Dr  hab.  Grzegorz  Górski,  prof.  KULprof._g._grskik.historii_pastwa_i_prawaŻyciorys  naukowy

Absolwent  IV Liceum im. Tadeusza Kościuszki w Toruniu. Studia prawnicze ukończył  na   Wydziale   Prawa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.  W  1988  r.  uzyskał  tytuł  doktora  na  Wydziale Prawa i Administracji UMK . W  1996  r.  habilitował  się  na  Wydziale  Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1997 r. jest Kierownikiem Katedry Historii Państwa i Prawa na Wydziale Prawa Kanonicznego i Świeckiego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, gdzie pracuje od 1994 r. Od 1998 roku kieruje Centrum Prawa Amerykańskiego w KUL utworzonym wspólnie z Chicago-Kent College of Law. W latach 2001-2005 był kierownikiem Sekcji Ogólnych Nauk o Prawie na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL. Jest członkiem Towarzystwa Naukowego w Toruniu i Towarzystwa Naukowego KUL, a także członkiem Rady Fundacji Archiwum Pomorskie Armii Krajowej i członkiem American Society for Legal History oraz Supreme Court Historical Society w USA. Jest wiceprzewodniczącym Kolegium Redakcyjnego półrocznika historycznego "Czasy Nowożytne".


Zajęcia dydaktyczne
• wykład z  historii ustrojów państw 
• wykład z historii prawa 
• wykład - Comparative Constitutional Law 
• wykład - American Judicial System
• seminarium z historii ustrojów państw

• seminarium doktoranckie 

Wykaz publikacji

Monografie

1. Administracja Polski Podziemnej w latach 1939 - 1945. Studium historyczno - prawne, Toruń 1995, s. 337.
2. Ustrój Polskiego Państwa Podziemnego 1939 - 1945. Studium historyczno - prawne, Lublin 1995, s. 346.
3. Polskie Państwo Podziemne 1939 - 1945. (II wydanie rozprawy habilitacyjnej), Toruń 1999, s. 230.
4.  Wrzesień 1939. Rozważania alternatywne. Esej historyczny, Warszawa 2000, s. 125.
5.  Wokół genezy PRL. Rozważania historyczno - prawne, Toruń 2001, s. 126.
6.  Historia administracji, Warszawa 2001, s. 311.
7. Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych. Od powstania do Wojny Secesyjnej, Toruń 2002, s. 167.
8.  Wokół genezy PRL. Rozważania historyczno - prawne. Wydanie II, Lublin 2004, s. 160.
9.  Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych do roku 1930, Lublin 2006, s. 304.
10. Na szlaku Chrobrego. W 60-tą rocznicę powrotu do Polski ziem zachodnich i północnych. Lublin 2006, s. 222.

11. Ustrój państwa polskiego w XX wieku. Lublin 2006 (w druku)


Redakcja wydawnictw zbiorowych

1.Czasy Nowożytne, tom I Toruń 1996

2.Czasy Nowożytne, tom II Toruń 1997

3.Czasy Nowożytne, tom III Toruń 1997

4. Historia et ius. Księga pamiątkowa ks. Prof. Henryka Karbownika, Lublin 1998.

5.Czasy Nowożytne, tom IV Toruń 1998

6.Czasy Nowożytne, tom V Toruń 1998

7.Czasy Nowożytne, tom VI Toruń 1999

8.Polskie Państwo Podziemne na Pomorzu w latach 1939 - 1945, Toruń 1999.

9. Czasy Nowożytne, tom VII Toruń 1999

10. Modern Times. A periodical on the history of Poland and the world from 15th to 20th century, vol. I, Toruń 2000.

11.Czasy Nowożytne, tom VIII Toruń 2000.

12. Czasy Nowożytne, tom IX Toruń 2000.

13. Czasy Nowożytne, tom X Toruń 2001.

14. Law in History, vol. I. Evolution of the Judicial Law in 19th  Century, Lublin 2001.

15. Czasy Nowożytne, tom XI Toruń 2001.

16. Polska - Ruś - Ukraina. Jedenaście wieków sąsiedztwa. Lublin 2002, s. 157.

17. The Review of Comparative Law, vol. 7, Lublin 2002.

18. Czasy Nowożytne, tom XII Toruń 2002.

19. Struktury terenowe Delegatury Rządu RP na Kraj, Toruń 2002.

20. Czasy Nowożytne, tom XIII Toruń 2002.

21. Czasy Nowożytne, tom XIV Toruń 2003.

22. The Review of Comparative Law, vol. 8, Lublin 2003.

23. Czasy Nowożytne, tom XV, Toruń 2003.

24. Czasy Nowożytne, tom XVI, Lublin 2004.

25. The Review of Comparative Law, vol. 9, Lublin 2004.

26. Czasy Nowożytne, tom XVII, Lublin 2004.

27. Czasy Nowożytne, tom XVIII/XIX, Lublin 2005.

28. Cuius regio eius religio. Wokół problematyki stosunków państwo – kościół. Tom I, Lublin 2006, (w druku).

29. Czasy Nowożytne, tom XX, Lublin 2006, (w druku).


Współautorstwo książek

1. Polskie Państwo Podziemne - Polish Underground State [S.
Salmonowicz, M. Ney - Krwawicz, G. Górski], Warszawa 1999, s. 240.

2. Historia ustrojów państwowych, [G. Górski, S. Salmonowicz], Warszawa 2001, s. 718

Ekspertyzy
1. Konstytucja z 1935 r. a obowiązujący stan prawny. Ekspertyza dla Senatu RP.
2. Polska Partia Robotnicza a Polskie Państwo Podziemne. Ekspertyza dla Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. 

Artykuły i recenzje

1. Powstanie Administracji Zmilitaryzowanej ZWZ/AK pod nazwą "Teczka", Studia Historyczne, Kraków 1988 Nr 3, s. 441 - 458.
2. Służba wojskowa kobiet w ZWZ/AK. Dzieje Najnowsze, Warszawa 1988 Nr 1. s. 121 - 142.
3. Dolny Śląsk w planach Komendy Głównej ZWZ/AK, Sobótka, Wrocław 1989 Nr 2, s. 269 - 279.
4. Recenzja : Z. Walter - Janke, W Armii Krajowej na Śląsku, Studia Historyczne, Kraków 1989 Nr 4, s. 655 - 657.
5. Krajowa Rada Ministrów w czasie Powstania Warszawskiego, Przegląd Powszechny Warszawa 1989 Nr 7-8, s. 99 - 116.
6. Katyń. Przegląd Powszechny, Warszawa 1989 Nr 5, s. 167 - 179.
7. Ziemie Zachodnie i Północne w planach  Komendy Głównej ZWZ/AK i Delegatury Rządu RP na Kraj. Dzieje Biura Zachodniego i Wojskowej Administracji Ziem Nowych w latach 1940 - 1944, Wrocław 1989 Nr 3, s. 381 - 407.
8. Prusy Wschodnie w koncepcjach ZWZ/AK, Komunikaty Warmińsko - Mazurskie, Olsztyn 1989 Nr 1 - 4, s. 115 - 118.
9. Recenzja : P. M. Lisiewicz, W imieniu Polski Podziemnej, Czasopismo Prawno - Historyczne, Poznań 1989 Nr 1, s. 196 - 199.
10. Administracja Zmilitaryzowana ZWZ/AK - "Teczka" w latach 1941 - 1943, Studia Historyczne, Kraków 1990 Nr 3-4, s. 463 - 477.
11. Pomorska Okręgowa Delegatura Rządu w latach 1941 - 1945 - "Zatoka", [w:] Walka podziemna na Pomorzu w latach 1939 - 1945. W 50-tą rocznicę powstania SZP, Toruń 1990, s. 185 - 201.
12. Administracja Polskiego Państwa Podziemnego w latach 1943 - 1944, Przegląd Powszechny, Warszawa 1990 Nr 9, s. 295 - 311.
13. Pomorska Okręgowa Delegatura Rządu w latach 1941 - 1945, Zapiski Historyczne, Toruń 1990 Nr 2-3, s. 41 - 53.
14.  Działalność Okręgowych Delegatur Rządu RP w Warszawie i województwie warszawskim w latach 1941 - 1944, Roczniki Nauk Prawnych, Lublin 1996 Tom VI, s. 109 - 118.
15. Likwidacja struktur Polskiego Państwa Podziemnego w latach 1944 - 1945, Czasy Nowożytne, Toruń 1996, Tom I, s. 11 - 22.
16. Rada Narodowościowa przy Delegacie Rządu RP na Kraj (Październik 1943 - Lipiec 1944), Roczniki Nauk Prawnych, Lublin 1997, Tom VII, s. 153 - 162.
17. Początki Okręgowej Delegatury Rządu, Zapiski Historyczne, Toruń 1998 Nr 3 - 4, s. 73 - 90.
18. Postulaty Sił Zbrojnych pod adresem Administracji Zastępczej z 1941 r., Czasy Nowożytne, Toruń 1998 Tom IV, s. 225 - 255.
19.  O ziemiach zachodnich i północnych w pracy polskiego podziemia 1939 - 1945. Artykuł recenzyjny o pracy M. Dymarskiego, Ziemie postulowane (ziemie nowe) w programach i działaniach polskiego ruchu oporu 1939 - 1945, Czasy Nowożytne, Toruń 1998 Tom IV, s. 201 - 212.
20. Odbudowa polskiej administracji publicznej w latach 1914 - 1919, Czasy Nowożytne, Toruń 1998, Tom V, s. 29 - 38.
21. Czy tak wyglądały początki sowietyzacji Kresów Wschodnich ? Artykuł recenzyjny z pracy A. Sudoła, Początki sowietyzacji Kresów Wschodnich. Jesień 1939, Czasy Nowożytne, Toruń 1998, Tom V, s. 171 - 176.
22. Stan badań nad Polskim Państwem Podziemnym [w:] Polskie Państwo Podziemne na Pomorzu 1939 - 1945. Dyskusja nad konspektem monografii, Toruń 1998, s. 29 - 32.
23. Głos w dyskusji nad konspektem monografii [w:] Polskie Państwo Podziemne na Pomorzu 1939 - 1945. Dyskusja nad konspektem monografii, Toruń 1998, s. 65, 69- 74.
24. Polskie Państwo Podziemne a Europejski Ruch Oporu w latach 1939 - 1945 [w:] Historia et ius. Księga pamiątkowa ks. Prof. Henryka Karbownika, Lublin 1998, s. 201 - 213.
25. Dwie konstytucje kwietniowe. Roczniki Nauk Prawnych, Lublin 1998, Tom VIII, s. 263 - 271.       
26. Polski wymiar sprawiedliwości 1939 - 1945 [w:] Dzieje wymiaru sprawiedliwości, Koszalin 1999, s. 339 - 356.
27. Kształtowanie się nowego ustroju w Polsce w latach 1944 - 1952, Czasy Nowożytne, Toruń 1999, Tom VI, s. 17 - 26.
28. Ludność Pomorza Gdańskiego wobec Niemieckiej Listy Narodowej (NLN) w latach 1942 - 1943 w świetle raportu emisariusza Delegatury Rządu RP na Kraj, Zapiski Historyczne, Toruń 1999 Nr 2, s. 131 - 144.
29. O problemie tożsamości i ciągłości prawnomiędzynarodowej państwa polskiego, Państwo i Prawo, Warszawa 1999 Nr 7, s. 71 - 75.
30. Początki Polskiego Państwa Podziemnego [w:] Niepodległość i Pamięć, Warszawa 1999 Nr 2(15), s. 127 - 136.
31. Polskie Państwo Podziemne na tle okupowanej Europy [w:] S. Salmonowicz, M. Ney - Krwawicz, G. Górski, Polskie Państwo Podziemne - The Polish Underground State, Warszawa 1999, s. 107 - 116.
32. The Polish Underground State against the background of Occupied Europe [w:] S. Salmonowicz, M. Ney - Krwawicz, G. Górski, Polskie Państwo Podziemne - The Polish Underground State, Warszawa 1999, s. 224 - 233.
33. Introduction [w:] S. Salmonowicz, M. Ney - Krwawicz, G. Górski, Polskie Państwo Podziemne - The Polish Underground State, Warszawa 1999, s. 119 - 122.
34. Problematyka bezpieczeństwa publicznego w pracach PPP, Czasy Nowożytne, Toruń 1999 Tom VII, s. 155 - 162.
35. Czy komunizm był systemem ludobójczym. Kilka refleksji na marginesie "Czarnej Księgi Komunizmu", Czasy Nowożytne, Toruń 1999 Tom VIII, s.117 - 123.
36. Losy nauczycieli akademickich Wydziału Prawa KUL w okresie II wojny światowej [w:] Prawo, kultura, uniwersytet. 80 lat ośrodka prawniczego KUL, Lublin 1999, s. 51 - 56.
37. Podziemie cywilne czyli o Delegaturze Rządu RP na Pomorze (Rozdział 4), [w:] Polskie Państwo Podziemne na Pomorzu w latach 1939 - 1945, Toruń 1999, s. 77 - 88.
38. Społeczeństwo Pomorza wobec polityki okupanta (Rozdział 6), [w:] Polskie Państwo Podziemne na Pomorzu w latach 1939 - 1945, Toruń 1999, s. 113 - 121.
39. Bohaterowie czyli kto tworzył PPP na Pomorzu (Rozdział 7) [w:] Polskie Państwo Podziemne na Pomorzu w latach 1939 - 1945, Toruń 1999, s. 123 - 128.
40. Stefan Korboński we władzach PPP [w:] Polska w Europie. Doroczny wykład im. S. Korbońskiego, Częstochowa 1999, s. 15 - 23.
41. Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych w latach 1790 - 1801, Roczniki Nauk Prawnych, Lublin 1999, Tom IX z. 1, s. 43 - 54.
42. Konferencja o przeobrażeniach w prawie w XIX wieku, Czasopismo Prawno - Historyczne, Poznań 1999, z. 1- 2, s. 527 - 528.
43. Kobiety w Pomorskiej Okręgowej Delegaturze Rządu [w:] Służba Polek na frontach II wojny światowej, Część 3, Toruń 1999, s. 195 - 201.
44. Forming a New Constitutional Order in Poland in the Years 1944 - 1952, Czasy Nowożytne (Modern Times), Toruń 2000, vol. I, s. 9 - 18.
45. Prusy Wschodnie w planach PPP 1939 - 1945, Zapiski Historyczne, Toruń 2000 Nr 1, s. 93 - 98.
46. "To proste : BĘDZIEMY SIĘ BIĆ" czyli  czy Gdańsk był warty wojny, Czasy Nowożytne, Toruń 2000, Tom VIII (IX), s. 43 - 62.
47. Jeszcze o ciągłości prawnej pomiędzy II RP a PRL, Państwo i Prawo, Warszawa 2000 Nr 5, s. 88 - 91.
48. U źródeł nowoczesności czyli o XI i XII wiecznym przełomie w dziejach prawa w ujęciu M. Bermana, Prawo - Administracja - Kościół, Lublin 2000, Nr 2 - 3, s. 161 - 167.
49. W sprawie polemiki prof. K. Dunin - Wąsowicza z prof. S. Salmonowiczem  czyli jeszcze kilka uwag o Polskim Państwie Podziemnym i ruchu oporu, Czasy Nowożytne, Toruń 2000, Tom IX (X), s. 203 - 208.
50. Wymiar sprawiedliwości w Toruniu w okresie II Rzeczypospolitej [w:] Toruń jako ośrodek wymiaru sprawiedliwości w dziejach  Polski, Toruń 2000, s. 25 - 33.
51.  Sprawa Marbury v. Madison z 1803 r. a kształtowanie zasady sądownictwa konstytucyjnego, Czasopismo Prawno - Historyczne, Poznań 2000,. Tom LII, s. 277 - 287.
52. PPP a komunistyczny ruch oporu. Uwagi na marginesie pewnej decyzji. Roczniki Nauk Prawnych, Lublin 2000, Tom X, z. 1, s. 1 - 14.
53. Komisariat Generalny Ziem Nowych w planach Delegatury Rządu RP na Kraj, Czasy Nowożytne, Tom IX(X), s. 211 - 232.
54. Common law w epoce wielkich kodyfikacji prawa. Przyczynek do roli i miejsca kodyfikacji w dziejach dziewiętnastowiecznej Europy i Ameryki Północnej, Prawo - Administracja - Kościół, Lublin 2001 Nr 5, s. 33 - 41.
55. Czym był PRL ? Uwagi na marginesie książki "Wojna domowa czy nowa okupacja ? Polska po 1944 roku.", Palestra, Warszawa 2001 Nr 3-4, s. 174 -179.
56. Czy PRL był kontynuacją II RP ? Uwagi na marginesie książki A. Lityńskiego "O prawie i sądach w początkach Polski Ludowej", [w:] Polski system prawny. (Tradycja - zagrożenia - kierunki rozwoju). Lublin 2001, s. 16 - 25.
57. Akt 5 listopada w perspektywie historyczno prawnej, Historia Integra. Księga pamiątkowa ofiarowana S. Salmonowiczowi w 70-lecie urodzin, Toruń 2001, s. 357 - 368.
58. Królestwo Polskie i PRL w perspektywie historyczno - prawnej, Roczniki Nauk Prawnych, Lublin 2001, Tom XI, z. 1, s. 35 - 45.
59. Państwo - prawo - kościół na przełomie pierwszego i drugiego Tysiąclecia [w:] Przez tysiąclecia : państwo - prawo - jednostka. Tom III, Katowice 2001, s. 57 - 62.
60. Polskie Państwo Podziemne na tle ogólnopolskim, [w:] Losy Tajnej Organizacji Wojskowej "Gryf Pomorski", Gdańsk 2001, s. 13 - 20.
61. Dylemat zdrady. Wokół książki R. Nazarewicza "Armii Ludowej dylematy i dramaty", Czasy Nowożytne, Toruń 2001, Tom X(XI), s. 189 - 198.
62. U źródeł ustroju PRL. Uwagi na marginesie książki M. Kallasa i A. Lityńskiego "Ustrój i prawo Polski Ludowej", Prawo - Administracja - Kościół, Lublin 2001 Nr 4,  s. 235 - 249
63. The Polish Underground State and The European Resistance Movement in the years from 1939 to 1945, Review of Comparative Law, Lublin 2002, vol. 7, 11 - 26.
64. Zkrwawić nieprzyjaciela ...zyskać czas". Wokół polskich przygotowań do wojny 1939 r., [w:] Religia - Edukacja - Kultura. Księga pamiątkowa dedykowana prof. Stanisławowi Litakowi, Lublin 2002, s. 723 - 742.
65.  Wokół problemów periodyzacji historii ustroju Polski. Uwagi dyskusyjne, Czasy Nowożytne 2002, Tom XII (XIII), s. 21 - 32.
66. Wprowadzenie, [w:] Polska - Ruś - Ukraina - Jedenaście wieków sąsiedztwa, Lublin - Lwów 2002, s. 7 - 10.
67. Wstęp, [w:] Struktury terenowe Delegatury Rządu RP na Kraj, Toruń 2002, s. 7 - 8,
68. Podstawy funkcjonowania aparatu terenowego Delegatury Rządu RP na Kraj, [w:] Struktury terenowe Delegatury Rządu RP na Kraj, Toruń 2002, s. 53 - 65.
69. Sąd Najwyższy USA pod prezesurą J. Marshalla 1801 - 1835, Roczniki Nauk Prawnych, Lublin 2002, Tom XI, z. 1, s. 279 - 294.
70. Czy III RP jest demokratycznym państwem prawa ?, [w:] Ius et Lex. Księga jubileuszowa ku czci prof. A. Strzembosza, Lublin 2002, s. 723 - 742.
71. Rola Sądu Najwyższego USA w kształtowaniu amerykańskiego ustroju konstytucyjnego w latach 1790-1801, Czasopismo Prawno - Historyczne, Poznań 2002 z. 2, s. 185 - 196.
72. Recenzja : Starożytne kodyfikacje prawa, Lublin 2000, Czasopismo Prawno - Historyczne, Poznań 2002, Tom LIV z. 1, s. 443-445.
73. Sprawa D. Scotta. Przyczynek do dziejów amerykańskiego konstytucjonalizmu, Czasy Nowożytne, Toruń 2002, Tom XIII, s. 137 - 149.
74. O dyskusję nad prawidłowością mechanizmów ustrojowych Konstytucji RP z 1997 r., Prawo - Administracja - Kościół, Lublin 2002 Nr 2 - 3, s. 7 -16. [współautor St. Salmonowicz]
75.  Konstytucja cesarstwa Japonii z 1889 r., Roczniki Nauk Prawnych Lublin 2003, Tom XIII z. 1, s. 43 – 52.
76.  Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych pod prezesurą Rogera B. Taneya (1837 - 1864), CPH Poznań 2003 Tom LV z. 1, s. 243 – 259.
77. Kilka uwag o pewnej recenzji, CPH Poznań 2003 Tom LV z. 1, s. 427 – 440.
78. Polish Kingdom (1815 - 1830) and "People's" Republic of Poland (1944-1989) in the scape of legal history, RCL Lublin 2003, vol. 8, s. 221 – 230.
79. O chorobie państwa polskiego słów kilka. Znaki Nowych Czasów, Warszawa 2003, Nr 3, s. 43 - 48.
80. Podstawy amerykańskiego sądownictwa federalnego - Judiciary Act 1791, Problemy dzierżawotworzenia i zahisty praw ludiny w Ukraini. Materiały IX regionalnoj naukowo - prakticznoj konferencji, Lviv 2003, s. 67 – 70.
81. Chrześcijańska Wspólnota Europejska w Średniowieczu, Znaki Nowych Czasów, Warszawa 2003, Nr 4, s. 102 – 106.
82. Konstytucji kwietniowej blaski i cienie w ujęciu Władysława Rostockiego. Artykuł recenzyjny., Czasy Nowożytne, Toruń 2003, Tom XIV, s. 209 - 221.
83. Metoda Johnsona. Demokratyczny przełom czyli o przemianach prawa wyborczego w USA i Wielkiej Brytanii w XIX wieku. Znaki Nowych Czasów, Warszawa 2003, Nr 5 - 6, s. 181- 187.
84. Pełna reprezentacja czy stabilny rząd. Znaki Nowych Czasów, Warszawa 2003, Nr 7.
85. Odbudowa sądownictwa polskiego na Pomorzu w 1919 i 1920 r., UMK Toruń. Znaki Nowych Czasów, Warszawa 2003, Nr 7.
86. Ewolucja struktur administracji centralnej II RP. PAK, Lublin 2003 nr 3 (14) s.113-120.
87. Przywróćmy instytucję sędziów śledczych. Znaki Nowych Czasów, Warszawa 2003 Nr 7, s. 61 – 64.
88. Prof. Władysław Rostocki – historyk i prawnik, Prawo – Administracja – Kościół, Lublin, 2003 Nr 4, s. 9 – 13.
89. Professor Władysław Rostocki – A Historian and Lawyer, Prawo – Administracja – Kościół, Lublin, 2003 Nr 4, s. 15 – 19.
90. Czy PRL był tożsamy z II RP ? Jeszcze kilka uwag o tożsamości i ciągłości prawnomiędzynarodowej Polski, Prawo – Administracja – Kościół, Lublin, 2003 Nr 4, s. 221- 230.
91. Europejska Republica Christiana od końca X do końca XIII wieku, [w:] Problemy dzierżawotworzenia i zahisty praw ludiny w Ukraini. Materiały X regionalnoj naukowo - prakticznoj konferencji, Lviv 2004, s. 75 –78.
92. Jak sprywatyzowano "Polskę ludową" w ujęciu M. Łoś i A. Zybertowicza. Artykuł recenzyjny. Znaki Nowych Czasów, Warszawa 2004 Nr 8/9 , s. 135 – 138.
93.Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych w okresie Wojny Secesyjnej i Rekonstrukcji, Roczniki Nauk Prawnych, Lublin 2004, Tom XIV.
94.  Uwagi o federalnym charakterze państwa polsko – litewskiego w XVI – XVIII w., Czasy   Nowożytne, Lublin 2004, Tom XVI.
95.  Pełna reprezentacja czy stabilny rząd. Znaki Nowych Czasów, Warszawa 2004 Nr 10, s. 51 - 54.
96. Gdańsk w pracach WAZN, Zapiski Historyczne Toruń 2004 Nr 2-3, s. 139 - 168.
97. Polskie Państwo Podziemne, Znaki Nowych Czasów, Warszawa 2004 Nr 12/13, s. 105 - 108.
98. Podstawy ustrojowe PRL (1944 – 1947), Palestra, Warszawa 2004 nr 9-10, s. 126 - 134.
99. Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych w latach 1910-1931, Czasy Nowożytne, Lublin 2004, Tom XVII, s. 31 - 44.
100. Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych na przełomie XIX i XX wieku, Roczniki Nauk Prawnych Lublin 2005, Tom XV, z. 1, s. 51 - 83,
101. Tworzenie podstaw ustrojowych PRL, Czasy Nowożytne, Lublin 2005, Tom XVIII/XIX, s. 17 – 25.


Udział w konferencjach naukowych z wygłoszeniem referatów.
1. Walka podziemna na Pomorzu w latach 1939 - 1945. W 50-tą rocznicę powstania Polskiego Państwa Podziemnego, Toruń, wrzesień 1989.
2. Pomorze w okresie II wojny światowej, Olsztyn, wrzesień 1989.
3. Likwidacja Polskiego Państwa Podziemnego i jej następstwa na tle polityki ZSRR wobec Polski u schyłku II wojny światowej, Toruń, marzec 1996.
4. Dzieje Polskiego Państwa Podziemnego na Pomorzu, Toruń, listopad 1997.
5. Dzieje wymiaru sprawiedliwości, Zjazd Katedr Historyczno - Prawnych, Koszalin, wrzesień 1998.
6. Drogi do Niepodległości. Polska i Pomorze w dobie odbudowy Państwa Polskiego, Toruń, listopad 1998.
7. Prawo na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w latach 1918 - 1952. W 8--tą rocznicę powstania ośrodka prawniczego w Lublinie, Lublin, grudzień 1998.
8. Lata klasycznego stalinizmu w Polsce 1948 - 1956, Toruń, grudzień 1998.
9. Toruń jako ośrodek wymiaru sprawiedliwości w przeszłości i współcześnie, Toruń, maj 1999.
10. Doroczny Wykład im. St. Korbońskiego "Polska w Europie", Częstochowa, maj 1999.
11. Poland - Ten Years of Economic Transformation, Chicago, wrzesień 1999.
12. Polskie Państwo Podziemne. W 60-tą rocznicę powstania, Warszawa, października 1999.
13. Zjednoczenie Pomorza z Polską w 1920 r., Toruń, styczeń 2000.
14. Poland - Ten Years of Freedom, Chicago, Luty 2000.
15. Losy TOW "Gryf Pomorski" a Polskie Państwo Podziemne na Pomorzu, Gdańsk, maj 2000.
16. Państwo - prawo - jednostka - kościół na przełomie pierwszego i drugiego Tysiąclecia, Ustroń, wrzesień 2000.
17. Czy PRL był kontynuacją II Rzeczpospolitej, Włocławek, październik 2000.
18.  Polski system prawny (Tradycja - Zagrożenia - Kierunki Rozwoju), Lublin, grudzień 2000.
19. Struktury terenowe Delegatury Rządu RP na Kraj, Toruń, listopad 2001.
20. Polskie Państwo Podziemne 1939 - 1945, Instytut Pamięci Narodowej Gdańsk, marzec 2002.
21. Stabilny rząd czy pełna reprezentacja, Toruń, marzec 2002.
22.  Początki Polskiego Państwa Podziemnego, Toruń, wrzesień 2003,
23. Początki PRL, Gdańsk, grudzień 2003,
24. X regionalna naukowo - prakticznaja konferencja, Lwów, luty 2004,
25. Polskie Państwo Podziemne - fenomen w historii Europy, Kraków, listopad 2004,
26. Przełomowy rok 1944, Lublin, grudzień 2004,
27. Likwidacja Polskiego Państwa Podziemnego, Warszawa, maj 2005,
28.  Testament Polski Walczącej - myśl programowa Polskiego Państwa Podziemnego, Warszawa 2005,
29. uius regio eius religio ? - Zjazd Katedr Historyczno - Prawnych, Lublin 2006,

Autor: Dorota Ciuła
Ostatnia aktualizacja: 21.02.2012, godz. 16:06 - Marta Ordon