dr hab. Iwona Niewiadomska

Niewiadomska Iwona – profesor nadzwyczajny, doktor habilitowany nauk humanistycznych, magister prawa.

Pełnione funkcje: Dyrektor Instytutu Psychologii KUL (od 2008r.), Kierownik Katedry Psychoprofilaktyki Społecznej w Instytucie psychologii KUL (od 2008 r.), pełnomocnik Rektora KUL ds. profilaktyki i spraw związanych z bezpieczeństwem (od 2004 r.), Kierownik Podyplomowego Studium Profilaktyki i Terapii Uzależnienia od Narkotyków w KUL (2006 r.), Kierownik Zakładu Psychologii Sądowej i Penitencjarnej w Instytucie Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego (od 2009r.).

Realizacja projektów badawczych: opracowanie diagnozy profilaktycznej dla studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (grant badawczy Komitetu Badań Naukowych w 2004r.); wspólnie z Centralnym Zarządem Służby Więziennej – realizacja projektu badawczego, mającego na celu ewaluację oddziaływań terapeutycznych w 32 ośrodkach więziennej terapii uzależnień (lata: 2006-2009), funkcja koordynatora merytorycznego w projekcie badawczo-aplikacyjnym pt. „Więzi społeczne zamiast więzień” realizowanym w latach 2009-2011 w ramach Europejskiego Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki”.

Realizacja projektów profilaktycznych: współautorstwo programu zintegrowanego systemu bezpieczeństwa w środowisku akademickim KUL (2004 r.), opracowanie i realizacja programu profilaktycznego w KUL – obejmującego m. in. przeprowadzenie ogólnouniwersyteckiej diagnozy profilaktycznej na grupie 4000 tys. studentów KUL, zainicjowanie działania Wolontariatu Studentów KUL, przeprowadzenie szkoleń dla opiekunów lat w zakresie wspierania młodzieży akademickiej w sytuacjach trudnych (lata: 2004-2005), współautorstwo programu zintegrowanej profilaktyki uzależnień w środowiskach akademickich „Ogólnopolska Sieć Uczelni Wolnych od Uzależnień – OSUWU” (2004 r.), nadzór merytoryczny nad ogólnouniwersytecką diagnozą profilaktyczną na grupie 4000 tys. studentów KUL (lata akademickie: 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009), nadzór merytoryczny nad punktem konsultacyjnym na ternie KUL dla studentów doświadczających negatywnych skutków używania substancji psychoaktywnych (2007r.), uczestnictwo w realizacji rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” (lata: 2007-2008).

Zainteresowania naukowe: poszukiwanie psychospołecznych czynników ryzyka patologii społecznych, psychoprofilaktyka patologii społecznych, kryminologia, wiktymologia, psychologia sądowa, prawo karne wykonawcze, psychologia penitencjarna, terapia uzależnień chemicznych i czynnościowych.

Najważniejsze publikacje naukowe: Iwona Niewiadomska. Osobowościowe uwarunkowania skuteczności kary pozbawienia wolności. 2007 Lublin Wyd. KUL (s. 615); Niewiadomska I., Sikorska-Głodowicz M. Alkohol. W serii: Uzależnienia: fakty i mity. Lublin: Wyd. KUL, Gaudium 2004 (s. 212); Niewiadomska I., Stanisławczyk P. Narkotyki. W serii: Uzależnienia: fakty i mity. Lublin: Wyd. KUL, „Gaudium” 2004 (s. 274); Niewiadomska I., Chwaszcz J., Kołodziej B., Śpila B. Seks. W serii: Uzależnienia: fakty i mity. Lublin: Wyd. KUL, „Gaudium” 2005 (s. 226); Niewiadomska I., Kulik A., Hajduk A. Jedzenie. W serii: Uzależnienia: fakty i mity. Lublin: Wyd. KUL, „Gaudium” 2005 (s. 272); Niewiadomska I., Brzezińska M., Lelonek B. Hazard. W serii: Uzależnienia: fakty i mity. Lublin: Wyd. KUL, „Gaudium” 2005 (s. 232); Niewiadomska I., Kalinowski M., Sikorski D. Kulty publiczności. W serii: Uzależnienia: fakty i mity. Lublin: Wyd. KUL, „Gaudium” 2005 (s. 198); Niewiadomska I., Chwaszcz J. Jak skutecznie zapobiegać karierze przestępczej? Lublin: EFS 2010 (s. 198).

 

Redakcja monografii naukowych: Cekiera Cz., Niewiadomska I. Rozwój osoby w teorii dezintegracji pozytywnej. Lublin: TN KUL 1997 (s. 179); Cekiera Cz., Niewiadomska I. Profilaktyka uzależnień drogą do wolności człowieka. Lublin: TN KUL, 2001 (s. 298); Kuć M., Niewiadomska I. Kara kryminalna. Analiza psychologiczno-prawna. Lublin: TN KUL, 2004 (s. 334); Świtka J., M. Kuć, Niewiadomska I. Autorytet i godność służb penitencjarnych a skuteczność resocjalizacji. Lublin: Wyd. KUL, 2004 (s. 357); Świtka J., M. Kuć, Niewiadomska I. Osobowość przestępcy a proces resocjalizacji. Lublin: TN KUL 2005 (s. 296); Świtka J., M. Kuć, Niewiadomska I. Rola wartości moralnych w procesie socjalizacji i resocjalizacji. Lublin: Wyd. KUL 2005 (s. 262); Niewiadomska I., Kalinowski M. Wezwani do działania. Zasoby społeczne w profilaktyce zachowań dewiacyjnych. Lublin: Wyd. KUL, 2010 (s. 432); Gulla B., Niewiadomska I., Wysocka-Pleczyk M. „Białe plamy w psychologii sądowej. Kraków: Wyd. UJ, 2010 (s. 359); Kalinowski M., Niewiadomska I. Skazani na wykluczenie!? Zasoby adaptacyjne osób zagrożonych marginalizacją społeczną. Lublin: Wyd. KUL 2010 (s. 619); Kalinowski M., Niewiadomska I. (red.). Paths to the Person. Community assignments in achieving individual prevention goals. Lublin-Rome: Wyd. KUL, The Pontifical Council for Health Care Workers 2010 (s. 399); Niewiadomska I., Chwaszcz J., Augustynowicz W. Więzi społeczne zamiast więzień – wsparcie pozytywnej readaptacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu konfliktu z prawem. Raport z badań z rekomendacjami. Lublin: EFS 2010 (s. 100).Publikacje dr hab. Iwony Niewiadomskiej

Konferencje dr hab. Iwony Niewiadomskiej