Wybrane publikacje

 

Monografie

 1. Lachowska B. (2012). Praca i rodzina – konflikt czy synergia? Konflikt i facylitacja między rolami rodzinnymi i zawodowymi – uwarunkowania i znaczenie dla jakości życia kobiet i mężczyzn. Lublin: Wydawnictwo KUL.
 2. Lachowski S., Bujak F., Zagórski J. i Lachowska B. (2002). Postawy rodziców wobec angażowania dzieci do prac we własnym gospodarstwie rolnym. Raport z badań. Lublin: IMW.
 3. Łaguna M. i Lachowska B.(red.) (2003). Rysunek projekcyjny jako metoda badań psychologicznych. Lublin: TNKUL.
 4. Lachowska B. I Łaguna M. (red.) (2002). Draw a Family Test in Psychological Research. Lublin: TN KUL.
 5. Lachowska B. i Grygielski M. (red.) (1999). W świecie dziecka. Lublin: RW KUL.
 6. Lachowska B. (1998). Dzieci osób owdowiałych. [Children of widowed people], Lublin: RWKUL.

Autorstwo lub współautorstwo artykułów w czasopismach recenzowanych

 1. Lachowski S., Lachowska B., Chmielewski J., Szpringer M. (2016). Effect of work in childhood on education of people from agricultural families. Edukacja Ustawiczna Dorosłych. Polish Journal of Continuing Education, 2(93)/2016, s. 110-118.
 2. Lachowska B. (2016). Conflict styles and outcomes in parent-adolescent relationship and adolescent family satisfaction. Polish Journal of Applied Psychology, vol. 14 (1), 85–98, DOI: 10.1515/pjap-2015-0023
 3. Lachowska B. i Starczewski K. (2015). Kryzys w wartościowaniu i praca emocjonalna a wypalenie zawodowe u nauczycieli religii. Medycyna Pracy, 66(5),
 4. Lachowski S., Lachowska B. (2014). Emotions experienced in association with agricultural work performed in childhood – in opinions of adults. Annals of Agricultural and Environmental Medicine, Annals of Agricultural and Environmental Medicine 2014, Vol 21, No 3, 627–633.
 5. Lachowska B. (2014). Neurotyczność, wymagania pracy i konflikt praca-rodzina a skutki stresu zawodowego. Medycyna Pracy, 65(3), 387-398.
 6. Lachowska B. (2013). Osobowościowe predyktory konfliktu, facylitacji i zadowolenia z godzenia ról rodzinnych i zawodowych – analizy w grupie kobiet i mężczyzn. Przegląd Psychologiczny, Tom 56, nr 3, 301-322.
 7. Lachowska B. (2013). O znaczeniu modeli teoretycznych w badaniach rodziny. Family Forum, tom 3, 11-24.
 8. Lachowska B. (2012). Konflikt i facylitacja między rolami rodzinnymi i zawodowymi a jakość życia pracujących rodziców. Psychologia Społeczna, tom 4, 353-371.
 9. Lachowska B. (2008). Człowiek dorosły wobec wymagań związanych z funkcjonowaniem w różnych sferach życia: zawodowej i rodzinnej[An adult faced with the requirements of functioning in two different spheres of life: work and family]. Psychologia Rozwojowa, tom 13 nr 1, 101 – 114.
 10. Lachowska B. (2008). Rodzina jako system społeczny w ujęciu Modelu Kołowego Systemów Małżeńskiego i Rodzinnego opracowanego przez D.H. Olsona i współpracowników oraz narzędzia pomiaru. Roczniki Teologiczne, Zeszyt Instytutu Nauk o Rodzinie, Tom LV, zeszyt 10, 189-206.
 11. Lachowska B., Lachowski S. (2007). Mental wellbeing of children engaged in agricultural work activities and quality of family environment. Annals of Agricultural and Environmental Medicine,14,115-121.
 12. Lachowska B. (2007). Family Psychology in Poland: Main areas of interest and their changes. Newsletter of the International Academy of Family Psychology, 26, 7-17.
 13. Lachowska B. (2006). Rodzina z problemem alkoholowym. Simiejni Wzaemini, (Wydawnictwo Ukraińskiego Katolickiego Uniwersytetu), Nr 5, 171-186
 14. Lachowska B. (1995). Psychological functioning of single-parent families. Polish Quartely of Developmental Psychology, Vol 1, N.4, 269-276.
 15.  Lachowska B., Lachowski S. (1994). Psychospołeczne trudności w rodzinach osób owdowiałych. Problemy Rodziny, Nr 2(194), 47-50.
 16. Dyczewski L.,Lachowska B., Lachowski S. (1988). Sytuacja kobiety w polskim społeczeństwie. Ateneum Kapłańskie,T. 110, z. 2, 219-257.
 17. Dyczewski L.,Lachowska B., Lachowski S. (1986). Sytuacja kobiety w polskim społeczeństwie. Roczniki Nauk Społecznych,T. XIV, z. 1, 265-308.
 18. Lachowska B. (1986).Techniki wychowawcze stosowane przez rodziców a obraz własnego „ja” u ich dzieci. Problemy Rodziny, Nr 2, 22-28.

Autorstwo lub współautorstwo rozdziałów w recenzowanych monografiach naukowych:

 1. Lachowska B. (2015). Style i efekty rozwiązywania konfliktów w relacji rodziców z adolescentami a przekonanie adolescentów o skuteczności rodziny. W: D. Borecka-Biernat, M. Cywińska (red.). Konflikt społeczny w perspektywie socjologicznej i pedagogiczno-psychologicznej. Wybrane kwestie. s. 205-221, Warszawa, Difin SA ISBN 978-83-7930-799-9
 2. Lachowska B., Ludwikowska K. (2015). Kryzys w wymiarze rodzinnym – rodzina w obliczu utraty. W: Chyczewska A. i Kijowska I. M. (red.). Człowiek w obliczu kryzysu. Kryzys w perspektywie interdyscyplinarnej. Elbląg: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły zawodowej w Elblągu, s. 105 – 118.
 3. Lachowska B. (2014). Pozytywna psychologia rodziny – w teorii i praktyce. W: I. Janicka, H. Liberska (red.). Psychologia rodziny, s. 555- 583, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN SA
 4. Lachowska B. (2014). Praca i rodzina - czy tylko konflikt ról? W: R. Tomaszewska-Lipiec (red.). Relacje praca-życie pozazawodowe drogą do zrównoważonego rozwoju jednostki, s. 319-339, Bydgoszcz, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. ISBN 978-83-8018-005-5.
 5. Brudek, P., Lachowska, B. (2014). Religijny system znaczeń a jakość relacji małżeńskiej na poziomie ogólnym oraz na poziomie pary. W: K. Skrzypińska, H. Grzymała-Moszczyńska, M. Jarosz (red.). Nauka wobec religijności i duchowości człowieka (s. 117-134). Lublin: Wydawnictwo KUL.
 6. Lachowska B. (2012). Wielorakie role społeczne – konflikt czy facylitacja? W: I. Ulfik-Jaworska i A. Gała (red.). Dalej w tę samą stronę (223-246). Lublin: Wydawnictwo KUL.
 7. Lachowska B. (2012). Strategie współdziałania stosowane przez małżonków w dual-earner couples, sprzyjające synergicznemu dopasowaniu pracy i rodziny. W: Z. Uchnast (red.). Synergia a dobro wspólne (283-301). Lublin-Nowy Sącz: TN KUL i WSB-NLU.
 8. Lachowska B. (2011). Charakterystyki środowiska rodzinnego a intencja odejścia z organizacji. W: L. Golińska i E. Bielawska-Batorowicz (red.). Rodzina i praca w warunkach kryzysu (453-469). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 9. Lachowska B. i Łaguna M. (2011). Życie osobiste i praca zawodowa – nie tylko konflikt ról. W: B. Rożnowski i M. Łaguna (red.). Człowiek w pracy i organizacji. Perspektywa psychologiczna (185-205). Lublin: Wydawnictwo KUL.
 10. Lachowska B. (2010). Konflikt i facylitacja jako mechanizmy wzajemnych oddziaływań pracy i rodziny – analiza różnic płciowych. W: T. Rostowska i A. Peplińska (red.). Psychospołeczne aspekty życia rodzinnego (283-298). Warszawa: Difin SA.
 11. Lachowska B. (2010). Style rozwiązywania konfliktów i ich efekty w relacji między rodzicami i adolescentami – prezentacja narzędzi pomiaru. W: D. Borecka-Biernat (red.). Sytuacje konfliktu w środowisku rodzinnym, szkolnym i rówieśniczym (180-206). Warszawa: Difin SA.
 12. Lachowska B. (2009). Synergia między pracą i rodziną. Badania aktywnych zawodowo par małżeńskich mających dzieci. W: Z. Uchnast (red.) Synergia w relacjach interpersonalnych i w organizacjach. Wybrane zagadnienia z psychologii kierowania (157-170). Lublin-Nowy Sącz:TN KUL; WSB – National-Louis University.
 13. Lachowska B. (2008). Wzajemne oddziaływania pracy i rodziny – perspektywa konfliktu i facylitacji. W: L.Golińska i B. Dudek (red). Rodzina i praca z perspektywy wyzwań i zagrożeń (431-444). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 14. Lachowska B. i Gosztyła T. (2007). Graficzne przedstawienie reprezentacji poznawczej i emocjonalnej rodziny – analiza porównawcza rysunków dzieci. W: B. Kostrubiec i Mirucka (red.). Rysunek projekcyjny w badaniach relacji społecznych. Problemy wychowawcze i kliniczne (37-57). Lublin: TN KUL.
 15. Lachowska B. i Braun-Gałkowska M. (2003). Agresja u dzieci i jej ekspresja w rysunku rodziny. W: B. Lachowska i M.Łaguna (red.). Rysunek projekcyjny jako metoda badań psychologicznych (97-123). Lublin: TN KUL.
 16. Lachowska B. (2003). Funkcjonowanie rodzin zdrowych. W: Gała (red.). Kręgi Wychowania (23-31). Lublin: Wydawnictwo KUL.
 17. Łaguna M. i Lachowska B. (2003). Wstęp. W: M. Łaguna i B. Lachowska (red). Rysunek projekcyjny jako metoda badań psychologicznych (7-10). Lublin: TNKUL
 1. Lachowska B. i Łaguna M. (2002). Introduction. W: B. Lachowska i M. Łaguna (eds.). Draw a Family Test in Psychological Research (7-10). Lublin: TNKUL.
 1. Lachowska B. (2002). The graphic representation of the family produced by its particular members: a comparative analysis. W: B. Lachowska i M. Łaguna (red.). Draw a Family Test in Psychological Research (57-66). Lublin: TNKUL.
 2. Lachowska B. i Lachowski S. (2001). Psychospołeczne doświadczenie samotnego ojcostwa. W: D. Kornas –Biela (red.). Oblicza ojcostwa (483-504). Lublin: TNKUL.
 3. Lachowska B. (2001). Szczęśliwe dzieciństwo – uwarunkowania rodzinne. W: D. Kornas-Biela (red.). Oblicza dzieciństwa (273-284). Lublin: TNKUL.
 4. Lachowska B. (1999). Dziecko wobec przemian życia rodzinnego – analiza wybranych aspektów socjologicznych i psychologicznych. W: B. Lachowska i M. Grygielski (red.). W świecie dziecka (11-23). Lublin, RWKUL.
 5. Lachowska B. (1999). Pomoc psychologiczna dziecku w rodzinie w trakcie procesu rozwodowego. Model etapów procesu rozwodowego w opracowaniu F. Kaslow. W: B. Lachowska i M. Grygielski (red.). W świecie dziecka (123-140). Lublin, RWKUL.
 1. Lachowska B. (1999). Wprowadzenie. W: B. Lachowska i M. Grygielski (red.). W świecie dziecka (s. 7-9.) Lublin: RW KUL.
 1. Lachowska B. (1999). Samotne macierzyństwo. W: D. Kornas-Biela (red.). Oblicza macierzyństwa (281-288). Lublin: TNKUL.
 2. Lachowska B. i Lachowski S. (1994). Rodzina niepełna. W: L. Dyczewski (red.). Społeczeństwo. Państwo (163-174). Lublin: TN KUL.
 3. Lachowska B. (1988). Rodzina jako system społeczny w świetle koncepcji Salvadore Minuchina. W: T. Kukołowicz (red.). Pomoc rodzinie niepełnej (5-9). Sandomierz: SINŻ.
 4. Lachowska B. i Majchrowska H. (1988). Problemy matek samotnie wychowujących dzieci. W: T. Kukołowicz (red.). Pomoc rodzinie niepełnej (27-35). Sandomierz: SINŻ.

Hasła encyklopedyczne, recenzje i sprawozdania:

 1. Lachowska B. (2012). Hasło: Psychologia rodziny. W: Encyklopedia Katolicka, . kol. 861-862. Lublin:  TN KUL.
 2. Lachowska B. (2010). Hasło: Ojcostwo, w psychologii. W: Encyklopedia Katolicka, Tom XIV, kol. 437-438. Lublin: TN KUL.
 3. Lachowska B. i Ulfik-Jaworska I. (2008). Hasło: Miłość, aspekt psychologiczny. W: Encyklopedia Katolicka, Tom XII, kol. 1135-1137, Lublin: TN KUL.
 4. Lachowska B. (2008). Hasło: Matka, aspekt psychologiczny. W: Encyklopedia Katolicka, Tom XII, kol. 217- 218, Lublin: TN KUL.
 5. Lachowska, B. (2006). Hasło: Macierzyństwo, Aspekt psychologiczny, Istota i uwarunkowania. W: Encyklopedia Katolicka, Tom XI, kol.729-731, Lublin: TN KUL.
 6. Lachowska, B.i Ulfik-Jaworska I. (2006). Hasło: Małżeństwo, W naukach Społecznych, Aspekt psychologiczny. W: Encyklopedia Katolicka, Tom XI, kol.1106-1110, Lublin: TN KUL.
 7. Lachowska B. i Gała A. (2005). Sprawozdanie z „the European Society of Family Relations (ESFR) International Congress, Fribourg, 30.IX-2.X. 2004. Przegląd Psychologiczny, Tom 48(3), 335-338.
 8. Lachowska B. (2004). Sprawozdanie z IV Międzynarodowej Konferencji Psychologii Rodziny w Heidelbergu. Roczniki Psychologiczne, Tom 7(1).

 

Autor: Iwona Ulfik-Jaworska
Ostatnia aktualizacja: 28.09.2017, godz. 11:12 - Iwona Ulfik-Jaworska