Książki:

 

 1. Visio religiosa w polskiej sztuce barokowej. Ze studiów nad ikonografią hagiograficzną, Lublin 2003.
 2. Męka Pana naszego Jezusa Chrystusa według św. Mateusza z komentarzem teologiczno-biblijnym i ikonograficznym, Lublin 2007. [komentarz teologiczno-biblijny ks. Antoni Paciorek].
 3. Tobie mówię, wstań! Cuda Jezusa w Ewangeliach, Tarnów 2009. [komentarz teologiczno-biblijny ks. Antoni Paciorek].
 4. Pan rzeczywiście zmartwychwstał! Nowotestamentalne orędzie o zmartwychwstaniu Chrystusa, Tarnów 2010. [komentarz teologiczno-biblijny ks. Antoni Paciorek].
 5. Prawdziwie to jest dom Boga i brama do nieba! Opowieść etiologiczna miejsc świętych w zwierciadle sztuki, Lublin: Wydawnictwo KUL 2012.

 

 

Redakcje:

 

 1. Credo in Deum w teologii i sztuce Kościołów chrześcijańskich, red. z R. Knapińskim, TN KUL, Lublin 2009
 2. Fides imaginem quaerens. Studia ofiarowane Księdzu Profesorowi Ryszardowi Knapińskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, Lublin: Werset 2011
 3. Fides ex visu, Lublin: TN KUL 2011 red. wraz z R. Knapińskim.
 4. Fides ex visu. Okiem mistyka, Lublin: Werset 2012.
 5. Fides ex visu. U drzwi Twoich, red. wraz z R. Knapińskim, Lublin: Werset 2013.

 Rozprawy i artykuły:

 

 1. Galeria portretowa w pałacu biskupów krakowskich w Kielcach, „Roczniki Humanistyczne” 47:1999, z. 4, s. 75–102.
 2. Objawienie czy wizja? Obrazowanie wizji mistycznych – ich semiotyka w teologii i historii sztuki, „Zeszyty Naukowe KUL” 45:2000, nr 3-4, s. 19–38.
 3. Rola i znaczenie słów auditio w polskich barokowych przedstawieniach wizji mistycznych, „Biuletyn Historii Sztuki” 62:2000, nr 3–4, s. 363– 393.
 4. „Jam jest biskup krakowski Stanisław...” Przyczynek do barokowej ikonografii św. Stanisława Szczepanowskiego, „Roczniki Humanistyczne” 50:2002, z. 4, s. 93 – 119.
 5. Wybrane zagadnienia ikonografii tzw. Wielkiej Świętej Rodziny, „Analecta Cracoviensia” 34:2002, s. 353 –369.
 6. Mówiące Krucyfiksy w ikonografii świętych, w: Słowo do oglądania, red. G. Kubski, Zielona Góra 2004, s. 61 – 71.
 7. Ikonografia Niepokalanego Poczęcia Maryi jako wyraz kultu Maryi Imakulaty, w: Święty wyjątek. Niepokalane Poczęcie Maryi, red. J. Królikowski, Kraków 2004, s. 127 – 155.
 8. Maryja w koronie drzewa. Obrazowanie legend o początkach sanktuariów na tle tradycji ikonograficznej, w: Obraz i przyroda, red. M. U. Mazurczak, J. Patyra, M. Żak, Lublin 2005, s. 473 – 496.
 9. Średniowieczny obraz Misericordia Domini jako inspiracja dla barokowej ikonografii św. Jana Kantego, w: W kręgu wielkopostnej pobożności i bractw religijnych. Materiały z V Polsko – Hiszpańskiego Sympozjum Historycznego, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 21 maja 2006 r., red. J. Bień i inni, Lublin 2007, s. 121-141.
 10. Rzeźba Matki Bożej w legendzie ikonograficznej św. Jacka, w: Święty Jacek Odrowąż i dominikanie na Śląsku, red. A. Barciak, Katowice 2008, s. 96-114.
 11. Drzewo w centrum przestrzeni sakralnej – status, wymowa ideowa, oprawa artystyczna, w: Ogród sakralny – idea i rzeczywistość. VII Międzynarodowa konferencja o architekturze i sztuce sakralnej z cyklu „Kościoły naszych czasów”, Kielce 2008, s. 37-49.
 12. Święty Franciszek jako orędownik grzeszników w scenach gniewu Bożego, w: Święty Franciszek w sztuce, red. M. Lipok-Bierwiaczonek, J. Dębski, Tychy 2009, s. 37-52.
 13. Idea Rex regum Dominus dominantium jako czynnik kształtujący ikonografię Jezusa w sztuce chrześcijańskiego Zachodu, w: Ewangelia o Królestwie, Lublin 2009, s. 545-562, [Scripturae lumen. Biblia i jej oddziaływanie 1].
 14. Credo Apostolorum w polichromii kościoła Bernardynów w Skępem, w: Credo in Deum w teologii i sztuce Kościołów chrześcijańskich, red. A. Kramiszewska, R. Knapiński, Lublin 2009, s. 309-342.
 15. Powołanie św. Pawła na apostoła Jezusa Chrystusa. Próba opisu doświadczenia wewnętrznego językiem sztuki, [w:] Perfundit orbem radiis. Święty Paweł w dziejach monodii liturgicznej, red. B. Bodzioch, Lublin 2010, s. 33-64.
 16. A gdy się do tego tu obrazu ofiarował, uzdrowiony został... Pielgrzymka jako podróż artystyczna?, w: Podróże artystyczne, artysta w podróży, red. R. Kasperowicz, J. Jaźwierski, M. Pastwa, Lublin 2010, s. 255-282.
 17. Doświadczenie mistyczne w przekładzie na język sztuki. Wyzwania i pułapki na przykładzie ikonografii Trójcy Świętej, w: Fides ex visu. Okiem mistyka, red. A. Kramiszewska, Lublin:  Werset 2012, s. 211-223.
 18. Brama jako symbol idei Maryi Pośredniczki w ikonografii chrześcijańskiej, w: Fides ex visu. U drzwi Twoich, red. R. Knapiński, A. Kramiszewska, Lublin: Werset 2013, s. 135-151.
 19. Zatopiona w męce Syna. Wizerunki Matki Bożej w otoczeniu arma passionis (XIV-XVIII wiek), „Salvatoris Mater” 14(2012), nr 1-⁠4, s. 149-⁠166. [2015]
 20. Opowieść założycielska rzeszowskiego Sanktuarium w świetle źródeł ikonograficznych, w: Sanktuarium Matki Bożej Rzeszowskiej 1513-2013, red. A. K. Sitnik, W. P. Tokarski, Kalwaria Zebrzydowska 2016, s. 385-399.


inne:

 

 1. Jezus według mistrzów, Warszawa 2008. s. 220-221;226-229; 234-235;240-243;248-249.
 2. Święci według mistrzów, Warszawa 2009, s. 72-73; 86-87; 148-149; 146-147;192-193; 198-200; 208-211; 214-215; 238-239; 250-251; 258-259.
 3. Wprowadzenie, w: Fides ex visu. Okiem mistyka, red. A. Kramiszewska, Lublin: Werset 2012, s. 7-10.
 4. Wprowadzenie, w: Fides ex visu. U drzwi Twoich, red. R. Knapiński, A. Kramiszewska, Lublin: Werset 2013, s. 7-10.

 Hasła leksykograficzne:

 

 1. Łukasz ewangelista. Ikonografia, w: Encyklopedia Katolicka, t. XI, Lublin 2006, kol. 614-616.
 2. Łódź (czółno, barka, statek, okręt). Średniowiecze i czasy nowożytne, j. w., kol. 568 – 570.
 3. Małgorzata Colonna. Ikonografia, j. w., kol. 1017.
 4. Małgorzata z Kortony. Ikonografia, kol. 1018-1019.
 5. Małgorzata Maria Alacoque. Ikonografia, j. w., kol. 1021.
 6. Małgorzata Węgierska. Ikonografia, j. w., kol. 1023-1024.
 7. Maria Egipcjanka. Ikonografia, j. w., kol. 1305-1306.
 8. Mechtylda z Hackeborn. Ikonografia, w: Encyklopedia Katolicka, t. XII, Lublin 2008, kol.  361-362.
 9. Miriam. Ikonografia, j. w., kol. 1204.
 10. Miles Christianus, j. w., kol. 1044-1046.
 11. Mistyka. W sztuce, j. w., kol. 1330-1332.
 12. Monika. III Ikonografia, w: Encyklopedia Katolicka, t. XIII, Lublin 2009, kol. 143-144.
 13. Narzędzia Męki Pańskiej, j. w., kol. 769-772.  
 14. Noli me tangere, j.w., kol. 1358-1361.
 15. Obraz, w: Encyklopedia Katolicka, t. XIV, Lublin 2010, kol. 220-226.
 16. Piotr Apostoł. IV Ikonografia, w: Encyklopedia Katolicka, t. XV, Lublin 2011, kol. 632-635.
 17. Potop. 3. W ikonografii, w: Encyklopedia Katolicka, t. XVI, Lublin 2012, kol. 125-126.
 18. Przypowieść. 2. W ikonografii, j. w., kol. 785-788.
 19. Sacra conversazione, [w:] Encyklopedia Katolicka, t. XVII, Lublin 2012, kol. 820-821.
 20. Tron Łaski, w: Encyklopedia Katolicka, t. XIX, Lublin 2013, kol. 1039-1041.

 21. Trójca Święta. VI. W ikonografii, j. w., kol. 1065-1067.
 22. Ukrzyżowanie. 2. W ikonografii, j. w., kol. 1315-1316.

 23. Zdjęcie z krzyża, [w:] Encyklopedia Katolicka, t. XX, Lublin 2014, kol. 1322-1323.

 24. Zesłanie Ducha Świętego, III Ikonografia, j. w., kol. 1358-1359.

 25. Złożenie do grobu, j. w., kol. 1439-1441.

 

Autor: Ireneusz Marciszuk
Ostatnia aktualizacja: 20.06.2016, godz. 13:01 - Ireneusz Marciszuk