Publikacje

 

 1. Książki
  • Gottlob Frege i problemy filozofii współczesnej, Wydawnictwo KUL, Lublin, 2005, ss. 414.
  • O relacji między myślą a językiem. Studium krytyczne stanowisk utożsamiających myśl z językiem (seria wydawnicza Umysł: Prace z Filozofii i Kognitywistyki, TN KUL, Lublin 2009
 2. Artykuły
  • O treści i nabywaniu pojęcia przekonania (Od testów fałszywego przekonania do testów na intensjonalność), w: Pojęcia; (red.) J. Bremer, A. Chuderski; Wydawnictwo Universitas, Kraków, 2012, s.111-138
  • Samoświadomość, dialog, mowa wewnętrzna oraz inne umysły; w: Ja- dialogowe (red.) P. Oleś, M. Puchalska-Wasyl; Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa, 2011, s. 325-360.
  •  Gottlob Frege’s Thought in the Light of Inquiries Conducted in Contemporary Philosophy, in: "Studies in Logic and Theory of Knowledge”, N.7 , 2012.
  • The Involvement of Language in Human Cognition, in: U. Żegleń (ed.) Cognitive Sciences and Media in Education, Toruń, 2010, s. 77-95.
  • Determining the Role of Language in the Second Order Thinking(Mindreading and Language, in (red.) P. Stalmaszczyk; Philosophy of Language and Linguistics: The Philosophical Turn; Ontos Verlag, Frankfurt am Main, 2010, p. 65-81.
  • Kognitywne Podstawy Komunikacji, "Przegląd Filozoficzny” 2010, nr 3 (75), s. 331-337.
  • Język a myślenie drugiego rzędu, "Filozofia Nauki” XVII (2009), nr. 3, ss. 99-119.
  • Language, consciousness and thinking about thought, w: New Pathways in Linguistics,(red.) S. Puppel and M. Bogusławska-Tafelska, Wydawnictwo UWM, Olsztyn 2009, ss. 187-206.
  • Husserl–Frege. Zwrot antypsychologistyczny,w: "Przegląd Filozoficzny” (2009) nr 4, ss. 1-28.
  • Language and Second Order Thinking (The False Belief Task), w: Language and World. Preproceedings of the 32nd International Wittgenstein Symposium, red V.A. Munz, K. Puhl, J. Wang, Kirchberg am Wechsel/Lower Austria 2009, ss. 166-169.
  • Philosophical Priority of Judgment, "Brentano’s Studien” 12(2008), ss. 281-306
  • Brentano, Marty and Twardowski on the Priority of Thought over Language, w: Logic, Methodology and Philosophy of Science at Warsaw University, red. A. Horecka, t. 5, Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa, 2008, s. 91-117.
  • Modularyzm – Język – Liczba. O językowych uwarunkowaniach myślenia matematycznego, w: Modularność umysłu, red. Sz. Wróbel, Wydawnictwo UAM, Poznań 2007, ss. 133-175.
  • Proces formowania umysłu językowego – o relacji między myślą a językiem z perspektywy psychologii rozwojowej w: Język – poza granicami języka, red. A. Kiklewicz, J. Dembowski, Oficyna Wydawnicza Leksem, 2008, ss. 157-196.
  • O sądzie egzystencjalnym-trzy tradycje, w: Stefan Swieżawski. Osoba i dzieło, red. J. Czerkawski, P. Gut, Wydawnictwo KUL, Lublin 2006, ss. 130-141.
  • On Predicate Logic: A Logical-Philosophical Analysis, "Studies in Logic and Theory of Knowledge” 2006, nr 6, ss. 81-125
  • Myśl Gottloba Fregego w świetle badań prowadzonych w filozofii współczesnej, "Roczniki Filozoficzne” 52(2004), z. 2, ss. 133-170.
  • Fregego krytyka dowodu ontologicznego, "Analiza i Egzystencja” 2005, z. 1, ss. 31-62
  • O metodę w filozofii, w: Jedność nauki – jedność świata, red. M. Heller, J. Mączka, OBI, Kraków, 2003, ss. 141-153
  • O sądzie egzystencjalnym, "Studia Metafilozoficzne, t. 2, TN KUL, Lublin 2002, ss. 295-353.
  • The Existential Judgment and Cognition of Existence, "Studies in Logic and Theory of Knowledge”, 2002, nr 5, ss. 121-139 (tłumaczenie tekstu 1)
  • O Logice predykatów. Analiza logiczo-filozoficzna, "Roczniki Filozoficzne” 50(2002), z. 1, ss. 121-163.
  • Uwagi o antypsychologizmie Fregego i Husserla, w: Psychologizm – Antypsychologizm, red. A. Olech, Aureus, Kraków 2001, ss. 29-49 (razem z prof. L. Kojem)
  • Šv. Tomo sprendimo teorjos metafiziniai-semantiniai (Metaphisico-semantical aspects of St. Thomas’s theory of judgement), w: Tomismas: Praeitis ir Dabartis, red. J. Knasas, Logos-Vilnius, 1999, ss. 77-88.
  • Two Types of Philosophical Analysis, w: World Congress of Philosophy, Logic and Philosophy of Logic, http://www.bu.edu/wcp/Papers/Logic/ logic/Gut.htm
  • Czy Brentano stworzył zadawalającą teorię sądu?, "Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria”, 26(1998), nr 2, ss. 31-50.
  • Sąd egzystencjalny i poznanie istnienia, "Roczniki Filozoficzne” 44(1996), z.1, ss. 61-78
 3. Recenzje i Abstrakty
  • Josef Seifert, Sein und Wesen, Heidelberg 1996, ss. 578, "Roczniki Filozoficzne" 14(1997), z. 1, ss. 235-242.
  • Willard van Orman Quine, Na tropach prawdy, Warszawa 1997, ss. 166, "Roczniki Filozoficzne” 14(1997), z. 1, ss. 243-253.
  • Omów jedną z podmiotowych i jedną z bezpodmiotowych wizji historii "Studia Filozoficzne” 1990, nr 4, ss. 314-316.
  • Frege Theory of Function,w: 11th International Congress of Logic, Methodology and Philosophy of Science. Volume of Abstracts, August 20-26, 1999, Cracow, Poland, s. 107.
  • O relacji między myślą a językiem, w: Abstrakty, VII Polski Zjazd Filozoficzny, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 14-18.09.2004, s. 94.
  • Fregego krytyka dowodu ontologicznego w: Abstrakty, VII Polski Zjazd Filozoficzny, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 14-18.09. 2004, s. 163.
  •  Language and Second Order Cognitive Dynamics (Coming to Pass False Belief Task), w: Sixth European Congress of Analytic Philosophy, August 21-26, Kraków 2008.
  • Język a poznawcza dynamika drugiego rzędu (Analiza testu fałszywego przekonania), w: Księga Streszczeń, VIII Zjazd Filozoficzny, Wydawnictwo Semper, Warszawa 2008, ss. 208-209.
  • Kartezjusz o umyśle i języku – gdzie szukać różnicy między człowiekiem a zwierzę, w: Księga Streszczeń, VIII Zjazd Filozoficzny, Wydawnictwo Semper, Warszawa 2008, ss. 568-569.
 4. Teksty popularyzatorskie, wspomnienia i sprawozdania
  • Motywacja-satysfakcja, "Przegląd Uniwersytecki” 77(2002), nr 3.
  • Wola i jej brak, "Charaktery. Magazyn psychologiczny dla każdego”
  • 72(2003), nr 1.
  • Filozoficzne pięćdziesięciolecie. Jubileusz Wydziału Filozofii 15-16 listopada 1996, "Ethos” 1996, ss. 340-346
  • Droga od inteligencji do mądrości, "Ethos” 2007, nr 79-80, ss. 277-278.
 5. Hasła słownikowe
  • Tadeusz Kotarbiński, w: Encyklopedia Katolicka, t. 9, TN KUL, Lublin 2002, ss. 1062-1063
  • Koło Krakowskie, w: Encyklopedia Katolicka, t. 9, TN KUL, Lublin 2002, ss. 419-420.
  • Odbicia teoria, Encyklopedia Katolicka, t. 14, TN KUL, Lublin 2011.
  • Oczywistość Encyklopedia Katolicka, t. 14, TN KUL, Lublin 2011..
  • Ogląd, Encyklopedia Katolicka, t. 14, TN KUL, Lublin 2011.
  • Percepcja Encyklopedia Katolicka, t. 15, TN KUL, Lublin 2011..
 6. Prace redakcyjne
  • Studia i Szkice Filozoficzne, Antoni B. Stępień, t. 1, RW KUL, Lublin 1999.
  • Studia i Szkice Filozoficzne, Antoni B. Stępień, t. 2, RW KUL, Lublin 2000.
  • Listy Frege-Hussrel, krytyczne wydanie wraz komentarzem, (przygotowywane do druku) 2013

Autor: Arkadiusz Gut
Ostatnia aktualizacja: 27.05.2012, godz. 15:52 - Andrzej Zykubek