dr hab. Jan Izdebski

 

Dr hab. Jan Mariusz Izdebski, adiunkt

Życiorys naukowy i zawodowy

- 1995-2000, studia na kierunku prawo na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, zakończone obroną pracy magisterskiej pisanej pod kierunkiem Prof. dr hab. W. Łączkowskiego nt. “Określenie reguł pochodzenia towarów w polskim prawie celnym”;
- 2000-2004, asystent w Katedrze Nauki Administracji na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL;
- 2004, obrona pracy doktorskiej nt. “Przeobrażenia polskiej administracji celnej związane z udziałem Polski w strukturach europejskich” pisanej pod kierunkiem Prof. dr hab. S. Wrzoska;
- 2005-2015, adiunkt w Katedrze Nauki Administracji na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II;

-1 X 2015-nadal, Kierownik Katedry Zarządzania Publicznego i Prawa AdministracyjnegoZajęcia dydaktyczne:

Wykłady:

- Nauka administracji
- Prawo administracyjne – część ogólna
- Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej

Seminaria:

- Prawo administracyjne
- Postępowanie administracyjne

Wykaz publikacji:

 1. Reguły pochodzenia towarów, Prawo – Administracja - Kościół, Nr 1/2001, str. 43-52;

 2. Sprawozdanie: Prawnicze koncepcje nauki o administracji publicznej, Prawo – Administracja – Kościół, Nr 2/3 /2001, str. 317 – 320, współautor;

 3. Kształtowanie struktur współczesnej administracji na przykładzie administracji celnej, [w:] Nauka administracji wobec wyzwań współczesnego państwa prawa, J. Łukasiewicz (red.), Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2002, str. 551-559, współautor;

 4. Sprawozdanie: Globalizacja gospodarki a ochrona środowiska, Prawo – Administracja – Kościół, Nr 2/3 /2002, str. 227 – 232, współautor;

 5. Ochrona własności intelektualnej przez administrację celną [w:] Etyka w działalności gospodarczej: fikcja czy sukces?, T. Barankiewicz, R. Biskup (red.), Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu, Radom 2003, str. 29 – 34, współautor;

 6. Zasada jawności i jej ograniczenia w działalności gospodarczej. Zagadnienia wybrane, [w:] Jednostka w demokratycznym państwie prawa, J. Filipek (red.), Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku – Białej, Bielsko-Biała 2003, str. 11 – 24, współautor.

 7. Zastosowanie określenia niepreferencyjnego pochodzenia towarów, Rocznik Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu, T I/2004, Radom 2004, str. 197 – 206, współautor;

 8. Prawne i ekonomiczne podstawy ingerencji w międzynarodowy obrót handlowy, Prawo – Administracja – Kościół, Nr 3/2004, str. 77 – 87;

 9. Pojęcie i zakres administracyjnych postępowań szczególnych w systemie prawa administracyjnego procesowego, Prawo – Administracja – Kościół, Nr 1/2005, str. 43 - 56, współautor;

 10. Wspólna polityka rolna a międzynarodowy obrót handlowy, Roczniki Nauk Prawnych 2005 r., nr 2, str. 363 - 374;

 11. Prawnoadministracyjne podstawy realizacji Wspólnej Polityki Rolnej, [w:] Wspólna Polityka Rolna - szansą polskiego rolnictwa, J. M. Izdebski, M. Szewczak (red.), Lublin 2006, str. 7 – 19;

 12. Wspólna polityka rolna szansą dla polskiego rolnictwa, Wydawnictwo KUL, Lublin 2006, redakcja naukowa, współautor, ss. 163;

 13. Polityka administracyjna jako instrument realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju, [w:] Uwarunkowania ochrony środowiska. Aspekty krajowe, unijne międzynarodowe, E. Czech (red.), Difin, Warszawa 2006, str. 29 - 40, współautor;

 14. Poszukiwanie koncepcji struktury administracji skarbowej, [w:]  Biurokracja, J. Łukasiewicz (red.),Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2006, str. 203 - 209, współautor.

 15. Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej. Wybór źródeł, Wydawnictwo KUL, Lublin 2006, Wstęp i opracowanie, ss. 300, współautor;

 16. Warunki wykonywania działalności w zakresie międzynarodowego obrotu odpadami, Roczniki Nauk Prawnych T. XVI, nr 1/2006, str. 427 - 437, współautor;

 17. Funkcje prawa celnego realizowane przez administrację celną w latach 1945 - 89, [w:] A. Kuś, P. Witkowski (red.), Otwarcie granic rynku a BYĆ i MIEĆ człowieka oraz narodu, Wydawnictwo KUL, Lublin 2006, str. 247-254;

 18. Administracja i zarządzanie cz. I, Rocznik Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu T. III – cz. 1/2006, Radom 2006, redakcja naukowa, współautor, ss. 107;

 19. Z historii administracji celnej, [w:] A. Dębiński, S. Wrzosek, K. Maćkowska, M. Kruszewska-Gagoś (red.), Historia magistra vitae. Księga Jubileuszowa ku czci Profesora Jerzego Flagi,  Wydawnictwo KUL, Lublin 2007, str. 91 – 97, współautor;

 20. Instytucja upoważnionego podmiotu gospodarczego szansą pogłębienia współpracy administracji celnej z podmiotami gospodarczymi, [w:] J. Łukasiewicz, S. Wrzosek (red.) Dobra administracja – teoria i praktyka, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu, Radom 2007, str. 97 - 102;

 21. Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej. Wybór źródeł, Wydanie II uzupełnione, Wydawnictwo KUL, Lublin 2007, Wstęp i opracowanie, ss. 323, współautor;

 22. Administracja i zarządzanie cz. II, Rocznik Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu T. III – cz. 2/2007, Radom 2007, ss. 165, redakcja naukowa, współautor;

 23. Pojęcie i zakres reform administracji publicznej (na przykładzie Krajowej Administracji Skarbowej), Roczniki Nauk Prawnych, Tom XVII Nr 2/2007, s. 207-214;

 24. Opracowanie haseł: Decyzja administracyjna, Naczelny Sąd Administracyjny, Ogólne postępowanie administracyjne, Podmioty na prawach strony, Postępowania administracyjne szczególne, Postępowanie dowodowe, Postępowanie odwoławcze, Postępowanie podatkowe, Postępowanie w sprawach celnych, Postępowanie w sprawach skarg i wniosków, Postępowanie w sprawach wydawania zaświadczeń, Sądownictwo administracyjne, Skarga do sądu administracyjnego, Skarga kasacyjna, Strona postępowania administracyjnego, Weryfikacja decyzji ostatecznych, Właściwość organów administracji, Wojewódzkie sądy administracyjne, Wszczęcie postępowania administracyjnego, Zasady ogólne postępowania administracyjnego, [w:] Kompendium wiedzy  administratywisty, red. S. Wrzosek, J. Izdebski, M. Domagała, J. Łukasiewicz, Wydawnictwo KUL. Lublin 2008, s.115-132;

 25. Kompendium wiedzy administratywisty, redakcja naukowa, współautor, Wydawnictwo KUL. Lublin 2008, ss. 688;

 26. Zasady ochrony przed dumpingiem, Studia Prawnicze KUL, T. 1 (33) 2008, s. 21-30;

 27. Ludwik Górski (1894-1945), [w:] A. Dębiński, W. Sz. Staszewski, M. Wójcik (red.), Dziekani Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Wydawnictwo KUL, Lublin 2008, s. 67-71;

 28. Pojęcie i zakres polityki celnej w ujęciu polityki administracyjnej, [w:] J. Łukasiewicz (red.), Polityka administracyjna, IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa Stryków 7-9 września 2008 r., Rzeszów 2008, s. 267-273;

 29. Rola nauki administracji w identyfikowaniu patologii w organizacji i funkcjonowaniu administracji publicznej, [w:] Patologie w administracji publicznej, (red.) P. J. Suwaj, D. R. Kijowski, Warszawa 2009,  współautor;

 30. Rozwój zainteresowań nauki administracji w systemie nauk administracyjnych,  Roczniki Nauk Prawnych, Tom XIX Nr 2/2009, s. 239-247;

 31. Kształcenie kadr na potrzeby samorządu terytorialnego w świetle nauk administracyjnych [w:] K. Grabczuk, M. Szewczak (red.), 20 lat samorządu terytorialnego w Polsce, Lublin 2010, s. 267 – 276;

 32. Prawne i organizacyjne aspekty podejmowania działalności gospodarczej. Działalność gospodarcza spin off i spin out,  redakcja, Lublin 2010, ss. 150;

 33. Wstęp [w:] J. Izdebski (red.), Prawne i organizacyjne aspekty podejmowania działalności gospodarczej. Działalność gospodarcza spin off i spin out, J. Izdebski (red.), Lublin 2010, s. 6-7;

 34. Podstawy prawa administracyjnego, [w:] J. Parchomiuk (red.), Ekoturystyka szansą rozwoju Roztocza, Lublin 2010, s. 55–75;

 35. Metody badawcze nauk administracyjnych, [w:] S. Wrzosek, M. Domagała, J. Izdebski, T. Stanisławski (red.), Współzależność dyscyplin badawczych w sferze Administracji publicznej, Warszawa 2010, s 433-444;

 36. Współzależność dyscyplin badawczych w sferze Administracji publicznej, redakcja naukowa, współautor, C. H. Beck, Warszawa 2010, ss. 639;

 37. Przegląd dyscyplin badawczych pokrewnych nauce prawa i postępowania administracyjnego, redakcja naukowa, współautor, Lublin 2010, ss. 839;

 38. Achieving Common Good by Public Administration and the Principle of Equality [w:] W. Hoff (red.), The Critique of Law. Vol. III Equality, Warszawa 2010, s. 391 – 402, współautor.

 

 

Kontakt:

izdebski [at] kul.pl

Autor: Małgorzata Ganczar
Ostatnia aktualizacja: 24.10.2016, godz. 16:50 - Stanisław Filipowicz