Wybrane międzynarodowe konferencje naukowe:

 1. Lachowska B., wystąpienie nt. Filial, parental, marital, and collective family efficacy beliefs – experiences related with adaptation of instruments in Poland/The 14th European Congress of Psychology “Linking technology and psychology: feeding the mind, energy for life”, University of Milan-Bicocca, Milan, Italy, 7-10 July, 2015
 2. Lachowska B., wystąpienie nt.Work-family conflict and facilitation – where should we expect consequences: at a sending or at a receiving domain/ The 14th European Congress of Psychology “Linking technology and psychology: feeding the mind, energy for life”, University of Milan-Bicocca, Milan, Italy, 7-10 July, 2015
 3. Lachowski S., Lachowska B., wystąpienie nt. Obciążenie pracą w dzieciństwie a wykształcenie osób pochodzących z rodzin rolniczych, XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa: Człowiek – Zdrowie – Środowisko, Kielce, 5 – 6 listopad 2015 r.
 4. Lachowska B., referat nt.: Kryzys w wymiarze rodzinnym/Crisis in the family dimension. II Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa nt. Człowiek w obliczu kryzysu – różne wymiary kryzysu. Przyczyny – konsekwencje - możliwości przeciwdziałania/Human being in the face of crisis – various dimensions of crisis. Causes – consequences – possible countermeasures. 9 -10 październik 2014 r., Elbląg.
 5. Woźny M., Lachowska B., referat nt.: Religijność rodziców a postawa wychowawcza względem ich dzieci. II Międzynarodowa Konferencja Psychologii Religii i Duchowości, 3 – 4 czerwiec, 2014 r., Lublin
 6. Lachowska B. referat nt.: Psychospołeczne trudności w sytuacji samotnego rodzicielstwa. Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. Samotne macierzyństwo – między zainteresowaniem naukowców a troską polityki społecznej. 7 maj 2014 r., Lublin
 7. Lachowska B., referat nt. Wielorakie role społeczne w życiu człowieka dorosłego – perspektywa psychologii pozytywnej. I Międzynarodowa Konferencja Psychologii Pozytywnej w Polsce, 17-19 maj 2013 r., Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Sopot
 8. Prezentacja referatu na temat: Rodzina wobec ryzyka – czynniki ochraniające rodzinę przed zaburzeniami. Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa nt. Family Health Nursing – European Perspective/ Pielęgnowanie zdrowia rodziny – perspektywa europejska. Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji, Lublin (Polska), 1 lipiec 2012.
 9. Referat nt. W poszukiwaniu rodzinnych uwarunkowań intencji odejścia z organizacji, Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Człowiek w pracy i organizacji. Perspektywa psychologiczna. Lublin (Polska), 24-25 listopada, 2011
 10. Referat: Sense of coherence in adolescents – the role of family background in its development. Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Youth facing the challenges of globalization, Lublin (Polska), 1-2 luty 2010.
 11. Prezentacja nt.: Children’s Attitudes Towards their Engagement in Work on Family Farms and the Quality of Communication with Parents (współautorstwo), Xth ISPCAN European Regional Coference on Child Abuse and Neglect, Berlin, Niemcy, 2005
 12. Referat na sesji półplenarnej: Family Research in Poland – Main Areas of Interest and their Changes, wygłoszony w ramach 2nd International Congress of the European Society on Family Relations: Family in the Changing Society – Developments and Processes, Fribourg, Szwajcaria, 30.09 – 2.10.2004
 13. Prezentacja nt: Familial Correlates of Sense of Coherence in Adolescents, 2nd International Congress of the European Society on Family Relations: Family in the Changing Society – Developments and processes, Fribourg, Szwajcaria, 30.09 – 2.10.2004
 14. Prezentacja nt. Emotional relations in families of single parents, 4th Conference of the International Academy of Family Psychology, Heidelberg, Germany, April 7-10. 2002
 15. Referat: Rodziny z problemem alkoholowym, Międzynarodowa Konferencja “Problemy współczesnej rodziny”, Truskawiec, Ukraina, 23-25.09. 2002
 16. Prezentacja nt.: The Function of a Mother and a Father in the Development of a Child – child’s Perception of its Parents in Complete and One-parent families, VIIth European Conference on Developmental Psychology, 22 – 26. 08. 1995, Kraków
 17. Prezentacja nt.: Psychological Functioning of Single Parent Families, Pre-conference session, VIIth European Conference on Developmental Psychology, Kraków, 28.01. 1995
 18. Prezentacja nt.: Family of widow and widower as an environment for child development, VIth European Conference on Developmental Psychology, Bonn, Germany, 28.08-1.09.1993

 

Krajowe konferencje naukowe: 

 1. Lachowska B., Czapliński J., Tuszyńska M., referat nt. Satysfakcja z pracy i zaangażowanie w pracę w kontekście zmartwień związanych z macierzyństwem. IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Rodzina-Praca pt. „Kobiety i mężczyźni w rolach rodzinnych i zawodowych”, Łódź 28-29 listopad 2016 r.
 2. Lachowska B., Porydzaj K., referat nt. Zadowolenie z małżeństwa w kontekście stresu zawodowego – mediująca rola konfliktu i facylitacji ról. Badania nauczycieli. IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Rodzina-Praca pt. „Kobiety i mężczyźni w rolach rodzinnych i zawodowych”, Łódź 28-29 listopad 2016 r.
 3. Lachowska B., referat nt. Psychologiczne korelaty postaw wobec macierzyństwa. V Ogólnopolska Konferencja „Psychologia w służbie rodziny” pt. „Bezpieczeństwo rodziny w zmieniającym się świecie”, Uniwersytet Gdański, Gdańsk, 24-25 maj, 2016 r.
 4. Lachowska B., Jarosław Czapliński, referat nt.: Zmartwienia przeżywane przez kandydatów na rodziców adopcyjnych. V Ogólnopolska Konferencja „Psychologia w służbie rodziny” pt. „Bezpieczeństwo rodziny w zmieniającym się świecie”, Uniwersytet Gdański, Gdańsk, 24-25 maj, 2016 r.
 5. Lachowska B., Karolina Ludwikowska, referat nt. Doświadczenie niejednoznacznej utraty przez rodziny osób zaginionych. V Ogólnopolska Konferencja „Psychologia w służbie rodziny” pt. „Bezpieczeństwo rodziny w zmieniającym się świecie”, Uniwersytet Gdański, Gdańsk, 24-25 maj, 2016 r.
 6. Lachowska B., referat na sesji plenarnej nt. O kompetencji radzenia sobie z godzeniem ról rodzinnych i zawodowych. Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. Kompetencje Życiowe Młodych Dorosłych. Mity a rzeczywistość. Rzeszów, Uniwersytet Rzeszowski – Wydział Pedagogiczny – Zakład Psychologii, 14-15 maj, 2015 r.
 7. Referat nt. Pozytywny i negatywny afekt związany z realizacją celów życiowych a poczucie sukcesu i satysfakcji z życia młodych dorosłych – w poszukiwaniu moderatorów zależności.VI Ogólnopolska Konferencja „Bliżej Emocji”, Instytut Psychologii, KUL, Lublin, 11-12 czerwiec, 2015 r.
 8. Wystąpienie razem z Karolina Ludwikowską nt. Tolerancja niejednoznaczności a pozytywny i negatywny afekt w procesie adaptacji do wymagań związanych z podjęciem studiów. VI Ogólnopolska Konferencja „Bliżej Emocji”, Instytut Psychologii, KUL, Lublin, 11-12 czerwiec, 2015 r
 9. Wystąpienie razem z Eweliną Żydek nt. Kapitalizacja emocji a satysfakcja z bliskiego związku i życia. VI Ogólnopolska Konferencja „Bliżej Emocji”, Instytut Psychologii, KUL, Lublin, -12 czerwiec, 2015 r
 10. Referat nt. Style rozwiązywania konfliktów i ich efekty w kontekście jakości życia adolescentów. Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa nt. Konflikt społeczny. Uwarunkowania – Specyfika – Przezwyciężanie – Skutki. Wydział Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań, 12 grudzień 2014
 11. Lachowska B., referat nt.: Przekonania o własnej skuteczności członków rodziny w kontekście jakości życia. XXXV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego pt. Psychologia w zmieniającym się świecie. 18-21 wrzesień 2014 r., Bydgoszcz
 12. Lachowska B., referat nt.: Przekonania członków rodziny o skuteczności a jakość życia rodziny. IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. Rodzina w dobrobycie – dobrostan w rodzinie? Uniwersytet Gdański, Gdańsk, 29-30 kwiecień 2014 r.
 13. Lachowska B., referat nt.: Przemiany ról rodzinnych i zawodowych kobiet oraz mężczyzn a jakość życia ich rodzin. IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. Rodzina w dobrobycie – dobrostan w rodzinie? Uniwersytet Gdański, Gdańsk, 29-30 kwiecień 2014 r.
 14. Lachowska B., referat na sesji plenarnej nt. Mnogość ról, mnogość sfer – perspektywa psychologii pozytywnej. III Ogólnopolska Konferencja Naukowa Rodzina-Praca, 15-16 listopad, 2013 r., Instytut Psychologii Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 15. Referat nt. Rodzinny kontekst dyferencjacji Ja młodych dorosłych. XXII Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej pt. „Społeczny kontekst rozwoju. Od dziecka do dorosłego”, 27-27 maj 2013
 16. Referat (wraz z Marią Skóra) nt. Relacja z ojcem a Ja cielesne kobiet w fazie wczesnej dorosłości. XXII Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej pt. „Społeczny kontekst rozwoju. Od dziecka do dorosłego”, 27-27 maj 2013
 17. Referat nt.: Konflikt i facylitacja ról rodzinnych i zawodowych a jakość życia kobiet i mężczyzn. VIII Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa nt. Jakość życia w pracy i poza nią, Częstochowa-Zawady, 11-12 październik 2012 r.
 18. Referat nt.: Konflikt i facylitacja między rolami rodzinnymi i zawodowymi a jakość życia w grupie kobiet i mężczyzn, III Ogólnopolska Konferencja Naukowa Psychologia w Służbie Rodziny nt.: Zdrowotne aspekty życia rodzinnego, Gdańsk, 18-19. 05. 2011.
 19. Referat: Strategie współdziałania stosowane przez małżonków w „dual-earner couples” sprzyjające ich synergicznemu dopasowaniu, III Ogólnopolska Konferencja Naukowa i Forum Dyskusyjne „Synergia a dobro wspólne”, 22-24 kwietnia 2010, Nowy Sącz.
 20. Referat nt.: Spostrzegany wpływ pracy a jakość życia rodzinnego. Konferencja: Work-Life Balance, zorganizowana przez Koło Naukowe Psychologii Zarządzania KUL, Lublin, 8 grudnia, 2010.
 21. Prezentacja nt. Postawy wychowawcze matek pracujących. Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt.: Spojrzenie nauk społecznych na wychowanie w środowisku rodzinnym, szkolnym i medialnym, Lublin, 15.05.2010
 22. Referat: Lachowska B., Wzajemne dopasowanie pracy i rodziny a chęć zrezygnowania z pracy w grupie kobiet i mężczyzn. Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. Rodzina i Praca z perspektywy wyzwań i zagrożeń. Relacja rodzina-praca w warunkach kryzysu, Łódź, 26-28 listopad 2009.
 23. Referat: Lachowska B., Konflikt i facylitacja jako mechanizmy wzajemnych oddziaływań pracy i rodziny a poznawcze oceny jakości życia – analizy w grupie kobiet i mężczyzn, II Ogólnopolska Konferencja Naukowa z udziałem Gości Zagranicznych: Psychologia w Służbie Rodziny, Gdańsk 21-22 maj 2009
 24. Prezentacja nt.: Satysfakcja z życia i rodziny kobiet i mężczyzn aktywnych zawodowo. Ogólnopolska Interaktywna Sesja nt. Nauki Społeczne i Wychowanie, Lublin, 30.05.2009.
 25. Referat: Praca i rodzina – konflikt czy synergia. Badania par małżeńskich, gdzie oboje małżonkowie są aktywni zawodowo i posiadają na wychowaniu co najmniej jedno dziecko w wieku poniżej 12 lat, II Ogólnopolska Konferencja Naukowa :Synergia metodą na twórczy sukces. Założenia i implikacje podejścia synergistycznego w psychologii, zarządzaniu i ekonomii, Wyższa Szkoła Biznesu w Nowym Sączu, 18-20 wrzesień 2008.
 26. Prezentacja nt.: Satysfakcja z życia małżonków aktywnych zawodowo. Ogólnopolska Interaktywna Sesja Naukowa nt.: Systemowe Spojrzenie na Wychowanie. Lublin, 16.05.2008.
 27. Prezentacja nt. „Wzajemne oddziaływania pracy i rodziny – perspektywa konfliktu i facylitacji (raport z badań pilotażowych)”, Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. Rodzina i praca z perspektywy wyzwań i zagrożeń, Łódź, 15-17 czerwca 2007.
 28. Referat nt.” Człowiek dorosły wobec wymagań związanych z funkcjonowaniem w różnych sferach życia: zawodowej i rodzinnej”, XV Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej, 22-25 czerwca 2006, Ustroń.
 29. Referat nt. Style i efekty rozwiązywania konfliktów w relacji między rodzicami a adolescentami, XIV Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej, Warszawa, 2005
 30. Referat nt. „Realizacja celów życiowych związanych z funkcjonowaniem w sferze zawodowej i rodzinnej”, XXXII Zjazd Naukowy PTP nt. Żyć wspólnie, 22-25. 09. 2005, Kraków.
 31. Referat na sesji plenarnej: Rysunek rodziny wykonany przez dzieci z różnym poziomem agresji, Ogólnopolska Konferencja Psychologiczna nt.: Rysunek projekcyjny w badaniach psychologicznych, Lublin, 10.05. 2002 (razem z Prof. Maria Braun-Gałkowską)
 32. Referat nt.: Z pomocą rodzinie niepełnej samotnego rodzica, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Psychologia w służbie rodziny”, 11-12.03.2002, Łódź
 33. Referat nt.: Psychospołeczne doświadczenie samotnego ojcostwa, Ogólnopolska sesja naukowa „Oblicza ojcostwa”, 2.10.1999, Lublin
 34. Referat nt.: Samotne macierzyństwo, Ogólnopolska sesja naukowa nt. „Oblicza macierzyństwa”, 26.09. 1998, Lublin
 35. Referat Nt.: Więzi uczuciowe w rodzinach niepełnych w percepcji dzieci, III Ogólnopolska Konferencja Psychologów Rozwojowych, Kazimierz Dolny, 5 – 8.01. 1994
 36. Referat nt. System relacji emocjonalnych w rodzinie pełnej funkcjonującej bez zaburzeń, XXXI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, 5-8. 09. 2002, Lublin
 37. Referat nt.: Rodzina wdowy jako środowisko rozwoju dziecka, II Ogólnopolska Konferencja Psychologów Rozwojowych, Przegorzały, 6 – 9. 01. 1993
Autor: Iwona Ulfik-Jaworska
Ostatnia aktualizacja: 28.09.2017, godz. 11:12 - Iwona Ulfik-Jaworska