dr hab. Danuta Grzesiak-Witek
Kierownik Katedry Pedagogiki Rodziny

Konsultacje:

  • Poniedziałek 11.40 - 12.25, Akademik żeński


dr_danuta_grzesiakwitek_2życiorys naukowo-dydaktyczny

doktor habilitowany nauk humanistycznych, kierownik Katedry Pedagogiki Rodziny WZPiNoS Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Stalowej Woli. Dodatkowo pracuje od około 20 lat jako logopeda i neurologopeda. Początkowo pracowała w Wojewódzkim Zespole Przychodni Specjalistycznych w Rzeszowie, a obecnie w Specjalistycznym Szpitalu Ducha Świętego w Sandomierzu na Oddziale Neurologii, Rehabilitacji i w Poradni Logopedycznej. Prowadzi diagnozę i terapię logopedyczną osób z afazją po przebytych udarach mózgu i guzach mózgu. Była kierownikiem Studiów Podyplomowych z Logopedii oraz z Neurologopedii na Wyższej Szkole Humanistyczno-Przyrodniczej w Sandomierzu. Społecznie prowadziła badania przesiewowe pod kątem występowania zaburzeń mowy w sandomierskich przedszkolach oraz w latach 1999-2010 terapię mowy w Poradni Logopedycznej działającej przy WSH-P w Sandomierzu.

Była opiekunem naukowym Sandomierskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, prowadziła wykłady na Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Stalowej Woli oraz na Uniwersytecie Otwartym KUL, jak również wykłady w ramach Lubelskiego Festiwalu Nauki.

Członek Koła Współpracowników Komisji Języka Religijnego Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN (2002-2004 r.), członek Akademickiej Rady Pedagogów Katolickich; od 2013 r. członek Polskiego Towarzystwa Logopedycznego.

Brała udział w przygotowaniu raportu dla Polskiej Komisji Akredytacyjnej w 2002 r.  w WSH-P w Sandomierzu oraz dwukrotnie (2005 r. i 2012 r.) w WZNoS KUL w Stalowej Woli.

Jest autorem kilkudziesięciu artykułów, kilku książek oraz grantów wewnętrznych realizowanych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Uczestniczyła w licznych konferencjach naukowych krajowych i zagranicznych.

Na stałe mieszka w Sandomierzu.

 

Posiadane dyplomy, stopnie naukowe:

1993-1998 r. - Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Wydział Humanistyczny; tytuł magistra filologii polskiej na podstawie pracy magisterskiej pod tytułem Wokół literackiej Nagrody Nobla dla Czesława Miłosza napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Bolesława Farona; recenzentem pracy był prof. dr hab. Stanisław Burkot.

1995-1998 r. - Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie, Zakład Logopedii i Lingwistyki Edukacyjnej; Studia Logopedyczne; praca dyplomowa pt. Struktura dialogowa zabaw tematycznych dzieci 3-i 5-letnich napisana pod kierunkiem dr Marii Rachwałowej; recenzentem pracy była dr Jadwiga Cieszyńska.

1998-1999 r. - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Humanistyczny, Zakład Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego; Studia Podyplomowe Surdologopedii i Afazjologii; praca dyplomowa pt. Studium przypadku dziecka z dysfunkcją narządu słuchu napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Stanisława Grabiasa.

1998-2002 r. - Akademia Pedagogiczna w Krakowie; Wydział Humanistyczny, stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa na podstawie pracy doktorskiej pt. Strategie komunikacyjne w «Kazaniach na niedziele i święta całego roku» Piotra Skargi napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Marii Teresy Lizisowej; recenzentami pracy byli: prof. dr hab. Teodozja Rittel (Akademia Pedagogiczna Kraków), prof. dr hab. Ryszard Tokarski (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Lublin).

2002-2003 r. – Uniwersytet Rzeszowski, Interdyscyplinarne Studia Podyplomowe z zakresu Europeistyki na Wydziale Prawa i Ekonomii.

2005-2006 r. – Wyższa Szkoła Humanistyczno-Przyrodnicza w Sandomierzu, Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne z Oligofrenopedagogiki, oligofrenopedagog.

2012-2013 r. – Świętokrzyska Szkoła Wyższa w Kielcach, Wydział Pedagogiczny i Ochrony Zdrowia; Podyplomowe Studia z Neurologopedii, neurologopeda.

6.11.2014 r.- kolokwium habilitacyjne w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; recenzenci: prof. zw. dr hab. Jagoda Cieszyńska-Rożek, prof. dr hab. Jolanta Nocoń, prof. zw. dr hab. Stanisław Grabias, prof. dr hab. Józef Porayski-Pomsta.

 

Ukończone kursy (wybór): Centrum Języka i Kultury Rosyjskiej (Saint–Petersburg State University); Rehabilitacja chorych z poznawczo-behawioralnymi zespołami zaburzeń w wyniku uszkodzenia mózgu, Międzynarodowy Certyfikat – Certificate of Completion, Educational Kinesiology Foundation.

 

Ukończone szkolenia (wybór): Diagnoza  i  terapia  afazji; Europejski Fundusz Społeczny – zarządzanie cyklem projektu (PCM); Wspomaganie rozwoju osób z niepełnosprawnością intelektualną do podejmowania ról społecznych; Efektywna współpraca z lekarzem psychiatrą w procesie edukacji osób niepełnosprawnych. 

 

Ukończone warsztaty (wybór): Naukowo-Szkoleniowe Audiologii; metodyczne zorganizowane przez Oxford University Press i Polanglo; Identyfikacja potrzeb gospodarki. Pracownik naukowy partnerem/doradcą biznesowym przedsiębiorcy.

 

 Działalność społeczna oraz popularyzowanie nauki (wybór): organizacja wykładów pt. „Krótko mówiąc” w WSH-P; publikowanie artykułów w „Czasie Powiśla” oraz w „Tygodniku Nadwiślańskim”; pełnienie funkcji społecznego kuratora sądowego w Wydziale Rodzinnym Nieletnich Sądu Rejonowego w Sandomierzu; od 2007 r. pełnienie funkcji kuratora Studenckiego Koła Naukowego Pedagogów „Paidea”.

 

Funkcje z mianowania Rektora/Dziekana (wybór): udział w komisjach rekrutacyjnych;  pełnienie kilkanaście razy funkcji opiekuna poszczególnych roczników; opiekuna grupy edytorskiej i opiekuna praktyk logopedycznych w WSH-P;  przewodniczący składu orzekającego Komisji Dyscyplinarnej dla studentów WSH-P; przewodniczący Uczelnianej Komisji Egzaminacyjnej z Przysposobienia Obronnego (kilkakrotnie); wieloletni członek Rady Instytutu Pedagogiki WZNoS; udział w Dniach Otwartych WSH-P w Sandomierzu oraz WZPiNoS w Stalowej Woli; organizacja Spotkań Opłatkowych dla Wydziałów w Stalowej Woli; członek zespołu do weryfikacji tematów prac licencjackich i magisterskich.

 

 Publikacje (wybór):

Grzesiak-Witek D., Podstawowe wskazówki odnośnie prawidłowej wymowy dla funkcjonariuszy policji, „Kwartalnik Policyjny”, nr 4/(14) 2010, s. 31-33.

Grzesiak-Witek D., Witek P., Rola matki w terapii logopedycznej dzieci 3-5 -letnich z wadą słuchu, [w:] Kobieta we współczesnym społeczeństwie, pod red. A. Witkowskiej-Paleń, J. Maciaszek, Stalowa Wola 2010, s. 455- 467.

Sobolewski P., Grzesiak-Witek D., Negatywny wpływ uzależnienia od leków na układ nerwowy, [w:] Wokół nadużywania leków, pod red. M. Łuka, Polskie Towarzystwo Socjologiczne, Warszawa 2011, s. 51-59.

Grzesiak-Witek D., Afatyczne zaburzenia mowy jako utrudnienie w komunikacji interpersonalnej, [w:] Oblicza komunikacji – bariery -  zaburzenia -  możliwości, pod red. I. Klonowskiej- Senderskiej, K. Szafrańskiej, Warszawa 2011, Wydawnictwo K2Lider.eu, s. 141 – 154.

Grzesiak-Witek D, Poziom słuchu fonematycznego u osób z afazją semantyczną na podstawie badań, [w:] Wokół problematyki zaburzeń mowy. Z doświadczeń polskich i słowackich, pod red. J.Cieszyńskiej, P.Sobolewskiego, D.Grzesiak-Witek, Rzeszów-Sandomierz 2013, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Wydawnictwo Diecezjalne, s. 89-115.

Grzesiak-Witek D., Dieťa so spomaleným rečovým vývinom v predškolskej výchove (vychádzajúce z prípadovej štúdie) [w:] P. Mitašíková (Ed.), Vzťah v pomáhajúcich profesiách, Bratislava 2013, s. 165-174.

 

Autor: Rafał Olko
Ostatnia aktualizacja: 11.04.2017, godz. 20:50 - Rafał Podleśny