PROBLEMATYKA NAUKOWA:
 
geomorfologia, paleogeografia
     

DATA UZYSKANIA STOPNIA NAUKOWEGO:
 
doktor habilitowany – 2013 – Narodowy Uniwersytet Kijowski im. Tarasa Szewczenki, Kijów, Ukraina
  Paleomorfogeneza eoliczna prawobrzeżnej części Polesia Ukraińskiego
  Nostryfikacja dyplomu w Polsce: 25.09.2013, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych w dziedzinie nauk o Ziemi w zakresie geografii
 
doktor – 1995 – Narodowy Uniwersytet Lwowski im. Iwana Franki, Lwów, Ukraina
 

Strukturalna organizacja i funkcjonowanie systemów rzecznych górnej części dorzecza Cisy

promotor: prof. J. S. Krawczuk

 

Nostryfikacja dyplomu w Polsce: 26.08.2013, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Zaświadczenie Nr 8093 o równoważności dyplomu kandydata nauk geograficznych z dyplomem doktora nauk o Ziemi

   
magister – 1989 – Narodowy Uniwersytet Lwowski im. Iwana Franki, Lwów, Ukraina 
 

Strukturalna organizacja systemów rzecznych Zakarpacia

promotor: doc. J. B. Chomyn

     

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:
 
Katedra Ekologii Stosowanej – WBiNoŚ KUL (2013-do chwili obecnej) – profesor nadzwyczajny
Katedra Geomorfologii i Paleogeografii – WG NUL im. Iwana Franki, Lwów, Ukraina (2013-do chwili obecnej) – profesor
Katedra Nauk o Ziemi i Geomorfologii – WG NUK im. Tarasa Szewczenki, Kijów, Ukraina (2009-2010) – docent
Katedra Geografii Stosowanej i Kartografii – WG NUL im. Iwana Franki, Lwów, Ukraina (2000-2009) – docent
Katedra Geomorfologii – WG NUL im. Iwana Franki, Lwów, Ukraina (1998-2000) – docent
Katedra Geomorfologii – WG NUL im. Iwana Franki, Lwów, Ukraina (1994-1998) – asystent
   

WYBRANE PUBLIKACJE NAUKOWE:
     

Дубіс Л. 2014. Особливості окатаності й мікроморфології поверхні кварцових зерен реліктових дюн та еолових покривних пісків Малого Полісся. В: В. Біланюк, О. Адаменко, А. Богуцький, Ю. Бортник та інші [ред.] Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат: Збірник наукових праць (присвячений 100-річчю від дня народження професора Петра Цися). ЛНУ імені Івана Франка. Львів: 196-203.

Dubis L. 2014. Prawidłowości w rozkładzie przestrzennym wydm śródlądowych prawobrzeżnej części Polesia Ukraińskiego. W: P. Molewski, W. Juśkiewicz [red.] X Zjazd Geomorfologów Polskich, Toruń, 16-19 września 2014 r. dedykowany prof. dr hab. Władysławowi Niewiarowskiemu w 90. rocznicę urodzin. Krajobrazy młodoglacjalne – ich morfogeneza, teraźniejszość, przyszłość. Streszczenia. Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich. Toruń: 33-34.

Дубіс Л. 2014. Теорія еолового палеоморфогенезу: аналіз системи знань та головних складових. Фізична географія та геоморфологія 1(73): 16-21.

Krzemień K., Dłużewski M., Dubis L., Tsermegas I. 2014. Funkcjonowanie koryt rzecznych w warunkach okresowego niedoboru opadów – uwarunkowania naturalne i antropogeniczne. W: I. Tsermegas, M. Dłużewski [red.] Środowisko geograficzne i współczesne przemiany krajobrazu. Warsztaty Geograficzne Wyspy Jońskie 25.04-04.05.2014 r. KNG PAN, WGiSR UW, PTG. Warszawa: 64-72.
Barczuk A., Dłużewski M., Dubis L. 2008. Natural and anthropogenic factors of the development of Erg Chebbi. W: S. Skiba, K. Krzemień [red.] Contemporary evolution of the natural environment of the region between Antiatlas and Sahara (Marocco). Prace Geograficzne 118. IGiGP UJ, Kraków: 119-133.
Mycielska-Dowgiałło E., Dłużewski M., Dubis L., Woronko B. 2008. Extorted forms of aeolian accumulation in the Coude du Dra region. W: S. Skiba, K. Krzemień [red.] Contemporary evolution of the natural environment of the region between Antiatlas and Sahara (Marocco). Prace Geograficzne 118. IGiGP UJ, Kraków: 65-78.
Dubis L., Kowalczuk I. 2007. Hydrografia doliny górnego Dniestru. W: J. Gudowski [red.] Z biegiem Dniestru: studium krajoznawcze doliny Dniestru od źródeł rzeki do Chocimia. Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa: 114-123.
Barczuk A., Dłużewski M., Dubis L., Skocki K. 2006. Rozwój pól wydmowych Ergu Chebbi. W: M. Dłużewski [red.] Geograficzne i geologiczne uwarunkowania rozwoju rzeźby Maroka. Warsztaty Geomorfologiczne  Maroko 19.04-04.05.2006. WGiSR UW, SGP, Warszawa: 187-216.
Dłużewski M., Dubis L. 2006. Geneza form ostańców - wschodnie obrzeże Szottu Dżerid. W: M. Dłużewski [red]. Formy i procesy rzeźbotwórcze Tunezji. Prace i Studia Geograficzne 37. WGiSR UW, Warszawa: 47-67.
Dłużewski M., Dubis L., Woronko B. 2006. Nebki  formy wymuszonej akumulacji eolicznej. W: M. Dłużewski [red.] Geograficzne i geologiczne uwarunkowania rozwoju rzeźby Maroka. Warsztaty Geomorfologiczne  Maroko 19.04-04.05.2006. WGiSR UW, SGP, Warszawa: 145-156.
Dłużewski M., Woronko B.,  Dubis L. 2006. Nebki  formy wymuszonej akumulacji eolicznej wschodniego obrzeża Szottu Dżerid. W: M. Dłużewski [red]. Formy i procesy rzeźbotwórcze Tunezji. Prace i Studia Geograficzne 37. WGiSR UW, Warszawa: 69-79.
Dłużewski M., Dubis L., Krzemień K., Tsermegas I. 2005. Wpływ warunków fizycznogeograficznych na przebieg procesów morfogenetycznych w Attyce (na przykładzie zlewni Megala Pefka). W: A. Kotarba, K. Krzemień, J. Święchowicz [red.] Współczesna ewolucja rzeźby Polski: VII Zjazd Geomorfologów Polskich, Kraków, 19-22 września 2005. IGiGP UJ, Kraków: 107-114.
Dłużewski M., Dubis L. 2004. Geneza form ostańcowych  wschodnie obrzeże szottu Dżerid. W: M. Dłużewski [red.] Warsztaty geomorfologiczne  Tunezja 15-29.04.2004. WGiSR UW, SGP, Warszawa: 47-62.
Dłużewski M., Dubis L., Woronko B. 2004. Nebki formy wymuszonej akumulacji eolicznej wschodniego obrzeża szottu Dżerid. W: M. Dłużewski [red.] Warsztaty geomorfologiczne  Tunezja 15-29.04.2004. WGiSR UW, SGP, Warszawa: 63-70.
Dłużewski M., Dubis L., Woronko B. 2003. Nebki  formy wymuszonej akumulacji eolicznej. W: M. Dłużewski [red.] Współczesna ewolucja środowiska przyrodniczego regionu Coude du Dra (Maroko) i jej wpływ na warunki życia ludności. Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa: 135-155.
Dłużewski M., Dubis L., Woronko B. 2002. Nebki  formy wymuszonej akumulacji eolicznej N-części obniżenia Khargi. W: M. Dłużewski [red.] Warsztaty geomorfologiczne  Egipt 5-22.04.2002  przewodnik. WGiSR, SGP, Warszawa: 50-56.
Dubis L., Dłużewski M. 2002. Erozyjne formy ostańcowe  jardangi jako wskaźnik tempa deflacji. W: M. Dłużewski [red.] Warsztaty geomorfologiczne  Egipt 5-22.04.2002  przewodnik. WGiSR, SGP, Warszawa: 29-49.
Dubis L., Dłużewski M., Jakubik R. 2002. Geneza form ostańcowych - Biała Pustynia, obniżenie Farafry, Pustynia Zachodnia (badania wstępne). W: M. Dłużewski [red.] Warsztaty geomorfologiczne Egipt 5-22.04.2002  przewodnik. WGiSR, SGP, Warszawa: 11-15.
Morawska M., Dubis L. 2000. Landscape evaluation of the upper Dniester valley. Annals of Warsaw Agricultural University, Horticulture (Landscape Architecture) 21: 185-193.
   
  Liczba wszystkich publikacji: 83
   
Wszystkie publikacje pracowników Katedry Ekologii Stosowanej od 2002 roku
     

WYBRANE KONFERENCJE NAUKOWE:
 

Dubis L. 2014. Prawidłowości w układzie przestrzennym wydm śródlądowych prawobrzeżnej części Polesia Ukraińskiego. X Zjazd Geomorfologów Polskich Krajobrazy młodoglacjalne  ich morfogeneza, teraźniejszość, przyszłość. SGP, WNoZ UMK w Toruniu, 16-19 września, Toruń. Referat.

Dubis L. 2014. Relict dunes of the right-bank side of Ukrainian Polissia: Peculiarities of expansion and formation. International Geographicial Union Regional Conference Changes Challenges Responsibility. IGU, UJ, 18-22 września, Kraków. Poster.

Gerasimenko M., Subetto D., Bakhmutov V., Dubis L. 2013. Palaeoenvironmental changes recorded in the sedimentary archive of the coastal lake Saki (Western Crimea) and the Black Sea level fluctuations during the Holocene. Międzynarodowa Konferencja INQUA-SEQS At the edge of the sea: sediments, geomorphology, tectonics and stratigraphy in Quaternary sections. INQUA-SEQS, 26-30 września, Sassari, Sardynia, Włochy. Referat.

Герасименко Н.П., Субетто Д.А., Бахмутов В.Г., Дубис Л.Ф. 2013. Растительность и климат Юго-Западного Крыма в голоцене (новые данные изучения донных отложений озера Саки). LXV Герценовские чтения, посвященной 215-летию Герценовского ун-та и 80-летию ф-та географии География: проблемы науки и образования: Междунар. МРЦКП, 19-21 kwietnia, Sankt Petersburg, Rosja. Referat.

Дубіс Л.Ф. 2012. Морфологічні критерії ідентифікації реліктових дюн правобережної частини Українського Полісся. Międzynarodowa konferencja naukowa Еволюція та антропогенізація ландшафтів передгірських і гірських територій. Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича, 31 maja-2 czerwca, Czerniowce, Ukraina. Referat.

Dubis L. 2012. The composition of heavy metals as a basis for reconstractions and material sources of relict dune deposits in right-bank Ukrainian Polissia. II Sedymentologiczne Spotkanie Dyskusyjne Analiza minerałów ciężkich  źródło wiedzy o środowiskach sedymentacyjnych. WGiSR UW, SGP, Komisja "Metody sedymentologiczne stosowane w geomorfologii", 24 kwietnia, Warszawa. Referat.

Dubis L. 2011. Dunes of the right-bank part of Ukrainian Polissia. IX Zjazd Geomorfologów Polskich Georóżnorodność rzeźby Polski. SGP, 20-22 września, Poznań. Referat.

Дубис Л.Ф. 2011. Некоторые проблемные вопросы изучения материковых дюн и возможности их решения на основании исследований современных эоловых процессов. ХХХІ Пленума Геоморфологической Комиссии РАН Теоретические проблемы современной геоморфологии. Теория и практика изучения геоморфологических систем. РАН, 5-9 października, Astrachań, Rosja. Referat.

Gerasimenko N., Subetto D., Bakhmutov V., Dubis L., Gladyrevska M. 2011. New data on the Middle and Late Holocene environmental changes from the Saki Lake, Crimea (Ukraine). Międzynarodowa Konferencja INQUA 501 Seventh Plenary Meeting and Field Trip. INQUA, 21-28 sierpnia, Odessa, Ukraina. Referat.

Dubis L. 2010. Distribution and phases of the paleodunes development in the Polissia region of Western Ukraine. VII International Conference on Aeolian Research (ICARVII). ICAR, 5-9 lipca, Santa Rosa, Argentyna. Referat.

     

WYBRANE PROJEKTY BADAWCZE:
     
2008-2010. Geoekologiczna analiza terenu Kijowa i obszarów sąsiednich. Temat 0106U010242 Programu Ukraińskiego Funduszu Badań Podstawowych Ochrona środowiska naturalnego. Wydział Geografii Narodowego Uniwersytetu Kijowskiego im. Tarasa Szewczenki, Ukraina.
2008-2010. Paleogeografia i klimat północnego Pryczarnomor'ja w holocenie. Temat 0109U006713. Wydział Geografii Narodowego Uniwersytetu Kijowskiego im. Tarasa Szewczenki, Ukraina.
2006. Współczesne procesy morfodynamiczne w klimacie śródziemnomorskim, pustynnym i półpustynnym. Faculté des Lettres et des Sciences Humaines Université Mohammed V, Maroko oraz Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego.
2004. Rekonstrukcja zmian klimatycznych na podstawie cech strukturalnych i teksturalnych osadów jeziornych oraz próba określenia intensywności procesów deflacyjnych na obszarze południowej części Jeziora Aralskiego. Wydział Archeologii Uniwersytetu w Samarkandzie, Uzbekistan oraz Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego.
2004. Zagrożenia wynikające z naturalnych i antropogenicznych procesów przekształcających współcześnie rzeźbę Attyki (Grecja środkowa). Faculty of Geology National University of Athens, Grecja oraz Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego.
2002. Współczesne procesy morfogenetyczne. Narodowy Uniwersytet Lwowski im. Iwana Franki, Ukraina oraz Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego.
2002. Paleogeograficzna analiza akumulacyjnych form eolicznych Polesia Ukraińskiego (na przykładzie międzyrzecza Uży, Żerewi, Norynia). Wydział Geografii Narodowego Uniwersytetu Kijowskiego im. Tarasa Szewczenki, Ukraina oraz Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego.
2001-2002. Geologiczne i geomorfologiczne uwarunkowania rozwoju rzeźby w obszarach klimatu skrajnie suchego. Faculty of Arts, Geography Department, University of Cairo, Egipt oraz Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego.
2001. Tarasowe formy eoliczne jako wskaźnik wieku tarasów rzecznych (na przykładzie Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego oraz Małego Polesia). Wydział Geografii Narodowego Uniwersytetu Lwowskiego im. Iwana Franki, Ukraina oraz Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego.
     

 

Autor: Sylwia Gielarek
Ostatnia aktualizacja: 11.03.2015, godz. 14:58 - Sylwia Gielarek