dr Dorota Stolarek

Życiorys

Urodzona  6 lutego 1981 r. w Krakowie, nazwisko rodowe Ciuła.  W latach 1996-2000 uczęszczała do Liceum Ogólnokształcącego PP. Prezentek w Krakowie, gdzie złożyła egzamin maturalny. W 2000 r. podjęła studia na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II na kierunku Prawo.
W 2005 r. uzyskała tytuł zawodowy magistra na podstawie pracy magisterskiej nt. Przesłanki rozwodu w prawie rzymskim i w polskim prawie rodzinnym. Swoje zainteresowania z zakresu rzymskiego prawa familijnego i rzymskiego prawa karnego, a także z gruntu polskiego prawa rodzinnego rozwijała w ramach studiów doktoranckich podjętych w 2005 r.; badania naukowe skoncentrowała ówcześnie na problematyce związanej z przestępstwem adulterium.

W dniu 28 lutego 2011 r. odbyła się publiczna obrona przygotowanej przez nią rozprawy doktorskiej. Promotorem pracy, zatytułowanej Adultera w świetle lex Iulia de adulteriis coërcendis, był ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński (KUL), zaś recenzentami prof. dr hab. Maria Zabłocka (UW) i dr hab. Marzena Hanna Dyjakowska (KUL). Dnia 15 marca 2011 r., decyzją Rady Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, został jej nadany stopień naukowy doktora nauk prawnych. Jest autorką publikacji naukowych z obszaru swoich zainteresowań. Obecnie prowadzi intensywnie badania nie tylko na gruncie prawa rzymskiego, ale i współczesnego prawa rodzinnego – w praktyce zajmują ją kwestie związane z: rozwodem, separacją, małżeńskim prawem majątkowym, alimentacją, władzą rodzicielską, kontaktami z dzieckiem. W październiku 2006 r. została zatrudniona na stanowisku asystenta na Wydziale Zamiejscowym Prawa i Nauk o Gospodarce KUL w Stalowej Woli, w Katedrze Historii Prawa, w październiku 2011 r. awansowała na stanowisko adiunkta. Współpracuje z Kancelarią Prawa Rodzinnego adw. Pawła Stolarka.

 

Zainteresowania naukowe

prawo rzymskie - prawo familijne, prawo karne

obecnie obowiązujące prawo cywilne -  prawo rodzinne, procedura cywilna

 

Monografia

Adultera w świetle lex Iulia de adulteriis coërcendis, Lublin 2012.

 

Artykuły

 1. Najstarsze przyczyny rozwodu w prawie rzymskim, w:Wokół problematyki małżeństwa w prawie rzymskim. Henrico Insadowski (1888-1946) in memoriam, red. A. Dębiński, M. Wójcik, Lublin 2007, s. 53-71.
 2. Materfamilias – kobieta dobrych obyczajów. Od Romulusa do Augusta, w:Romanitas et christianitas. Stanislao Płodzień (1913-1962) in memoriam, red. A. Dębiński, S. Jóźwiak, Lublin 2008, s. 255-277.
 3. Quasi adultera. Rozważania na gruncie lex Iulia de adulteriis coërcendis, „Roczniki Nauk Prawnych” 20(2010), nr 2, s. 135-154.
 4. Ustawa julijska o karaniu za cudzołóstwa.5 tytuł 48 księgi Digestów.Tekst – tłumaczenie – komentarz (cz. 1), „Zeszyty Prawnicze [UKSW]” 12.1(2012), s. 205-224.
 5. Cudzołóstwo.Uwagi na tle regulacji rozwodowej Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, „Palestra” 9-10(2013), s. 111-124.
 6. Ustawa julijska o karaniu za cudzołóstwa5 tytuł 48 księgiDigestów. Tekst – tłumaczenie – komentarz (cz. 2), „Zeszyty Prawnicze [UKSW]” 13.2(2013), s. 223-240.
 7. Amor contra legem Iuliam de adulteriis, „Studia Prawnicze KUL” 57(2014), nr 1, s. 153-170.
 8. Ustawa julijska o karaniu za cudzołóstwa5 tytuł 48 księgiDigestów. Tekst – tłumaczenie – komentarz (cz. 3), „Zeszyty Prawnicze [UKSW]” 14.4(2014), s. 211-227.
 9. Zabronione zachowania męża pokrzywdzonego cudzołóstwem. „Pasterz” Hermasa a lex Iulia de adulteriis, w druku.
 10. Lenocinium in the lex Iulia de adulteriis, w druku.

Sprawozdania

 1. Prawo rzymskie a kultura prawna Europy. Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Lublin, 22-23 X 2007, „Przegląd Prawno-Ekonomiczny” 2008, nr 2(3), s. 157-161.
 2. Prawo rzymskie a kultura prawna Europy. Międzynarodowa Konferencja Naukowa,Lublin, 22-23 X 2007, „Studia Prawnicze KUL” 33(2008), nr 1, s. 174-178.

Hasła

affectio maritalis, affinitas, agnatio, arra, arra sponsalicia, arrogatio, cognatio, concubinatus, confarreatio, conubium, conventio in manum, cura, dos, familia, matrimonium, repudium, retentio, retentio ex dote, sponsalia, tutela, usus, w: Leksykon tradycji rzymskiego prawa prywatnego. Podstawowe pojęcia, red. A. Dębiński, M. Jońca, Warszawa 2016. 

 

Zajęcia dydaktyczne

Prawo rzymskie (wykład obowiązkowy)

Prawo rzymskie  (ćwiczenia)

Rzymskie prawo karne (wykład kluczowy)

Rzymskie prawo karne (ćwiczenia)

Prawo i obyczaje w starożytnym Rzymie (fakultet)

Seminarium z prawa rzymskiego

Postępowanie cywilne (ćwiczenia)

 

Konsultacje
pt. 12.25-13.20

 

Kontakt

DorotaStolarek@interia.pl

 

Autor: Dominik Tyrawa
Ostatnia aktualizacja: 19.11.2016, godz. 16:23 - Filip Ciepły