Studia z zakresu psychologii w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w latach 1979 – 1984 ukończone z wyróżnieniem. Praca magisterska pt. „Obraz siebie u dzieci a techniki wychowawcze stosowane przez ich rodziców”.

 

Tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie psychologii na podstawie rozprawy pt. „Psychologiczna analiza systemów rodzinnych osób owdowiałych samotnie wychowujących dzieci” uzyskany w 1994 r. w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W rozprawie doktorskiej podjęto problematykę relacji emocjonalnych w rodzinach owdowiałych matek i owdowiałych ojców samotnie wychowujących dzieci. Badania były finansowane przez KBN (grant na badania własne).

 

Tytuł doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie psychologii uzyskany w 2012 roku na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i monografii pt. „Praca i rodzina – konflikt czy synergia? Konflikt i facylitacja między rolami rodzinnymi i zawodowymi – uwarunkowania i znaczenie dla jakości życia kobiet i mężczyzn”. Recenzentami wydawniczymi byli Prof. dr hab. Anna M. Zalewska oraz Prof. dr hab. Mieczysław Plopa. Recenzentami w przewodzie habilitacyjnym byli Prof. dr hab. Nina Ogińska-Bulik, Prof. dr hab. Mieczysław Plopa, Prof. dr hab. Helena Sęk oraz Prof. dr hab. Stanisława Steuden.

 

Zainteresowania naukowe łączę z praktyką psychologiczną. Prowadzenie praktyki psychologicznej umożliwiają mi odbyte szkolenia podyplomowe na temat podejścia systemowego w terapii rodziny (atestowane przez Sekcję Naukową Psychoterapii PTP), kursy doskonalące z zakresu psychoterapii (organizowane przez Instytut Neurologii i Psychiatrii w Warszawie) i inne szkolenia, oraz terapia własna i uczestniczenie w superwizji.

 

Kompetencje w posługiwaniu się zaawansowanymi metodami statystycznymi poszerzam uczestnicząc w warsztatach analitycznych organizowanych przez SPSS Polska i Akademię Górniczo-Hutniczą oraz Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej w ramach programu Ariadna oraz w Spotkaniach Metodologicznych organizowanych w KUL w Lublinie

 

 Zainteresowania naukowe:

1.Psychologiczna charakterystyka rodziny w perspektywie systemowej
2. Rodzina w kryzysie – radzenie sobie ze stresem oraz prężność rodziny
3. Psychologiczna problematyka wielorakich ról społecznych – perspektywa oddziaływań negatywnych i pozytywnych

4. Zaufanie i intymność w bliskich związkach interpersonalnych
5. Metody badania rodziny

Autor: Iwona Ulfik-Jaworska
Ostatnia aktualizacja: 28.09.2017, godz. 11:13 - Iwona Ulfik-Jaworska