Książki autorskie:

Dramaturgia Macieja Szukiewicza
, Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego KUL, Lublin 2006, ss. 402.

 

Prace redakcyjne i edytorskie:


Teatr – Dramat – Sacrum. Katedra Dramatu i Teatru KUL (1975-2005)
, Wydawnictwo KUL, red. W. Kaczmarek, A. Podstawka, Lublin 2007, ss. 238.


Opracowanie tekstu i posłowie, [w:] Maciej Szukiewicz, Arf. Baśń sceniczna w 4 aktach, Norbertinum, Lublin 2009, ss. 189.


Dylematy dramatu i teatru u progu XXI wieku
, red. A. Podstawka, A. Jarosz, Wydawnictwo KUL, Lublin 2011, ss. 366.

 

Rozprawy i artykuły:


„Nasze miasto” Thorntona Wildera jako fenomen dramaturgii poetyckiej
, „Zeszyty Naukowe KUL” 2002, nr 3-4.


Od teatru monumentalnego do internetu. Polska recepcja „Naszego miasta” Thorntona Wildera
, [w:] Dramat obcy w Polsce w XIX i XX wieku, pod red. W. Kaczmarka i J. Michalczuk, Lublin 2004.


Wokół europejskiej prapremiery „Naszego miasta” Thorntona Wildera
, [w:] Na scenie pierwszy raz, zbiór studiów pod red. J. Margańskiego, Bydgoszcz 2004.


Maciej Szukiewicz i jego wizja teatru
, „Roczniki Humanistyczne KUL” 2004, t. LII, z. 1.


Obszary naukowych zainteresowań Księdza Profesora Mariana Lewki
, „Seminare” 2006, t. 23.


Badacz Strindberga
, [w:] Teatr – Dramat – Sacrum. Katedra Dramatu i Teatru KUL (1975-2005), red. W. Kaczmarek, A. Podstawka, Wydawnictwo KUL, Lublin 2007.


Księgozbiór Profesora
, [w:] Teatr – Dramat – Sacrum. Katedra Dramatu i Teatru KUL (1975-2005), red. W. Kaczmarek, A. Podstawka, Wydawnictwo KUL, Lublin 2007.


Inicjatywy badawcze i prace Katedry Dramatu i Teatru w latach 1975-2005
, [w:] Teatr – Dramat – Sacrum. Katedra Dramatu i Teatru KUL (1975-2005), Wydawnictwo KUL, Lublin 2007 [opracowanie części dokumentacyjnej wspólnie z W. Kaczmarkiem].


„Uświęcać pospolitość” – Emila Zegadłowicza koncepcja teatru
, [w:] W kręgu polskiego dramatu i teatru religijnego XX wieku, red. W. Kaczmarek, J. Michalczuk, Norbertinum, Lublin 2007.


Jednoaktowe sztuki Macieja Szukiewicza na tle dramatyczno-teatralnych tendencji przełomu XIX i XX wieku
, [w:] Krótkie formy dramatyczne, red. H. Ratuszna, R. Sioma, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2007.


W świecie teatru Michała Bałuckiego
, „Zeszyty Naukowe KUL” 2008, nr 1, s. 86-91 [rec. A. Sobiecka, Michał Bałucki i teatr. Wybrane problemy i aspekty, Wydawnictwo Pomorskiej Akademii Pedagogicznej, Słupsk 2006; Bałucki na scenie 1867-1901, Wydawnictwo Pomorskiej Akademii Pedagogicznej, Słupsk 2007].

Recenzja książki: I. Lappo, Mrożek à la russe. Teatralna recepcja dramaturgii Sławomira Mrożka w rosyjskim kręgu językowo-kulturowym, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2007, [w:] Litteraria Copernicana 1(3)/2009: Szaniawski, red. naukowa R. Sioma, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.


Sacrum w dramaturgii Emila Zegadłowicza
, [w:] Religijność na progu nowoczesności. O literaturze polskiej lat 1918-1945, red. M. Ołdakowska-Kuflowa, L. Giemza, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2010.


„Czy wszedłem w kraje cudowności w baśniach opiane?”. Poetycki świat „Arfa” Macieja Szukiewicza
, [w:] Zapomniany dramat, t. 1, red. M.J. Olszewska, K. Ruta-Rutkowska, Wydawnictwo Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2010.


Dramaturgia krajów słowiańskich w krytyce teatralnej Kasprowicza
, [w:] Kasprowicz a Słowiańszczyzna. W 150. rocznicę urodzin Poety, red. M. Wnuk, K. Jaworski, Stowarzyszenie Przyjaciół Twórczości Jana Kasprowicza, Zakopane 2010.


Odkrywanie zapomnianych wartości. Dramaturgia Thorntona Wildera we współczesnym teatrze
, [w:] Dylematy dramatu i teatru u progu XXI wieku, red. A. Podstawka, A. Jarosz, Wydawnictwo KUL, Lublin 2011.


Teatr Kasprowicza – dramaty poety w świetle poszukiwań badawczych
, [w:] Jego świat. 150-lecie urodzin Jana Kasprowicza, pod red. G. Iglińskiego, Olsztyn 2011.

 

Konferencje naukowe:


Dramat obcy w Polsce w XIX i XX wieku
, międzynarodowa konferencja zorganizowana przez Katedrę Dramatu i Teatru KUL, Kazimierz Dolny, 24-25 IX 2001. Referat pt. Od teatru monumentalnego do internetu. Polska recepcja „Naszego miasta” Thorntona Wildera.


Na scenie pierwszy raz
, sesja towarzysząca Festiwalowi Prapremier przygotowana przez Teatr Polski w Bydgoszczy, 30 IX-03 X 2002. Referat pt. Wokół europejskiej prapremiery „Naszego miasta” Thorntona Wildera.


Krótkie formy dramatyczne w okresie Młodej Polski
, konferencja z cyklu Z problematyki literatury i sztuki Młodej Polski (1) zorganizowana przez Zakład Literatury Młodej Polski i Dwudziestolecia Międzywojennego Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, 17-18 V 2004. Referat pt. Jednoaktowe sztuki Macieja Szukiewicza na tle dramatyczno-teatralnych tendencji przełomu XIX i XX wieku.


Ksiądz Profesor Marian Lewko (1936-2002). Salezjanin. Teatrolog. Wychowawca
, konferencja zorganizowana przez Katedrę Dramatu i Teatru KUL, 17 V 2005. Dwa referaty: Badacz Strindberga; Księgozbiór Profesora.

Słownik polskiej krytyki literackiej lat 1764-1918
, zebrania naukowe zorganizowane przez Pracownię Literatury Polskiej II Połowy XIX Wieku Instytutu Badań Literackich PAN, 26 IV i 15 XI 2006 [udział w opracowywaniu haseł osobowych].


Z problemów dramatu i teatru religijnego w Polsce w XX wieku
, ogólnopolska sesja zorganizowana przez Katedrę Dramatu i Teatru KUL w ramach cyklu Dramat i teatr XX wieku, 28 IV 2007. Referat pt. „Uświęcać pospolitość” – Emila Zegadłowicza koncepcja teatru.


Religijność na progu nowoczesności
, ogólnopolska konferencja zorganizowana przez Katedrę Literatury Współczesnej KUL, 23-24 X 2008. Referat pt. Sacrum w dramaturgii Emila Zegadłowicza.


Misja teatru i dramatu na przełomie XX i XXI wieku
, ogólnopolska konferencja zorganizowana przez Katedrę Dramatu i Teatru KUL, Kazimierz Dolny, 24-25 IX 2009. Referat pt. Odkrywanie zapomnianych wartości. Dramaturgia Thorntona Wildera we współczesnym teatrze.


Jego świat. 150-lecie urodzin Jana Kasprowicza
, międzynarodowa konferencja zorganizowana przez Zakład Literatury Romantyzmu, Pozytywizmu i Młodej Polski Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 7-8 V 2010. Referat pt. Teatr Kasprowicza. Dramaty poety w świetle poszukiwań badawczych.


Kasprowicz a Słowiańszczyzna. W 150 rocznicę urodzin Poety
, międzynarodowa sesja naukowa zorganizowana przez Stowarzyszenie Przyjaciół Twórczości Jana Kasprowicza w Muzeum Jana Kasprowicza, Zakopane, 23-24 X 2010. Referat pt. Dramaturgia krajów słowiańskich w krytyce teatralnej Kasprowicza.


Życie i twórczość Gabrieli Zapolskiej
, konferencja naukowa z cyklu Z problematyki literatury i sztuki Młodej Polski (4) zorganizowana przez Zakład Literatury Młodej Polski i Dwudziestolecia Międzywojennego Instytutu Literatury Polskiej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, 12-13 X 2011. Referat pt. Jan Kasprowicz i Maciej Szukiewicz o Gabrieli Zapolskiej. Przyczynki do portretu artystki.

 

Sesje naukowe Katedry Dramatu i Teatru KUL:


19 X 2002, Dramat amerykański na scenach polskich, referat pt. Dramaturgia Thorntona Wildera na scenach polskich.


23 XI 2002, Z problemów dramatu i teatru epoki Młodej Polski, referat pt. Dramaturgia Macieja Szukiewicza. Rekonesans.


14 XII 2002, Śp. ks. Marian Lewko – teatrolog i wychowawca, referat pt. Księgozbiór ks. prof. M. Lewki jako pomoc w pracach Katedry Dramatu i Teatru KUL.


15 III 2003, Dramat polski i amerykański XX wieku. Dwie sylwetki: Maxwell Anderson i Maciej Szukiewicz, referat pt. Dramaturgia Macieja Szukiewicza.


22 V 2004, W kręgu dramatu i teatru XX wieku, referat pt. Propozycje dramaturgiczne Macieja Szukiewicza.


11 VI 2005, Od Szukiewicza do Karpowicza. Z problematyki badań nad dramatem i teatrem XX wieku, referat pt. Krytyka teatralna Macieja Szukiewicza.


26 VI 2010, Problemy interpretacji dramatu i teatru, referat pt. Misja teatru u progu XXI wieku [projekt publikacji książkowej].


25 VI 2011, Świat i człowiek w teatrze XX wieku (w ramach cyklu: Problemy dramatu i teatru XX wieku), referat pt. Teatr Kasprowicza – rekonesans.

 

Autor: Mariusz Lach
Ostatnia aktualizacja: 05.02.2015, godz. 14:48 - Mariusz Lach