrona dziecka w prawie publicznym, pod red. M. Bartnik, M. Bieleckiego, B. Ulijasza, J. Parchomiuka, Tomaszów Lubelski 2007

 

Komercyjne dokumenty planistyczne

 

 1. Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Łańcuckiego  Na Lata 2007-2014 „Partnerstwo, Przedsiębiorczość, Profesjonalizm” – prace recenzowana
 2. Strategia Rozwoju Miasta Łańcuta  Na Lata 2007-2014- praca recenzowana
 3. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Łańcuckim
 4. Strategia Rozwoju Gminy Rakszawa  na lata 2008 - 2014”
 5. Planów Odnowy Miejscowości: Wydrze, Węgliska, Rakszawa, Rakszawa – Kąty.
 6. Plan odnowy Miejscowości Krzemienica

 

 

Praca w redakcji

 

 Od  stycznie 2010 do stycznia 2011 – cztery wydania  ( nakład 1000 egzemplarzy ) Redaktor Naczelny „Kwartalnika  Materiały i studia  ubezpieczenia w rolnictwie” – wydawanego przez Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego    

 

Recenzje

 

Recenzja monografii Partnerstwo Publiczno – prywatne w rzecz Karpat red Jakub Żołyniak Rzesów 2007

 

Organizacja i współorganizacja konferencji:

 

 1. Współorganizacja konferencji „ Ochrona dziecka w prawie publicznym”, Tomaszów Lubelski 2007;
 2. Współorganizacja konferencji „ Odnawialne źródła energii w Polsce i w regionie – stan obecny oraz perspektywy rozwoju”„ Łancut 2007 Pałac Zamek w Łańcucie
 3. Współorganizacja miedzy narodowej   III ŁAŃCUT ECONOMIC FORUM on ”New Europe” w dniach 25-28 kwietnia 2007 roku    
 4. Współorganizacja konferencji „10 lat reformy ustrojowej administracji publicznej w Polsce” Łańcut, 12-14 czerwca 2008r.

 

Autor: Grzegorz Krawczyk
Ostatnia aktualizacja: 25.01.2013, godz. 21:12 - Iwona Pisklak