Adiunkt w Katedrze Makrostruktur Społecznych Instytutu Socjologii WZNoS KUL Jana Pawła II w Stalowej Woli

 

Wykształcenie

doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii, specjalność: socjologia rodziny – tytuł uzyskany w 2009 roku na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II

 

magister pielęgniarstwa – stopień uzyskany w 1995 roku na Wydziale Pielęgniarskim Akademii Medycznej w Lublinie (obecny Uniwersytet Medyczny w Lublinie)

 

studia podyplomowe: Organizacja pomocy społecznej – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – 2010 rok

 

Zainteresowania naukowe

socjologia rodziny  

gerontologia

praca socjalna - z rodziną, osobami starszymi i niepełnosprawnymi 

patologie społeczne

socjologia medycyny

kultura obszarów wiejskich

 

Wykaz przedmiotów prowadzonych w roku akademickim 2012/2013

anatomia i fizjologia układu nerwowego człowieka (wykład)

biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania (wykład)

biopsychiczne podstawy rozwoju (wykład)

psychopatologia z elementami psychiatrii(wykład)

seminarium licencjackie (seminarium)

suicydologia (konwersatorium)

systemy, struktury i instytucje społeczne (ćwiczenia)

wiktymologia (wykład)

 

Publikacje

Kołodziej D., 2009, Ludzie starsi w środowisku wiejskim a świadczenia opiekuńcze ze strony rodzin i instytucji, W: M. Klimek (red.), Dokąd zmierza pomoc społeczna. Perspektywy rozwoju po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, Stalowa Wola: KUL Jana Pawła II WZNoS w Stalowej Woli, s. 268-286

 

Kołodziej D., 2010, Alkohol w wieku podeszłym – specyfika problemu, „Społeczeństwo i Rodzina”, nr 22, s. 71-80

 

Kołodziej D., 2010, Zadania samorządu powiatowego w zakresie zabezpieczenia potrzeb ludzi starych, W: M. Klimek, J. Czerw (red.), 10-lecie funkcjonowania samorządu powiatowego (1999-2009). Doświadczenia i perspektywy, Stalowa Wola: KUL Jana Pawła II WZNoS w Stalowej Woli, s. 253-261

 

Kołodziej D., 2010, Postrzeganie starości przez kobiety w podeszłym wieku, żyjące na wsi w rodzinach wielopokoleniowych na przykładzie gminy Pysznica, W: A. Witkowska-Paleń, J. Maciaszek, Kobieta we współczesnym społeczeństwie, Stalowa Wola: KUL Jana Pawła II WZNoS w Stalowej Woli, s. 429-442

 

Kołodziej D., 2010, Zabezpieczenie potrzeb zdrowotnych mieszkańców domów pomocy społecznej, W: I. Murawow, A. Nowak (red.), Zdrowie dobrem społecznym. Materiały z międzynarodowego sympozjum, Radom: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB, s. 149-158

 

Kołodziej D., 2011, Troska o dziecko w zadaniach pracownika socjalnego, „Społeczeństwo i Rodzina”, nr 26, s. 95-107

 

Kołodziej D., 2011, Perspektywy polskiej starości, W: M. Klimek, J. Czerw (red.), Współczesne kierunki rozwoju pomocy społecznej, Stalowa Wola: KUL Jana Pawła II WZNoS w Stalowej Woli, s. 272-289

 

Kołodziej D., 2011, Troska o dziecko w zadaniach pracownika socjalnego, „Społeczeństwo i Rodzina”, nr 26, s. 95-107

 

Kołodziej D., 2012, Sprostać wyzwaniu – pomoc społeczna w Polsce wobec problemów rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym, W: A. Gretkowki, A. Frąckowiak, B. Wolny, E. Juśko, Z. Kruszewski (red.), Dziecko przewlekle chore i jego rodzina. Metody i formy pomocy, Płock - Stalowa Wola: Wydawnictwo Naukowe NOVUM, s. 57-72

 

Autor: Mirosław Rewera
Ostatnia aktualizacja: 25.11.2012, godz. 17:20 - Mirosław Rewera