STRONA GŁÓWNA INSTYTUTU

 

AKTUALNOŚCI IHS

 

Dr hab. Andrzej Gil, prof. KUL - historyk i politolog. Zastępca dyrektora ds. naukowych oraz kierownik pracowni naukowej w Instytucie Europy Środkowo-Wschodniej, kierownik Katedry Studiów Wschodnich Instytutu Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych.

Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (1988), doktorat (1999) i habilitacja (2006).  Członek Towarzystwa Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej; Komisji Historycznej Polskiej Akademii Nauk, Oddział Lublin.

Zainteresowania badawcze: historia i kultura Europy Środkowo-Wschodniej X-XXI wieku; kościoły i wyznania Europy Środkowo-Wschodniej X-XXI wieku; sytuacja polityczna w państwach Europy Środkowo-Wschodniej i w regionie euroazjatyckim w XX-XXI wieku oraz ich kontekst historyczny; sztuka w kręgu Kościołów wschodnich; Wielkie Księstwo Litewskie XIV-XVIII wieku i jego dziedzictwo; społeczności pogranicza polsko-ruskiego X-XXI wieku; dzieje i kultura Rusi Zachodniej, Wielkiego Księstwa Moskiewskiego i Rosji; imperium rosyjskie – rozwój i ideologia; geografia historyczna regionu euroazjatyckiego; dzieje i kultura Azji Centralnej i Tatarszczyzny.
Tłumacz literatury naukowej z języków ukraińskiego, rosyjskiego i białoruskiego, komentator telewizyjny, radiowy i prasowy;

e-mail: andrzej.gil@iesw.lublin.pl
tel. (+48) 81 534 73 95

Publikacje:

Książki i druki zwarte

 • Prawosławna eparchia chełmska do 1596 roku, Lublin-Chełm 1999 [rec.: (1.) Ю. А. Мицик, М. Ю. Болгарова, „Наукові записки Національного університету ‘Києво-Могилянська академія’”, 18, Київ 2000; (2.) M. Roszczenko, O początkach i rozkwicie diecezji chełmskiej, „Над Бугом і Нарвою”, nr 3, 2001; (3.) M. Bartnicki, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 2, 2002; (4.) G. J. Pelica, Prawosławie na Chełmszczyźnie, „Akcent”, nr 3, 2002; (5.) М. Сивіцький, Задушене православ’я, „Наше слово”, 2002, 26]
 • Dekret prezydenta Leonida Kuczmy o obchodach 350. rocznicy Kozackiej Rady Perejasławskiej 1654 r. i jego znaczenie dla wewnętrznej i zewnętrznej sytuacji Ukrainy, Lublin 2003 [rec.: (1.) „Критика”, 2003, 5; (2.) С. Величенко, Від Богдана до Руслани, або 1654 рік у 2004 році, „Схід-Захід: Історико-культурологічний збірник”, вип. 9-10, Харків 2008; (3) K. Jędraszczyk, Dekret..., „Sprawy Wschodnie. Czasopismo Instytutu Wschodniego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza”, 2004, z. 2-3]
 • Deportacja Ukraińców z Polski w latach 1944-1946 jako problem we współczesnych relacjach polsko-ukraińskich, Lublin 2004 [rec.: „Критика”, 2006, 3]
 • Chełmska diecezja unicka 1596-1810, Lublin 2005 [rec.: С. Марозава, „Беларускі гістарычны агляд”, т. 14, Мінск 2007]
 • Naddniestrzańska Mołdawska Republika jako element przestrzeni politycznej Europy Środkowo-Wschodniej, Lublin 2005
 • W kręgu dziejów i kultury Kościołów wschodnich, Siedlce 2009 [rec.: W. Bobryk, „Radzyński Rocznik Humanistyczny”, t. 8, r. 2010, http://www.rasil.home.pl/rrh_8_2010/18_w_bobryk.pdf]
 • Kwestia polska w białoruskim dyskursie politycznym – geneza i teraźniejszość, Lublin 2009 [rec.: R. Radzik, „Studia Białorutenistyczne”, 5 (2011)]
 • W cieniu przeszłości. Stosunki polsko-ukraińskie i polsko-białoruskie – stan obecny i perspektywy, Lublin 2010 [rec.: R. Radzik, „Studia Białorutenistyczne”, 5 (2011)]
 • Nacjonalizm i polityka – casus Ukrainy Zachodniej, Lublin 2011
 • Chiny i Rosja wobec Azji Centralnej - uwarunkowania, stan obecny i perspektywy, Lublin 2012
 • Генеральні візитації церков і монастирів Володимирської унійної єпархії кінця XVII – початку XVIII століть: книга протоколів та окремі описи, Львів–Люблін 2012 [współautorstwo i współredakcja: Ihor Skoczylas]
 • Przed wielkim podziałem. Prawosławna metropolia kijowska do 1458 roku, Lublin-Lwów 2013 [współautor: Ihor Skoczylas]

Redakcje

Czasopisma
 • „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej”
Serie wydawnicze
 • Studia i materiały do dziejów chrześcijaństwa wschodniego w Rzeczypospolitej [rec.: Р. Зілінко, Історія та культура Східної Церкви у давній Реці Посполитій. Четири публікації Інституту Центрально-Східної Європи, „Українська греко-католицька церква і релігійне мистецтво. Історичний досвід та проблеми сучасності”, вид. 4, Львів 2006]
 • Analizy Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej
 • Prace Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej
 • Studia Wschodnie Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej
Wybrane książki
 • Kościoły wschodnie w Rzeczypospolitej XVI-XVIII w., Lublin 2005
 • Ta pamięć w nas tkwi... Rody Rzeczypospolitej Wielu Narodów w kręgu tradycji i współczesności, Lublin 2008 [współred.: I. Goral, J. Kłoczowski]
 • Polityka wschodnia Polski. Uwarunkowania – Koncepcje – Realizacja, Lublin–Warszawa 2009 [współred.: T. Kapuśniak] [rec.: (1) G. Szklarczyk, „Krakowskie Studia Międzynarodowe”, 2009, 4; (2) J. Ćwiek-Karpowicz, „Studia Międzynarodowe”, 2010, 2; (3) S. Bieleń, „Stosunki Międzynarodowe”, 2010, 1-2; (4) Ł. Polinceusz, „Realia i co dalej... Dwumiesięcznik społeczno-polityczny”, 2010, 2, realia.com.pl]
 • Instytut Europy Środkowo-Wschodniej na rzecz wspólnej Europy. Kierunki działania – osiągnięcia, Lublin 2009
 • Studia z dziejów i tradycji metropolii kijowskiej XII-XIX wieku, Lublin 2009
 • Kościół katolicki na Wschodzie w warunkach totalitaryzmu i posttotalitaryzmu, Siedlce–Lublin 2010 [współred.: W. Bobryk] [rec.: Э. Ярмусік, „Беларускi Гiстарычны Агляд”, том 17, сшыткі 1-2, снежань 2010]
 • On the Border of the Worlds. Essays about the Orthodox and Uniate Churches in Eastern Europe in the Middle Ages and the Modern Period, Lublin–Siedlce 2010 [współred.: W. Bobryk] [rec.: (1) A. de Ville, (Borders), „Eastern Christian Books”, January 2011, http://easternchristianbooks.blogspot.com/2011_01_01_archive.html; (2) С. Алексеев, On the Border..., „Ab Imperio”, 2/2011; (3) M. Liedke, On the Border..., „Acta Poloniae Historica”, 2011, vol. 103; (4) M. Petrovic, On the Border..., „Austrian History Yearbook”, vol. 43, April 2012 ]
 • Unia lubelska – dziedzictwo wielu narodów, Lublin 2010
 • Перед выбором. Будущее Украины в условиях системной дестабилизации, Люблин-Львов-Киев 2013 [współredaktor: T. Stępniewski] [rec.: http://historians.in.ua/index.php/novi-knizhki/1073-pered-vyborom-budushchee-ukrayny-v-uslovyiakh-systemnoi-destabylyzatsyy--redaktsyia-andzhei-hyl-tomash-stempnevsky-liublyn--lvov--kyev-ynstytut-tsentralno-vostochnoi-evropy-2013-350-s]

Wybrane artykuły

 • Parafie prawosławne na terenie woj. lubelskiego od XIV do pocz. XVII w. Zarys problematyki, „Zeszyty Naukowe KUL, 42 (1999), nr 1-2
 • Łączność terytorialna Wołynia i Lubelszczyzny na przykładzie rozwoju przestrzennego chełmskiej eparchii prawosławnej od XIII do XVI wieku, w: Zamojszczyzna i Wołyń w minionym tysiącleciu. Historia, kultura, sztuka. Konferencja naukowa, red. J. Feduszka i in., Zamość 2000
 • Церковна (парафіальна) мережа Холмської православної єпархії на терені Белзького воеводства в ХVІ столітті, „Записки НТШ”, т. ССХL, Праці Комісії спеціальних (допоміжних) історічних дисципін, Львів 2000
 • Chełmskie diecezje obrządku wschodniego. Zagadnienia organizacji terytorialnej, w: Polska-Ukraina. 1000 lat sąsiedztwa, t. 5, Miejsce i rola Kościoła greckokatolickiego w Kościele powszechnym, red. S. Stępień, Przemyśl 2000
 • Monastery prawosławnej eparchii chełmskiej od XIII do końca XVI wieku, w: Życie monastyczne w Rzeczypospolitej, red. A. Mironowicz, P. Chomik, U. Pawluczuk, Białystok 2001
 • Rola geografii historycznej w badaniach nad malarstwem ikonowym na przykładzie podziałów terytorialnych zabużańskiej części eparchii chełmskiej (dekanaty lubomelski i ratneński), w: Сакральне мистецтво Волині, т. 9, Луцьк 2002
 • Cerkiew unicka w Nowej Galicji Zachodniej. Dzieje diecezji chełmskiej obrządku wschodniego w latach 1795-1809, „Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze”, 15-16, Warszawa 2003
 • Cerkwie Sokala w XVII-XVIII w. Z dziejów architektury sakralnej diecezji chełmskich Kościoła wschodniego, w: Do piękna nadprzyrodzonego. Sesja naukowa na temat rozwoju sztuki sakralnej od X do XX wieku na terenie dawnych diecezji chełmskich Kościoła rzymskokatolickiego, prawosławnego, greckokatolickiego, t. 1, Referaty, red. K. Mart, Chełm 2003
 • Geneza nowożytnego kultu ikony Matki Boskiej Chełmskiej, w: Волинська ікона: дослідження та реставрація, вип. 10, Матеріяли Х міжнародної наукової конференції, м. Луцьк, 17-19 вересня 2003 року, Луцьк 2003
 • Działalność duchowieństwa greckokatolickiego dekanatu muszyńskiego w latach 1848-1914, „Almanach Muszyny”, 2003
 • Konflikt pamięci. Rozważania o pracy Jarosława Caruka: Tragedia wołyńskich wsi w latach 1943-1944. Ukraińskie i polskie ofiary zbrojnego konfliktu. Rejon włodzimierskowołyński, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej”, 1 (2003)
 • Переяславська рада 1654 року та її вплив на сучасну Україну, „Альманах Молода нація”, 3 (28), Київ 2003
 • Testament unickiego biskupa chełmskiego Atanazego Pakosty z 1625 roku, „Zamojsko-Wołyńskie Zeszyty Muzealne”, t. 1, Zamość 2003
 • Opis unickiej cerkwi p.w. św. Mikołaja w Zamościu z 1828 r. na tle dziejów tamtejszych bazylianów, „Zamojsko-Wołyńskie Zeszyty Muzealne”, t. 1, Zamość 2003
 • Between Russia, Poland and Ukraine: the Uniate Diocese of Chełm as it was the nineteenth century and its tradition: w: East-Central Europe’s Position within Europe. Between East and West, ed. by J. Kłoczowski, Lublin 2004
 • Dokument z 1521 r. dla cerkwi w Opolu koło Włodawy (w części brzeskiej diecezji włodzimierskiej). Z kart działalności Wileńskiej Komisji Archeograficznej, „Wschodni Rocznik Humanistyczny”, 1 (2004)
 • Historia w służbie idei narodowej. Wydarzenia 1874 roku na Podlasiu w ocenie polskiej, ukraińskiej i rosyjskiej, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej”, 2 (2004)
 • Cerkwie Krystynopola w XVIII wieku. Obrazek z dziejów sztuki Kościoła wschodniego w Rzeczypospolitej, w: Волинська ікона: дослідження та реставрація, вип. 11, Матеріяли ХI міжнародної наукової конференції, м. Луцьк, 3-4 листопада 2004 року, Луцьк 2004
 • Źródła kultu ikony Matki Boskiej Chełmskiej. Z dziejów religijności w XVII-wiecznej Rzeczypospolitej, „Series Byzantina”, 2, red. W. Deluga, M. Janocha, Warszawa 2004
 • Chełmska eparchia prawosławna i chełmska diecezja katolicka w średniowieczu – zarys rozwoju organizacji terytorialnej, w: Między Polską a Rusią, red. M. Starnawska, Siedlce 2004
 • Katalog monasterów prawosławnej eparchii chełmskiej do końca XVI wieku, „Ruthenica”, 4, ред. В. Ричка, О. Толочко, Київ 2005, http://www.history.org.ua/JournALL/ruthenica/4/7.pdf
 • Jan Zamoyski wobec zagadnień wyznaniowych na przykładzie Zamościa przełomu XVI i XVII w., „Zamojsko-wołyńskie Zeszyty Muzealne”, t. 3, numer specjalny: Jan Zamoyski wódz – mecenas – polityk, Zamość 2005, http://muzeum-zamojskie.pl/wp-pdf/jz2.pdf
 • Ikona Matki Boskiej Chełmskiej pod Beresteczkiem 1651 r., w: Волинська ікона: дослідження та реставрація, вип. 12, Матеріяли ХII міжнародної наукової конференції, м. Луцьк, 27-28 жовтня 2005 року, Луцьк 2005
 • Parafie Kościoła wschodniego w Wohyniu do początków XVIII wieku, „Radzyński Rocznik Humanistyczny”, 3 (2005)
 • Chełmska diecezja unicka w okresie rządów Jakuba Suszy (1649-1687), w: Sztuka sakralna i duchowość pogranicza polsko-ukraińskiego na Lubelszczyźnie. (Materiały z Międzynarodowej Konferencji „Sztuka Sakralna Pogranicza”, Lublin 13-15. 10. 2005 r.), red. S. Batruch, R. Zilinko, Lublin 2005
 • Pomianyk chełmski. Zaginione źródło do dziejów ziemi chełmskiej, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej”, 3 (2005)
 • Kult Jozafata Kuncewicza i jego pierwsze przedstawienia ikonowe w Rzeczypospolitej (do połowy XVII wieku). Zarys problematyki, w: Kościoły wschodnie w Rzeczypospolitej XVI-XVIII w., red. A. Gil, Lublin 2005
 • „Phoenix redivivus” Jakuba Suszy jako źródło do dziejów Chełma i ziemi chełmskiej, „Studia Archiwalne”, 2 (2006)
 • Hetman Jan Wyhowski jako fundator cerkwi w Nudyżu koło Lubomla, w: Волинська ікона: дослідження та реставрація, вип. 13, Матеріяли ХIII міжнародної наукової конференції, м. Луцьк – м. Володимир-Волинський, 2-3 листопада 2006 року, Луцьк 2006
 • Geneza Mołdawskiej Autonomicznej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej, w: Konflikt niskiej intensywności w Naddniestrzu, red. M. Celewicz, J. Kłoczowski, M. Pietraś, Lublin 2006
 • Unickie cerkwie Brześcia w opisie wizytacyjnym z 1726 roku, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej”, 4 (2006)
 • Jerzy Giedroyc a Lwów, w: Aktualność przesłania paryskiej „Kultury” w dzisiejszej Europie. Zbiór studiów, red. Ł. Jasina, J. Kłoczowski, A. Gil, Lublin 2007
 • Metryki zgonu ofiar zajść w Drelowie 6 I 1874 r., „Nasza Przeszłość”, 108 (2007)
 • Унійні монастирі Холмсько-Белзької єпархії (1596-1720), „Ковчег”, 5, Львів 2007
 • Dekanat kaszogrodzki na tle dziejów Cerkwi unickiej na Wołyniu XVII – pierwszej połowy XIX w., „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej”, 5 (2007) [współautor: P. Sygowski]
 • Rola kontaktów kulturalnych w budowaniu relacji sąsiedzkich między Polską a Rosją, Ukrainą i Białorusią. Stan obecny i perspektywy, w: Między Wschodem i Zachodem. Rola Polski w tworzeniu polityki wschodniej Unii Europejskiej. Polityczne, kulturowe i duchowe konsekwencje położenia Polski na wschodnich granicach UE, red. P. Marcinkowska, ks. P. Gwiazda, Warszawa 2008
 • Z tradycji Kościoła Wschodniego między Wieprzem i Bugiem, w: Słowianie Wschodni w dorzeczu Wieprza i Bugu. Historia – kultura – religia, red. J. Libera, Łęczna 2008 [rec.: В. Ляска, Słowianie..., „Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині”, вип. 14, 2010]
 • Bazylianki w diecezji chełmskiej XVII i XVIII w. Przyczynek do geografii historycznej monastycyzmu żeńskiego metropolii kijowskiej okresu nowożytnego, w: Confraternitas. Ювілейний збірник на пошану Ярослава Ісаєвича, Львів 2006-2007 [2008] [Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність, 15], http://www.inst-ukr.lviv.ua/files/23/350Gil.pdf
 • Perspektywy rozwoju sytuacji politycznej na Białorusi, w: Polityka zagraniczna Polski, red. J. Czaputowicz, Warszawa 2008
 • Pomonasterska cerkiew w Jarewiszczu w świetle opisów wizytacyjnych z końca XVIII wieku, w: Волинська ікона: дослідження та реставрація, вип. 15, Матеріяли ХV міжнародної наукової конференції, м. Луцьк, 25-26 вересня 2008 року, Луцьк 2008
 • Chełmskie diecezje Cerkwi Wschodniej w pierwszej połowie XVII wieku, w: Die Union von Brest (1596) in Geschichte und Geschichtsschreibung: versuch einer zwischenbilanz, Herausgegeben von J. Marte und O. Turij, Lviv 2008
 • Polityka religijna starosty lubomelskiego Iwana Wyhowskiego. Przyczynek do dziejów praktycznej realizacji postanowień unii hadziackiej, w: 350-lecie unii hadziackiej (1658-2008), red. T. Chynczewska-Hennel, P. Kroll, M. Nagielski, Warszawa 2008
 • Z badań nad różnorodnością kulturową dawnej Rzeczypospolitej: panorama etniczno-wyznaniowa Rzeczypospolitej w XVI-XVIII wieku, w: Rzeczpospolita wielokulturowa – dobrodziejstwo czy obciążenie?, red. J. Kłoczowski, Warszawa 2009 [Studia i Analizy Historyczne Collegium Civitas, t. 2]
 • Działalność Jana Kaszowskiego herbu Janina na Wołyniu. Z dziejów współpracy protestancko-unickiej na przełomie XVI i XVII wieku, w: Studia z dziejów i tradycji metropolii kijowskiej XII-XIX wieku, red. A. Gil, Lublin 2009 [Studia i materiały do dziejów chrześcijaństwa wschodniego w Rzeczypospolitej, t. 5]
 • Białoruś a Zachód – stan obecny i perspektywy, w: Białoruś, Mołdawia i Ukraina wobec wyzwań współczesnego świata, red. T. Kapuśniak, K. Fedorowicz, M. Gołoś, Lublin 2009
 • W kręgu bezsilności. Naddniestrze i Mołdawia jako problem dla jednoczącej się Europy, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej”, 7, (2009), cz. 1
 • Cerkiew katedralna pw. św. Mikołaja w Brześciu według opisu wizytacyjnego z 1726 roku, w: Хрысціянства ў гістарычным лсе беларускага народа, Зборнік навуковых артыкулаў, частка 2, рэдакцыйная калегія: Э. С. Ярмусік, С. В. Марозава, С. У. Сілава, Гродна 2009
 • Na drodze do zagłady. Katolicy w Białoruskiej Socjalistycznej Republice Radzieckiej w latach 20. i 30. XX wieku, w: Kościół katolicki na Wschodzie w warunkach totalitaryzmu i posttotalitaryzmu, red. A. Gil, W. Bobryk, Siedlce–Lublin 2010
 • The First Images and the Beginning of the Cult of the Archbishop of Połock Josaphat Kuncewicz in the Polish-Lithuanian Commonwealth till the mid-17th Century, w: On the Border of the Worlds. Essays about the Orthodox and Uniate Churches in Eastern Europe in the Middle Ages and the Modern Period, eds. A. Gil, W. Bobryk, Lublin–Siedlce 2010
 • Jedność w wielości. Unia lubelska jako doświadczenie spotkania narodów, religii i kultur, w: Unia lubelska – dziedzictwo wielu narodów, red. A. Gil, Lublin 2010
 • Obraz Matki Boskiej Chełmskiej w opisie z początku XVIII wieku, w: Волинська ікона: дослідження та реставрація, випуск 17, Матеріяли ХVII міжнародної наукової конференції, м. Луцьк, 21-22 жовтня 2010 року, Луцьк 2010
 • Na drodze do imperium. Kształtowanie się Rosji do połowy XVII wieku, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej”, 8 (2010), z. 2
 • Paisjusz Hipolitowicz Czerchawski – chełmski biskup prawosławny 1621-1636, w: Kościół unicki w Rzeczypospolitej, red. W. Walczak, Białystok 2010
 • Spojrzenie na terytorium i granice ziemi chełmskiej w XIV-XVI wieku, w: Українці Холмщини і Підляшшя: історична доля, духовна і матеріальна культура впродовж віків. Збірник наукових праць, т. 2 ред. М. Кучерепа, Луцьк 2010
 • Wschód dla Zachodu i Zachód dla Wschodu. Perspektywy rozwoju Lubelszczyzny, „Region Lubelski”, 7 (9) 2010
 • Rosja jako państwo-imperium – powstanie i rozwój do końca XVII wieku, w: Federacja Rosyjska – Wspólnota Niepodległych Państw, t. 2, red. T. Kapuśniak, Lublin–Warszawa 2011
 • Богословие и общество в XXI веке. Роль богословия в совремнном мире на примере теологического факультета Люблинского католического униврситета имени Иоанна Павла II, w: XVI Международные Кирилло-Мефодиевские чтения (Минск, 26–28 мая 2010 г.): материалы чтений „Религиозная культура в контексте светского образования”, отв. ред. и сост. Г. Н. Петровский, Минск 2011
 • Czy Lew Daniłowicz uposażył chełmską katedrę prawosławną wsią Pokrowa?, w: Actes testantibus. Ювілейний збірник на пошану Леонтія Войтовича, Львів 2011 [Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. Збірник наукових праць. Випуск 20], http://www.anthropos.org.ua/jspui/bitstream/123456789/3097/1/204-211_Gil_A.pdf
 • Czy istniał portret arcybiskupa połockiego Jozafata Kuncewicza?, w: Волинська ікона: дослідження та реставрація, випуск 18, Матеріяли ХVIII міжнародної наукової конференції, м. Луцьк, 27-28 жовтня 2011 року, Луцьк 2011
 • Państwowość tatarska na Syberii Zachodniej do podboju rosyjskiego, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej”, 9 (2011), z. 3, Rzeczpospolita vs Carstwo - spór cywilizacyjny czy walka imperiów?
 • Gość w obcej ziemi. Fiodor Wasilijewicz Korałłow i chełmski epizod jego życia, w: Mychajło Hruszewski i jego mała ojczyzna – Chełmszczyzna w XIX-XX wieku, red. G. Kuprianowicz, Chełm 2011
 • Pamięć w cieniu nacjonalizmu. O współczesnych badaniach relacji polsko-ukraińskich w latach czterdziestych XX wieku, w: Z Chrystusem w służbie Bogu i ludziom. Księga Jubileuszowa z okazji 60. rocznicy urodzin i 30-lecia pracy naukowej Księdza Profesora Romana Krawczyka, red. J. Gmitruk, A. Wielgosz, Warszawa 2012.
 • Холмский православный епископ Паисий Черхавский (1621-1633), w: Православие Украины м Московской Руси в XV-XVII веках: общее и различное, ред. М. Дмитриев, Москва 2012
 • Uwarunkowania historyczne w regionie Azji Centralnej, w: Nowa Wielka Gra w regionie Azji Centralnej, red. T. Stępniewski, Lublin 2012
 • Polska i Europa Środkowo-Wschodnia w polityce Federacji Rosyjskiej - stan obecny i perspektywy, "Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej", 10 (2012), z. 1, Co po ULB? Polityka wschodnia Polski wobec sąsiadów w nowych uwarunkowaniach
 • Unijna akcja biskupa chełmskiego Maksymiliana Ryłły w dobrach bracławskich Franciszka Salezego Potockiego w latach 60. i 70. XVIII wieku, w: Theatrum humanae vitae. Студії на пошану Наталі Яковенко, ред. Н. Білоус та ін., Київ 2012
 • Unia Europejska a Republika Białoruś, w: Europejska Polityka Sąsiedztwa Unii Europejskiej, red. M. Pietraś, K. Stachurska-Szczesiak, J. Misiągiewicz, Lublin 2012
 • U początków socjalistycznej Mołdawii, w: Jednostka i społeczeństwo wobec doświadczenia komunizmu. Przeszłość i teraźniejszość, red. K. Słowiński, Lublin 2012
 • Polityka wschodnia Polski w nowych uwarunkowaniach, „Historia i świat. Czasopismo naukowe Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach”, 1, 2012
 • Пастирськi вiзитацiї володимирських владик кiнця XVII – початку XVIII столiть, „Дрогобицький краєзнавчий збiрник”, вип. XVI, Дрогобич 2012 [razem z Ihorem Skoczylasem]
 • Szeptycki Antoni, w zakonie Atanazy h. własnego (1686-1746), Polski Słownik Biograficzny, t. XLVIII/2, z. 197, Warszawa–Kraków 2012
 • Deportacja ludności ukraińskiej z Polski po II wojnie światowej, w: Język, kultura, nauka. Księga Jubileuszowa na cześć ks. prof. dr. hab.Zygmunta Zielińskiego, red. T. Zygmunt, Chełm [2012]
 • Ліквідація Унії в російській частині колишньої Холмської єпархії на зламі XVIII–XIX століть, „Ковчег. Науковий збірник з церковної історії”, ч. 6, Львів 2012
 • Besarabia. Wschodnia Mołdawia jako gubernia Cesarstwa Rosyjskiego (1812-1918), w: Spotkania polsko-mołdawskie. Księga poświęcona pamięci Profesora Janusza Solaka, red. M. Kosienkowski, Lublin 2013
 • Podzieleni w wierze, zjednoczeni w braterstwie. Wołyńskie dzieje Jana Kaszowskiego z Wysokiego, w: Ruchy religijne na Wołyniu w XVI i w XVII wieku, red. A. Gil, Lublin 2013
 • Униатский архимандрит Минский и епископ Холмский Афанасий Пакоста и его завещание, w: Завещания униатских иерархов киевской митрополии XVII и XVIII вв. как пример религиозной культуры общества Речи Посполитой, ред. А. Гиль, Люблин 2013
 • Kościół wschodni na polskim i węgierskim Spiszu – między politycznymi podziałami a kulturową jednością, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej”, 11, 2013, z. 1, Grupa Wyszehradzka – Chorwacja: źródła jedności i perspektywy rozwoju, red. A. Gil
 • Etnoreligijne uwarunkowania bezpieczeństwa w regionie Azji Centralnej, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej”, 11, 2013, z. 4, Bezpieczeństwo na obszarze poradzieckim: implikacje wewnętrzne i zewnętrzne, red. T. Stępniewski, A. Gil
 • Основы политики Польши в отношении Украины в новых условиях, w: Перед выбором. Будущее Украины в условиях системной дестабилизации, ред. А. Гиль, Т. Стемпневски, Люблин-Львов-Киев 2013
 • Всеукраинское Объединение «Свобода» – бесславное прошлое в новой версии, w: Перед выбором. Будущее Украины в условиях системной дестабилизации, ред. А. Гиль, Т. Стемпневски, Люблин-Львов-Киев 2013
 • Polityka władz wobec katolików w Białoruskiej Socjalistycznej Republice Radzieckiej w okresie międzywojennym, w: Religia i polityka na obszarze Europy Wschodniej, Kaukazu i Azji Centralnej, red. T. Stępniewski, Lublin-Warszawa 2013
 • Co po ULB? O potrzebie nowej idei polityki wschodniej Polski, "Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej", 11, 2013, z. 3, Słowiański trójkąt: Rosja, Ukraina, Białoruś, red. T. Stępniewski
 • Białoruś i Ukraina wobec Europy - kontekst dziejowy i współczesność: zarys problematyki, w: Wprowadzenie do studiów wschodnioeuropejskich, t. 2, Ukraina i Białoruś: przeszłość i współczesność ziem między Rzeczpospolitą a Rosją, red. W. Paruch, Lublin 2013
Autor: Ireneusz Marciszuk
Ostatnia aktualizacja: 26.05.2014, godz. 13:57 - Ireneusz Marciszuk