dr Dariusz Grzegorz Żak, adiunkt

dr Dariusz Żak

 

 

Urodzony w 1977 roku w Stalowej Woli. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (2003). Ukończył Studia Podyplomowe na Politechnice Rzeszowskiej (2007) oraz Uniwersytecie Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie (2013). W 2008 r. uzyskał stopień naukowy doktora nauk prawnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Zatrudniony na stanowisku adiunkta w Katedrze Prawa Prywatnego Instytutu Prawa Wydziału Zamiejscowego Prawa i Nauk o Gospodarce w Stalowej Woli w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II.

 

 

 

GŁÓWNE KIERUNKI ZAINTERESOWAŃ NAUKOWO - BADAWCZYCH

 • Prawo publiczne gospodarcze, ochrona konkurencji, prawo handlowe, ochrona własności intelektualnej;
 • Prawo nowych technologii tj. m.in. handel elektroniczny, gospodarka elektroniczna, e-administracja, cyberprzestępczość.

 

 

PUBLIKACJE 

 

Monografie:

 1. Publicznoprawne instrumenty kształtowania towarowego obrotu elektronicznego”, wyd. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Gospodarce w Stalowej Woli, (2012), ss. 350.

   

   

   

 2. Ochrona danych osobowych”, wyd. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Gospodarce w Stalowej Woli, (2012), ss. 148.

       

 

 

Artykuły naukowe:

 

 1. „Prawno-resocjalizacyjny charakter kary pozbawienia wolności”,[w:] Kwartalnik Edukacyjny Nr 2 (53) wyd. Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie (2008), s. 40-51.
 2. „Charakter prawny środków probacyjnych stosowanych wobec sprawców czynów przestępczych”, [w:] Dylematy współczesnej profilaktyki i resocjalizacji, Kieszkowska A. (red.), wyd. Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. J. Kochanowskiego w Kielcach (2008), s. 367-373.
 3. „Społeczeństwo informacyjne w aspekcie elektronicznego obrotu prawnego”,[w:] „Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne”, Zieliński Z. (red.), wyd. Portal Innowacyjnego Transferu Wiedzy w Nauce. Tom I,. Wyższa Szkoła Handlowa w Kielcach (2010), s. 201-208.
 4. „Prawne aspekty handlu elektronicznego”, [w:] Czwarte Warsztaty Młodych Ekonomistów (i nie tylko…), Lewandowski J. (red.), wyd. Wyższa Szkoła Handlowa w Kielcach (2010), s. 231-237.
 5. „Wolność słowa i odpowiedzialność za słowo na forach internetowych, [w:] Praktyczne aspekty wolności wypowiedzi, Lis W., Husak Z. (red.), wyd. Adam Marszałek, Toruń (2011), s. 453-473.
 6. „Bankowość elektroniczna w polskim prawie”,[w:] „Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne”, Zieliński Z. (red.), wyd. Portal Innowacyjnego Transferu Wiedzy w Nauce 1/2011, Wyższa Szkoła Handlowa w Kielcach (2011), s. 299-311.
 7. „Informacja publiczna w świetle prawa, [w:] Przegląd Prawno - Ekonomiczny, Lubas B. (red.), wyd. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Gospodarce w Stalowej Woli, Nr 14 (1/2011), s. 11-20.
 8. „Rozwój elektronicznej administracji publicznej w Polsce”, [w:] „Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne”, Zieliński Z. (red.), wyd. Portal Innowacyjnego Transferu Wiedzy w Nauce. Tom I,. Wyższa Szkoła Handlowa w Kielcach (2011), s. 203-217.
 9. „Online Banking in Polish Law”, [w:] „Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne”, Zieliński Z. (red.), wyd. Portal Innowacyjnego Transferu Wiedzy w Nauce 2/2011, Wyższa Szkoła Handlowa w Kielcach (2011), s. 288-300.
 10. Rola Ojca w aspekcie kontroli rodzicielskiej, [w:] Pedagogia Ojcostwa, Zimny J. (red.), wyd. Instytut Medyczny im. Jana Pawła II w Szczecinie, Nr 3 (2/2011), s. 211-217.
 11. „Godność człowieka - podstawowe problemy prawne”,  [w:] ПOPIBHЯΛЬHA ПPOФECIЙHA ПЕДАГОГIКА, Kиїв - Хмельницький, України, (2/2011), s. 53-63.
 12. „Praktyki nieuczciwych zachowań w cyberprzestrzeni - wybrane zagadnienia”, [w:] „Bezpieczeństwo RP w wymiarze narodowym i międzynarodowym”, Marszałek M., Sobolewski G., Konopka T., Cyran A. (red.), wyd. Wyższa Szkoła Handlowa w Kielcach. Tom I,. Kielce (2011), s. 447-457.
 13. Reklama jako czyn nieuczciwej konkurencji, [w:] ZBORNÍK VEDECKÝCH PRÍSPEVKOV z medzinárodnej vedeckej konferencie, „Inovácie - podnikanie - spoločnosť No. 5”,Soňa Hurná, Marek Storoška, Martina Kášová (red.), wyd. Vysokej školy medzinárodného podnikania, ISM Slovakia v Prešove, (2012), s. 240-251.
 14. Prawne uwarunkowania zarządzania kryzysowego w Polsce, [w:] RIEŠENIE KRÍZOVÝCH SITUÁCIÍ V ŠPECIFICKOM PROSTREDÍ, 17. medzinárodná vedecká konferencia wyd. Fakulta špeciálneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline (2012), s. 727-733.
 15. „Geneza i rozwój ochrony własności intelektualnej, [w:] Prawo w Europie średniowiecznej i nowożytnej, Lis A. (red.), wyd. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Gospodarce w Stalowej Woli, Tom II (2012), s. 257-273.
 16. „Ochrona patentowa na wynalazek”, [w:] „Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne”, Zieliński Z. (red.), wyd. Portal Innowacyjnego Transferu Wiedzy w Nauce. Tom II,. Wyższa Szkoła Handlowa w Kielcach (2012), s. 492-504.
 17. „Prawne uwarunkowania funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych w Polsce”, [w:] „Makroekonomiczne zróżnicowanie rozwoju województwa podkarpackiego”, Tokarski T., Wilk-Jakubowski G., Misiak T., (red.), wyd. Stowarzyszenia Współpracy Polska - Wschód, Kielce (2012), s. 91-104.
 18. „Adam Smith - ojciec ekonomii klasycznej”, [w:] Pedagogia Ojcostwa, Zimny J. (red.), wyd. Instytut Medyczny im. Jana Pawła II w Szczecinie, Nr 4 (1/2012), s. 207-220.
 19. Metody zwalczania przestępczości zorganizowanej w Polsce”, [w:] Współczesne problemy wymiaru sprawiedliwości, Gil D., Butryn I., Jakieła A., Woźniak K. M. (red.), wyd. KUL, Lublin (2012), s. 282-298.
 20. Zjawisko korupcji w administracji publicznej, studium teoretyczno - prawne”, [w:] Etos służby publicznej w Polsce, Woźniak K. M. (red.), wyd. KUL, Lublin (2012).
 21. „Autorskie prawa majątkowe do utworu”,[w:] Piąte Warsztaty Młodych Ekonomistów, Lewandowski J. Kusto B. (red.), wyd. Wyższa Szkoła Handlowa w Kielcach (2012), s. 38-48.
 22. „Istota działalności gospodarczej w Polsce”, [w:] Hradecké ekonomickié dny 2013 Ekonomický rozvoj a management regionů Hradec Králové19. a 20.Února 2013 Medzinárodná védecká konferencje, Pavel Jedlička (red.), wyd. Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a management. Díl II (2013), s. 342-347.
 23. „Ochrona topografii układów scalonych”, [w:] „Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne”, Zieliński Z. (red.), wyd. Portal Innowacyjnego Transferu Wiedzy w Nauce. Tom II,. Wyższa Szkoła Handlowa w Kielcach (2013), s. 393-401.

 

WYGŁOSZONE REFERATY

 

 1. Społeczeństwo informacyjne w aspekcie elektronicznego obrotu prawnego, (Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne.  II Ogólnopolska Konferencja Naukowa zorganizowana przez Wyższą Szkołę Handlową w Kielcach w ramach projektu PITWIN - Portal Innowacyjnego Transferu Wiedzy w Nauce w dniu 09.09.2010r.)
 2. Prawne aspekty handlu elektronicznego, (IV Warsztaty Młodych Ekonomistów (i nie tylko…), zorganizowane przez Wyższą Szkołę Handlową w Kielcach w dniu 16.09.2010r.)
 3. Praktyki nieuczciwych zachowań w cyberprzestrzeni - wybrane zagadnienia, (Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo RP w wymiarze narodowym i międzynarodowym”, zorganizowana przez Wyższą Szkołę Handlową w Kielcach w dniach 11-12.05.2011r.)
 4. Prawne uwarunkowania funkcjonowania Specjalnych Stref Ekonomicznych w Polsce, (Konferencja „I Tarnobrzeskie Forum Rozwoju Regionalnego zorganizowana przez Wyższą Szkołę Handlową w Kielcach Wydział Zamiejscowy w Tarnobrzegu w dniu  19.05.2011r.)
 5. Zjawisko korupcji w administracji publicznej, studium teoretyczno - prawne, (Konferencja Ogólnopolska „Etos służby publicznej” zorganizowana przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Wydział Zamiejscowy Prawa i Naukio Gospodarce w Stalowej Woli w dniu 30.05.2011r.)
 6. Rozwój elektronicznej administracji publicznej w Polsce, (Rola informatyki w naukach ekonomicznychi społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne. III Ogólnopolska Konferencja Naukowa zorganizowana przez Wyższą Szkołę Handlową w Kielcach w ramach projektu PITWIN - Portal Innowacyjnego Transferu Wiedzy w Nauce w dniu 15.09.2011r.)
 7. Reklama jako czyn nieuczciwej konkurencji, Medzinárodnej vedeckej konferencie, „Inovácie - podnikanie - spoločnosť No. 5” Vysokej školy medzinárodného podnikania, International School Of Management v Prešove 26-27.04.2012 Zemplínska Šírava, Slovakia.
 8. Przestępczość zorganizowana, struktury przestępczości, prawne uwarunkowania dotyczące walki z przestępczością zorganizowaną,  (II Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo RP w wymiarze narodowym i międzynarodowym”, zorganizowana przez Wyższą Szkołę Handlową w Kielcach w dniach 22-23.05.2012r.)
 9. Prawne uwarunkowania zarządzania kryzysowego w Polsce, 17. medzinárodná vedecká konferencia , RIEŠENIE KRÍZOVÝCH SITUÁCIÍ V ŠPECIFICKOM PROSTREDÍ, Fakulta špeciálneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline, 30-31.05.2012 Žiline, Slovakia.
 10. Ochrona patentowa na wynalazek, (Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacjei implikacje interdyscyplinarne. IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa zorganizowana przez Wyższą Szkołę Handlowąw Kielcach w ramach projektu PITWIN - Portal Innowacyjnego Transferu Wiedzy w Nauce w dniu 13.09.2012r.)
 11. Istota działalności gospodarczej w Polsce, Medzinárodná védecká konferencje, Hradecké ekonomickié dny 2013 Ekonomický rozvoj a management regionů Hradec Králové19. a 20.Února 2013, Hradec Králové, Česko.
 12. Wybrane formy naruszeń prawa własności intelektualnej w Internecie, (Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Własność intelektualna w sieci. Kiedy łamiesz prawo?” zorganizowana przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauki o Gospodarce w Stalowej Woli w dniu 18.03.2013r.)
 13. Biznes rodzinny w Polsce - studium teoretyczno - prawne, (Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Spółki handlowew czasach kryzysu gospodarczego”, zorganizowane przez  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauki o Gospodarce w Stalowej Woli w dniu 08.05.2013r.)
 14. Reglamentacja działalności gospodarczej, (Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Dyskrecjonalność w sprawachz udziałem przedsiębiorców”, zorganizowana przez Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu i Wydział Zamiejscowy Prawa i Naukio Gospodarce Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Stalowej Woli w dniu 03.06.2013r.)
 15. Ochrona topografii układów scalonych, (Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne. V Ogólnopolska Konferencja Naukowa zorganizowana przez Wyższą Szkołę Handlową w Kielcach w ramach projektu PITWIN - Portal Innowacyjnego Transferu Wiedzy w Nauce w dniu 12.09.2013r.)

 

KONFERENCJE, SEMINARIA I SPOTKANIA NAUKOWE:

 

Udział w konferencjach naukowych krajowych:

 

 1. Konferencja pt. „Student - uczelnia - bezpieczeństwo”, zorganizowana przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu w dniu 17.04.2008r.
 2. II Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne” zorganizowana przez Wyższą Szkołę Handlową w Kielcach w ramach projektu PITWIN - Portal Innowacyjnego Transferu Wiedzy w Nauce w dniu 09.09.2010r.
 3. IV Warsztaty Młodych Ekonomistów (i nie tylko…)”, zorganizowane przez Wyższą Szkołę Handlową w Kielcach w dniu 16.09.2010r.
 4. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo RP w wymiarze narodowym i międzynarodowym”, zorganizowana przez Wyższą Szkołę Handlową w Kielcach w dniach 11-12.05.2011r.
 5. Konferencja „I Tarnobrzeskie Forum Rozwoju Regionalnego”, zorganizowana przez Wyższą Szkołę Handlową w Kielcach Wydział Zamiejscowy w Tarnobrzegu w dniu  19.05.2011r.
 6. Konferencja Ogólnopolska „Etos służby publicznej”, zorganizowana przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauki o Gospodarce w Stalowej Woli w dniu 30.05.2011r.
 7. III Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne”,  zorganizowana przez Wyższą Szkołę Handlową w Kielcach w ramach projektu PITWIN - Portal Innowacyjnego Transferu Wiedzy w Nauce w dniu 15.09.2011r.
 8. II Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo RP w wymiarze narodowym i międzynarodowym”, zorganizowana przez Wyższą Szkołę Handlową w Kielcach w dniach 22-23.05.2012r.
 9. IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne”, zorganizowana przez Wyższą Szkołę Handlową w Kielcach w ramach projektu PITWIN - Portal Innowacyjnego Transferu Wiedzy w Nauce w dniu 13.09.2012r.
 10. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Własność intelektualna w sieci. Kiedy łamiesz prawo?”, zorganizowana przez Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauki o Gospodarce Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Stalowej Woli w dniu 18.03.2013r.
 11. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Spółki handlowe w czasach kryzysu gospodarczego”, zorganizowana przez  Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauki o Gospodarce Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Stalowej Woli w dniu 08.05.2013r.
 12. XVI Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Polska wieś w aspekcie rozwoju zrównoważonego - Europa inwestująca w obszary wiejskie”, zorganizowana przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie [Szczecin-Świnoujście-Kopenhaga-Oslo] w dniach 13-16.05.2013r. 
 13. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Dyskrecjonalność w sprawach z udziałem przedsiębiorców”, zorganizowana przez  Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu i Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauki o Gospodarce Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Stalowej Woli w dniu 03.06.2013r.
 14. V Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne”,zorganizowana przez Wyższą Szkołę Handlową w Kielcach w ramach projektu PITWIN - Portal Innowacyjnego Transferu Wiedzy w Nauce w dniu 12.09.2013r.

 

Udział w konferencjach naukowych zagranicznych:

 

 1. Medzinárodná vedecká konferencia, „Inovácie - podnikanie - spoločnosť No. 5” Vysokej školy medzinárodného podnikania, International School Of Management v Prešove 26-27.04.2012 Zemplínska Šírava, Slovakia.
 2. 17. medzinárodná vedecká konferencia, „Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí”, Fakulta špeciálneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline, 30-31.05.2012 Žiline, Slovakia.
 3. Medzinárodná vedecká konferencia New technologies for energy environmental and economically efficient recovery of biomass. Problémy regionálneho a lokálneho rozvoja z aspektu obnoviteľných nosičov energie. Ekonomická Univerzita v Bratislave 8-10.10.2012, Bardejovské Kúpele, Slovakia.
 4. Medzinárodná védecká konferencje, Hradecké ekonomickié dny 2013 Ekonomický rozvoj a management regionů Hradec Králové19. a 20.Února 2013, Hradec Králové, Česko.

 

NAUKOWE WYJAZDY ZAGRANICZNE

 

 

Wyjazd studyjny:

 

 1. Wyjazd studyjny - pobyt w R-exibition and Information Centre of Bioenergy at Kapušany (VVICB) Ekonomická Univerzita v Bratislave, Slovakia (październik 2012).

 

Program „Erasmus”:

 

 1. Wyjazd w ramach programu „Erasmus” - prowadzenie zajęć dydaktycznych i wymiana doświadczeń w ramach tematu „Prawo Internetu” „Individual teaching programme” w VYSOKÁ ŠKOLA MEDZINÁRODNÉHO PODNIKANIA ISM VPREŠOVE,Slovakia (listopad 2011).
 2. Wyjazd w ramach programu „Erasmus” - prowadzenie zajęć dydaktycznych i wymiana doświadczeń w ramach tematu „Prawo nowych technologii” „Individual teaching programme” w UNIVERSITY OF SECURITY MANAGEMENT IN KOSICE, Slovakia (kwiecień 2012).
 3. Wyjazd w ramach programu „Erasmus” - prowadzenie zajęć dydaktycznych i wymiana doświadczeń w ramach tematu „Ochrona własności intelektualnej” „Individual teaching programme” w UNIVERSITY OF AGRICULTURE IN NITRA, Slovakia (listopad 2012).
 4. Wyjazd w ramach programu „Erasmus” - prowadzenie zajęć dydaktycznych i wymiana doświadczeń w ramach tematu „The law in Poland” „Individual teaching programme” w IES MARIA DE ZAYAS Y SOTOMAYOR, MADRID, Hiszpania (luty 2013).
 5. Wyjazd w ramach programu „Erasmus” - prowadzenie zajęć dydaktycznych i wymiana doświadczeń w ramach tematu „Modern legal threats in the information society ” „Individual teaching programme” w SCHOOL OF ECONOMICS AND MANAGEMENT IN PUBLIC ADMINISTRATION - BRATISLAVA, Slovakia (luty 2013).
 6. Wyjazd w ramach programu „Erasmus” - prowadzenie zajęć dydaktycznych i wymiana doświadczeń w ramach tematu Intellectual property rights in the information society „Individual teaching programme” w İSTANBUL GELIŞIM ÜNIVERSITESI, TURKEY(luty 2013).
 7. Wyjazd w ramach programu „Erasmus” -  prowadzenie zajęć dydaktycznych i wymiana doświadczeń w ramach tematu „Legal threat on the Internet” „Individual teaching programme” w ALBERTA KOLEDZA, RYGA, Latvija(kwiecień 2013).
 8. Wyjazd w ramach programu „Erasmus” - prowadzenie zajęć dydaktycznych i wymiana doświadczeń w ramach tematu „Intellectual property rights on the Internet” „Individual teaching programme” w NORTHERN LITHUANIA COLLEGE, SIAULIAI, Lietuvos Respublika(kwiecień 2013).

 

 

Członkowstwo w wydawnictwie naukowym:

 

Przegląd Prawno - Ekonomiczny WZPiNoG KUL w Stalowej Woli - Sekretarz Redakcji.

 

 

Zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2013/2014

 

Ochrona własności intelektualnej - wykład
Publiczne prawo gospodarcze Polski i Unii Europejskiej - wykład

Publiczne prawo gospodarcze Polski i Unii Europejskiej - ćwiczenia

Ochrona konkurencji - wykład

Prawo spółek handlowych - wykład

Publiczne prawo gospodarcze - wykład
Prawo handlowe - wykład

Prawo patentowe - wykład

Prawo gospodarcze - wykład

Prawo gospodarcze - seminarium magisterskie

 

 

Konsultacje w roku akademickim 2013/2014 - semestr I

 

Kontakt

 

e-mail: kerad@kul.lublin.pl

Autor: Dominik Tyrawa
Ostatnia aktualizacja: 14.02.2017, godz. 15:33 - Małgorzata Wolak