dr hab. Andrzej Gil, prof. KUL
historyk i politolog.

 

Komentator telewizyjny, radiowy i prasowy; tłumacz literatury naukowej z języków ukraińskiego, rosyjskiego i białoruskiego.

 

Zainteresowania badawcze: historia i kultura Europy Środkowo-Wschodniej X-XXI wieku; kościoły i wyznania Europy Środkowo-Wschodniej X-XXI wieku; sytuacja polityczna w państwach Europy Środkowo-Wschodniej i w regionie euroazjatyckim w XX-XXI wieku oraz ich kontekst historyczny; sztuka w kręgu Kościołów wschodnich; Wielkie Księstwo Litewskie XIV-XVIII wieku i jego dziedzictwo; społeczności pogranicza polsko-ruskiego X-XXI wieku; dzieje i kultura Rusi Zachodniej, Wielkiego Księstwa Moskiewskiego i Rosji; imperium rosyjskie – rozwój i ideologia; geografia historyczna regionu euroazjatyckiego; dzieje i kultura Azji Centralnej i Tatarszczyzny.

 

e-mail: andrzej.gil@iesw.lublin.pl

 

Publikacje

Autor książek:
1. Prawosławna eparchia chełmska do 1596 roku, Lublin-Chełm 1999;
2. Dekret prezydenta Leonida Kuczmy o obchodach 350. rocznicy Kozackiej Rady Perejasławskiej 1654 r. i jego znaczenie dla wewnętrznej i zewnętrznej sytuacji Ukrainy, Lublin 2003;
3. Deportacja Ukraińców z Polski w latach 1944-1946 jako problem we współczesnych relacjach polsko-ukraińskich, Lublin 2004;
4. Chełmska diecezja unicka 1596-1810. Dzieje i organizacja, Lublin 2005;
5. Naddniestrzańska Mołdawska Republika jako element przestrzeni politycznej Europy Środkowo-Wschodniej, Lublin 2005;
6. W kręgu dziejów i kultury Kościołów wschodnich, Siedlce 2009;

7. Kwestia polska w białoruskim dyskursie politycznym – geneza i teraźniejszość, Lublin 2009;
8. W cieniu przeszłości. Stosunki polsko-ukraińskie i polsko-białoruskie – stan obecny i perspektywy, Lublin 2010;
9. Nacjonalizm i polityka – casus Ukrainy Zachodniej, Lublin 2011.

 

Współautor i redaktor (współredaktor) serii wydawniczych:
1. Studia i materiały do dziejów chrześcijaństwa wschodniego w Rzeczypospolitej, t. 1-5, Lublin 2005-2009;
2. Analizy Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, t. 9, 11-22, 24-27, Lublin 2005-2009;
3. Prace Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, t. 1-23, Lublin 2009-2011;
4. Studia Wschodnie Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, t. 1-2, Lublin 2009-2010

 

Współautor i redaktor (współredaktor) książek:
1. Kościoły wschodnie w Rzeczypospolitej XVI-XVIII w., Lublin 2005;
2. Ta pamięć w nas tkwi... Rody Rzeczypospolitej Wielu Narodów w kręgu tradycji i współczesności, Lublin 2008;
3. Polityka wschodnia Polski. Uwarunkowania – Koncepcje – Realizacja, Lublin–Warszawa 2009;
4. Studia z dziejów i tradycji metropolii kijowskiej XII-XIX wieku, Lublin 2009;
5. Kościół katolicki na Wschodzie w warunkach totalitaryzmu i posttotalitaryzmu, Siedlce–Lublin 2010;
6. On the Border of the Worlds. Essays about the Orthodox and Uniate Churches in Eastern Europe in the Middle Ages and the Modern Period, Lublin–Siedlce 2010;
7. Unia lubelska – dziedzictwo wielu narodów, Lublin 2010.

 

Autor około stu artykułów naukowych.

Autor: Magdalena Waniewska - Bobin
Ostatnia aktualizacja: 23.03.2015, godz. 12:30 - Barbara Lendzion-Tokarska