Dr Ewa Smołka zajmuje się badaniem antropologiczno-etycznych podstaw wychowania, koncentrując się na zagadnieniach związanych z procesem samowychowania i kształtowania charakteru. Szczególnym przedmiotem jej zainteresowań jest problem wyboru fundamentalnego i jego roli w procesie rozwoju osoby. Efekt dotychczasowych poszukiwań stanowi publikacja książ­kowa: Filozofia kształtowania charakteru. F.W. Foerstera teoria wychowania w świetle założeń personalizmu chrześcijańskiego, Maternus Media, Tychy 2005, ss. 240. Drugi obszar badań E. Smołki dotyczy pedagogiki kultury, teo­rii „wychowania przez sztukę" oraz kulturowych uwarunkowań procesu wy­chowawczego. Zagadnienia te prezentowane są w ramach wykładów: Wpro­wadzenie do pedagogiki kultury, Teoria i praktyka wychowania estetycznego oraz Antropologia kulturowa - implikacje pedagogiczne.

Autor: Ewa Smołka
Ostatnia aktualizacja: 18.10.2007, godz. 20:57 - Justyna Tarkowska