10_400

W latach 1990-1995 odbył studia w zakresie historii w KUL. W latach 1995-1999 odbył studia w zakresie prawa w KUL. W okresie 1.10.1999-30.09.2002 r. pracował jako asystent w Katedrze Historii Państwa i Prawa na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL. Rozprawę doktorską napisał na seminarium doktoranckim u prof. dr. hab. Grzegorza Górskiego na temat: „Sytuacja prawna Kościoła prawosławnego i ludności prawosławnej w Królestwie Polskim oraz w Rzeczypospolitej Obojga Narodów do roku 1795". Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbyła się 16.04.2002 r. W tym samym dniu Rada Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL nadała mu stopień naukowy doktora nauk prawnych. Z dniem 1.10.2002 r. został awansowany przez Rektora KUL na stanowisko adiunkta. Od października 2004 r. pełni funkcję dyrektora Szkoły Prawa Ukraińskiego oraz kierownika Studiów Podyplomowych z Podstaw Prawa Ukraińskiego. Od października 2008 r. pełni funkcję opiekuna specjalizacji Podstawy prawa ukraińskiego, prowadzonej na studiach stacjonarnych jednolitych magisterskich na kierunku prawo. Od 26 czerwca 2012 r. doktor habilitowany nauk prawnych (habilitacja na podstawie rozprawy na temat „Prawne aspekty rozwoju turystyki w Polsce w latach 1918-1939”). Od 1 października 2012 r. członek Senackiej Podkomisji ds. Promocji i Współpracy z Zagranicą KUL. Od 16 października 2012 r. dyrektor Polsko – Ukraińskiego Transgranicznego Centrum Współpracy Prawnej funkcjonującego na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL. Od 30 stycznia 2013 r. przewodniczący Rady Bibliotecznej KUL.

 

 

Wykaz publikacji


Monografie

1. Polityka władz państwowych wobec Kościoła prawosławnego i ludności prawosławnej w Królestwie Polskim, Wielkim Księstwie Litewskim oraz Rzeczypospolitej Obojga Narodów w latach 1344-1795, Lublin 2006, ss. 372 (rec.: J. Flaga, „Studia Prawnicze KUL" 1(29) (2007), s. 201-204; rec.: J. Flaga, „Revue d'Histoire Ecclésiastique / Université Catholique de Louvain" 102 (2007), nr 2, s. 566-569).

2. Prawne aspekty rozwoju turystyki w Polsce w latach 1918-1939, Lublin 2011, ss. 560 (rec.: A. Witkowski, „ADMINISTRACJA. TEORIA – DYDAKTYKA – PRAKTYKA” 27 (2012), nr 2, s. 183-204).

Redakcja naukowa

1. Polska-Ruś-Ukraina-jedenaście wieków sąsiedztwa, pod red. G. Górskiego i L. Ćwikły, Lublin-Lwów 2002, ss. 157.

2. Cuius regio, eius religio? Zjazd Historyków Państwa i Prawa, Lublin 2006 r., red. G. Górski, L. Ćwikła, M. Lipska, Lublin 2006, ss. 457.

3. Cuius regio, eius religio? Publikacja po Zjeździe Historyków Państwa i Prawa, Lublin wrzesień 2006 r., red. G. Górski, L. Ćwikła, M. Lipska, Lublin 2008, ss. 530.

Wybór źródeł

Historia ustroju państw w źródłach, wyboru dokonali M. Dyjakowska, M. Lipska, L. Ćwikła, Lublin 2001. 

Artykuły

1. Bractwo cerkiewne jako forma organizacji ludności prawosławnej na ziemiach ruskich Rzeczypospolitej w XVI-XVII w., „Czasy Nowożytne" 8 (2000), s. 119-135.

2. Sytuacja prawna ludności prawosławnej w państwie polsko-litewskim do 1596 r., „Czasy Nowożytne" 11 (12) (2001), s. 41-57.

3. Czy buła peresliduwanoju Prawosławna Cerkwa w I Reczi Pospołytij?, „Ukrajinśki probłemy" 21 (2001), s. 223-229.

4. Państwo-prawo-Kościół-jednostka w ruskiej i rosyjskiej tradycji prawno-ustrojowej, w: Przez tysiąclecia: państwo-prawo-jednostka. Materiały ogólnopolskiej konferencji historyków prawa, Ustroń 17-20 września 2000 r., pod red. A. Lityńskiego i M. Mikołajczyka, t. 3, Katowice 2001, s. 127-134.

5. O sytuacji prawnej Kościoła prawosławnego w państwie polsko-litewskim do 1795 r. (zarys problematyki), w: Polska-Ruś-Ukraina-jedenaście wieków sąsiedztwa, pod red. G. Górskiego i L. Ćwikły, Lublin-Lwów 2002, s. 23-40.

6. Zakres majątkowych i finansowych przywilejów zakonów w Polsce w okresie Oświecenia, „Roczniki Nauk Prawnych" 12 (2002), z. 1, s. 81-95.

7. Ingerencja cara rosyjskiego Piotra I (1682-1725) w sprawy wyznaniowe Rzeczypospolitej, „Studia z Prawa Wyznaniowego" 6 (2003), s. 73-89.

8. Położenie prawne mieszczan wyznania prawosławnego na ziemiach ruskich w Królestwie Polskim w latach 1344-1596, w: Probłemy derżawotworennia i zachystu praw ludyny w Ukrajini. Materiały X rehionalnoji naukowo-praktycznoji konferenciji (5-6 lutoho 2004 r.), Lwiw 2004, s. 81-83.

9. Działalność edukacyjna prawosławnych bractw cerkiewnych w Rzeczypospolitej w XVI-XVII wieku, ,,Roczniki Nauk Społecznych" 32 (2004), z. 2, s. 95-111.

10. Wpływ unii brzeskiej (1595-1596 r.) na sytuację prawną Kościoła prawosławnego w Rzeczypospolitej Obojga Narodów (do 1632 r.), „Prawo-Administracja-Kościół" 1-2 (20-21) (2005), s. 259-281.

11. Czy Persza Ricz Pospołyta buła takoż i formoju ustroju Ukrajinśkoji Derżawy?, w: Probłemy derżawotworennia i zachystu praw ludyny w Ukrajini. Materiały XI rehionalnoji naukowo-praktycznoji konferenciji (3-4 lutoho 2005 r.), Lwiw 2005, s. 76-79.

12. (wraz z A. Kosyło) Konstytucja Filipa Orlika z 1710 roku, ,,Czasy Nowożytne" 18-19 (2005), s. 55-68.

13. Sytuacja prawna mieszczan wyznania prawosławnego w Rzeczypospolitej do unii brzeskiej (1595-1596 r.), w: Cuius regio, eius religio? Zjazd Historyków Państwa i Prawa, Lublin 2006 r., red. G. Górski, L. Ćwikła, M. Lipska, Lublin 2006, s. 127-145.

14. Sytuacja prawna mieszczan wyznania prawosławnego w Rzeczypospolitej po unii brzeskiej (1595-1596 r.), „Prace Historyczno-Archiwalne. Archiwum Państwowe w Rzeszowie" 17 (2006), s. 5-26.

15. Postanowienia Sejmu Wielkiego (1788-1792) w sprawie Cerkwi prawosławnej w Rzeczypospolitej, w: Aktualni pytannia reformuwannia prawowoji systemy Ukrajiny. Zbirnyk naukowych statej za materiałamy IV Miżnarodnoji naukowo-praktycznoji konferenciji m. Łućk, 1-2 czerwnia 2007 r., t. 1, Łućk 2007, s. 3-5.

16. Katedra Historii Państwa i Prawa, w: Księga Jubileuszowa z okazji 90-lecia Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, red. A. Dębiński i in., Lublin 2008, s. 43-67 (wraz z M. Dyjakowską).

17. Szkoła Prawa Ukraińskiego, w: Księga Jubileuszowa z okazji 90-lecia Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, red. A. Dębiński i in., Lublin 2008, s. 651-653.

18. Leon Halban (1893-1960), w: Profesorowie prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, red. A. Dębiński, W. Sz. Staszewski, M. Wójcik, Lublin 2008, s. 159-166.

19. Józef Mazurkiewicz (1904-1977), w: Profesorowie prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, red. A. Dębiński, W. Sz. Staszewski, M. Wójcik, Lublin 2008, s. 287-294.

20. Leon Halban (1893-1960), w: Dziekani Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, red. A. Dębiński, W. Sz. Staszewski, M. Wójcik, Lublin 2008, s. 73-79.

21. Regulacje prawne w zakresie tzw. formalności granicznych a rozwój turystyki międzynarodowej w Rzeczypospolitej w latach 1918-1939, w: Prawne aspekty migracji na przykładzie uregulowań wybranych uczestników systemu międzynarodowego, red. K. Maćkowska, Lublin 2010, s. 9-41.

22. Prawne podstawy stosunków polsko-czechosłowackich w dziedzinie turystyki w latach 1919-1939, „Studia Prawnicze KUL" 2011, nr 1, s. 7-30.

23. Respublica bene ordinata. Remarks on the Participation of Orthodox Elite in the Exercise of Power in the 15th and 16th Century Republic, „Czasopys Kyjiwśkoho Uniwersytetu Prawa" 2011, nr 3, s. 306-311.

24. Sudiebnik wielkiego księcia Kazimierza Jagiellończyka z 1468 r. – pierwszy zbiór przepisów z zakresu prawa karnego i postępowania sądowego w Wielkim Księstwie Litewskim, „Studia Prawnicze KUL” 2011, nr 3-4, s. 265-270.

25. Status prawny Republiki Autonomicznej Krymu, w: Federalizm czy jednolitość? Determinanty, skutki, wpływ na regulacje prawne państwa, red. K. Maćkowska, S. Kwiecień, Lublin 2012, s. 57-79.

Sprawozdania

1. Sprawozdanie z konferencji naukowej „Polska-Ruś-Ukraina-jedenaście wieków sąsiedztwa" (Kazimierz Dolny 5-6 grudnia 2000 r.), „Czasopismo Prawno-Historyczne" 54 (2002), z. 1, s. 495-496.

2. Cuius regio, eius religio? Zjazd Historyków Państwa i Prawa w Lublinie, „Czasopismo Prawno-Historyczne" 59 (2007), z. 1, s. 374-376 (wraz z M. Lipską).

3. Cuius regio, eius religio? Zjazd Historyków Państwa i Prawa, Lublin, 22-23 IX 2006, „Studia Prawnicze KUL" 1(29) (2007), s. 217-219 (wraz z M. Lipską). 

Tłumaczenia tekstów naukowych z języka ukraińskiego na język polski

1. Wasyluk S., Wokół problemów władzy sądowniczej na Ukrainie w okresie przemian, „Prawo-Administracja-Kościół" 4 (8) (2001, Lublin 2002), s. 173-187.

2. Doleżan W., Hubyk W., Rozwój systemu prokuratorskiego w XX stuleciu (Imperium Rosyjskie, Związek Radziecki, Ukraina), „Prawo-Administracja-Kościół" 4 (8) (2001, Lublin 2002), s. 217-233.

3. Hryszczuk W., Zarys kształtowania się i rozwoju ustawodawstwa Ukrainy w zakresie prawa karnego w okresie Związku Radzieckiego, „Prawo-Administracja-Kościół" 1 (9) (2002, Lublin 2003), s. 197-226.

4. Juchymiuk O., Źródła prawa konstytucyjnego Ukrainy i Polski (analiza porównawcza), „Prawo-Administracja-Kościół" 2-3 (10-11) (2002, Lublin 2003), s. 41-50.

5. Kosyło A., Likwidacja ukraińskiego Kościoła greckokatolickiego w Związku Radzieckim, „Prawo-Administracja-Kościół" 1-2 (13) (2003), s. 141-154.

6. Hryszczuk W., Burdin W., Osobliwości odpowiedzialności karnej nieletnich na Ukrainie według Kodeksu karnego Ukrainy z 2001 roku, w: Iustitia civitatis fundamentum. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Wiesława Chrzanowskiego, red. H. Cioch, ks. A. Dębiński, J. Chaciński, Lublin 2003, s. 573-601.

7. Hryszczuk O., Kształtowanie się prawa człowieka do zadośćuczynienia za krzywdę moralną na ziemiach ukraińskich (XI - XX w.), „Prawo-Administracja-Kościół" 3 (14) (2003), s. 121-134.

8. (wraz z D. Kępą) Ustawa Ukrainy o Sądzie Konstytucyjnym Ukrainy, „Studia Prawnicze KUL" 1(29) (2007), s. 167-197.

Referaty wygłoszone podczas konferencji naukowych

1. „Państwo-prawo-Kościół-jednostka w ruskiej i rosyjskiej tradycji prawno-ustrojowej”; referat wygłoszony podczas Ogólnopolskiej Konferencji Historyków Prawa „Przez tysiąclecia: państwo-prawo-jednostka”, Ustroń 18 września 2000 r.

2. „O sytuacji prawnej Kościoła prawosławnego w państwie polsko–litewskim do 1795 r. (zarys problematyki)”; referat wygłoszony podczas Międzynarodowej Konferencji Historyczno - Prawnej „Polska – Ruś – Ukraina - jedenaście wieków sąsiedztwa”, Kazimierz Dolny nad Wisłą 5 grudnia 2000 r.

3. „Położenie prawne mieszczan wyznania prawosławnego na ziemiach ruskich w Królestwie Polskim w latach 1344–1596”; referat wygłoszony podczas X regionalnej konferencji naukowo – praktycznej „Problemy tworzenia państwowości i ochrony praw człowieka na Ukrainie”, Lwów 5 lutego 2004 r.

4. „Czy Persza Ricz Pospołyta buła takoż i formoju ustroju Ukrajinśkoji Derżawy?”; referat wygłoszony podczas XI regionalnej konferencji naukowo – praktycznej „Problemy tworzenia państwowości i ochrony praw człowieka na Ukrainie”, Lwów 3 lutego 2005 r.

5. „Zasady prowadzenia sprawozdawczości dotyczącej badań naukowych realizowanych na WPPKiA”; referat wygłoszony podczas konferencji naukowej „Nowe zasady finansowania badań naukowych”, Lublin 30 września 2008 r.

6. „Status prawny Autonomicznej Republiki Krymu”; referat wygłoszony podczas konferencji naukowej „Federalizm czy jednolitość? Determinanty, skutki, wpływ na regulacje prawne państwa”, Lublin 8 grudnia 2009 r.

7. „Odszkodowanie i zadośćuczynienie od biura podróży za tzw. zmarnowany urlop”; wykład inauguracyjny wygłoszony podczas uroczystości inauguracji studiów doktoranckich na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL w roku akademickim 2012/2013, Lublin 6 października 2012 r.

 

Dorobek

 

 

 

Autor: Joanna Główka
Ostatnia aktualizacja: 15.10.2015, godz. 17:49 - Filip Ciepły