Dr hab. Justyna Szulich-Kałuża

dr_justyna_szulich-kaua_1224

Kontakt:

e-mail: juszka@kul.lublin.pl

 

Biogram

Adiunkt w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, w Instytucie Socjologii, w Instytucie Nauk  Rodzinie, wykładowca w Podyplomowym Studium Komunikowania Społecznego i Dziennikarstwa KUL JPII oraz Wyższej Szkole Nauk Społecznych w Lublinie.

 

Uczestniczyła w międzynarodowym projekcie Ehe und Familienvorstellungen Jugendlicher im internationalen Vergleich  (Wyobrażenia młodzieży o małżeństwie i rodzinie -  analiza porównawcza). Współwykonawca projektu badawczego finansowanego z funduszy Komitetu Badań Naukowych: Wyobrażenia młodzieży o małżeństwie i rodzinie (1H02E03827).

Zainteresowania naukowe:

Analiza przekazów medialnych, metodologia badań jakościowych, kształt rodziny współczesnej.

 

 

Publikacje:

  

 • Rodzina słowami Jana Pawła II - na podstawie analizy wypowiedzi papieskich zamieszczonych w „L'Osservatore Romano. W: Służba prawdzie wolności i życiu. Red .E. Albińska, S. Fel. Lublin: Wydawnictwo KUL 2008.

 

 • Współczesne macierzyństwo w dyskursie medialnym - na przykładzie polskiej prasy. W: Małżeństwo i rodzina w ponowoczesności. Szanse - zagrożenia - patologie. Red. W. Muszyński, E. Sikora. Toruń: Wyd. Adam Marszałek 2008.

  

 • Obraz Jana Pawła II w tygodnikach opiniotwórczych i kobiecych. W: Odchodzenie Jana Pawła II w polskich mediach. Red. L. Dyczewski, A. Lewek. J. Olędzki. Warszawa- Katowice: Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia, Księgarnia św. Jacka Sp. Z o. o. 2008 s.306 - 321.

 

 • Wizualizacja modelu rodziny. Socjologiczna analiza fotografii prasowych „Gazety Wyborczej"  i  „Polityki". W: Kultura - media - społeczeństwo. Red. D. Wadowski. Lublin: Wydawnictwo KUL 2007 s. 335 - 344.

 

 • Media jako czynnik kształtujący model małżeństwa i rodziny. W: Małżeństwo i rodzina w nowoczesnym społeczeństwie. Red. L. Dyczewski Lublin: Wydawnictwa KUL 2007 s.177 - 191.

 

 • Wyobrażenia młodzieży w Polsce o małżeństwie. Współautor. Pedagogia Chrystiana 2007 nr 1 (19).

 

 • Familienvorstellungen Jugendlicher in Polen (Współautor). W: Familienvorstellungen zwischen Fortschrittlichkeit und Beharrung. Ergebnisse einer empirischen Untersuchung von Ehe- und Familienvorstellungen  Jugendlicher im internationalen Vergleich. Red. F. W. Busch, W. D. Scholz. Würzburg: Ergon Verlag 2006 s.137 - 181.

 

 • Społeczny obraz świata w fotografii - o zastosowaniu analiz fotografii w badaniach socjologicznych. W: Co widać? Red. J. Karczmarek, M. Krajewski. Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 2006 s.65 - 77.

 

 • Współczesne ojcostwo w dyskursie prasowym. W: Ojcostwo wobec wyznań współczesności. Red. D. Kornas - Biela. Lublin: Fundacja Cyrla i Metodego 2006.

 

 • Teoretyczne i metodologiczne podstawy socjologii wizualnej. Roczniki Nauk  Społecznych 2006 nr 1.

 

 • Wyobrażenia młodzieży w Polsce o rodzinie (raport z badań). Współautor. Pedagogia Chrystiana 2006 nr 2 (18).

 

 • Piętno gorszości Polski i Polaków w magazynie Der Spiegel. W: Kultura grup mniejszościowych i marginalnych. Red. L. Dyczewski. Lublin: Wydawnictwo KUL 2005 s.149 - 159.

 

 • Społeczeństwa państw Europy w ocenie publicystów Der Spiegel. Roczniki Nauk Społecznych 2004 nr 1.

 

 • Portrety europejskich polityków w Der Spiegel w latach 1989 -1997. Zeszyty Prasoznawcze 2002 nr 3 -4.

 

 • Obraz Polaka w tygodniku Der Spiegel. Przegląd Zachodni,1998 nr 1.

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Alena Vilcheuskaya
Ostatnia aktualizacja: 01.12.2014, godz. 19:27 - Paweł Nowak