dr hab. Joanna Misztal-Konecka, prof. KUL

Życiorys naukowy i zawodowy

 

1995-2000

         studia prawnicze na Wydziale Prawa Kanonicznego i Świeckiego KUL

1998-2001

         studia historyczne na Wydziale Nauk Humanistycznych KUL

2000–2003

         aplikacja sądowa

2003-2007

         asesura sądowa przy Sądzie Okręgowym w Lublinie

2005

         obrona rozprawy doktorskiej pt. Incestum w prawie rzymskim

2005-2010

         praca w Instytucie Prawa Wydziału Zamiejscowego Prawa i Nauk o Gospodarce (uprzednio Wydziale Zamiejscowym Nauk o Społeczeństwie)

2007–2010

         sędzia Sądu Rejonowego w Lublinie

2010 -

          praca na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL

2011 - 2016

          sędzia Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie zs w Świdniku, przewodnicząca I Wydziału Cywilnego

2012

          kolokwium habilitacyjne na podstawie dorobku naukowego i rozprawy pt. Bigamia w prawie rzymskim

2012 -

          kierownik Katedry Postępowania Cywilnego KUL

2014-2016 

          zastępca dyrektora Instytutu Prawa

2016 -

          dyrektor Instytutu Prawa KUL

2016 -

          sędzia Sądu Okręgowego w Lublinie, orzekający w II Wydziale Cywilnym Odwoławczym

 

 

 

Zainteresowania naukowe


prawo cywilne materialne i procesowe, prawo rzymskie, europejska tradycja prawna

 

Zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2016/2017

 

 • Postępowanie cywilne (wykład)
 • Postępowanie cywilne (seminarium magisterskie)
 • Postępowanie cywilne (seminarium doktoranckie)
 • Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne (wykład fakultatywny)
 • Środki zaskarżenia w postępowaniu egzekucyjnym (konwersatorium dla doktorantów)

 

 

Wykaz wybranych publikacji

Monografie

 1. Bigamia w prawie rzymskim, Lublin 2011.
 2. Roszczenia majątkowe osób najbliższych dla pokrzywdzonego, Warszawa 2008.
 3. Incestum w prawie rzymskim, Lublin 2007.

 

Komentarze

 

 1. Część piąta. Sąd polubowny (arbitrażowy). Tytuł I. Przepisy ogólne (wprowadzenie i komentarz do art. 1154-1160), w: Kodeks postępowania cywilnego. Tom IV: Art. 1096-1217. Komentarz, red. A. Marciniak, Warszawa 2017, s. 516-569. 
 2. Postępowanie dowodowe. Przepisy ogólne (komentarz do art. 235-243), w: Kodeks postępowania cywilnego. Tom I: Art. 1-366. Komentarz, red. A. Marciniak, K. Piasecki, wyd. 7, Warszawa 2016, s. 1105-1145.
 3. Inne środki dowodowe (komentarz do art. 305-309), w: Kodeks postępowania cywilnego. Tom I: Art. 1-366. Komentarz, red. A. Marciniak, K. Piasecki, wyd. 7, Warszawa 2016, s. 1301-1331.
 4. Zabezpieczenie dowodów (komentarz do art. 310-315), w: Kodeks postępowania cywilnego. Tom I: Art. 1-366. Komentarz, red. A. Marciniak, K. Piasecki, wyd. 7, Warszawa 2016, s. 1331-1346.

 

 

 

Podręczniki i pomoce dla studentów

 1. Nowelizacja KPC z 16.9.2011 r. – krótkie omówienie, Edukacja Prawnicza 2013, nr 3, s. I-XXVI (dodatek specjalny).
 2. Prawo cywilne. Kazusy z orzecznictwem, Warszawa 2010 (współautor).
 3. Prawo rzymskie prywatne – materiały dla studentów, Edukacja Prawnicza 2010, nr 10, s. I-XXXII (współautor).
 4. Rzymskie prawo prywatne. Kazusy i ćwiczenia, Warszawa 2007; wyd. 2, Warszawa 2012 (współautor).
 5. Prawo rzymskie publiczne, Warszawa 2010.

Redakcje

 1. Ewolucja prawa polskiego pod wpływem technologii informatycznych. Elektroniczne aspekty wymiaru sprawiedliwości, red. J. Misztal-Konecka, G. Tylec, Lublin 2012.
 2. Wizja europejskiego społeczeństwa informacyjnego i jej realizacja w prawie polskim, red. J. Misztal-Konecka, G. Tylec, Lublin 2012.
 3. Elektroniczne aspekty wymiaru sprawiedliwości. Materiały z Konferencji zorganizowanej przez Instytut Prawa Wydziału Zamiejscowego Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, red. G. Tylec, J. Misztal-Konecka, wprowadzenie H. Cioch, Bydgoszcz-Lublin 2009. 

Artykuły

 

 1. Admissibility of Voluntary Agreement into Polish Civil Procedure in the light of Roman Law Practice, w: Alternative Dispute Resolution: From Roman Law to Contemporary Regulations, red. B. Sitek i in., Poznań 2016, s. 105-117.
 2. O obowiązywaniu zasady kontradyktoryjności w postępowaniu nieprocesowym. Przyczynek do dyskusji, Zeszyty Prawnicze UKSW 2016, nr 16.3, s. 137-165; otwarty dostęp do publikacji: http://wpia.uksw.edu.pl/sites/default/files/Zeszyty_prawnicze/Zeszyty%20Prawnicze_16_3_2016-08-12_DRUK.pdf
 3. Czy na zarządzenie o zwrocie wniosku o ustanowienie kuratora dla dłużnika, którego miejsce pobytu nie jest znane (art. 802 k.p.c.), przysługuje zażalenie, Polski Proces Cywilny 2016, nr 4, s. 698-706.
 4. The Non-Litigious Proceedings in Polish Law and Roman Iurisdictio Voluntaria, w: Mater Familias. Scritti Romanistici per Maria Zabłocka, red. Z. Benincasa, J. Urbanik, Warszawa 2016, s. 569-577 (Supplement to The Journal of Juristic Papirology).
 5. Glosa [do uchwały Sądu Najwyższego – Izby Cywilnej z dnia 10 lipca 2015 r., III CZP 36/15], Orzecznictwo Sądów Polskich 2016, z. 7-8, s. 901-907.
 6. Opłaty egzekucyjne należne zastępcy komornika, odwołanemu komornikowi, komornikowi, którego powołanie na stanowisko wygasło z mocy prawa lub spadkobiercom zmarłego komornika, Przegląd Prawa Egzekucyjnego 2016, nr 2, s. 7-26.
 7. O potrzebie udziału adwokata lub radcy prawnego w sprawie w postępowaniu cywilnym, w: Reddite ergo quae sunt Caesaris Caesari et quae sunt Dei Deo. Księga jubileuszowa dedykowana Księdzu Profesorowi Józefowi Krukowskiemu z okazji 50-lecia pracy naukowej, red. M. Sitarz, P. Stanisz, H. Stawniak, Lublin 2014, s. 781-795.
 8. Słowo wprowadzenia, w: H. Insadowski, Opera selecta, przedmowa A. Dębiński, red. J. Misztal-Konecka, Lublin 2014, s. 9-22.
 9. Administracyjne tytuły wykonawcze w sądowym postępowaniu egzekucyjnym, Państwo i Prawo 2015, z. 3, s. 57-71.
 10. Koszty postępowania wywołanego wniesieniem skargi na czynności komornika, w: Wokół problematyki środków zaskarżenia w postępowaniu cywilnym, red. M. Michalska-Marciniak, Sopot 2015, s. 471-489.
 11. Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli akademickich w przypadku popełnienia plagiatu, w: Działalność naukowo-dydaktyczna w świetle prawa autorskiego, red. Wojciech Lis, Grzegorz Tylec, Lublin 2015 (druk 2016), s. 51-73.
 12. Inicjatywa dowodowa uczestników postępowania o stwierdzenie nabycia spadku a obowiązek działania sądu z urzędu, w: Role uczestników postępowań sądowych – wczoraj, dziś i jutro, red. D. Gil, E. Kruk, t. 2, Lublin 2015, s. 35-52.
 13. The court competent to consider adverse claims under the execution procedure, Roczniki Nauk Prawnych 25(2015), nr 4, s. 29-45, http://dx.doi.org/10.18290/rnp.2015.25.4-2.
 14. Zakaz ‘reformationis in peius’ w polskiej procedurze cywilnej wobec tradycji prawa rzymskiego, Zeszyty Prawnicze 2014, nr 1, s. 95-111.
 15. Postępowanie cywilne w sprawach z zakresu prawa prasowego, w: Status prawny dziennikarza, red. W. Lis, Warszawa 2014, s. 465-506.
 16. Racje ograniczenia samodzielności jurysdykcyjnej sądu cywilnego, w: Universitati serviens. Księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Stanisława Wilka SDB, red. J. Walkusz, M. Krupa, Lublin 2014, s. 363-369.
 17. O potrzebie apelacji wzajemnej w cywilnym prawie procesowym, w: Postępowanie rozpoznawcze w przyszłym Kodeksie postępowania cywilnego. Materiały Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr i Zakładów Postępowania Cywilnego w Katowicach-Kocierzu (26-29 września 2013 r.), red. K. Markiewicz, A. Torbus, Warszawa 2014, s. 625-638.
 18. O ponoszeniu przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej z urzędu w postępowaniu cywilnym, w: Aequitas sequitur legem. Księga jubileuszowa z okazji 75. Urodzin Profesora Andrzeja Zielińskiego, red. K. Flaga-Gieruszyńska, G. Jędrejek, Warszawa 2014, s. 391-402.
 19. Właściwość sądu w sprawach składania przez prokuratora przedmiotów do depozytu sądowego, Prokuratura i Prawo 2013, nr 1, s. 20-28.
 20. Znaczenie tzw. opinii prywatnych dla postępowania cywilnego, Monitor Prawniczy 2013, nr 2, s. 63-69.
 21. Sędziowski obowiązek wydania wyroku. Regulacje prawa rzymskiego na tle prawa polskiego, Czasopismo Prawno-Historyczne 64(2012) [druk 2013], z. 2, s. 113-124.
 22. Egzekucja z ułamkowej części ruchomości, Studia Prawnicze KUL 2012 [druk 2013], nr 1, s. 79-90.
 23. Konsekwencje spożywania wina w świetle prawa rzymskiego, w: Abiit, non obiit. Księga poświęcona pamięci Księdza Profesora Antoniego Kościa SVD, red. A. Dębiński i in., Lublin 2013, s. 957-970.
 24. Jawność postępowania cywilnego ze szczególnym uwzględnieniem elektronicznego postępowania upominawczego, Kwartalnik Prawa Publicznego 2012 [druk 2013], nr 3, s. 95-107.
 25. Zakaz wyrokowania ponad żądanie strony (‘ne eat iudex ultra petita partium’) – rzymskie tradycje i współczesne regulacje polskiego procesowego prawa cywilnego, Zeszyty Prawnicze 2012 [druk 2013], nr 12.4, s. 41-56.
 26. Szacunek dla sądów – należny czy zasłużony? Rozważania nad obowiązkiem poszanowania władzy sądowniczej w dwóch orzeczeniach ETPCz w sprawach polskich, Kwartalnik Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury 2013, z. 3, s. 47-57.
 27. In memoriam Wiesław Marian Chrzanowski 1923-2012, Studia Prawnicze KUL 2012, nr 2, s. 7-12.
 28. Odpowiedzialność za zajmowanie lokalu mieszkalnego bez tytułu prawnego w świetle art. 18 ustawy o ochronie praw lokatorów, Monitor Prawniczy 2013, nr 22, s. 1194-1203.
 29. Pojednanie w prawie karnym (zagadnienia wybrane), Prokuratura i Prawo 2013, nr 12, s. 65-78.
 30. Bilingi i nagrania rozmów jako dowody w postępowaniu cywilnym, w: Ewolucja prawa polskiego pod wpływem technologii informatycznych. Elektroniczne aspekty wymiaru sprawiedliwości, red. J. Misztal-Konecka, G. Tylec, Lublin 2012, s. 149-162.
 31. Składanie przez prokuratora przedmiotów do depozytu sądowego, Prokuratura i Prawo 2012, nr 3, s. 88-99.

 32. Podstawy prawne relacji sądu rodzinnego z mass mediami, Rodzina i Prawo 2011 [druk 2012], nr 20-21, s. 128-136.

 33. Informacje niejawne w postępowaniu cywilnym, Przegląd Sądowy 2012, nr 6, s. 98-106.

 34. Selected Aspects of Press Law in the Polish Court Practice, Chronicle (International Association of Youth and Family Judges and Magistrates) 2012, nr 2, s. 52-55 / Aspects de la Loi sur la presse, telle qu’appliquée par les cours de justice polonaises, Chronique (Association Internationale des Magistrats de la Jeunesse et de la Famille) 2012, nr 2, s. 53-56/ Aspectos destacados de la Ley de Prensa en la práctica judicial polaca, Crónica (Asociación Internacional de Magistrados de la Juventud y de la Familia) 2012, nr 2, s. 58-61.

 35. Umorzenie postępowania po przekazaniu sprawy z elektronicznego postępowania upominawczego, Monitor Prawniczy 2012, nr 14, s. 731-737.

 36. Elektroniczne postępowanie upominawcze jako postępowanie odrębne, w: Wizja europejskiego społeczeństwa informacyjnego i jej realizacja w prawie polskim, red. J. Misztal-Konecka, G. Tylec, Lublin 2012, s. 145-161.

 37. O bigamii i bigamistach w prawie rzymskim, Edukacja Prawnicza (wydanie internetowe) 2012 http://www.edukacjaprawnicza.pl/artykuly/artykul/a/pokaz/c/artykul/art/o-bigamii-i-bigamistach-w-prawie-rzymskim.html

 38. Poligamia w prawie rzymskim? Edukacja Prawnicza (wydanie internetowe) 2012 http://www.edukacjaprawnicza.pl/artykuly/artykul/a/pokaz/c/artykul/art/poligamia-w-prawie-rzymskim.html

 39. Organy wymiaru sprawiedliwości a media w świetle przepisów kodeksu postępowania cywilnego – wybrane problemy, w: Wymiar sprawiedliwości a media, red. J. Sobczak, G. Tylec, Warszawa-Opole 2012, s. 113-126.

 40. Proces cywilny a opinia biegłego wydana w innym postępowaniu, Przegląd Sądowy 2012, nr 11-12, s. 56-65.

 41. Skarga na orzeczenie referendarza sądowego co do klauzuli wykonalności – wybrane problemy, Przegląd Sądowy 2011, nr 1, s. 38-46.

 42.  Niebezpieczeństwa elektronicznego postępowania upominawczego, w: Internet. Ochrona wolności, własności i bezpieczeństwa, red. G. Szpor, Warszawa 2011, s. 103-114.

 43.  Zakaz kazirodztwa w prawie rzymskim i prawodawstwie kościelnym (III-VI w.), Zeszyty Prawnicze UKSW 2011, nr 11.1, s. 215-233.

 44. Wyłączenie biegłego w postępowaniu cywilnym, Monitor Prawniczy 2011, nr 19, s. 1021-1028.

 45. … quia specialiter non est prohibitum (Ep. 60,5). Zakaz małżeństw miedzy bliskimi krewnymi u św. Ambrożego a prawo rzymskie, w: Apud Patres. Prawo rzymskie w literaturze wczesnochrześcijańskiej, red. A. Dębiński, M. Wójcik, Lublin 2011, s. 73-84.

 46. Civitas interdicta monachis. Les moines présentèrent-ils un danger por l’ordre public romain? Revue d’Histoire Ecclésiastique 106(2011), nr 3-4, s. 423-439 (współautor, zmieniona wersja artykułu opublikowanego także w języku polskim).

 47. Oświadczenie oskarżonego o rezygnacji z udziału w rozprawie (art. 377 § 3 k.p.k.). Zagadnienia wybrane, Przegląd Prawno-Ekonomiczny 2010 [druk 2011], nr 3, s. 14-24 (współautor).

 48. Ograniczenia wolności seksualnej w starożytnym Rzymie. Uwagi na gruncie kazirodztwa, bigamii i pederastii, w: Idea wolności w ujęciu historycznym i prawnym. Wybrane zagadnienia, red. E. Kozerska, P. Sadowski, A. Szymański, Toruń 2010, s. 43-64.

 49. Wyłączenie reprezentacji rodziców wobec dziecka pozostającego pod ich władzą rodzicielską, Przegląd Sądowy 2010, nr 6, s. 69-77.

 50. Billing jako dowód w postępowaniu w sprawach o wykroczenia, Państwo i Prawo 2010, z. 7, s. 78-87 (współautor).

 51. Wyłączenie biegłego w postępowaniu karnym, Prokuratura i Prawo 2010, nr 7-8, s. 149-164 (współautor).

 52. Regres nietypowy w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, Monitor Prawniczy 2010, nr 15, s. 842-849.

 53. Jak usprawnić postępowanie egzekucyjne, Rzeczpospolita z 2 września 2010 r. (C6).

 54. Zasady preferencyjnego nabywania tzw. mieszkań zakładowych. Uwagi na gruncie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o zasadach zbywania mieszkań będących własnością przedsiębiorstw państwowych, niektórych spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa, państwowych osób prawnych oraz niektórych mieszkań będących własnością Skarbu Państwa, Studia Prawnicze KUL 2009, nr 4, s. 111-124 [druk 2010].

 55. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 27 lutego 2008 r., sygn. WZ 4/08, Prokuratura i Prawo 2010, nr 9, s. 180-188.

 56. Civitas interdicta monachis. Mnisi zagrożeniem dla rzymskiego porządku publicznego? w: Ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego w prawie rzymskim, red. K. Amielańczyk, A. Dębiński, D. Słapek, Lublin 2010, s. 183-196 (współautor).

 57. Reprezentacja w postępowaniu karnym pokrzywdzonego małoletniego lub ubezwłasnowolnionego, Monitor Prawniczy 2009, nr 16, s. 863-870.

 58. Warunki skuteczności oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku. Forma oświadczenia i termin do jego złożenia, Przegląd Sądowy 2009, nr 11-12, s. 71-81.

 59. Pisma procesowe w postępowaniu cywilnym wnoszone na nośnikach elektronicznych, w: Elektroniczne aspekty wymiaru sprawiedliwości. Materiały z Konferencji zorganizowanej przez Instytut Prawa Wydziału Zamiejscowego Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, red. G. Tylec, J. Misztal-Konecka, wprowadzenie H. Cioch, Bydgoszcz-Lublin 2009, s. 55-65.

 60. Monogamia w prawie rzymskim i w prawie kanonicznym, w: Romanitas et christianitas. Stanislao Płodzień (1913-1962) in memoriam, red. A. Dębiński, S. Jóźwiak, Lublin 2008, s. 109-125.

 61. Koszty procesu karnego związane z powództwem cywilnym, Państwo i Prawo 2008, nr 4, s. 114-125.

 62. Karnoprawny obowiązek naprawienia szkody a zobowiązanie zakładu ubezpieczeń do naprawienia szkody z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, Monitor Prawniczy 2008, nr 7, s. 380-384 (współautor).

 63. Wacław Osuchowski, w: Profesorowie Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, red. A. Dębiński, W. Sz. Staszewski, M. Wójcik, Lublin 2008, s. 327-333.

 64. Ustawowe wymagania stawiane sędziom sądów powszechnych, w: Standardy wykonywania władzy publicznej, red. K. Miaskowska-Daszkiewicz, R. M. Pal, Lublin-Stalowa Wola 2008, s. 327-345.

 65. Wygrana rzeczowa w prawie podatkowym i karnym skarbowym, Monitor Prawniczy 2008, nr 24, s. 1334-1337.

 66. Przestępstwo wprowadzania do obrotu wyrobów oznaczonych podrobionymi znakami towarowymi, Prokuratura i Prawo 2007, nr 2, s. 149-158 (współautor).

 67. Powinowactwo jako okoliczność wyłączająca zawarcie małżeństwa, w: Wokół problematyki małżeństwa w prawie rzymskim, Henrico Insadowski (1888-1946) in memoriam, red. A. Dębiński, M. Wójcik, Lublin 2007, s. 155-169.

 68. Czy w starożytnym Rzymie incestum było przestępstwem przeciwko państwu? w: Salus rei publicae suprema lex. Ochrona interesów państwa w prawie karnym starożytnej Grecji i Rzymu, red. A. Dębiński, H. Kowalski, M. Kuryłowicz, Lublin 2007, s. 137-153.

 69. Zabezpieczenie majątkowe w postępowaniu karnym na składnikach majątku wspólnego małżonków, Monitor Prawniczy 2007, nr 10, s. 553-559.

 70. Rozstrzygnięcie o kosztach procesu w sprawach z oskarżenia prywatnego, Przegląd Sądowy 2007, nr 9, s. 88-99 (współautor).

 71. Orzekanie w postępowaniu karnym o środku zabezpieczającym umieszczenia w zakładzie psychiatrycznym, Przegląd Sądowy 2007, nr 11-12, s. 118-131 (współautor).

 72. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego – Izba Karna z dnia 24 maja 2005 r. (I KZP 13/05), Orzecznictwo Sądów Polskich 2006, z. 3, s. 178-180 (współautor).
 73. Glosa do wyroku z dnia 18 marca 2003 r. (III KKN 390/01), Przegląd Sądowy 2005, nr 10, s. 148-155 (współautor).
 74. Konsekwencje kazirodztwa na gruncie rzymskiego prawa prywatnego, w: Współczesna romanistyka prawnicza w Polsce, red. A. Dębiński, M. Wójcik, Lublin 2004, s. 175-196.
 75. Kilka uwag o statusie prawnym Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w postępowaniu upadłościowym, Monitor Prawniczy 2003, nr 7, s. 330-333 (współautor).
 76. Glosa do wyroku [Sądu Najwyższego] z dnia 5 września 2001 r. (I CKN 241/99), Przegląd Sądowy 2003, nr 1, 119-126.
 77. Glosa do uchwały z dnia 25 października 2000 r. (I KZP 28/2000), Przegląd Sądowy 2001, nr 7-8, s. 126-133.
 78. Status prawny westalek w starożytnym Rzymie, Prawo, Administracja, Kościół 2000, nr 2-3, s. 101-123.

    

 

Hasła encyklopedyczne

 1. Leksykon tradycji rzymskiego prawa prywatnego. Podstawowe pojęcia, red. A. Dębiński, M. Jońca, Warszawa 2016.
  • Actor
  • Appellatio
  • Condemnatio
  • Confessio in iure
  • Exceptio
  • In iure cessio
  • In ius vocatio
  • Iudex
  • Iurisdictio
  • Litis contestatio
  • Onus probandi
  • Praeiudicium
  • Probatio
  • Prorogatio fori
  • Replicatio
  • Reus
  • Sententia (res iudicata)
  • Testis
 2. Wielka encyklopedia prawa, t. 1: Prawa świata antycznego, red. B. Sitek, W. Wołodkiewicz, Warszawa 2014.
  • Accusatio
  • Apollon
  • Augures
  • Auspicia
  • Decemviri sacris faciundis
  • Delatio criminis
  • Diana
  • Epulones
  • Flamines 
  • Lares
  • Leges
  • lex Sca(n)tinia de nefanda Venere
  • Mars
  • Panteon
  • Penates
  • Piaculum
  • Pontifex maximus
  • Quaestiones perpetuae
  • Sacerdotes
  • Saturnalia
  • Saturnus
  • Vesta
  • Vestales

 

 

Sprawozdania

 1. Środki prawne kreowania wizerunku sądów w społeczeństwie. Konferencja naukowa (Lublin, 4 grudnia 2012 r.) [sprawozdanie], Studia Prawnicze KUL 2013 [druk 2014], nr 4, s. 149-151 [współautor].
 2. Prawo a informacja. IV Konferencja naukowa z cyklu Elektroniczne aspekty wymiaru sprawiedliwości. Lublin, 12 kwietnia 2011 r., Studia Prawnicze KUL 2011 [druk 2012], nr 3-4, s. 302-303 [współautor].
 3. Wizja europejskiego społeczeństwa informacyjnego i jej realizacja w prawie polskim (konferencja naukowa, Stalowa Wola, 20 IV 2010), Państwo i Prawo 2010, z. 11, s. 126-127 [współautor].
 4. Ewolucja prawa polskiego pod wpływem technologii informatycznych (Konferencja naukowa, Stalowa Wola, 21 IV 2009), Państwo i Prawo 2009, z. 12, s. 120-122 [współautor].
 5. Salus rei publicae suprema lex. Ochrona interesów państwa w prawie karnym starożytnej Grecji i Rzymu. Konferencja naukowa. Lublin, 13-15 V 2007, Studia Prawnicze KUL 2007, nr 2-3, s. 201-204.

 

Autor: Maciej Jońca
Ostatnia aktualizacja: 22.01.2017, godz. 10:59 - Joanna Misztal-Konecka