Dr Dariusz Wadowski - st. wykładowca 

Wybrane publikacje (od roku 2005)


Studia:

KUL, WNS, Sekcja Społeczna, Katedra Socjologii Kultury, praca magisterska pt.: „Elity jako twórcy i nośniki kultury alternatywnej” (1991),

rozprawa doktorska pt.: „Podstawy i charakter więzi społecznych w regionie środkowo-wschodniej Polski” (1998) promotor. prof. dr hab. L. Dyczewski OFMConv.

Członkostwo w organizacjach i stowarzyszeniach:

Towarzystwo Naukowe KUL

Polskie Towarzystwo Socjologiczne

Polskie Towarzystwo Ewaluacyjne

Akademia Społeczna

 Zainteresowania naukowe:

Współczesne przemiany kulturowe, kulturowy wymiar procesów jednoczenia Europy, kultura konsumpcyjna i popularna, polska tożsamość narodowa, tożsamość lokalna i regionalna, przemiany więzi społecznych, mity i stereotypy w nowoczesnych społeczeństwach, ewaluacja projektów społecznych, problemy rynku pracy

 Udział w projektach badawczych

„Kapitał ludzki Euroregionu BUG” (PBZ) KBN, Euroregion Bug; „Aktywne przeciwdziałanie ubóstwu i marginalizacji społecznej w Polsce” (POL) UNDP, IPSS; „Aktywność zawodowa bezrobotnych zamieszkałych na wsi oraz ocena ekonomicznej efektywności tworzenia nowych, pozarolniczych miejsc pracy na obszarach wiejskich”, KUP, IBMiS; „Badania lokalnego rynku pracy w Lublinie”, EDS Fundacja Nowy Staw, LOS, PARP; Partnerstwo na Rzecz Rozwoju „Per linguas mundi ad laborem (Przez języki świata do pracy)” (IW EQUAL) KUL; „Zarządzanie Projektami Społecznymi – Szkolenia Służb Zatrudnienia” (SPO RZL) KUL; „Współpraca uniwersytetów wspierająca rozwój regionów – lubelskiego i lwowskiego”, (IW INTERREG IIIA/TACIS CBC) KUL, NU im. I. Franki we Lwowie; „Obserwatorium lubelskiego rynku pracy” (POKL), Europerspektywa; „Wsparcie osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi szansą na rozwój lokalnej gospodarki społecznej” (PO KL) KUL, ChSNPCh „Misericordia”; „Nowoczesne technologie ICT w upowszechnianiu osiągnięć nauki” (PO KL) KUL, TN KUL.

 Prowadzone zajęcia

Kultura konsumpcji – wykład, socjologia stacjonarne II rok 1 st.

Procedury badań ewaluacyjnych – wykład i ćwiczenia, socjologia stacjonarne i zaoczne II rok 2 st.

Historia Polski XX wieku – wykład, dziennikarstwo i komunikacja społeczna stacjonarne I rok 1 st.

Mit w kulturze i życiu społecznym – wykład fakultatywny, socjologia stacjonarne I rok 2 st.

Stereotypy w kulturze współczesnej – wykład fakultatywny, socjologia stacjonarne I rok 2 st.

Komunikacja międzykulturowa – seminarium licencjackie, socjologia stacjonarne III rok 1 st.

Socjologia kultury – konwersatorium, socjologia zaoczne I rok 2 st.

 

Konsultacje

Autor: Krzysztof Jurek
Ostatnia aktualizacja: 13.04.2012, godz. 18:19 - Krzysztof Jurek