dr Dariusz Grzegorz Żak

dr Dariusz Żak

 

 

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (2003). Ukończył Studia Podyplomowe na Politechnice Rzeszowskiej (2007) oraz Uniwersytecie Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie (2013). W 2008 r. uzyskał stopień naukowy doktora nauk prawnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Zatrudniony na stanowisku adiunkta w Katedrze Prawa Prywatnego, Instytutu Prawa i Ekonomii, Wydziału Zamiejscowego Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II.

 

 

GŁÓWNE KIERUNKI ZAINTERESOWAŃ NAUKOWO - BADAWCZYCH

 • Prawo publiczne gospodarcze, prawo handlowe, ochrona własności intelektualnej;
 • Prawo nowych technologii, handel elektroniczny, e-administracja, cyberprzestępczość.

 

PUBLIKACJE 

 

Monografie:

 1. Publicznoprawne instrumenty kształtowania towarowego obrotu elektronicznego”, wyd. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Gospodarce w Stalowej Woli, (2012), ss. 350.

   

   

   

 2. Ochrona danych osobowych”, wyd. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Gospodarce w Stalowej Woli, (2012), ss. 148.

       

 

 3. Własność intelektualna w sieci”, D. Żak (red.), wyd. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, (2014), ss. 214.

 

1_crop

 

Wybrane artykuły naukowe:

 1. Prawno-resocjalizacyjny charakter kary pozbawienia wolności, [w:] Kwartalnik Edukacyjny Nr 2 (53) wyd. Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie (2008), s. 40-51.
 2. Charakter prawny środków probacyjnych stosowanych wobec sprawców czynów przestępczych, [w:] Dylematy współczesnej profilaktyki i resocjalizacji, Kieszkowska A. (red.), wyd. Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. J. Kochanowskiego w Kielcach (2008), s. 367-373.
 3. Społeczeństwo informacyjne w aspekcie elektronicznego obrotu prawnego, [w:] „Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne”, Zieliński Z. (red.), Portal Innowacyjnego Transferu Wiedzy w Nauce. Tom I,. Wyższa Szkoła Handlowa w Kielcach (2010), s. 201-208.
 4. Prawne aspekty handlu elektronicznego, [w:] Czwarte Warsztaty Młodych Ekonomistów (i nie tylko…), Lewandowski J. (red.), wyd. Wyższa Szkoła Handlowa w Kielcach (2010), s. 231-237.
 5. Wolność słowa i odpowiedzialność za słowo na forach internetowych, [w:] Praktyczne aspekty wolności wypowiedzi, Lis W., Husak Z. (red.), wyd. Adam Marszałek, Toruń (2011), s. 453-473.
 6. Bankowość elektroniczna w polskim prawie, [w:] „Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne”, Zieliński Z. (red.), Portal Innowacyjnego Transferu Wiedzy w Nauce 1/2011, Wyższa Szkoła Handlowa w Kielcach (2011), s. 299-311.
 7. Informacja publiczna w świetle prawa, [w:] Przegląd Prawno - Ekonomiczny, Lubas B. (red.), Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Gospodarce w Stalowej Woli, Nr 14 (1/2011), s. 11-20.
 8. Rozwój elektronicznej administracji publicznej w Polsce, [w:] „Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne”, Zieliński Z. (red.), Portal Innowacyjnego Transferu Wiedzy w Nauce. Tom I,. Wyższa Szkoła Handlowa w Kielcach (2011), s. 203-217.
 9. Online Banking in Polish Law, [w:] „Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne”, Zieliński Z. (red.), Portal Innowacyjnego Transferu Wiedzy w Nauce 2/2011, Wyższa Szkoła Handlowa w Kielcach (2011), s. 288-300.
 10. Rola Ojca w aspekcie kontroli rodzicielskiej, [w:] Pedagogia Ojcostwa, Zimny J. (red.), wyd. Instytut Medyczny im. Jana Pawła II w Szczecinie, Nr 3 (2/2011), s. 211-217.
 11. Godność człowieka - podstawowe problemy prawne, [w:] Пopibhяλьha Пpoфeciйha Педагогiка, Kиїв - Хмельницький, України, (2/2011), s. 53-63.
 12. Praktyki nieuczciwych zachowań w cyberprzestrzeni - wybrane zagadnienia, [w:] „Bezpieczeństwo RP w wymiarze narodowym i międzynarodowym”, Marszałek M., Sobolewski G., Konopka T., Cyran A. (red.), Wyższa Szkoła Handlowa w Kielcach. Tom I,. Kielce (2011), s. 447-457.
 13. Reklama jako czyn nieuczciwej konkurencji, [w:] Zborník Vedeckých Príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, „Inovácie - podnikanie - spoločnosť No. 5”, Hurná S., Storoška M., Kášová M. (red.), wyd. Vysokej školy medzinárodného podnikania, ISM Slovakia v Prešove, (2012), s. 240-251.
 14. Prawne uwarunkowania zarządzania kryzysowego w Polsce, [w:] RIEŠENIE KRÍZOVÝCH SITUÁCIÍ V ŠPECIFICKOM PROSTREDÍ, 17. medzinárodná vedecká konferencia Fakulta špeciálneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline (2012), s. 727-733.
 15. Geneza i rozwój ochrony własności intelektualnej, [w:] Prawo w Europie średniowiecznej i nowożytnej, Lis A. (red.), Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Gospodarce w Stalowej Woli, Tom II (2012), s. 257-273.
 16. Ochrona patentowa na wynalazek, [w:] „Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne”, Zieliński Z. (red.), wyd. Portal Innowacyjnego Transferu Wiedzy w Nauce. Tom II,. Wyższa Szkoła Handlowa w Kielcach (2012), s. 492-504.
 17. Prawne uwarunkowania funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych w Polsce, [w:] „Makroekonomiczne zróżnicowanie rozwoju województwa podkarpackiego”, Tokarski T., Wilk-Jakubowski G., Misiak T., (red.), wyd. Stowarzyszenia Współpracy Polska - Wschód, Kielce (2012), s. 91-104.
 18. Adam Smith - ojciec ekonomii klasycznej, [w:] Pedagogia Ojcostwa, Zimny J. (red.), wyd. Instytut Medyczny im. Jana Pawła II w Szczecinie, Nr 4 (1/2012), s. 207-220.
 19. Metody zwalczania przestępczości zorganizowanej w Polsce, [w:] Współczesne problemy wymiaru sprawiedliwości, Gil D., Butryn I., Jakieła A., Woźniak K. M. (red.), wyd. KUL, Lublin (2012), s. 282-298.
 20. Autorskie prawa majątkowe do utworu, [w:] Piąte Warsztaty Młodych Ekonomistów, Lewandowski J. Kusto B. (red.), wyd. Wyższa Szkoła Handlowa w Kielcach (2012), s. 38-48.
 21. Istota działalności gospodarczej w Polsce, [w:] Hradecké ekonomickié dny 2013 Ekonomický rozvoj a management regionů Hradec Králové a 20.Února 2013 Medzinárodná védecká konferencje, Jedlička P. (red.), wyd. Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a management. Díl II (2013), s. 342-347.
 22. Ochrona topografii układów scalonych, [w:] „Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne”, Zieliński Z. (red.), wyd. Portal Innowacyjnego Transferu Wiedzy w Nauce. Tom II,. Wyższa Szkoła Handlowa w Kielcach (2013), s. 393-401.
 23. Prawne aspekty rozwoju przedsiębiorczości i innowacji w Polsce, [w:] Journal of Agibusiness and Rural Development, Poczta W. (red.), wyd. UP w Poznaniu 2(28)2013, 299-307.
 24. Eugeniusz Kwiatkowski - ojciec koncepcji modernizacji i rozwoju Polski, [w:] Pedagogia Ojcostwa, Zimny J. (red.), wyd. Instytut Medyczny im. Jana Pawła II w Szczecinie, Nr 6 (1/2013), 267-274.
 25. Wybrane uwarunkowania prawne funkcjonowania sektora energii odnawialnej w Polsce, [w:], Zborník vedeckých prác v rámci projektu Nové technológie pre energeticky environmentálne a ekonomicky efektívne zhodnocovanie biomasy ITMS, wyd. Slovakia v Bardejowskie Kupele, Kapusany (2013), 55-58.
 26. Andrzej Frycz Modrzewski - ojciec myśli prawniczej polskiego renesansu, [w:] Pedagogia Ojcostwa, Zimny J. (red.), wyd. Instytut Medyczny im. Jana Pawła II w Szczecinie, Nr 8 (1/2014), 242-247.
 27. Wybrane formy naruszeń prawa własności intelektualnej w Internecie, [w:] Własność intelektualna w sieci, Żak D. (red.), wyd. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła, (2014), 197-214.
 28. Reglamentacja działalności gospodarczej, [w:] Dyskrecjonalność w sprawach z udziałem przedsiębiorców. Zagadnienia teorii i praktyki, Dębiński M., Pelewicz R., Rakoczy T. (red.), wyd. Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu, Tarnobrzeg (2015), s. 318-343.
 29. Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni - uwarunkowania prawne, [w:] Bezpieczeństwo w świetle uwarunkowań polityki społecznej, Maciaszczyk P., Mazur S. M. (red.), wyd. PWSZ Tarnobrzeg (2015), s. 84-93.
 30. Family Business in Poland - a theoretical - legal study, [w:], Studies in Modern Society nr 6, Bilbokaitė I. (red.), wyd. Northern Lithuania College, Lithuania (2015), s. 274-282.

WYGŁOSZONE REFERATY

 1. Społeczeństwo informacyjne w aspekcie elektronicznego obrotu prawnego, II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne”, zorganizowana przez Wyższą Szkołę Handlową w Kielcach w ramach projektu PITWIN - Portal Innowacyjnego Transferu Wiedzy w Nauce w dniu 09.09.2010r.
 2. Prawne aspekty handlu elektronicznego, IV Warsztaty „Młodych Ekonomistów (i nie tylko…)”, zorganizowane przez Wyższą Szkołę Handlową w Kielcach w dniu 16.09.2010r.
 3. Praktyki nieuczciwych zachowań w cyberprzestrzeni - wybrane zagadnienia, Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo RP w wymiarze narodowym i międzynarodowym”, zorganizowana przez Wyższą Szkołę Handlową w Kielcach w dniach 11-12.05.2011r.
 4. Prawne uwarunkowania funkcjonowania Specjalnych Stref Ekonomicznych w Polsce, Konferencja „I Tarnobrzeskie Forum Rozwoju Regionalnego”, zorganizowana przez Wyższą Szkołę Handlową w Kielcach Wydział Zamiejscowy w Tarnobrzegu w dniu 19.05.2011r.
 5. Zjawisko korupcji w administracji publicznej, studium teoretyczno - prawne, Konferencja Ogólnopolska „Etos służby publicznej”, zorganizowana przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauki o Gospodarce w Stalowej Woli w dniu 30.05.2011r.
 6. Rozwój elektronicznej administracji publicznej w Polsce, III Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne”, zorganizowana przez Wyższą Szkołę Handlową w Kielcach w ramach projektu PITWIN - Portal Innowacyjnego Transferu Wiedzy w Nauce w dniu 15.09.2011r.
 7. Reklama jako czyn nieuczciwej konkurencji, Medzinárodnej vedeckej konferencie, „Inovácie - podnikanie - spoločnosť No. 5”, Vysokej školy medzinárodného podnikania, International School Of Management v Prešove 26-27.04.2012 Zemplínska Šírava, Slovakia.
 8. Przestępczość zorganizowana, struktury przestępczości, prawne uwarunkowania dotyczące walki z przestępczością zorganizowaną, II Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo RP w wymiarze narodowym i międzynarodowym”, zorganizowana przez Wyższą Szkołę Handlową w Kielcach w dniach 22-23.05.2012r.
 9. Prawne uwarunkowania zarządzania kryzysowego w Polsce, 17. medzinárodná vedecká konferencia, Riešenie Krízových Situácií V Špecifickom Prostredí, Fakulta špeciálneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline, 30-31.05.2012 Žiline,
 10. Ochrona patentowa na wynalazek, IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne”, zorganizowana przez Wyższą Szkołę Handlową w Kielcach w ramach projektu PITWIN - Portal Innowacyjnego Transferu Wiedzy w Nauce w dniu 13.09.2012r.
 11. Istota działalności gospodarczej w Polsce, Medzinárodná védecká konferencje, Hradecké ekonomickié dny 2013 Ekonomický rozvoj a management regionů Hradec Králové a 20.Února 2013, Hradec Králové, Česko.
 12. Wybrane formy naruszeń prawa własności intelektualnej w Internecie, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Własność intelektualna w sieci. Kiedy łamiesz prawo?”, zorganizowana przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauki o Gospodarce w Stalowej Woli w dniu 18.03.2013r.
 13. Biznes rodzinny w Polsce - studium teoretyczno – prawne, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Spółki handlowe w czasach kryzysu gospodarczego”, zorganizowana przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauki o Gospodarce w Stalowej Woli w dniu 08.05.2013r.
 14. Reglamentacja działalności gospodarczej, Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Dyskrecjonalność w sprawach z udziałem przedsiębiorców”, zorganizowana przez Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu i Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauki o Gospodarce Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Stalowej Woli w dniu 03.06.2013r.
 15. Ochrona topografii układów scalonych, V Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne”, zorganizowana przez Wyższą Szkołę Handlową w Kielcach w ramach projektu PITWIN - Portal Innowacyjnego Transferu Wiedzy w Nauce w dniu 12.09.2013r.
 16. Rola i zadania Policji w sytuacjach kryzysowych, III Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo RP
  w wymiarze narodowym i międzynarodowym”, zorganizowana przez Wyższą Szkołę Handlową w Kielcach w dniu 13.01.2015r.
 17. Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni - uwarunkowania prawne, Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Zarządzanie marketingowe, biznes, finanse, rachunkowość, bezpieczeństwo oraz społeczne aspekty działalności państw członkowskich Unii Europejskiej”, zorganizowana przez PWSZ Tarnobrzeg w dniu 17.04.2015r.
 18. Własność przemysłowa w działalności gospodarczej, XVIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Zrównoważony rozwój społeczno - gospodarczy Unii Europejskiej. Problemy rozwoju lokalnego i regionalnego” zorganizowana przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie w dniach 02-07.06.2015r.
 19. Znaki towarowe w obrocie gospodarczym, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Odpowiedzialność władz publicznych w państwach członkowskich w przestrzeni aksjologicznej Unii Europejskiej”, zorganizowana przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach w dniu 16.06.2015r.
 20. Wybrane aspekty zagrożenia w cyberprzestrzeni, Konferencja zorganizowana dla dyrektorów i nauczycieli szkół - przez Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie w dniu 24.11.2015r.
 21. Bezpieczeństwo państwa w cyberprzestrzeni, Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Współczesność i przyszłość. Interdyscyplinarne aspekty zdrowia, bezpieczeństwa, edukacji i gospodarki”, zorganizowana przez PWSZ Tarnobrzeg w dniu 11.2016r.
 22. Organizacyjno-prawne uwarunkowana działalności sekt w Polsce, Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Kwestia profesjonalizacji w zakresie przeciwdziałania nieuczciwym formom nacisku i grupom kultowym”, zorganizowana przez ICSA Education Network, we współpracy z Wydziałem Zamiejscowym Prawa i Nauk o Społeczeństwie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Stalowej Woli w dniach 08-11.12.2016r.
 23. Ochrona prawna jednostki w cyberprzestrzeni, II Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Współczesne problemy zarządzania i bezpieczeństwa” zorganizowana przez UTH im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie w dniach 11-13.01.2017r.

KONFERENCJE, SEMINARIA I SPOTKANIA NAUKOWE:

 

Udział w krajowych konferencjach naukowych:

 1. Konferencja Student - uczelnia - bezpieczeństwo, zorganizowana przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodowa w Tarnobrzegu w dniu 17.04.2008r.
 2. II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne, zorganizowana przez Wyższą Szkołę Handlową w Kielcach w ramach projektu PITWIN - Portal Innowacyjnego Transferu Wiedzy w Nauce w dniu 09.09.2010r.
 3. IV Warsztaty Młodych Ekonomistów (i nie tylko…), zorganizowane przez Wyższą Szkołę Handlową w Kielcach w dniu 16.09.2010r.
 4. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Bezpieczeństwo RP w wymiarze narodowym i międzynarodowym, zorganizowana przez Wyższą Szkołę Handlową w Kielcach w dniach 11-12.05.2011r.
 5. Konferencja I Tarnobrzeskie Forum Rozwoju Regionalnego, zorganizowana przez Wyższą Szkołę Handlową w Kielcach Wydział Zamiejscowy w Tarnobrzegu w dniu 19.05.2011r.
 6. Konferencja Ogólnopolska Etos służby publicznej, zorganizowana przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauki o Gospodarce w Stalowej Woli w dniu 30.05.2011r.
 7. III Ogólnopolska Konferencja Naukowa Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne, zorganizowana przez Wyższą Szkołę Handlową w Kielcach w ramach projektu PITWIN - Portal Innowacyjnego Transferu Wiedzy w Nauce w dniu 15.09.2011r.
 8. II Międzynarodowa Konferencja Naukowa Bezpieczeństwo RP w wymiarze narodowym i międzynarodowym, zorganizowana przez Wyższą Szkołę Handlową w Kielcach w dniach 22-23.05.2012r.
 9. IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje
  i implikacje interdyscyplinarne, zorganizowana przez Wyższą Szkołę Handlową w Kielcach w ramach projektu PITWIN - Portal Innowacyjnego Transferu Wiedzy w Nauce w dniu 13.09.2012r.
 10. Ogólnopolska Konferencja Naukowa Własność intelektualna w sieci. Kiedy łamiesz prawo?, zorganizowana przez Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauki o Gospodarce Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Stalowej Woli w dniu 18.03.2013r.
 11. Ogólnopolska Konferencja Naukowa Spółki handlowe w czasach kryzysu gospodarczego, zorganizowana przez Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauki o Gospodarce Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Stalowej Woli w dniu 08.05.2013r.
 12. XVI Międzynarodowa Konferencja Naukowa Polska wieś w aspekcie rozwoju zrównoważonego - Europa inwestująca w obszary wiejskie, zorganizowana przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie [Szczecin - Świnoujście - Kopenhaga - Oslo] w dniach 13-16.05.2013r.
 13. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Dyskrecjonalność w sprawach z udziałem przedsiębiorców, zorganizowana przez Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu i Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauki o Gospodarce Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Stalowej Woli w dniu 03.06.2013r.
 14. V Ogólnopolska Konferencja Naukowa Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne, zorganizowana przez Wyższą Szkołę Handlową w Kielcach w ramach projektu PITWIN - Portal Innowacyjnego Transferu Wiedzy w Nauce w dniu 12.09.2013r.
 15. III Międzynarodowa Konferencja Naukowa Bezpieczeństwo RP w wymiarze narodowym i międzynarodowym, zorganizowana przez Wyższą Szkołę Handlową w Kielcach w dniu 13.01.2015r.
 16. Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa Zarządzanie marketingowe, biznes, finanse, rachunkowość, bezpieczeństwo oraz społeczne aspekty działalności państw członkowskich Unii Europejskiej, zorganizowana przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodowa w Tarnobrzegu w dniu 17.04.2015r.
 17. XVIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Zrównoważony rozwój społeczno - gospodarczy Unii Europejskiej. Problemy rozwoju lokalnego i regionalnego, zorganizowana przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie [Szczecin - Podgora - Sarajewo - Brač - Krka - Szczecin] w dniach 02-07.06.2015r.
 18. Ogólnopolska Konferencja Naukowa Odpowiedzialność władz publicznych w państwach członkowskich w przestrzeni aksjologicznej Unii Europejskiej, zorganizowana przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach w dniu06. 2015r.
 19. Konferencja Zagrożenia w cyberprzestrzeni, zorganizowana przez Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie w dniu 24.11.2015r.
 20. Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa Współczesność i przyszłość. Interdyscyplinarne aspekty zdrowia, bezpieczeństwa, edukacji i gospodarki, zorganizowana przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodowa w Tarnobrzegu w dniu 15.11.2016r.
 21. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Kwestia profesjonalizacji w zakresie przeciwdziałania nieuczciwym formom nacisku i grupom kultowym, zorganizowana przez ICSA Education Network, we współpracy z WZPiNoS Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Stalowej Woli w dniach 08-11.12.2016r.
 22. II Międzynarodowa Konferencja Naukowa Współczesne problemy zarządzania i bezpieczeństwa, zorganizowana przez UTH im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie, Zakopane w dniach 11-13.01.2017r.

Udział w zagranicznych konferencjach naukowych:

 1. Medzinárodná vedecká konferencia, „Inovácie - podnikanie - spoločnosť No. 5” Vysokej školy medzinárodného podnikania, International School Of Management v Prešove 26-27.04.2012 Zemplínska Šírava, Slovakia.
 2. medzinárodná vedecká konferencia, „Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí”, Fakulta špeciálneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline, 30-31.05.2012 Žiline, Slovakia.
 3. Medzinárodná vedecká konferencia New technologies for energy environmental and economically efficient recovery of biomass. Problémy regionálneho a lokálneho rozvoja z aspektu obnoviteľných nosičov energie. Ekonomická Univerzita v Bratislave 8-10.10.2012, Bardejovské Kúpele, Slovakia.
 4. Medzinárodná védecká konferencje, Hradecké ekonomickié dny 2013 Ekonomický rozvoj a management regionů Hradec Králové a 20.Února 2013, Hradec Králové, Česko.

Staże i wyjazdy w ramach program „Erasmus”:

 1. „Prawo Internetu”, „Individual teaching programme”, VYSOKÁ ŠKOLA MEDZINÁRODNÉHO PODNIKANIA ISM V PREŠOVE, Slovakia (listopad 2011).
 2. „Prawo nowych technologii”, „Individual teaching programme”, UNIVERSITY OF SECURITY MANAGEMENT IN KOSICE, Slovakia (kwiecień 2012).
 3. „Ochrona własności intelektualnej”, „Individual teaching programme”, UNIVERSITY OF AGRICULTURE INNITRA, Slovakia (listopad 2012).
 4. „The law in Poland”, „Individual teaching programme”, IES MARIA DE ZAYAS Y SOTOMAYOR, MADRID, Hiszpania (luty 2013).
 5. „Modern legal threats in the information society”, „Individual teaching programme”, SCHOOL OF ECONOMICS AND MANAGEMENT IN PUBLIC ADMINISTRATION - BRATISLAVA, Slovakia (luty 2013).
 6. Intellectual property rights in the information society, „Individual teaching programme”, İSTANBUL GELIŞIM ÜNIVERSITESI, TURKEY (luty 2013).
 7. „Legal threat on the Internet”, „Individual teaching programme”, ALBERTA KOLEDZA, RYGA, Latvija (kwiecień 2013).
 8. „Intellectual property rights on the Internet”, „Individual teaching programme”, NORTHERN LITHUANIA COLLEGE, SIAULIAI, Lietuvos Respublika (kwiecień 2013).
 9. The statutory law in Poland, „Individual teaching programme”, AKADEMIA OZBROJENYCH SIL GENERALA MILANA RASTISLAVA STEFANIKA, Liptovský Mikuláš, Slovakia (styczeń 2014).
 10. Copyright protection in Poland„Individual teaching programme”, EUROAKADEEMIA, Tallinn, Estonia (luty 2014).
 11. Normative acts in Poland„Individual teaching programme”, TOMAS BATA UNIVERSITY IN ZLÍN, Czech Republic, Zlín (kwiecień 2014).
 12. The legal system in Poland„Individual teaching programme”, VYSOKÁ ŠKOLA KARLA ENGLIŠE, Czech Republic, Brno (marzec 2016).

Pełniona funkcja w wydawnictwie naukowym:

 

Zastępca Redaktora Naczelnego - Kwartalnik „Przegląd Prawno - Ekonomiczny” WZPiNoS KUL w Stalowej Woli

 

Zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2016/2017:

 

Ochrona konkurencji - wykład

Ochrona własności intelektualnej - wykład

Prawo gospodarcze - wykład

Prawo publiczne gospodarcze - wykład

Prawo publiczne gospodarcze - ćwiczenia

Prawo handlowe - wykład

Prawo patentowe - wykład

Prawo upadłościowe - wykład

Prawo gospodarcze - seminarium magisterskie

 

Kontakt

 

e-mail: kerad@kul.lublin.pl

Autor: Dominik Tyrawa
Ostatnia aktualizacja: 08.03.2019, godz. 08:42 - Filip Ciepły