dr hab. Danuta Grzesiak-Witek
Kierownik Katedry Pedagogiki Rodziny


dr_danuta_grzesiakwitek_2życiorys naukowo-dydaktyczny

Danuta Grzesiak-Witek ukończyła profil pedagogiczny w Liceum Ogólnokształcącym nr 1 im. Bartosza Głowackiego w Opatowie. W 1993 roku przystąpiła do egzaminu maturalnego i w tym samym roku rozpoczęła studia na Wyższej Szkole Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Studiowała kierunek filologia polska na Wydziale Humanistycznym. Podczas czwartego i piątego roku studiów uczestniczyła w seminarium magisterskim prowadzonym przez prof. dr hab. Bolesława Farona. W 1998 roku na ocenę bardzo dobrą obroniła pracę magisterską pod tytułem Wokół literackiej Nagrody Nobla dla Czesława Miłosza. W miesiąc później obroniła pracę pt. Struktura dialogowa zabaw tematycznych dzieci 3-i 5-letnich, napisaną pod kierunkiem dr Marii Rachwałowej w Zakładzie Logopedii i Lingwistyki Edukacyjnej, a będącą uwieńczeniem studiów logopedycznych rozpoczętych w 1995 roku na WSP w Krakowie. Podczas studiów na WSP uczestniczyła w licznych kursach i szkoleniach. W roku 1994 ukończyła m.in. kurs wychowawcy kolonijnego organizowany przez Radę Uczelnianą Zrzeszenia Studentów Polskich WSP- Niepubliczną Placówkę Oświatową. W latach 1995-96 brała udział w zajęciach języka angielskiego organizowanych przez Szkołę Języków „Poliglota" w Krakowie. W latach 1993-1998 zdobywała również doświadczenia w ramach praktyk oraz staży odbytych na terenie różnych szkół, m in.: w Liceum Ogólnokształcącym nr 5 w Krakowie oraz w Liceum Ogólnokształcącym w Opatowie. Doświadczenia logopedyczne zdobywała w licznych Instytucjach, np: w Poradni dla Dzieci Głuchych i Niedosłyszących w Krakowie, w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Krakowie, w Zakładzie Ortodoncji Akademii Medycznej w Krakowie.
Po ukończeniu studiów D. Grzesiak-Witek rozpoczęła pracę w charakterze asystenta na Wydziale Humanistycznym Wyższej Szkoły Humanistyczno - Przyrodniczej w Sandomierzu, gdzie prowadziła konwersatoria z językoznawstwa z następujących przedmiotów: gramatyka opisowa języka polskiego, historia języka polskiego, pragmatyka językowa i sprawność językowa oraz zajęcia na specjalności logopedycznej, tj. teorię zaburzeń mowy. Z kolei na kierunku pedagogika specjalna prowadziła i prowadzi nadal zajęcia z następujących przedmiotów: dyslalia, edukacja i rehabilitacja niesłyszących, teoria i metodologia diagnozy zaburzeń rozwoju. Na wspomnianej uczelni jest również wykładowcą na studiach podyplomowych dla kierunków humanistycznych: Człowiek w świecie kultury (współczesna polszczyzna, teoria zaburzeń mowy: dysglosja, głuchota, afazja, dyzartria), oraz studiów polonistycznych (podstawy pragmatyki językowej). Od roku 2006 jest kierownikiem studiów podyplomowych z logopedii. Adiunktem na tejże uczelni została w 2003 roku. Prowadziła także wykłady na Uniwersytecie Trzeciego Wieku, funkcjonującym przy WSH-P w Sandomierzu oraz wykłady z cyklu spotkań polonistycznych „Krótko mówiąc", których słuchaczami są nie tylko studenci różnych roczników, ale także pracownicy naukowo - dydaktyczni.
Lata 1998 - 99 to okres, w którym Danuta Grzesiak-Witek była słuchaczem Studiów Podyplomowych Surdologopedii i Afazjologii w Zakładzie Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego UMCS w Lublinie. Pracę dyplomową pt. Studium Przypadku dziecka z dysfunkcją narządu słuchu, napisaną pod kierunkiem prof. zw. dr hab. Stanisława Grabiasa obroniła na ocenę bardzo dobrą. W okresie studiów na UMCS zapoznała się z alfabetem palcowym (daktylografią) oraz podstawami języka migowego. W dobrym stopniu opanowała umiejętność posługiwania się fonogestami. W marcu 1999 roku uczestniczyła w Warsztatach Naukowo-Szkoleniowych Audiologii, organizowanych przez Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie. Natomiast w latach 1998-1999 odbyła praktykę i staż surdologopedyczny w różnych ośrodkach warszawskich, m.in. w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Warszawie, w Instytucie dla Głuchych oraz w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie.
Od października 1998 roku była uczestnikiem Studium Doktoranckiego na Akademii Pedagogicznej. Studium to ukończyła w czerwcu 2002 roku. Jej opiekunem naukowym była prof. dr hab. Maria Teresa Lizisowa. W ramach zdobywania doświadczenia dydaktycznego odbyła praktykę na Akademii Pedagogicznej. W listopadzie 2002 roku obroniła rozprawę doktorską. Dodatkowo w latach 1999 - 2000 prowadziła zajęcia w Ośrodku Doskonalenia Pedagogicznego w Tarnobrzegu w ramach studiów podyplomowych dla absolwentów kierunków humanistycznych.
Od 1999 roku Danuta Grzesiak-Witek przyjmuje pacjentów w Poradni Logopedycznej przy WSH-P w Sandomierzu w ramach bezpłatnych usług dla mieszkańców Sandomierza i okolic. Regularnie pisze artykuły dotyczące problemów logopedycznych do wkładek uczelnianych Sandomierskiej uczelni. Jest autorką m.in. artykułów pt. Moje dziecko jest autystyczne..., Gdy dziecko nagle przestaje mówić..., Dylematy rodziców dzieci niesłyszących, Rodzice w terapii dziecka (na przykładzie dziecka z oligofazją). Artykuły te ukazują się na łamach „Tygodnika Czas Powiśla" oraz „Tygodnika Nadwiślańskiego".
W czerwcu i lipcu 2000 roku Danuta Witek uczestniczyła w zajęciach na Saint - Petersburg State University, gdzie uzyskała dyplom ukończenia kursu w Centrum Języka i Kultury Rosyjskiej. Dodatkowo w 2003 roku ukończyła Interdyscyplinarne studia podyplomowe z zakresu Europeistyki na Wydziale Prawa i Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego, które wieńczyła praca na temat zagadnienia niepełnosprawności w Unii Europejskiej.
Danuta Grzesiak-Witek była członkiem Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego oraz od listopada 2002 r. do 2004 r. należała do Koła współpracowników Komisji Języka Religijnego, której przewodniczył ks. prof. dr hab. Wiesław Przyczyna.
Od 2004 do 2005 roku pracowała w Wojewódzkim Zespole Przychodni Specjalistycznych w Rzeszowie. Natomiast od 2004 roku podjęła pracę na WZNoS KUL w Stalowej Woli w charakterze nauczyciela akademickiego na kierunku pedagogika. Od października 2007 roku pracuje na stanowisku adiunkta w Katedrze Pedagogiki Specjalnej i Psychopedagogiki. Prowadzi zajęcia m.in. z przedmiotów: Pedagogika głuchych i niedosłyszących, Metodyka pracy korekcyjno-kompensacyjnej, Podstawy pracy reedukacyjnej, Logopedia. Pełni również wiele funkcji (opiekun Koła Naukowego Pedagogów „Paidea", administrator strony Internetowej Instytutu Pedagogiki).
W roku 2005 podjęła pracę w Sandomierskim Szpitalu w charakterze logopedy na Oddziale Neurologii, gdzie prowadzi terapię osób z afazją po przebytych udarach mózgu, guzach mózgu.
Dodatkowo D. Witek w roku 2006 ukończyła studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki na Wyższej Szkole Humanistyczno-Przyrodniczej w Sandomierzu. Zarówno podczas studiów doktoranckich, jak i po ich zakończeniu uczestniczyła w licznych konferencjach naukowych oraz sympozjach. Brała udział m.in. w konferencji naukowej organizowanej w Supraślu przez Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu w Białymstoku, w konferencji naukowej pt. Zaburzenia mowy a struktury języka, organizowanej w Dąbrowicy przez Zakład Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego UMCS, w konferencji z cyklu Język - Literatura - Dydaktyka zorganizowanej przez Wyższą Szkołę Humanistyczno-Ekonomiczną w Łodzi i w innych. Poza prezentowanymi na konferencjach referatami publikowała także artykuły w „Studiach Filologicznych", stanowiących Rozprawy Wydziału Humanistycznego WSH-P w Sandomierzu, w „Słyszę" i w „Logopedii" oraz w innych czasopismach krajowych i zagranicznych. Ponadto Danuta Grzesiak-Witek jest autorką licznych recenzji pozycji książkowych, które to recenzje ukazały się na łamach „Poradnika Językowego", „Logopedii", „Audiofonologii" czy kwartalnika „Społeczeństwo i Rodzina".

dorobek naukowy

Artykuły naukowe:
1. Grzesiak D., Struktura listu romantycznego (na przykładzie epistolografii F. Chopina, A. Mickiewicza, J. Słowackiego i C. K. Norwida), [w:] Sztuka pisania. O liście polskim w wieku XIX, pod red. J. Sztachelskiej i E. Dąbrowicz, Białystok 2000, s.19-31.
2. Grzesiak-Witek D., Reakcja prasy krajowej i zagranicznej na przyznanie Nagrody Nobla Czesławowi Miłoszowi, „Studia Filologiczne 2", Rozprawy Wydziału Humanistycznego 3, Sandomierz 2001, s.53-64.
3. Grzesiak - Witek D., Wyznaczniki dialogu w Kazaniach niedzielnych Piotra Skargi, [w:] Kultura tworzona w dialogu cywilizacji Europy, pod red. L. Rożek, Sz. Jabłońskiego OSPPE, Częstochowa 2003, t. III, s. 171-183.
4. Grzesiak - Witek D., Kazanie jako dyskurs (na przykładzie Kazania na czwartą niedzielę po Trzech Królach Piotra Skargi), „Studia Filologiczne 3", Rozprawy Wydziału Humanistycznego 3, Sandomierz 2004, s. 7-17.
5. Grzesiak-Witek D., Sposoby argumentacji prawd wiary w »Kazaniach na niedziele i święta całego roku« Piotra Skargi, [w:] Język religii. Konstrukcje i dekonstrukcje, pod red. L. Rożek i A. Czajkowskiej, Częstochowa 2006, t. VI, s. 327-345.
6. Grzesiak-Witek D., Obrazowanie rzeczywistości nadprzyrodzonej w »Kazaniach na niedziele i święta całego roku« Piotra Skargi, [w:] Człowiek i sacrum. O pojęciach religijnych w języku i kulturze, Materiały pokonferencyjne pod red. D. Sarzyńskiej i R. Tokarskiego, Sandomierz 2006, s.85-100.
7. Grzesiak-Witek D., Witek P., Kurator rodzinny wobec negacji szkolnej podopiecznych, [w:] Pomoc rodzinie dysfunkcyjnej, pod red. B. Kałdon, Sandomierz- Stalowa Wola 2006, s. 356-373.
8. Grzesiak-Witek D., Mówić komunikatywnie elementy terapii mowy dzieci z wadą słuchu, „Słyszę" Dwumiesięcznik dla osób z problemami słuchu i mowy, nr 1/87, styczeń-luty 2006, s. 31-32.
9. Grzesiak-Witek D., Pełnienie ról rodzinnych w zabawie tematycznej dzieci w wieku przedszkolnym, „Społeczeństwo i Rodzina" Stalowowolskie Studia KUL, nr 9 (4/2006), s. 103-111.
10. Grzesiak-Witek D., Dlaczego pedagogika katolicka?, [w:] Wokół pedagogiki katolickiej, pod red. ks. J. Zimnego, Stalowa Wola - Sandomierz 2007, s.51-55.
11. Grzesiak-Witek D., Praca nad rozwojem mowy dziecka z dysfunkcją narządu słuchu, [w:] Profilaktyka - resocjalizacja - rewalidacja pomocą rodzinie, pod red. B. Kałdon, Sandomierz- Stalowa Wola 2007, s. 362-370.
12. Grzesiak-Witek D., Sobolewski P., Etap przygotowawczy w terapii logopedycznej chorych z afazją, [w:] Збирник наукових праць Қам'янець-Подильського державного университету. Серия социально-педагогична. Випуск 7, Материали Мижнародной науково-практичной конференций "Актуальни проблеми корекцийной педагогики та психологий" Кам'янець-Подильський 2007, s. 112-114.
13. Grzesiak-Witek D., Ćwiczenia fonooddechowe w terapii dziecka z oligofazją na przykładzie studium przypadku, [w:] Збирник наукових праць Қам'янець-Подильського державного университету. Серия социально-педагогична. Випуск 7, Материали Мижнародной науково-практичной конференций "Актуальни проблеми корекцийной педагогики та психологий" Кам'янець-Подильський 2007, s. 3-7.
14. Sobolewski P., Grzesiak-Witek D., Odchylenia od normy psychofizycznej u dzieci z chorobą tików (zespołem Tourettea), [w:] Збирник наукових праць Қам'янець-Подильського державного университету. Серия социально-педагогична. Випуск 7, Материали Мижнародной науково-практичной конференций "Актуальни проблеми корекцийной педагогики та психологий" Кам'янець-Подильський 2007, s. 258-260.

 

Artykuły popularno-naukowe:

1. Grzesiak D., Poradnia Logopedyczna przy WSH-P, „Tygodnik Czas Powiśla" 2000.
2. Grzesiak D., Moje dziecko jest autystyczne..., „Tygodnik Czas Powiśla" nr 14 (69), 2001, s. 10.
3. Grzesiak D., Gdy dziecko nagle przestaje mówić..., „Tygodnik Czas Powiśla" nr 24 (79), 2001, s. 10.
4. Grzesiak-Witek D., Dylematy rodziców dzieci niesłyszących, „Tygodnik Czas Powiśla" nr 43 (98), 2001, s. 10.
5. Grzesiak-Witek D., Kuziora G., Poradnia Logopedyczna, „Tygodnik Czas Powiśla" nr 47 (102), 2001, s. 12.
6. Grzesiak-Witek D., Rodzice w terapii dziecka (na przykładzie dziecka z oligofazją), „Tygodnik Czas Powiśla" nr 12 (119), 2002, s. 10.
7. Grzesiak-Witek D., Metody logopedyczne i psychoterapia w leczeniu osoby jąkającej się, „Tygodnik Czas Powiśla" nr 3 (161), 2003, s. 10.
8. Grzesiak-Witek D., Listy współczesne a listy romantyczne, „Tygodnik Nadwiślański" nr 12 (1140), 2003, s.12-13.
9. Grzesiak-Witek D., Niepełnosprawni w Unii Europejskiej, „Tygodnik Czas Powiśla" nr 8 (216), 2004, s.16.
10. Grzesiak-Witek D., Mowa u chorych po usunięciu krtani, „Tygodnik Nadwiślański" nr 20 (1253), 2005, s. 11.
11. Grzesiak-Witek D., Jak zapobiegać hałasowi, „Tygodnik Nadwiślański" nr 20 (1253), 2005, s. 13.
12. Grzesiak-Witek D., Mówić komunikatywnie elementy terapii mowy dzieci z wadą słuchu, „Słyszę" Dwumiesięcznik dla osób z problemami słuchu i mowy, nr 1/87, styczeń-luty 2006, s. 31-32.


Recenzje książek wydrukowane w czasopismach naukowych:

1. Grzesiak D.: rec.: R. Pawelec, Wieża Babel. Słownik wyrazów obcych nie tylko dla gimnazjalisty, Warszawa 1999, „Poradnik Językowy" 2000, z.10, s. 61-63.
2. Grzesiak-Witek D.: rec.: Autyzm wyzwaniem naszych czasów, pod red. T. Gałkowskiego, J. Kossewskiej, Kraków 2000, „Logopedia" 2001, t.29, s. 192-196.
3. Grzesiak-Witek D.: rec.: J. Cieszyńska, Nauka czytania krok po kroku. Jak przeciwdziałać dysleksji, Kraków 2001, „Audiofonologia" 2001, t. XX, s. 213-217.
4. Grzesiak-Witek D.: rec.: Retoryka dziś. Teoria i praktyka, pod red. Renaty Przybylskiej i Wiesława Przyczyny, Kraków 2001, „Społeczeństwo i Rodzina" Stalowowolskie Studia KUL, nr 6 (1/2006), s. 149-155.
5. Grzesiak-Witek D.: rec.: K. Kamińska, Nauka czytania dzieci w wieku przedszkolnym. Warszawa 1999, „Społeczeństwo i Rodzina" Stalowowolskie Studia KUL, nr 7 (2/2006), s. 170-174.
6. Grzesiak-Witek D.: rec.: J. Cieszyńska, Metody wywoływania głosek, Kraków 2003, „Audiofonologia" 2006, t. 29, s.127-128.

 


Konferencje i sesje naukowe:

- VI 1999 r. - Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu w Białymstoku; ogólnopolska konferencja naukowa Sztuka pisania. O liście polskim w wieku XIX; zaprezentowany na konferencji referat pt. Struktura listu romantycznego (na przykładzie epistolografii F. Chopina, A. Mickiewicza, J. Słowackiego i C. K. Norwida);
- 15-16 XI 1999 r. - Zakład Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego UMCS; ogólnopolska konferencja naukowa pt. Zaburzenia mowy a struktura języka, zaprezentowany referat nosił tytuł Struktura dialogu dzieci 3-letnich w zabawie tematycznej;
- IV 2002 r. - Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi; ogólnopolska konferencja z cyklu Język - Literatura - Dydaktyka; referat pt. »Kazania na niedziele i święta całego roku« Piotra Skargi jako konwersacja w świetle ustaleń retoryki;
- 21-24 IV 2002 r. - Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie; Wydział Filologiczno-Historyczny, Instytut Filologii Polskiej, Instytut Filologii Obcych, Instytut Filologii Wschodniosłowiańskich Uniwersytetu Opolskiego, III Międzynarodowe Interdyscyplinarne Sympozjum Naukowe nt. Kultura tworzona w dialogu cywilizacji Europy; referat wygłoszony pt. Wyznaczniki dialogu w »Kazaniach niedzielnych« Piotra Skargi;
- 20-21 IX 2004 r. - Wyższa Szkoła Humanistyczno-Przyrodniczą w Sandomierzu, współorganizowanie ogólnopolskiej konferencji Człowiek i Sacrum. O pojęciach religijnych w języku i kulturze, wygłoszony referat pt. Obrazowanie rzeczywistości nadprzyrodzonej w »Kazaniach na niedziele i święta całego roku« Piotra Skargi;
- 15-17 XI 2004 r. - Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie; V Międzynarodowe Interdyscyplinarne Jubileuszowe Sympozjum Naukowe Dziedzictwo religijne w kulturze i literaturze Europy XIX i XX wieku, wygłoszony referat Sposoby argumentacji prawd wiary w »Kazaniach na niedziele i święta całego roku« Piotra Skargi;
- 5-6 IV 2006 r. - Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, Zakład Rewalidacji i Terapii Pedagogicznej; II Konferencja Ogólnopolska Naukowa pt. Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w odkrywaniu siebie i świata, prezentacja referatu pt. Poznawanie świata przez dziecko z dysfunkcją narządu słuchu;
- 20 IV 2006 r. - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II- Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli; członek komitetu organizacyjnego Międzynarodowej Konferencji Naukowej Pomoc rodzinie dysfunkcyjnej, prezentacja referatu Kurator rodzinny wobec negacji szkolnej podopiecznych; pełnienie funkcji moderatora w sekcji nr 3 - Prawne aspekty pomocy rodzinie dysfunkcyjnej;
- 17 I 2007 r. - Instytut Teologiczny im. bł. Wincentego Kadłubka; Katedra Pedagogiki Katolickiej i Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli; członek Akademickiej Rady Pedagogów Katolickich; temat seminarium naukowego Wokół pedagogiki katolickiej, prezentacja referatu pt. Dlaczego pedagogika katolicka?;
- 19 IV 2007 r. - KUL Jana Pawła II- Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli; Katedra Pedagogiki Opiekuńczo-Wychowawczej i Resocjalizacji oraz Katedra Pedagogiki Specjalnej i Psychopedagogiki; członek komitetu organizacyjnego II Międzynarodowej Konferencji Naukowej Profilaktyka, resocjalizacja, rewalidacja - pomocą rodzinie, prezentacja referatu Praca nad rozwojem mowy dziecka z dysfunkcją narządu słuchu;
- 24-25 IX 2007 r. - Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie; VIII Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa na temat Kategorie etyczne w kulturze i literaturze XIX i XX wieku; prezentacja referatu pt. Nobel dla Czesława Miłosza jako nagroda w uznaniu religijnych wymiarów jego twórczości;
- 27-28 IX 2007 r. - Państwowy Uniwersytet w Kamieńcu Podolskim na Ukrainie; II Międzynarodowa Naukowo-Praktyczna Konferencja Aktualne problemy pedagogiki rewalidacyjnej i psychologii dzieci upośledzonych; prezentacja referatów: Ćwiczenia fonooddechowe w terapii dziecka z oligofazją na przykładzie studium przypadku; Etap przygotowawczy w terapii logopedycznej chorych z afazją; Odchylenia od normy psychofizycznej u dzieci z chorobą tików (zespołem Tourettea);
- 9 X 2007 r. - KUL Jana Pawła II- Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli; Instytut Socjologii; Ogólnopolska Konferencja naukowa Wypalenie zawodowe pracowników służb społecznych; prezentacja referatów: Leczenie, rehabilitacja i opieka nad pacjentami z afazją a zjawisko wypalenia zawodowego; Zagrożenie wypaleniem zawodowym kuratora rodzinnego a działalność resocjalizacyjna;
- 16-18 X 2007 r. - KUL Jana Pawła II- Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli ; Instytut Pedagogiki; Katedra Pedagogiki Ogólnej i Katedra Psychologii Wychowawczej i Rodziny; I Międzynarodowa Konferencja Naukowa pod hasłem „Budujcie cywilizację miłości"; temat konferencji Miłość jako fundament i cel działalności edukacyjnej w perspektywie przemian cywilizacyjnych i kulturowych;
- 16 XI 2007 r. - czynny udział w Międzynarodowej Konferencji naukowej pt. Problematyka zjawisk społeczno-patologicznych w środowisku szkolnym- stan, prewencja, rozwiązania, Katolicki Uniwersytet w Rużomberku, Katedra Pedagogiki Wydziału Pedagogicznego, referaty: Sobolewski P., Grzesiak-Witek D., Stopień wiedzy na temat padaczki i zachowania społeczne w stosunku do chorych w środowiskach studenckich Sandomierza i Ostrowca Świętokrzyskiego; Grzesiak-Witek D., Sobolewski P., Uczniowie z wadami wymowy w szkole (aspekt pedagogiczny);
- 12 XII 2007 r. - członek Komitetu Organizacyjnego Międzynarodowej Konferencji Naukowej: Edukacja zdrowotna w naukach medycznych i społecznych, Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli KUL, Katedra Pedagogiki Ogólnej, Katedra Psychologii Wychowawczej i Rodziny; prezentacja 2-óch referatów: Grzesiak-Witek D., Sobolewski P., Zaburzenia komunikowania chorych w wieku podeszłym w naczyniopochodnych chorobach mózgu; Sobolewski P., Grzesiak-Witek D., Padaczka jako problem społeczny w środowiskach akademickich.
 
Autor: Rafał Olko
Ostatnia aktualizacja: 25.11.2014, godz. 15:30 - Rafał Podleśny