dr Dominik Tyrawa

dr_dominik_tyrawa

 

Urodzony 6 grudnia 1981 r. w Stalowej Woli.

Absolwent Szkoły Podstawowej nr 3 im. Bohaterów Westerplatte w Stalowej Woli i Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Stalowej Woli.

Studia podjął na Wydziale Zamiejscowym Nauk Prawnych i Ekonomicznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Tomaszowie Lubelskim, które ukończył z wynikiem bardzo dobrym. W czasie studiów odbył praktyki w Sądzie Rejonowym w Stalowej Woli, III Wydział Rodzinny i Nieletnich.

W ramach seminarium magisterskiego „Prawo publiczne porównawcze" prowadzonego przez ks. dra hab. Sławomira Fundowicza, napisał, a następnie obronił z wynikiem bardzo dobrym pracę magisterską pod tytułem „Zamówienie z wolnej ręki”.

Od 1 października 2006 r. asystent w Katedrze Prawa Międzynarodowego Instytutu Prawa Wydziału Zamiejscowego Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli (obecnie, od 2014 r. zatrudniony na Wydziale Zamiejscowym Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli, w Katedrze Prawa Publicznego).

W ramach studiów doktoranckich (2006-2010) na seminarium z prawa administracyjnego (w ramach Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Katedra Prawa Administracyjnego) przygotowywał pracę doktorską pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Sławomira Fundowicza.

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej pod tytułem „Wpływ członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w organizacjach międzynarodowych na działalność administracji publicznej odbyła się w dniu 25 kwietnia 2012 r. Recenzentami w przewodzie był prof. dr hab. Jerzy Stelmasiak (UMCS, NSA) oraz prof. zw. dr hab. Wojciech Łączkowski (sędzia TK w stanie spoczynku, emerytowany profesor KUL i UAM).

Rada Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II uchwałą z dnia 15 maja 2012 r. nadała mu stopień doktora nauk prawnych, specjalność prawo administracyjne. 

Z dniem 1 października 2013 r. awansowany przez JM Rektora KUL na stanowisko adiunkta.

Od dnia 1 października 2013 r. współpracuje z Wyższą Szkołą Administracji Publicznej w Kielcach.

 

Pełnione funkcje:

 

 • sekretarz Instytutu Prawa (2006-2012),
 • sekretarz Kwartalnika wydziałowego – Przeglądu Prawno-Ekonomicznego (2007-2011),
 • sekretarz Katedry Prawa Publicznego (2014-nadal),
 • administrator strony internetowej Instytutu Prawa (2007-2011),
 • opiekun studentów na kierunku prawo (2009-2014), (2017-nadal), 
 • przedstawiciel młodszych pracowników naukowo-dydaktycznych w Radzie Wydziału Zamiejscowego Prawa i Nauk o Społeczeństwie (2009-2016),
 • członek Rady Instytutu Prawa i Ekonomii (2014-nadal),
 • jeden z opiekunów Akademickiego Biura Porad Prawnych (2009-2010),
 • opiekun studentów w ramach Programu MOST (2010-nadal),
 • zastępca Redaktora Naczelnego Kwartalnika wydziałowego – Przeglądu Prawno-Ekonomicznego (2011-2013),
 • członek Redakcji Przeglądu Prawno-Ekonomicznego (2014-nadal),
 • członek wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej (2012-2015),
 • członek zespołu przygotowującego raport dla kierunku prawo dla Państwowej Komisji Akredytacyjnej (2012),
 • członek wydziałowej Komisji Programowej do przygotowania programu kształcenia na kierunku prawo (2013-2014).

 

Nagrody, wyróżnienia i odznaczenia:

 • 20 grudnia 2011 - nagroda indywidualna IV stopnia Rektora KUL za całokształt osiągnięć naukowych i dydaktycznych oraz za wybitną działalność społeczno-organizacyjną i popularyzację nauki,
 • 17 grudnia 2013 - nagroda indywidualna III stopnia Rektora KUL za całokształt osiągnięć naukowych i dydaktycznych,
 • 30 czerwca 2015 r. - odznaczony przez Wójta Gminy Radomyśl nad Sanem medalem z okazji 25 lecia samorządu terytorialnego. 

 

Odbyte szkolenia:

 • 5 czerwca 2012 – Szkolenie pt. „Czasopisma naukowe na Web Of Science – kryteria wyboru, proces ewaluacji i indeksowania”
 • 5 czerwca 2012 – Warsztaty dotyczące baz oraz narzędzi bibliograficznych Thomson Reuters.

 

Główne kierunki zainteresowań:

 • globalizacja, europeizacja i standaryzacja prawa polskiego na przykładzie prawa administracyjnego i prawa konstytucyjnego,
 • ustrój administracji publicznej,
 • status jednostki w prawie publicznym,
 • prawo konstytucyjne,
 • prawo administracyjne,
 • postępowanie administracyjne,
 • prawo drogowe a jednostka i jej potrzeby.

 

 

Prowadzone zajęcia:

 

 • seminarium magisterskie - prawo konstytucyjne (IV i V rok prawa, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17 oraz 2017/18 – WZPiNoG i WZPiNoS),
 • wykład – prawo konstytucyjne (II rok prawa, 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17 oraz 2017/18 – WZPiNoG i WZPiNoS),
 • wykład – postępowanie administracyjne (III rok prawa, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17 oraz 2017/18 – WZPiNoG i WZPiNoS),
 • wykład – prawo instytucjonalne Unii Europejskiej (III rok prawa 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17 oraz 2017/18 – WZPiNoG i WZPiNoS),
 • wykład – prawo konstytucyjne porównawcze (III, IV i V rok prawa, 2012/13 i 2013/14 – WZPiNoG i WZPiNoS),
 • wykład - prawo administracyjne (II rok prawa, 2014/2015 - WZPiNoS),
 • wykład - postępowanie sądowo-administracyjne (III, IV i V rok prawa, 2015/16 - WZPiNoS),
 • wykład - prawo ochrony środowiska (II, III i IV rok prawa, 2015/16 oraz 2016/17 - WZPiNoS),
 • wykład – ustrój i zadania administracji publicznej (studia podyplomowe z administracji publicznej, 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14 i 2014/15  – WZPiNoG i WZPiNoS),
 • wykład – kontrola i nadzór w administracji publicznej (studia podyplomowe z administracji publicznej, 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14 i 2014/15 - WZPiNoG), 
 • wykład fakultatywny - podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej (II, III, IV i V rok prawa, 2017/18 - WZPiNoS),
 • wykład monograficzny - międzynarodowe prawo administracyjne (III, IV i V rok prawa, 2010/11 - WZPiNoG),
 • konwersatorium - prawo samorządu terytorialnego (III i IV rok prawa, 2008/09 - WZPiNoG),
 • konwersatorium - przestępczość w aspekcie międzynarodowym (III rok socjologii, specjalizacja z kryminologii, 2010/11 i 2011/12 - WZNoS),
 • konwersatorium - orzecznictwo sądów administracyjnych (V rok prawa, 2017/18 - WZPiNoS), 
 • ćwiczenia - prawo konstytucyjne (II rok prawa, 2006/07 oraz 2007/08 - WZNoS, 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15 i 2015/16 - WZPiNoG i WZPiNoS), 
 • ćwiczenia - prawo konstytucyjne porównawcze (II, III, IV i V rok prawa, 2012/13, 2014/15 - WZPiNoG i WZPiNoS),
 • ćwiczenia - prawo handlowe (IV rok prawa, 2007/08 - WPPKiA, 2008/09 - WZPiNoG),
 • ćwiczenia - demokracja lokalna i samorząd terytorialny (III rok socjologii, specjalizacja samorządowa, 2007/08 oraz 2008/09 - WZNoS),
 • ćwiczenia - postępowanie sądowo-administracyjne (WZPiNoS - 2015/16),
 • ćwiczenia - prawo ochrony środowiska (WZPiNoS - 2015/16 oraz 2016/17),
 • ćwiczenia - postępowanie administracyjne (WZPiNoS - 2016/17 oraz 2017/18),
 • warsztaty komputerowe (Uniwersytet Trzeciego Wieku, 2009/10 i 2010/11 - KUL Stalowa Wola).

 

Promocje prac magisterskich

 1. Oskar Gębka, Prawo do prywatności jako publiczne prawo podmiotowe (KUL, rok akademicki 2014/15),
 2. Monika Rodzeń, Konstytucyjne prawo do dziedziczenia (KUL, rok akademicki 2014/15),
 3. Jakub Orłowski, Obowiązki obywatela w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (KUL, rok akademicki 2014/15),
 4. Katarzyna Kucharczyk, Własność w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (KUL, rok akademicki 2014/15),
 5. Marcin Stefanik, Konstytucyjne i ustawowe gwarancje zasady prawa do sądu (KUL, rok akademicki 2014/15),
 6. Grzegorz Gębka, Konstytucyjne prawo do ochrony danych osobowych (KUL, rok akademicki 2014/15).
 7. Marek Szabat, Konstytucyjne gwarancje prawa do dobrej administracji, (KUL, rok akademicki 2014/15).
 8. Marek Obara, Administracja wojskowa RP, (KUL, rok akademicki 2014/15). 
 9. Tomasz Sumis, Urząd głowy państwa w Polsce w latach 1918 - 1952, (KUL, rok akademicki 2014/15),
 10. Łukasz Jakubowski, Państwowa Inspekcja Pracy jako organ nadzoru nad warunkami wykonywania pracy, (KUL, rok akademicki 2015/16),
 11. Dawid Kocur, Wolność działalności gospodarczej i jej ograniczenia w świetle Konstytucji RP, (KUL, rok akademicki 2015/16),
 12. Sylwia Dobrodziej, Rzecznik Praw Obywatelskich jako strażnik praw i wolności człowieka i obywatela, (KUL, rok akademicki 2015/16),
 13. Katarzyna Auguścik, Stany nadzwyczajne w świetle Konstytucji RP, (KUL, rok akademicki 2015/16),
 14. Patryk Jasiocha, Kontrola konstytucyjności prawa w Polsce, (KUL, rok akademicki 2015/16),
 15. Piotr Barchanowski, Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa a powszechny dostęp do broni, (KUL, rok akademicki 2016/17),
 16. Grzegorz Strojnowski, Komisje śledcze w polskim systemie prawnym, (KUL, rok akademicki 2016/17),
 17. Marta Dąbrowska, Prawa dziecka w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., (KUL, rok akademicki 2016/17),
 18. Krzysztof Wójcik, Stowarzyszenie jako przykład wolności zrzeszania się, (KUL, rok akademicki 2016/17),
 19. Justyna Kochan, Najwyższa Izba Kontroli jako konstytucyjny organ kontroli, (KUL, rok akademicki 2017/18),
 20. Jakub Rezner, Cywilne służby specjalne jako gwarant praw i wolności obywatelskich, (KUL, rok akademicki 2017/18),
 21. Katarzyna Małota, Niezawisłość sędziowska jako istota wymiaru sprawiedliwości, (KUL, rok akademicki 2017/18),
 22. Katarzyna Błędowska, Konstytucyjna gwarancja wolności mediów, (KUL, rok akademicki 2017/18),
 23. Ewelina Kawecka, Prawne aspekty ochrony danych osobowych w zakresie przetwarzania i zabezpieczania, (KUL, rok akademicki 2017/18),
 24. Aleksandra Chęcińska, Pozycja wojewody w systemie administracji publicznej, (KUL, rok akademicki 2017/18),
 25. Magdalena Gac, Obywatelstwo polskie, (KUL, rok akademicki 2017/18),
 26. Natalia Stec, Siły zbrojne jako strażnik bezpieczeństwa państwowego w Polsce, (KUL, rok akademicki 2017/18),
 27. Aleksander Mączyński, Sąd Najwyższy jako instytucja sprawująca nadzór nad działalnością sądów powszechnych, (KUL, rok akademicki 2017/18).

Recenzje prac magisterskich i dyplomowych:

 

 • 7 recenzji prac magisterskich (KUL, rok akademicki 2012/13),
 • 7 recenzji prac podyplomowych (KUL, rok akademicki 2012/13),
 • 6 recenzji prac magisterskich (KUL, rok akademicki 2013/14),
 • 14 recenzji prac magisterskich (KUL, rok akademicki 2014/15),
 • 14 recenzji prac licencjackich (WSAP Kielce, rok akademicki 2014/15),
 • 8 recenzji prac licencjackich (WSAP Kielce, rok akademicki 2015/16),
 • 10 recenzji prac magisterskich (KUL, rok akademicki 2015/16),
 • 6 recenzji prac magisterskich (KUL, rok akademicki 2016/17),
 • 8 recenzji prac licencjackich (WSAP Kielce, rok akademicki 2016/17)
 • 9 recenzji prac magisterskich (KUL, rok akademicki 2017/18),
 • 2 recenzji prac licencjackich (WSAP, rok akademicki 2017/18).

  

DOROBEK NAUKOWY

I. Wydawnictwa książkowe

 1. M. Czuryk, M. Karpiuk, J. Kostrubiec (red.), M. Bożek, P. Chałas, L. Grzonka, E. Jasiuk, B. Krupa, D. Lebowa, M. Mazuryk, P. Sawczuk, K. Sikora, P. Szreniawski, D. Tyrawa,  Niezespolona administracja rządowa, DIFIN, Warszawa 2011,  ss. 274, ISBN 978-83-7641-473-9 (Rozdział 8 - Niezespolona administracja miar i administracja probiercza, s. 105-124 oraz Rozdział 11 - Niezespolona administracja statystyki publicznej, s. 152-171).

 

 tyr1

 

 1. M. Czuryk, M. Karpiuk, M. Mazuryk (red.), M. Bożek, K. Dąbrowski, W. Drobny, M. Kaczocha, W. Kitler, J. Kostrubiec, D. Kotłowski, M. Polinceusz, K. Sadowski, K. Sikora, D. Sypniewski, P. Szreniawski, D. Tyrawa, K. Walczuk, Ustawa o wojewodzie i administracji rządowej w województwie. Komentarz, Towarzystwo Wiedzy Obronnej, Warszawa 2012, ss. 207, ISBN 978-83-932065-4-4 (komentarz do art. 13, 14, 15, s. 67-80 oraz do art. 78, 79, 80, 81, 82, i 83, s. 193-199). 

 tyr2

 

 1. K. Chochowski (red.), A. Chochowska, G. Krawiec, L. Labocha-Kozar, K. Sikora, D. Tyrawa, T. Włodek, Prawo urzędnicze, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu, Radom 2012, ss. 254, ISBN 978-83-62491-21-6 (Rozdział 4 –Międzynarodowy model prawa urzędniczego, s. 149-207).

 tyr3

 

 1. K. Miaskowska-Daszkiewicz, B. Szmulik (red.), B. Banaszak, M. Bidziński, A. Biłgorajski, M. Chmaj, A. Chorążewska, S. Dubaj, W. Drobny, P. Fajgielski, A. Jacek, M. Kallas, J. Karp, K. Kędziora, G. Kuca, M. Mateńko, M. Mazuryk, K. Mełgieś, J. Miaskowski, R. Mojak, R.M. Pal, A. Pogłódek, P. Pytlak, A. Słomkowska, K. Stanik-Filipowska, B. Starzec, J. Szymanek, A. Tomasik, D. Tyrawa, M. Wąsowska, A. Wagner, Administracja publiczna. Tom 1. Ustrój administracji państwowej centralnej, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2012, ss. 1750, ISBN 978-83-255-3474-5 (Agencja Rezerw Materiałowych, s. 695-722, Główny Inspektor Transportu Drogowego, s. 1139-1165, Główny Inspektor Ochrony Środowiska, s. 1204-1233, Państwowe Gospodarstwo Leśne "Lasy Państwowe", s. 1256-1294, Dyrektor Biura Nasiennictwa Leśnego, s. 1295-1313, Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, s. 1314-1350, Prezes Państwowej Agencji Atomistyki, s. 1351-1376, Komitet Polityki Naukowej, s. 1527-1535, Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych, s. 1535-1550).

 tyr4

 

 1. K. Miaskowska-Daszkiewicz, B. Szmulik (red.), A. Balicki, A. Biłgorajski, A. Chorążewska, D. Ćwik, S. Dubaj, Ł. Kojara, G. Kuca, M. Mazuryk, K. Mełgieś, J. Miaskowski, A. Pogłódek, P. Pytlak, K. Stanik-Filipowska, D. Tyrawa, A. Wagner, Administracja publiczna. Tom 2. Ustrój administracji państwowej terenowej, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2012, ss. 650, ISBN 978-83-255-4292-4 (Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, s. 96-126, Dyrektorzy urzędów statystycznych, s. 599-625, Regionalni Dyrektorzy Ochrony Środowiska, s. 764-804).

 

 tyr5

 

 1. D. Tyrawa (red.), Ewolucja prawa polskiego w dobie globalizacji, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013, ss. 262, ISBN 978-83-7702-648-9.

 tyr6

 

 1. A. Lis, D. Tyrawa, K.M. Woźniak, Administracja rządowa - wybór źródeł prawa, Stalowa Wola 2014, ss. 294, ISBN 978-83-60391-52-5.

 

 tyr7

 

 1. A. Lis, D. Tyrawa, K.M. Woźniak, Administracja samorządowa - wybór źródeł prawa, Stalowa Wola 2014, ss. 278, ISBN 978-83-60391-62-4. 

 

 tyr8

 

 1. D. Tyrawa, I. Butryn (red.), Ewolucja zadań podmiotów funkcjonujących w strukturze państwa, Wydawnictwo KUL, Lublin 2014, ss. 244, ISBN 978-83-7702-954-1.

 tyr9

 

 1. M. Czuryk, M. Karpiuk, J. Kostrubiec (red.), Prawo o szkolnictwie wyższym po nowelizacji. Komentarz praktyczny, DIFIN, Warszawa 2015, ss. 336, ISBN 978-83-7930-737-1 (komentarz do art.  8a-9, s. 27-28, art. 9b-9c, s. 31-32, art. 14, s. 45-46, art. 16, s. 48-49, art. 60, s. 100-103, art. 63-64, s. 105-106, art. 66-80, s. 107-122 oraz art. 234-256, s. 318-321).

 tyr10

 

 

II. Artykuły w czasopismach naukowych

 1. Międzynarodowe standardy zamówień publicznych - wybrane aspekty, Przegląd Prawno-Ekonomiczny, nr 1 (1/2007), s. 41-50, ISSN 1898-2166.
 2. Prawo organizacji międzynarodowych - specyfika, pojęcie, zakres, Przegląd Prawno-Ekonomiczny, nr 20 (3/2012), s. 52-63, ISSN 1898-2166.
 3. Prawo administracyjne a prawo międzynarodowe publiczne. Uwagi na tle „Instytucji prawa administracyjnego” Jerzego Stefana Langroda, Przegląd Prawno-Ekonomiczny, nr 21 (4/2012), s. 14-25, ISSN 1898-2166.
 4. Administrative Law and International Law. An Attempt at Systematics, Przegląd Prawno-Ekonomiczny, nr 21 (4/2012), s. 80-91, ISSN 1898-2166
 5. Cross-border cooperation of polish self-government administration in the light of the relation between administrative and international law, Review of Comparative Law, vol. 25 (2/2016), s. 23-38, ISNN 0860-8156,
 6. Budowanie społeczeństwa obywatelskiego w samorządzie terytorialnym na przykładzie działania wspólnot mieszkaniowych, Przegląd Prawno-Ekonomiczny, nr 41 (4/2017), s. 141-155, ISSN 1898-2166.

 

III. Rozdziały w monografiach 

 1. Prawo do nauki w świetle obowiązującego ustawodawstwa polskiego, [w:] Profilaktyka, resocjalizacja, rewalidacja - pomocą rodzinie, red. Barbara Kałdon, Sandomierz - Stalowa Wola 2007, s. 329-336, ISBN 978-83-7300-795-6.
 2. Problematyka zamówień publicznych a Euro 2012, [w:] Przedsiębiorstwo XXI wieku. Szanse i zagrożenia, red. Mariusz Iskra, Stalowa Wola 2007 (publikacja w 2008 r.), s. 158-169, ISBN 978-83-926302-5-8.
 3. Międzynarodowe standardy praworządności w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, [w:] Standardy wykonywania władzy publicznej, red. Katarzyna Miaskowska-Daszkiewicz, Renata Maria Pal, Lublin-Stalowa Wola 2008, s. 50-58, ISBN 978-83-86916-27-3.
 4. Studia doktoranckie na kierunku prawo - ogólne refleksje, [w:] Studia prawnicze a rzeczywistość zawodowa, red. Magdaleny Pyter, Lublin 2009, s. 47-63, ISBN 978-83-86916-52-4.
 5. Dobra administracja a jej kontrola, [w:] Nadzór i kontrola w systemie wykonywania administracji publicznej, red. Małgorzata Czuryk, Mirosław Karpiuk, Warszawa 2010, s. 44-69, ISBN 978-83-930539-2-6.
 6. Samorząd powiatowy w świetle standardów europejskich, [w:] 10-lecie funkcjonowania samorządu powiatowego (1999-2009). Doświadczenia i perspektywy, red. Marek Klimek, Janusz Czerw, Stalowa Wola-Kraśnik 2010, s. 127-137, ISBN 978-83-927605-1-1.
 7. Członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej jako wyzwanie dla administracji publicznej. Wybrane problemy, [w:] Unia Europejska Dzień Dzisiejszy. Proces dostosowywania prawa krajowego przez państwa Europy Wschodniej do prawa Unii Europejskiej jako warunek członkostwa w jej strukturach, red. Małgorzata Czuryk, Mirosław Karpiuk, Warszawa-Kijów 2010, s. 24-44, ISBN 978-83-930539-5-7.
 8. Źródła praw dziecka w prawie publicznym, [w:] Wieloaspektowość problematyki pomocy dziecku i rodzinie w sytuacji kryzysowej. Teoria i praktyka. Cz. II, red. Andrzej Gretkowski, Irena Kurlak, Edmund Juśko, Barbara Wolny, Stalowa Wola-Tarnów 2010, s. 423-434, ISBN 978-83-930816-1-5.
 9. Ochrona zdrowia w Konstytucji RP, [w:] Edukacja zdrowotna w naukach medycznych i społecznych. Cześć II. Antropologia-Aksjologia-Problemy zdrowotne i społeczne wieku podeszłego, red. Teresa Bernadetta Kulik, Barbara Wolny, Anna Pacian, Stalowa Wola-Lublin 2010, s. 71-79, ISBN 978-83-930816-2-2.
 10. Przedsiębiorstwo w dobie globalizacji w kontekście ponadnarodowych standardów prawnych, [w:] Przedsiębiorstwo XXI wieku. Szanse i zagrożenia. Tom II, red. Dorota Tokarska, Mariusz Iskra, Stalowa Wola 2010 (publikacja w 2011 r.), s. 267-285, ISBN 978-83-61307-49-5.
 11. Działalność prawotwórcza organizacji międzynarodowych w kontekście bezpieczeństwa narodowego, [w:] Bezpieczeństwo narodowe Rzeczypospolitej Polskiej w świetle prawa wewnętrznego i międzynarodowego, red. Ryszard Szynowski, Mirosław Karpiuk,  Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2011, s. 201-219, ISBN 978-83-7523-121-2.
 12. Problematyka europejskiego prawa administracyjnego. Przeszłość i teraźniejszość, [w:] Prawo w Europie średniowiecznej i nowożytnej, red. Artur Lis, Wydawnictwo KUL, Lublin 2011, s. 67-90, ISBN 978-83-7702-211-5.
 13. Reglamentacja produkcji, obrotu i reklamy alkoholu w kontekście swobody działalności gospodarczej. Wybrane problemy, [w:] Wolność działalności gospodarczej i jej ograniczenia. Problematyka prawna i aksjologiczna, red. Mirosław Karpiuk, ALMEMER Szkoła Wyższa, Warszawa 2011, s. 205-226, ISBN 978-83-62644-08-7.
 14. Kształtowanie się relacji prawa międzynarodowego do prawa krajowego w Polsce w latach 1918-1952. Uwagi na marginesie poglądów doktryny i orzecznictwa, [w:] Prawo w Europie średniowiecznej i nowożytnej. Tom II, red. Artur Lis, Wydawnictwo KUL, Lublin 2012, s. 217-240, ISBN 978-83-7702-418-8.
 15. Rządy prawa w funkcjonowaniu administracji publicznej a godność człowieka, [w:] Normatywny wymiar godności człowieka, red. Wojciech Lis, Adam Balicki, Wydawnictwo KUL, Lublin 2012, s. 121-138, ISBN 978-83-7702-533-1.
 16. E-administracja w kontekście prawa do dobrej administracji, [w:] Wizja europejskiego społeczeństwa informacyjnego i jej realizacja w prawie polskim, red. Joanna Misztal-Konecka, Grzegorz Tylec, Wydawnictwo KUL, Lublin 2012, s. 201-221, ISBN 978-83-7702-449-2.
 17. Umiędzynarodowienie prawa administracyjnego jako nowy problem badawczy w polskiej nauce prawa administracyjnego, [w:] Współczesne problemy wymiaru sprawiedliwości. Tom I, red. Damian Gil, Iwona Butryn, Agata Jakieła, Kamil M. Woźniak, Wydawnictwo KUL, Lublin 2012, s. 459-469, ISBN 978-83-7702-477-5.
 18. Specyfika zadań jednostek samorządu terytorialnego na tle działalności administracji publicznej w Polsce, [w:] Samorząd terytorialny w Polsce i Na Ukrainie. Місцевe camoвpядувaння Польщі та Україні, red. Mirosław Karpiuk, Polskie Wydawnictwo Prawnicze IURIS, Poznań-Kijów 2013, s. 79-102, ISBN 978-83-63223-36-6.
 19. Prawa i wolności człowieka a bezczynność administracji publicznej, [w:] Kontrola działalności oraz bezczynności administracji publicznej. Wybrane zagadnienia, red. Małgorzata Czuryk, Mirosław Karpiuk, Lublin 2013, s. 160-176, ISBN 978-83-62970-07-0.
 20. Dobra administracja a filozofia prawa administracyjnego, [w:] Przemiany prawa publicznego i prywatnego na początku XXI wieku, red. Robert Frey, Kielce 2012 (publikacja w 2013 r.), s. 319-330, ISBN 978-83-60056-88-2.
 21. Jednostki pomocnicze gminy, [w:] Samorząd gminny w III Rzeczypospolitej. Doświadczenia i perspektywy, red. Marek Klimek, Jarosław Czerw, Bogdan Więckiewicz, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013, s. 119-130, ISBN 978-83-77026-73-1.
 22. Standaryzacja zewnętrzna prawa administracyjnego i działania administracji publicznej w Polsce jako przykład globalizacji, [w:] Ewolucja prawa polskiego w dobie globalizacji, red. Dominik Tyrawa, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013, s. 213-242, ISBN 978-83-7702-648-9.
 23. Członkostwo w Unii Europejskiej a działanie polskiej administracji publicznej, [w:] Wpływ acquis communautaire i acquis Schengen na prawo polskie - doświadczenia i perspektywy. Tom I - 10 lat Polski w Unii Europejskiej, red. Artur Kuś, Anna Szachoń-Pszenny, Wydawnictwo KUL, Lublin 2014, s. 225-238, ISBN 978-83-7702-850-6.
 24. Administracja globalna a e-administracja, [w:] E-administracja. Szanse i zagrożenia, red. Tadeusz Stanisławski, Bogusław Przywora, Łukasz Jurek, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013 (publikacja w 2014 r.), s. 67-78, ISBN 978-83-7702-832-2.
 25. Art. 30 i 33 ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych a funkcjonowanie Wspólnot Mieszkaniowych. Studium jednego przypadku, [w:] Tworzenie a stosowanie prawa w Polsce. Teoria i praktyka, red. Dariusz Kotłowski, Marcin Mazuryk, Krzysztof Sadowski, Wydawnictwo Idealit, Warszawa 2014, s. 263-276, ISBN 978-83-62475-05-6.
 26. Bezpieczeństwo ekologiczne państwa w działaniu administracji publicznej w Polsce. Wybrane problemy, [w:] Bezpieczeństwo narodowe Rzeczypospolitej Polskiej. Wybrane zagadnienia prawne, red. Mirosław Karpiuk, Krzysztof Orzeszyna, Warszawa 2014, s. 117-136, ISBN 978-83-7520-166-6.
 27. Aksjologia prawa obronnego, [w:] Prawo obronne Rzeczypospolitej Polskiej w zarysie, red. Małgorzata Czuryk, Waldemar Kitler, Warszawa 2014, s. 53-71, ISBN 978-83-7520-164-2.
 28. Przedsiębiorca a globalizacja prawa na przykładzie prawa publicznego, [w:] Prawo administracyjne i gospodarcze a sytuacja przedsiębiorcy na rynku polskim, red. Magdalena Górska, Katarzyna Zapała, Wydawnictwo WSEPiNM, Kielce 2014, s. 21-34, ISBN 978-83-63634-03-2.
 29. Działalność policyjna w ochronie środowiska w kontekście prowadzenia działalności gospodarczej, [w:] Obrót powszechny i gospodarczy. Problemy publicznoprawne i ekonomiczne, red. Iwona Ramus, Wydawnictwo WSEPiNM, Kielce 2014, s. 111-122, ISBN 978-83-60056-99-8.
 30. Inspekcja Ochrony Środowiska jako podmiot ochrony konstytucyjnych praw jednostki, [w:] Pozasądowa ochrona praw i wolności jednostki. Instytucje, standardy, efektywność, red. Ewa Wójcicka, Wydawnictwo im. S. Podobińskiego AJD, Częstochowa 2014, s. 89-95, ISBN 978-83-7455-413-8.
 31. Proliferacja administracji publicznej w Polsce na przykładzie administracji ochrony środowiska, [w:] Ewolucja zadań podmiotów funkcjonujących w strukturze państwa, red. Dominik Tyrawa, Iwona Butryn, Wydawnictwo KUL, Lublin 2014, s. 203-224, ISBN 978-83-7702-954-1.
 32. Aspects of public roads and national parks, [w:] Chosen Problems of Nature Conversations in Polish and International Law, ed. Przemysław Litwiniuk, Adam Niewiadomski, Roman Stec, Łukasz Ciołek, Polish Economics Publishers, Warszawa 2015, s. 216-225, ISBN 978-83208-2197-0.
 33. Problematyka dróg publicznych a parki narodowe, [w:] Ocena stanu prawnego funkcjonowania polskich parków narodowych, red. Przemysław Litwiniuk, Adam Niewiadomski, Roman Stec, Łukasz Ciołek, Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, Warszawa 2015, s. 299-309, ISBN 978-83-208-2199-4.
 34. Proliferacja administracji publicznej a prawo jednostki do dobrej administracji, [w:] Organizacja administracji publicznej z perspektywy powierzania jej zadań, red. Tomasz Bąkowski, Wolters Kluwer SA, Warszawa 2015, s. 92-109, ISBN 978-83-264-8105-5.
 35. Samorząd terytorialny w Republice Finlandii, [w:] Samorząd terytorialny w państwach Unii Europejskiej, red. Małgorzata Czuryk, Mirosław Karpiuk, Jarosław Kostrubiec, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2015, s. 203-216, ISBN 978-83-7523-383-4.
 36. Małżeństwo w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, [w:] Małżeństwo jako zawarty związek mężczyzny i kobiety, red. Tomasz Rakoczy, Wydawnictwo KUL, Lublin 2014 (publikacja w 2015 r.), s. 9-18, ISBN 83-7702-969-3.
 37. Zadania powiatu w zakresie dróg publicznych, [w:] Samorząd powiatowy w Polsce. 15 lat doświadczeń (1999-2014), red. Marek Klimek, Jarosław Czerw, Lublin 2015, s. 223-238, ISBN 978-83-61307-30-3.
 38. Europejskie standardy administracyjne jako kryterium odpowiedzialności w działaniu administracji publicznej w Polsce, [w:] Odpowiedzialność władz publicznych w państwach członkowskich w przestrzeni aksjologicznej Unii Europejskiej. Tom I, red. Łukasz J. Pikuła, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2015, s. 73-86, ISBN 978-83-8019-286-7. 
 39. Prawne problemy zarządzania drogami publicznymi przez samorząd terytorialny, [w:] Prawne problemy samorządu terytorialnego z perspektywy 25-lecia jego funkcjonowania, red. Rafał Budzisz, Barbara Jaworska-Dębska, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2016, s. 280-289, ISBN 978-83-255-8455-9. 
 40. Logistyka systemu ratownictwa medycznego w świetle struktury terytorialnej, [w:] System ratownictwa w Polsce, red. Marek Ciecierski, Małgorzata Czuryk, Mirosław Karpiuk, PWSBiA, Warszawa 2016, s. 81-89, ISBN 978-83-61296-05-8.
 41. Służba funkcjonariuszy Straży Granicznej, [w:] Służba w formacjach bezpieczeństwa i porządku publicznego, red. Mirosław Karpiuk, Andrzej Pieczywok, Wydawnictwo AON, Warszawa 2016, s. 119-137, ISBN 978-83-7223-503-6.
 42. Odpowiedzialność dyscyplinarna funkcjonariuszy Straży Granicznej, [w:] Odpowiedzialność dyscyplinarna funkcjonariuszy formacji bezpieczeństwa i porządku publicznego, red. Andrzej Pieczywok, Mirosław Karpiuk, Wydawnictwo AON, Warszawa 2016, s. 126-140, ISBN 978-83-7523-493-0.
 43. Globalne prawo administracyjne jako wyzwanie dla współczesnej administracji publicznej, [w:] Współczesne kierunki zmian administracji publicznej, red. Paulina Bieś-Srokosz, Akademia im. Jana Długosz w Częstochowie, Częstochowa 2016, s. 133-142, ISBN 978-83-7455-504-3. 
 44. Prawo administracyjne w służbie dla dobra Rodziny Ludzkiej, [w:] Służąc dobru wspólnemu, red. Katarzyna Kułak-Krzysiak, Jerzy Parchomiuk, Wydawnictwo KUL, Lublin 2016, s. 237-250, ISBN 978-83-8061-263-1.
 45. Bezpieczeństwo jednostki w prawie administracyjnym, [w:] Bezpieczeństwo – wielorakie perspektywy. Racjonalność a bezpieczeństwo organizacji. Tom 2, red. Małgorzata Kuć, Andrzej Zduniak, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, Poznań 2016, s. 401-410, ISBN 978-83-65096-40-1.
 46. Efektywność prawa w funkcjonowaniu kadr administracji publicznej na przykładzie dwóch wybranych płaszczyzn, [w:] Granice efektywności prawa. Sposoby osiągnięcia efektywności w prawie. Tom I, red. Łukasz J. Pikuła, Hubert Kaczmarczyk, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2016 (publikacja w 2017 r.), s. 177-190, ISBN 978-83-8019-617-9.
 47. Służba zagraniczna jako specyficzny rodzaj służby publicznej, [w:] W służbie dobra wspólnego - ludzie, postawy i kompetencje w administracji publicznej, red. Barbara Jaworska-Dębska, Anna Dobaczewska, Wydawnictwo Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Lecha Kaczyńskiego, Warszawa 2016 (publikacja w 2017 r.), s. 203-218, ISBN 978-83-61713-02-9.
 48. Współpraca transgraniczna jednostek samorządu terytorialnego w systemie polskiej administracji publicznej, [w:] Wybrane aspekty współpracy transgranicznej polskich samorządów w kontekście przemian prawa Unii Europejskiej, red. Małgorzata Ganczar, Iwona Wieczorek, Wydawnictwo Naukowe Doctrina, Łódź 2016 (publikacja w 2017 r.), s. 37-48, ISBN 978-83-946137-2-3.
 49. Polityka administracyjna państwa w odniesieniu do autostrad i dróg ekspresowych, [w:] Administracja a strategie i polityki publiczne, red. Agata Jurkowska-Gomułka, DIFIN, Warszawa-Rzeszów 2016 (publikacja w 2017 r.), s. 154-168, ISBN 978-83-8085-372-0.
 50. Bezpieczeństwo ruchu drogowego w systemie bezpieczeństwa państwa, [w:] Bezpieczeństwo państwa i jego zagrożenia w zmieniającej się rzeczywistości społecznej, kulturowej i prawnej, red. Marek Ciecierski, Małgorzata Czuryk, Mirosław Karpiuk, wyd. Katedra Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2017, s. 175-188, ISBN 978-83-947769-3-0.
 51. Wartości szczególnie chronione w prawie transportu drogowego, [w:] Aksjologia prawa administracyjnego. Tom II, red. Jan Zimmermann, Wolters Kluwer SA, Warszawa 2017, s. 779-791, ISBN 978-83-8107-808-5.
 52. Pracownicy Służby Leśnej, [w:] System bezpieczeństwa narodowego. Tom II. Pracownicy formacji bezpieczeństwa i porządku publicznego, służb ratownictwa i ochrony, red. Małgorzata Czuryk, Mirosław Karpiuk, Olsztyn 2017 (publikacja w 2018 r.), s. 233-252, ISBN 978-83-947769-5-4.
 53. Bezpieczeństwo drogowe jako zadanie w systemie administracji, [w:] Słuszność w prawie. Teoria i praktyka. Tom III, red. Łukasz J. Pikuła, Hubert Kaczmarczyk, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2017 (publikacja w 2018 r.), s. 105-122, ISBN 978-83-8019-799-2.
 54. Bezpieczeństwo drogowe jako element współtworzące bezpieczeństwo gospodarcze państwa. Przykład Polski, [w:] Bezpieczeństwo gospodarcze i finansowe Polski. Wymiar publicznoprawny oraz prywatnoprawny, red. Leszek Bielecki, Jan Moja, Agnieszka Żywicka, Lublin 2018, s. 189-198, ISBN 978-83-64527-75-3. 

 IV. Sprawozdania

 1. Sprawozdanie naukowe z konferencji "Studia prawnicze a rzeczywistość zawodowa", Przegląd Prawno-Ekonomiczny, nr 3 (2/2008), s. 148-152, ISSN 1898-2166.
 2. Sprawozdanie z konferencji naukowej "Szkoła - wychowanie i edukacja", Biłgoraj, 10 marca 2009 r., Przegląd Prawno-Ekonomiczny, nr 6 (1/2009), s. 132-136, ISSN 1898-2166.
 3. Sprawozdanie z konferencji naukowej "Aktualne problemy kontroli konstytucyjności prawa", Przegląd Prawno-Ekonomiczny, nr 13 (4/2010), s. 101-104, ISSN 1898-2166.

V. Recenzje

 1. "Administracja publiczna wobec procesu globalizacji", recenzja monografii, red. M. Rudnicki, M. Jabłoński, Przegląd Prawno-Ekonomiczny, nr 20 (3/2012), s. 120-124, ISSN 1898-2166.

VI. Inne

 1. Wstęp, [w:] Ewolucja prawa polskiego w dobie globalizacji, red. Dominik Tyrawa, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013, s. 5-7, ISBN 978-83-7702-648-9.
 2. Noty o autorach, [w:] Ewolucja prawa polskiego w dobie globalizacji, red. Dominik Tyrawa, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013, s. 259-260, ISBN 978-83-7702-648-9.
 3. Wstęp, [w:] Ewolucja zadań podmiotów funkcjonujących w strukturze państwa, red. Dominik Tyrawa, Iwona Butryn, s. 7-10, ISBN 978-83-7702-954-1.
 4. Noty o autorach, [w:] Ewolucja zadań podmiotów funkcjonujących w strukturze państwa, red. Dominik Tyrawa, Iwona Butryn, s. 241-242, ISBN 978-83-7702-954-1.
 5. Wprowadzenie, [w:] Przegląd Prawno-Ekonomiczny, nr 32, s. 3-4, ISSN 1898-2166.

VII. Wygłoszone referaty

 1. Prawo do nauki w świetle obowiązującego ustawodawstwa polskiego (Profilaktyka, resocjalizacja i rewalidacja - pomocą rodzinie, II Międzynarodowa Konferencja Naukowa zorganizowana przez Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Instytut Pedagogiki w dniu 19.04.2007 r.).
 2. Międzynarodowe standardy praworządności w Konstytucji RP (Standardy wykonywania władzy publicznej, Konferencja zorganizowana przez Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Instytut Prawa w dniu 26.11.2007 r.).
 3. Problematyka zamówień publicznych a EURO 2012 (Przedsiębiorstwo XXI wieku - szanse i zagrożenia, Konferencja zorganizowana przez Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Instytut Ekonomii w dniu 28.11.2007 r.).
 4. Ochrona zdrowia w Konstytucji RP (Edukacja zdrowotna w naukach medycznych i społecznych, Międzynarodowa Konferencja Naukowa zorganizowana przez Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli, Instytut Pedagogiki w dniu 15.12.2007 r.).
 5. Źródła praw dziecka w prawie publicznym (Pomoc dziecku i rodzinie w sytuacji kryzysowej - osiągnięcia, problemy, perspektywy, III Międzynarodowa Konferencja Naukowa zorganizowana przez Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Instytut Pedagogiki w dniu 17.04.2008 r.).
 6. Standaryzacja zewnętrzna prawa administracyjnego (Salon Nauki Prawa Administracyjnego - SANAPA - II spotkanie naukowe w ramach Katedry Prawa Administracyjnego Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Lublin 20.12.2008 r.).
 7. Samorząd powiatowy w świetle standardów europejskich (10-lecie  funkcjonowania samorządu powiatowego  (1999-2009). Doświadczenia i perspektywy. Międzynarodowa Konferencja Naukowa zorganizowana przez Starostwo Kraśnickie, Instytut Socjologii Wydziału Zamiejscowego Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodziny w Kraśniku, pod honorowym patronatem Związku Powiatów Polskich, Kraśnik 22.05.2009 r.).
 8. Współczesne koncepcje instytucji nadzoru budowlanego w świetle prawa polskiego (Konferencja Naukowa zorganizowana przez Starostę Stalowowolskiego oraz Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Stalowej Woli, Stalowa Wola 29.05.2009 r.).
 9. Dobra osobiste w świetle Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z 1997 roku (Dobra osobiste w systemie prawa polskiego, I Studencka Konferencja Naukowa zorganizowana przez Koło Naukowe Studentów Prawa Viribus Unitis Wydziału Prawa i Nauk o Gospodarce w Stalowej Woli Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Stalowa Wola 8.04.2010 r.).
 10. Przedsiębiorstwo w dobie globalizacji w kontekście ponadnarodowych standardów prawnych(Przedsiębiorstwo XXI wieku. Szanse i zagrożenia, II Międzynarodowa Konferencja Naukowa zorganizowana przez Instytut Ekonomii Wydziału Prawa i Nauk o Gospodarce w Stalowej Woli Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Stalowa Wola 14.04.2010 r.).
 11. E-administracja w kontekście prawa do dobrej administracji (Wizja europejskiego społeczeństwa informacyjnego i jej realizacja w prawie polskim, III Konferencja naukowa z serii Elektroniczne aspekty wymiary sprawiedliwości, zorganizowana przez Instytut Prawa Wydziału Zamiejscowego Prawa i Nauk o Gospodarce w Stalowej Woli Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Stalowa Wola 20.04.2010 r.).
 12. Ministerialne standardy kształcenia na kierunku prawo a rzeczywistość zawodowa - kilka refleksji(Referat wygłoszony na II spotkaniu merytorycznym, na zaproszenie Koła Naukowego Studentów Prawa Viribus Unitis Wydziału Prawa i Nauk o Gospodarce w Stalowej Woli Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Stalowa Wola 13.05.2010 r.).
 13. Problematyka europejskiego prawa administracyjnego (Prawo Europy Średniowiecznej i Nowożytnej, Konferencja Naukowa zorganizowana przez Katedrę Historii Prawa Wydziału Zamiejscowego Prawa i Nauk o Gospodarce w Stalowej Woli Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Stalowa Wola 14.05.2010 r.).
 14. O pojęciu standardu w funkcjonowaniu administracji publicznej (Administracja publiczna w dobie reform, Seminarium Naukowe zorganizowane przez Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Gospodarce w Stalowej Woli Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Stalowa Wola 17.05.2010 r.).
 15. Umiędzynarodowienie prawa administracyjnego jako nowy problem badawczy w polskiej nauce prawa administracyjnego (Współczesne problemy wymiaru sprawiedliwości, Międzynarodowa Konferencja Naukowa zorganizowana przez Stalowowolskie Koło Studentów Prawa Viribus Unitis Wydziału Prawa i Nauk o Gospodarce w Stalowej Woli Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Stalowa Wola 18.04.2011-19.04.2011 r.).
 16. Kształtowanie się relacji prawa międzynarodowego do prawa w Polsce w latach 1918-1952. Uwagi na marginesie poględów doktryny i orzecznictwa (Prawo w Europie średniowiecznej i nowożytnej, Konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Historii Prawa Wydziału Zamiejscowego Prawa i Nauk o Gospodarce w Stalowej Woli Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II przy współudziale Stalowowolskiego Koła Studentów Prawa Viribus Unitis Wydziału Prawa i Nauk o Gospodarce w Stalowej Woli Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Stalowa Wola 19.05.2011 r.).
 17. Służba zagraniczna - organizacja, zadania, wzorce działania (Etos służby publicznej, Konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Prawa Prywatnego Wydziału Zamiejscowego Prawa i Nauk o Gospodarce w Stalowej Woli Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II przy współudziale Samorządu Studenckiego ProBono oraz Stalowowolskiego Koła Studentów Prawa Viribus Unitis Wydziału Prawa i Nauk o Gospodarce w Stalowej Woli Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Stalowa Wola 30.05.2011 r.).
 18. Lwowska szkoła prawa administracyjnego. Wczoraj i dziś (Roman Longchamps  de Bérier (1883-1941). Profesor lwowski i lubelski, Konferencja naukowa zorganizowana przez Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie, Stalowa Wola 24.02.2012 r.).
 19. Konstytucje Polski w rozwoju dziejowym 1791-1997 (Rozwój konstytucyjnej państwowości w Polsce – przeszłość i teraźniejszość, Konferencja naukowa zorganizowana prze Katedrę Historii Prawa Wydziału Zamiejscowego Prawa i Nauk o Gospodarce Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie, Stalowa Wola 27.04.2012 r.).
 20. Prawo administracyjne a prawo międzynarodowe publiczne. Uwagi na tle „Instytucji prawa administracyjnego” Jerzego Stefana Langroda (Człowiek – Historia – Prawo, Konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Historii Prawa i Katedrę Prawa Prywatnego Wydziału Zamiejscowego Prawa i Nauk o Gospodarce Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie, Stalowa Wola 25.05.2012 r.).
 21. Dobra administracja a filozofia prawa administracyjnego (Przemiany prawa publicznego i prywatnego na początku XXI wieku, Konferencja naukowa zorganizowana przez Wyższą Szkołę Ekonomii i Prawa im. Prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach, Kielce 12.09.2012 r.).
 22. Jak Feniks z popiołów. Administracyjne i prawne problemy rodzącej się państwowości polskiej w 1918 roku (Wykład otwarty - Droga do niepodległości Polski. Problemy historyczno-prawne, organizator - Katedra Historii Prawa Wydziału Zamiejscowego Prawa i Nauk o Gospodarce Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie, Stalowa Wola, 5.11.2012 r.).
 23. Proliferacja administracji publicznej w Polsce na przykładzie administracji ochrony środowiska(Ewolucja zadań podmiotów funkcjonujących w strukturze państwa, Ogólnopolska Konferencja Naukowa zorganizowana przez Katedrę Prawa Międzynarodowego Wydziału Zamiejscowego Prawa i Nauk o Gospodarce w Stalowej Woli Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Stalowa Wola, 12.11.2012 r.). 
 24. Kim jest administracja (Dzień Otwarty Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Stalowej Woli, zorganizowany przez Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie i Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Godpodarce, Stalowa Wola, 27.11.2012 r.).
 25. Administracja globalna a e-administracja (E-administracja - szanse i zagrożenia, Ogólnopolska Konferencja Naukowa zorganizowana przez Instytut Administracji Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Lublin 24.05.2013 r.).
 26. Państwo dla obywatela czy obywatel dla Państwa? (Deragulacja - szansą dla polskiej gospodarki, Konferencja Naukowa zorganizowana przez Instytut Ekonomii i Instytut Prawa Wydziału Zamiejscowego Prawa i Nauk o Gospodarce Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Stalowa Wola 24.06.2013 r.).
 27. Rok 2014 rokiem wyborczym. Na jakich przedstawicieli będziemy głosować (Wykład dla słuchaczy na Uniwersytecie Otwartym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Stalowa Wola 28.03.2014 r.).
 28. Członkostwo w Unii Europejskiej a działanie polskiej administracji publicznej (Wpływ acquis communautaire i acquis Schengen na prawo polskie - doświadczenia i perspektywy. 10 lat Polski w Unii Europejskiej i 15 lat acquis Schengen w prawie Unii Europejskiej, Konferencja Naukowa zorganizowana przez Katedrę Prawa Unii Europejskiej Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II przy współudziale przedstawiciela Komisji Europejskiej w Polsce, Lublin 31.03.2014 r.).
 29. Małżeństwo w świetle Konstytucji RP (Małżeństwo jako zawarty związek mężczyzny i kobiety, Konferencja ogólnopolska zorganizowana przez Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Gospodarce Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Stalowa Wola 27.05.2014 r.).
 30. Inspekcja Ochrony Środowiska jako podmiot ochrony konstytucyjnych praw jednostki (Pozasądowa ochrona praw i wolności jednostki - instytucje, standardy, efektywność, Ogólnopolska konferencja naukowa zorganizowana przez Akademię im. Jana Długosza w Częstochowie, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Administracji, Częstochowa 04.06.2014 r.).
 31. Zadania powiatu w zakresie dróg publicznych (Samorząd powiatowy w Polsce. 15 lat doświadczeń (1999-2014), Ogólnopolska konferencja naukowa zorganizowana przez Starostę Kraśnickiego, Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz Zakład Prawa i Postępowania Administracyjnego Wydziału Administracji Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie, Kraśnik 5.06.2014 r.).
 32. Proliferacja administracji publicznej a prawo jednostki do dobrej administracji (Organizacja administracji publicznej z perspektywy powierzanych jej zadań, Ogólnopolska konferencja naukowa zorganizowana przez Stowarzyszenie Edukacji Administracji Publicznej oraz Katedrę Prawa Administracyjnego Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk-Karlskrona 13.06.2014-15.06.2014 r.).
 33. Przedsiębiorca a globalizacja prawa na przykładzie prawa publicznego (Prawo administracyjne i gospodarcze a sytuacja przedsiębiorcy na rynku polskim, Ogólnopolska konferencja naukowa zorganizowana przez Wyższą Szkołę Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego, Kielce 07.11.2014 r.).
 34. Prawo administracyjne w służbie dla dobra Rodziny Ludzkiej (Służąc dobru wspólnemu, Ogólnopolska Konferencja Naukowa zorganizowana przez Katedrę Prawa Administracyjnego Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Lublin 15.11.2014 r.).
 35. Problematyka dróg publicznych a parki narodowe (Ocena stanu prawnego funkcjonowania polskich parków narodowych, IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa zorganizowana przez Katedrę Prawa Publicznego Uniwersytetu Rzeszowskiego, Wydział Przyrodniczy Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Wydział Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej oraz Katedrę Prawa Rolnego i Systemu Ochrony Żywności Uniwersytetu Warszawskiego, Roskosz 22.04.2015-24.04.2015 r.). 
 36. Europejskie standardy administracyjne jako kryterium odpowiedzialności w działaniu administracji publicznej w Polsce (Odpowiedzialność władz publicznych w państwach członkowskich w przestrzeni aksjologicznej Unii Europejskiej. Wartości - sankcje - procedury, Ogólnopolska Konferencja Naukowa zorganizowana przez Instytut Ekonomii i Administracji Wydziału Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kielce 16.06.2015 r.). 
 37. 25 lat funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce, przeszłość, teraźniejszość i przyszłość(Wykład wygłoszony na uroczystej sesji Rady Gminy Radomyśl nad Sanem z okazji dwudziestopięciolecia samorządu terytorialnego w Polsce, Radomyśl nad Sanem 30.06.2015 r.). 
 38. Bezpieczeństwo jednostki w prawie administracyjnym (Bezpieczeństwo - wielorakie perspektywy. Racjonalność, a bezpieczeństwo organizacji, VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa zorganizowana przez Wyższą Szkołę Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu, Gliwice 23.09.2015-25.09.2015 r.). 
 39. Globalne prawo administracyjne jako wyzwanie dla współczesnej administracji publicznej (Tendencje we współczesnej administracji publicznej – podmioty, zadania publiczne oraz prawne formy ich realizacji, Międzynarodowa Konferencja Naukowa zorganizowana przez Wydział Nauk Społecznych i Instytut Administracji Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa 13.10.2015-14.10.2015 r.). 
 40. Polityka administracyjna państwa w odniesieniu do autostrad i dróg ekspresowych (Administracja a strategie i polityki publiczne, Ogólnopolska Konferencja Naukowa zorganizowana przez Wydział Administracji i nauk Społecznych Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, Rzeszów 19.11.2015-20.11.2015 r.).
 41. Przyszłość praw człowieka jako wyzwanie współczesności (wykład otwarty w ramach ELSA Day, Stalowa Wola 25.11.2015 r.).
 42. Efektywność prawa w funkcjonowaniu kadr administracji publicznej na przykładzie dwóch wybranych płaszczyzn (Granice efektywności prawa, Ogólnopolska Konferencja Naukowa zorganizowana przez Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kielce 25.05.2016 r.).
 43. Sędzia sądu administracyjnego wobec prawa międzynarodowego (Sądowa kontrola administracji publicznej. Uwarunkowania międzynarodowe - bariery realizacyjne - perspektywy rozwoju, Ogólnopolska Konferencja Naukowa zorganizowana przez Instytut Administracji Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa 01.06.2016 r.).
 44. Współpraca transgraniczna polskiej administracji samorządowej w świetle relacji prawa administracyjnego i międzynarodowego (II Wschodnie Forum Samorządowo-Gospodarcze pt. Prawne aspekty współpracy samorządu i gospodarki wobec współczesnych przemian w prawie Unii Europejskiej, Międzynarodowa Konferencja Naukowa zorganizowana przez Katedrę Prawa Unii Europejskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Miasto Tomaszów Lubelski, Fundację "Mercatus et Civis" oraz Wschodnioeuropejski Uniwersytet im. Łesi Ukrainki w Łucku, Tomaszów Lubelski 08.06.2016-10.06.2016 r.). 
 45. Służba zagraniczna jako specyficzny rodzaj służby publicznej (W służbie dobra wspólnego - ludzie, postawy i kompetencje w administracji publicznej, Ogólnopolska Konferencja Naukowa zorganizowana przez Stowarzyszenie Edukacji Administracji Publicznej wraz z Krajową Szkołą Administracji Publicznej, Warszawa 22.06.2016-23.06.2016 r.). 
 46. Pojęcie "informacji" w postępowaniu administracyjnym. Uwagi na tle postępowań prowadzonych z udziałem wspólnot mieszkaniowych przed Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej (Informacja w postępowaniach sądowych i administracyjnych, Ogólnopolska Konferencja Naukowa zorganizowana przez Katedrę Prawa Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Administracyjnego Jana Pawła II oraz Stowarzyszenie Prawo na Drodze, Dwikozy 13.09.2016-14.09.2016 r.).
 47. Bezpieczeństwo drogowe jako zadanie w systemie administracji (Słuszność w prawie w teorii i w praktyce, Ogólnopolska Konferencja Naukowa zorganizowana przez Instytut Prawa, Ekonomii i Administracji Wydziału Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kielce 17.05.2017 r.).
 48. Bezpieczeństwo drogowe jako element współtworzący bezpieczeństwo gospodarcze państwa. Przykład Polski (Bezpieczeństwo gospodarcze i finansowe Polski. Wymiar publiczno- i prywatnoprawny, III Ogólnopolska Konferencja Naukowa zorganizowana przez Wydział Administracji i Ekonomii Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie oraz Zakład Prawa Gospodarczego i Finansowego Wydziału Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kazimierz Dolny nad Wisłą, 2.06.2017 r.-4.06.2017 r.).
 49. Administracja publiczna jako strażnik bezpieczeństwa państwa. Wybrane problemy (Problemy bezpieczeństwa we współczesnym świecie. Międzynarodowa Konferencja Naukowa, organizator - Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu Wydział Nauk Społecznych Wydział Studiów Strategicznych i Technicznych w partnerstwie z Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, Radom, 26.09.2017).
 50. Bezpieczeństwo prawne jako wyznacznik działania administracji publicznej, (Bezpieczeństwo prawne i bezpieczeństwo obrotu prawnego w Polsce. Ogólnopolska Konferencja Naukowa, organizator - Wydział Administracji i Ekonomii Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie, Zakład Prawa Gospodarczego i Finansowego Wydziału Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz Katedra Międzynarodowego i Europejskiego Prawa Prywatnego Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Nałęczów 18.05.2018 r.-19.05.2018 r.).
 51. Potrzeby ludzkie jako czynnik warunkujący treść prawa. Przykład bezpieczeństwa osobistego, (Ontologiczne, ekonomiczne i antropologiczne determinanty prawa. Ogólnopolska Konferencja Naukowa zorganizowana przez Instytut Prawa, Ekonomii i Administracji Wydziału Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kielce 22.05.2018 r.).

 VIII. Lubelski Festiwal Nauki

 1. Jednostka wobec globalizacji prawa (X Lubelski Festiwal Nauki, Człowiek-Nauka-Pasja, Stalowa Wola 17.09.2013 r.).
 2. Globalizacja prawa. Fakty i mity (XI Lubelski Festiwal Nauki, Nauka bez barier, Stalowa Wola 22.09.2014 r.).
 3. Poznaj naszą Konstytucję (XI Lubelski Festiwal Nauki, Nauka bez barier, Stalowa Wola 22.09.2014 r.).
 4. Czym jest to prawo? (XIII Lubelski Festiwal Nauki, Nauka źródłem inspiracji, Stalowa Wola 22.09.2016 r.).
 5. Istota postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego w Polsce (XIII Lubelski Festiwal Nauki, Nauka źródłem inspiracji, Stalowa Wola 22.09.2016 r.),
 6. Bezpieczeństwo drogowe a jednostka (XIV Lubelski Festiwal Nauki, Nauka - między tradycją a współczesnością, Stalowa Wola 27.09.2017 r.),
 7. Mnogość zadań, mnogość administracji. O strukturze administracji publicznej (XIV Lubelski Festiwal Nauki, Nauka - między tradycją a współczesnością, Stalowa Wola 27.09.2017 r.).

 

IX. Zorganizowane konferencje naukowe

 1. [współorganizacja] Ewolucja zadań podmiotów funkcjonujących w strukturze państwa (Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Gospodarce Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Stalowa Wola, 12.11.2012 r.).  
 2. [współorganizacja] Deregulacja - szansą dla polskiej gospodarki (Konferencja Naukowa zorganizowana przez Instytut Ekonomii i Instytut Prawa Wydziału Zamiejscowego Prawa i Nauk o Gospodarce Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Stalowa Wola 24.06.2013 r.).
   

X. Udział bierny w konferencjach, seminariach i spotkaniach naukowych

 1. Rodzina w prawie, I Konferencja naukowa zorganizowana przez Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Stalowa Wola 7.12.2006 r.
 2. Szkolnictwo katolickie w myśli Kościoła, Konferencja zorganizowana przez Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Instytut Pedagogiki w dniu 19.03.2007 r.
 3. Salon Nauki Prawa Administracyjnego (SANAPA) - I spotkanie naukowe w ramach I Katedry Prawa Administracyjnego Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Lublin 8.12.2007 r.
 4. Rodzina w Prawie, II Konferencja naukowa zorganizowana przez Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Instytut Prawa w dniu 13.12.2007 r.
 5. Studia prawnicze a rzeczywistość zawodowa, Konferencja Naukowa zorganizowana przez Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Instytut Prawa oraz Koło Naukowe Studentów Prawa „Viribus Unitis" w dniu 12.05.2008 r.
 6. Odpowiedzialność w administracji publicznej, IX Doroczna Konferencja Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej zorganizowana przez Stowarzyszenie Edukacji Administracji Publicznej wraz z I Katedrą Prawa Administracyjnego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z udziałem Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu, Wydziału Ekonomii Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Puławskiego oraz Wyższej Szkoły Biznesu im. Bpa Jana Chrapka w Radomiu, która odbyła się w Jedlni Letnisko, w dniach 26.05.2008-28.05.2008 r.
 7. Rodzina w Prawie, III Konferencja naukowa zorganizowana przez Instytut Prawa Wydziału Zamiejscowego Prawa i Nauk o Gospodarce w Stalowej Woli Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II,  Stalowa Wola 15.12.2008 r.
 8. Szkoła - wychowanie i edukacja, Konferencja naukowa zorganizowana przez Wydział Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych w Tomaszowie Lubelskim Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Organizacji Narodów Zjednoczonych w Biłgoraju oraz Starostwo Powiatowe w Biłgoraju, Biłgoraj 10.03.2009 r.
 9. Ewolucja prawa polskiego pod wpływem technologii informatycznych, II Konferencja naukowa z serii Elektroniczne aspekty wymiary sprawiedliwości, zorganizowana przez Instytut Prawa Wydziału Zamiejscowego Prawa i Nauk o Gospodarce w Stalowej Woli Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Stalowa Wola 21.04.2009 r.
 10. Podstawy regulacji stosunków Państwo - Kościół w Rzeczypospolitej Polskiej i Republice Włoskiej, Międzynarodowa Konferencja Naukowa zorganizowana przez Katedrę Prawa Konstytucyjnego Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II przy współudziale Uniwersytetu w Bari, Lublin 24.04.2009 r.
 11. Mediacja w teorii i praktyce, Sympozjum Naukowo-Praktyczne zorganizowane przez Polskie Centrum Mediacji, Odział w Stalowej Woli, we współpracy z Instytutem Prawa Wydziału Zamiejscowego Prawa i Nauk o Gospodarce w Stalowej Woli oraz z Instytutem Pedagogiki Wydziału Zamiejscowego Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Stalowa Wola 28.04.2009 r.
 12. Salon Nauki Prawa Administracyjnego (SANAPA) - III spotkanie naukowe w ramach Katedry Prawa Administracyjnego Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Lublin 13.12.2009 r.
 13. Rodzina wobec współczesnych wyzwań, Międzynarodowa Konferencja Naukowa zorganizowana przez Katedrę Prawa Prywatnego Wydziału Zamiejscowego Prawa i Nauk o Gospodarce Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Stalowa Wola 17.12.2009 r.
 14. Kontratyp karcenia małoletnich, Konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Prawa Karnego i Postępowania Karnego Wydziału Zamiejscowego Prawa i Nauk o Gospodarce Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II przy współudziale Stalowowolskiego Koła Naukowego Studentów Prawa Viribus Unitis, Stalowa Wola 15.03.2010 r.
 15. Młodzież - Samorząd - Demokracja, Spotkanie naukowo-edukacyjne zorganizowane przez Młodzieżową Radę Miasta Stalowa Wola i Koło Naukowe Studentów Prawa Viribus Unitis Wydziału Prawa i Nauk o Gospodarce w Stalowej Woli Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II przy udziale Instytutu Prawa Wydziału Prawa i Nauk o Gospodarce w Stalowej Woli Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Stalowa Wola 30.04.2010 r.
 16. Aktualne problemy kontroli konstytucyjności prawa, Konferencja Naukowa zorganizowana przez Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Lublin 12.11.2010 r.
 17. Krajowe Ramy Kwalifikacji. Budowa programów studiów na bazie efektów kształcenia, seminarium konsultacyjne zorganizowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Politechnika Lubelska, Wydział Mechaniczny, Lublin 25.11.2010 r.
 18. Dyskrecjonalna władza sędziego, Międzynarodowa Konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Teorii Prawa Wydziału Zamiejscowego Prawa i Nauk o Gospodarce KUL  w Stalowej Woli oraz Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu, Stalowa Wola 22.05.2012 r.
 19. Szczególne środki zaskarżenia w ujęciu komparystycznym, Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Katedra Prawa Karnego i Postępowania Karnego, Wydziału Zamiejscowego Prawa i Nauk o Gospodarce Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie, Stalowa Wola, 11.03.2013 r.
 20. Dyskrecjonalność w sprawach z udziałem przedsiębiorców, Międzynarodowa Konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Teorii Prawa Wydziału Zamiejscowego Prawa i Nauk o Gospodarce KUL w Stalowej Woli oraz Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu, Stalowa Wola 3.06.2013 r.
 21. Prawne problemy samorządu terytorialnego w Polsce z perspektywy 25-lecia jego funkcjonowania,Ogólnopolska Konferencja Naukowa zorganizowana przez Katedrę Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz Stowarzyszenie Edukacji Administracji Publicznej, Łódź 21.06.2015-23.06.2015 r. 
 22. Aksjologia prawa administracyjnego, Ogólnopolska Konferencja Naukowa - Zjazd Katedr Prawa i Postępowania Administracyjnego zorganizowana przez Katedrę Prawa Administracyjnego Uniwersytetu Jagiellońskiego, Zakopane 18.09.2016-21.09.2016 r.

Konsultacje:

urlop w dniach 16.07.2018-04.09.2018 r.

 

Autor: Filip Ciepły
Ostatnia aktualizacja: 26.07.2018, godz. 15:30 - Dominik Tyrawa