dr hab. Joanna Misztal-Konecka, prof. KUL

Życiorys naukowy i zawodowy

 

1995-2000

         studia prawnicze na Wydziale Prawa Kanonicznego i Świeckiego KUL

1998-2001

         studia historyczne na Wydziale Nauk Humanistycznych KUL

2000–2003

         aplikacja sądowa

2003-2007

         asesura sądowa przy Sądzie Okręgowym w Lublinie

2005

         obrona rozprawy doktorskiej pt. Incestum w prawie rzymskim

2005-2010

         praca w Instytucie Prawa Wydziału Zamiejscowego Prawa i Nauk o Gospodarce (uprzednio Wydziale Zamiejscowym Nauk o Społeczeństwie)

2007–2010

         sędzia Sądu Rejonowego w Lublinie

2010 -

          praca na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL

2011 -

          sędzia Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie zs w Świdniku, przewodnicząca I Wydziału Cywilnego

2012

          kolokwium habilitacyjne na podstawie dorobku naukowego i rozprawy pt. Bigamia w prawie rzymskim

2012 -

          kierownik Katedry Postępowania Cywilnego KUL

 

 

Zainteresowania naukowe
prawo cywilne materialne i procesowe, prawo rzymskie

 

Zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2013/2014

o    Postępowanie cywilne (wykład)

o    Postępowanie cywilne (seminarium magisterskie)

o    Postępowanie cywilne (seminarium doktoranckie)

 

Wykaz wybranych publikacji

Monografie

1.     Incestum w prawie rzymskim, Lublin 2007.

2.     Roszczenia majątkowe osób najbliższych dla pokrzywdzonego, Warszawa 2008.

3.     Bigamia w prawie rzymskim, Lublin 2011.


Podręczniki i pomoce dla studentów

1.     Rzymskie prawo prywatne. Kazusy i ćwiczenia, Warszawa 2007; wyd. 2, Warszawa 2012 (współautor).

2.     Prawo rzymskie publiczne, Warszawa 2010.

3.     Prawo rzymskie prywatne – materiały dla studentów, Edukacja Prawnicza 2010, nr 10, s. I-XXXII (współautor).

4.     Prawo cywilne. Kazusy z orzecznictwem, Warszawa 2010 (współautor).

5.     Nowelizacja KPC z 16.9.2011 r. – krótkie omówienie, Edukacja Prawnicza 2013, nr 3, s. I-XXVI (dodatek specjalny).

 

Redakcje

1.     Elektroniczne aspekty wymiaru sprawiedliwości. Materiały z Konferencji zorganizowanej przez Instytut Prawa Wydziału Zamiejscowego Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, red. G. Tylec, J. Misztal-Konecka, wprowadzenie H. Cioch, Bydgoszcz-Lublin 2009.

2.     Ewolucja prawa polskiego pod wpływem technologii informatycznych. Elektroniczne aspekty wymiaru sprawiedliwości, red. J. Misztal-Konecka, G. Tylec, Lublin 2012.

3.     Wizja europejskiego społeczeństwa informacyjnego i jej realizacja w prawie polskim, red. J. Misztal-Konecka, G. Tylec, Lublin 2012.

 

Artykuły

1.     Status prawny westalek w starożytnym Rzymie, Prawo, Administracja, Kościół 2000, nr 2-3, s. 101-123.

2.     Glosa do uchwały z dnia 25 października 2000 r. (I KZP 28/2000), Przegląd Sądowy 2001, nr 7-8, s. 126-133.

3.     Glosa do wyroku [Sądu Najwyższego] z dnia 5 września 2001 r. (I CKN 241/99), Przegląd Sądowy 2003, nr 1, 119-126.

4.     Kilka uwag o statusie prawnym Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w postępowaniu upadłościowym, Monitor Prawniczy 2003, nr 7, s. 330-333 (współautor).

5.     Konsekwencje kazirodztwa na gruncie rzymskiego prawa prywatnego, w: Współczesna romanistyka prawnicza w Polsce, red. A. Dębiński, M. Wójcik, Lublin 2004, s. 175-196.

6.     Glosa do wyroku z dnia 18 marca 2003 r. (III KKN 390/01), Przegląd Sądowy 2005, nr 10, s. 148-155 (współautor).

7.     Glosa do uchwały Sądu Najwyższego – Izba Karna z dnia 24 maja 2005 r. (I KZP 13/05), Orzecznictwo Sądów Polskich 2006, z. 3, s. 178-180 (współautor).

8.     Przestępstwo wprowadzania do obrotu wyrobów oznaczonych podrobionymi znakami towarowymi, Prokuratura i Prawo 2007, nr 2, s. 149-158 (współautor).

9.     Powinowactwo jako okoliczność wyłączająca zawarcie małżeństwa, w: Wokół problematyki małżeństwa w prawie rzymskim, Henrico Insadowski (1888-1946) in memoriam, red. A. Dębiński, M. Wójcik, Lublin 2007, s. 155-169.

10.   Czy w starożytnym Rzymie incestum było przestępstwem przeciwko państwu? w: Salus rei publicae suprema lex. Ochrona interesów państwa w prawie karnym starożytnej Grecji i Rzymu, red. A. Dębiński, H. Kowalski, M. Kuryłowicz, Lublin 2007, s. 137-153.

11.   Zabezpieczenie majątkowe w postępowaniu karnym na składnikach majątku wspólnego małżonków, Monitor Prawniczy 2007, nr 10, s. 553-559.

12.   Rozstrzygnięcie o kosztach procesu w sprawach z oskarżenia prywatnego, Przegląd Sądowy 2007, nr 9, s. 88-99 (współautor).

13.   Orzekanie w postępowaniu karnym o środku zabezpieczającym umieszczenia w zakładzie psychiatrycznym, Przegląd Sądowy 2007, nr 11-12, s. 118-131 (współautor).

14.   Koszty procesu karnego związane z powództwem cywilnym, Państwo i Prawo 2008, nr 4, s. 114-125.

15.   Karnoprawny obowiązek naprawienia szkody a zobowiązanie zakładu ubezpieczeń do naprawienia szkody z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, Monitor Prawniczy 2008, nr 7, s. 380-384 (współautor).

16.   Wacław Osuchowski, w: Profesorowie Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, red. A. Dębiński, W. Sz. Staszewski, M. Wójcik, Lublin 2008, s. 327-333.

17.   Ustawowe wymagania stawiane sędziom sądów powszechnych, w: Standardy wykonywania władzy publicznej, red. K. Miaskowska-Daszkiewicz, R. M. Pal, Lublin-Stalowa Wola 2008, s. 327-345.

18.   Wygrana rzeczowa w prawie podatkowym i karnym skarbowym, Monitor Prawniczy 2008, nr 24, s. 1334-1337.

19.   Pisma procesowe w postępowaniu cywilnym wnoszone na nośnikach elektronicznych, w: Elektroniczne aspekty wymiaru sprawiedliwości. Materiały z Konferencji zorganizowanej przez Instytut Prawa Wydziału Zamiejscowego Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, red. G. Tylec, J. Misztal-Konecka, wprowadzenie H. Cioch, Bydgoszcz-Lublin 2009, s. 55-65.

20.   Monogamia w prawie rzymskim i w prawie kanonicznym, w: Romanitas et christianitas. Stanislao Płodzień (1913-1962) in memoriam, red. A. Dębiński, S. Jóźwiak, Lublin 2008, s. 109-125.

21.   Reprezentacja w postępowaniu karnym pokrzywdzonego małoletniego lub ubezwłasnowolnionego, Monitor Prawniczy 2009, nr 16, s. 863-870.

22.   Warunki skuteczności oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku. Forma oświadczenia i termin do jego złożenia, Przegląd Sądowy 2009, nr 11-12, s. 71-81.

23.   Ograniczenia wolności seksualnej w starożytnym Rzymie. Uwagi na gruncie kazirodztwa, bigamii i pederastii, w: Idea wolności w ujęciu historycznym i prawnym. Wybrane zagadnienia, red. E. Kozerska, P. Sadowski, A. Szymański, Toruń 2010, s. 43-64.

24.   Wyłączenie reprezentacji rodziców wobec dziecka pozostającego pod ich władzą rodzicielską, Przegląd Sądowy 2010, nr 6, s. 69-77.

25.   Billing jako dowód w postępowaniu w sprawach o wykroczenia, Państwo i Prawo 2010, z. 7, s. 78-87 (współautor).

26.   Wyłączenie biegłego w postępowaniu karnym, Prokuratura i Prawo 2010, nr 7-8, s. 149-164 (współautor).

27.   Regres nietypowy w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, Monitor Prawniczy 2010, nr 15, s. 842-849.

28.   Jak usprawnić postępowanie egzekucyjne, Rzeczpospolita z 2 września 2010 r. (C6).

29.   Zasady preferencyjnego nabywania tzw. mieszkań zakładowych. Uwagi na gruncie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o zasadach zbywania mieszkań będących własnością przedsiębiorstw państwowych, niektórych spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa, państwowych osób prawnych oraz niektórych mieszkań będących własnością Skarbu Państwa, Studia Prawnicze KUL 2009, nr 4, s. 111-124 [druk 2010].

30.   Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 27 lutego 2008 r., sygn. WZ 4/08, Prokuratura i Prawo 2010, nr 9, s. 180-188.

31.   Civitas interdicta monachis. Mnisi zagrożeniem dla rzymskiego porządku publicznego? w: Ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego w prawie rzymskim, red. K. Amielańczyk, A. Dębiński, D. Słapek, Lublin 2010, s. 183-196 (współautor).

32.   Skarga na orzeczenie referendarza sądowego co do klauzuli wykonalności – wybrane problemy, Przegląd Sądowy 2011, nr 1, s. 38-46.

33.   Oświadczenie oskarżonego o rezygnacji z udziału w rozprawie (art. 377 § 3 k.p.k.). Zagadnienia wybrane, Przegląd Prawno-Ekonomiczny 2010 [druk 2011], nr 3, s. 14-24 (współautor).

34.   Niebezpieczeństwa elektronicznego postępowania upominawczego, w: Internet. Ochrona wolności, własności i bezpieczeństwa, red. G. Szpor, Warszawa 2011, s. 103-114.

35.   Zakaz kazirodztwa w prawie rzymskim i prawodawstwie kościelnym (III-VI w.), Zeszyty Prawnicze UKSW 2011, nr 11.1, s. 215-233.

36.   Wyłączenie biegłego w postępowaniu cywilnym, Monitor Prawniczy 2011, nr 19, s. 1021-1028.

37.   … quia specialiter non est prohibitum (Ep. 60,5). Zakaz małżeństw miedzy bliskimi krewnymi u św. Ambrożego a prawo rzymskie, w: Apud Patres. Prawo rzymskie w literaturze wczesnochrześcijańskiej, red. A. Dębiński, M. Wójcik, Lublin 2011, s. 73-84.

38.   Civitas interdicta monachis. Les moines présentèrent-ils un danger por l’ordre public romain? Revue d’Histoire Ecclésiastique 106(2011), nr 3-4, s. 423-439 (współautor, zmieniona wersja artykułu opublikowanego także w języku polskim).

39.   Bilingi i nagrania rozmów jako dowody w postępowaniu cywilnym, w: Ewolucja prawa polskiego pod wpływem technologii informatycznych. Elektroniczne aspekty wymiaru sprawiedliwości, red. J. Misztal-Konecka, G. Tylec, Lublin 2012, s. 149-162.

40.   Składanie przez prokuratora przedmiotów do depozytu sądowego, Prokuratura i Prawo 2012, nr 3, s. 88-99.

41.   Podstawy prawne relacji sądu rodzinnego z mass mediami, Rodzina i Prawo 2011 [druk 2012], nr 20-21, s. 128-136.

42.   Informacje niejawne w postępowaniu cywilnym, Przegląd Sądowy 2012, nr 6, s. 98-106.

43.   Selected Aspects of Press Law in the Polish Court Practice, Chronicle (International Association of Youth and Family Judges and Magistrates) 2012, nr 2, s. 52-55.

44.   Umorzenie postępowania po przekazaniu sprawy z elektronicznego postępowania upominawczego, Monitor Prawniczy 2012, nr 14, s. 731-737.

45.   Elektroniczne postępowanie upominawcze jako postępowanie odrębne, w: Wizja europejskiego społeczeństwa informacyjnego i jej realizacja w prawie polskim, red. J. Misztal-Konecka, G. Tylec, Lublin 2012, s. 145-161.

46.   O bigamii i bigamistach w prawie rzymskim, Edukacja Prawnicza (wydanie internetowe) 2012 http://www.edukacjaprawnicza.pl/artykuly/artykul/a/pokaz/c/artykul/art/o-bigamii-i-bigamistach-w-prawie-rzymskim.html

47.   Poligamia w prawie rzymskim? Edukacja Prawnicza (wydanie internetowe) 2012 http://www.edukacjaprawnicza.pl/artykuly/artykul/a/pokaz/c/artykul/art/poligamia-w-prawie-rzymskim.html

48.   Organy wymiaru sprawiedliwości a media w świetle przepisów kodeksu postępowania cywilnego – wybrane problemy, w: Wymiar sprawiedliwości a media, red. J. Sobczak, G. Tylec, Warszawa-Opole 2012, s. 113-126.

49.   Proces cywilny a opinia biegłego wydana w innym postępowaniu, Przegląd Sądowy 2012, nr 11-12, s. 56-65.

50.   Właściwość sądu w sprawach składania przez prokuratora przedmiotów do depozytu sądowego, Prokuratura i Prawo 2013, nr 1, s. 20-28.

51.   Znaczenie tzw. opinii prywatnych dla postępowania cywilnego, Monitor Prawniczy 2013, nr 2, s. 63-69.

52.   Sędziowski obowiązek wydania wyroku. Regulacje prawa rzymskiego na tle prawa polskiego, Czasopismo Prawno-Historyczne 64(2012) [druk 2013], z. 2, s. 113-124.

53.   Egzekucja z ułamkowej części ruchomości, Studia Prawnicze KUL 2012 [druk 2013], nr 1, s. 79-90.

54.   Konsekwencje spożywania wina w świetle prawa rzymskiego, w: Abiit, non obiit. Księga poświęcona pamięci Księdza Profesora Antoniego Kościa SVD, red. A. Dębiński i in., Lublin 2013, s. 957-970.

55.   Jawność postępowania cywilnego ze szczególnym uwzględnieniem elektronicznego postępowania upominawczego, Kwartalnik Prawa Publicznego 2012 [druk 2013], nr 3, s. 95-107.

56.   Zakaz wyrokowania ponad żądanie strony (‘ne eat iudex ultra petita partium’) – rzymskie tradycje i współczesne regulacje polskiego procesowego prawa cywilnego, Zeszyty Prawnicze 2012 [druk 2013], nr 12.4, s. 41-56.

57.   Szacunek dla sądów – należny czy zasłużony? Rozważania nad obowiązkiem poszanowania władzy sądowniczej w dwóch orzeczeniach ETPCz w sprawach polskich, Kwartalnik Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury 2013, z. 3, s. 47-57.

58.   In memoriam Wiesław Marian Chrzanowski 1923-2012, Studia Prawnicze KUL 2012, nr 2, s. 7-12.

59.   Odpowiedzialność za zajmowanie lokalu mieszkalnego bez tytułu prawnego w świetle art. 18 ustawy o ochronie praw lokatorów, Monitor Prawniczy 2013, nr 22, s. 1194-1203.

60.   Pojednanie w prawie karnym (zagadnienia wybrane), Prokuratura i Prawo 2013, nr 12, s. 65-78.

 

Sprawozdania

1.     Salus rei publicae suprema lex. Ochrona interesów państwa w prawie karnym starożytnej Grecji i Rzymu. Konferencja naukowa. Lublin, 13-15 V 2007, Studia Prawnicze KUL 2007, nr 2-3, s. 201-204.

2.     Ewolucja prawa polskiego pod wpływem technologii informatycznych (Konferencja naukowa, Stalowa Wola, 21 IV 2009), Państwo i Prawo 2009, z. 12, s. 120-122 (współautor).

3.     Wizja europejskiego społeczeństwa informacyjnego i jej realizacja w prawie polskim (konferencja naukowa, Stalowa Wola, 20 IV 2010), Państwo i Prawo 2010, z. 11, s. 126-127 (współautor).

4.     Prawo a informacja. IV Konferencja naukowa z cyklu Elektroniczne aspekty wymiaru sprawiedliwości. Lublin, 12 kwietnia 2011 r., Studia Prawnicze KUL 2011 [druk 2012], nr 3-4, s. 302-303 (współautor).

Autor: Maciej Jońca
Ostatnia aktualizacja: 16.02.2014, godz. 17:59 - Joanna Misztal-Konecka