Dr hab. Magdalena Pyter, prof. KUL

 

Życiorys zawodowy i naukowy

 

 W latach 1995-2000 ukończyła studia z zakresu prawa i uzyskanie tytułu zawodowego magistra prawa.
W 2002 r. uzyskała stopień naukowy doktora nauk prawnych w zakresie prawa.
W latach 2003-2005 była zatrudniona na stanowisku adiunkta na Wydziale Administracyjno-Prawnym w Akademii Polonijnej w Częstochowie. Równocześnie pełniła tam funkcję prodziekana wydziału.
W latach 2004-2005 była zatrudniona na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
W latach 2005 - 2011 była zatrudniona na stanowisku adiunkta w Instytucie Prawa na Wydziale Zamiejscowym Prawa i Nauk o Gospodarce KUL w Stalowej Woli.
15.03.2011r. uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych.

Od 1.10.2011 r. zatrudniona na stanowisku adiunkta na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL. Równocześnie pełni funkcję kierownika Katedry Administracyjnego Prawa Gospodarczego na WPPKiA KUL.

Z dniem 1.03.2012 r. uzyskała stanowisko profesora nadzwyczajnego.

Od 1.09.2012 r. pełni funkcję Dyrektora Instytutu Administracji na WPPKiA KUL.

W 2013 r. ukończyła studia podyplomowe w zakresie "Menadżer promocji nauki". Studia realizowane przez Polską Fundację Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego "OIC Poland" i Wyższą Szkołę Ekonomii i Innowacji w Lublinie.
W 2000 r. uzyskała grant promotorski przyznany przez Komitet Badań Naukowych (nr grantu: 1H01B01519, nr umowy: 610/H01/2000/19).
W ramach stypendium programu Erasmus w 2008 r. odbyła wyjazd naukowy na Wydział Prawa na Uniwersytet Jana Comeniusa w Bratysławie. W 2009 r odbyła wyjazd naukowy na Wydział Prawa na Uniwersytet Pavla JozefaŠafárika w Koszycach.

20.12.2011 r. uzyskała nagrodę indywidualną Rektora KUL za wyróżniającą się rozprawę habilitacyjną


Najważniejsze i najnowsze publikacje

 • Prawo o szkolnictwie wyższym. Komentarz, M. Pyter (red.), C.H. Beck, Warszawa 2012,
 • Prawo oświatowe (wsp. z A. Balicki), C.H. Beck, Warszawa 2011,
 • Nauki prawne pomiędzy tradycją a współczesnością. Prace dedykowane Profesorowi Longchamps de Bérier w 70. rocznicę śmierci, red. A. Dębiński, M. Pyter, B. Czech-Jezierska, Lublin 2011,
 • Roman Longchamps de Bérier (1883-1941). Profesor lwowski i lubelski, red. A. Dębiński, M. Pyter, Lublin 2011,
 • Współpraca ośrodka lwowskiego i lubelskiego w zakresie nauczania prawa rzymskiego, [w:] Nauki prawne pomiędzy tradycją a współczesnością. Prace dedykowane Profesorowi Longchamps de Bérier w 70. rocznicę śmierci, red. A. Dębiński, M. Pyter, B. Czech-Jezierska, Lublin 2011, s. 139-165,
 • Crime and punishment in medieval Poland, with a focus on stoning and tearing apart, „Law Legal Journal of Ukraine” 11-12/2011, s. 262-269,
 • Ƃальцер (Balzer) Освальд, [w]: „Encyclopedia. ЛьвiвськийНаціональнийУніверситетіменіІванаФранка”, T. I: A-K, red. I. O. Вакарчук [i in.], Львів 2011, s. 173,
 • Oswald Balzer i lwowska szkoła historycznoprawna, Lublin 2010,
 • Prawo oświatowe. Stan obecny i perspektywy rozwoju, red. M.Pyter, A. Balicki, Lublin 2010,
 • Wymagania prawne w stosunku do kadry kierowniczej publicznych placówek oświatowych. Nowe regulacje, [w:] Prawo oświatowe. Stan obecny i kierunki rozwoju, red. M. Pyter, A. Balicki, Lublin 2010, s. 51-61,
 • Dyrektor szkoły, [w:] „Encyklopedia samorządu terytorialnego”, red. K. Miaskowska-Daszkiewicz, B. Szmulik, wyd. WoltersKluwer ,Warszawa 2010, s. 210-214,
 • Rozwiązania prawne dotyczące poprawy sytuacji ekonomicznej uczniów, „Ekonomia i Organizacja Przedsiębiorstw” (Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle, Warszawa), nr 5 (2010), s. 69-81,
 • Studia prawnicze a rzeczywistość zawodowa, red. M. Pyter, Lublin 2009,
 • Współczesne problemy prawa oświatowego, red. M. Pyter, Lublin 2009,
 • Tasks of self-government in the field of social assistance in the light of polish law, [in:] “MasarykovaUniverzita. PrávnickáFakulta”, (ed.) David. R., Neckar J., Sehnalek D., The conference Proceedings, Brno 2009, s. 1-10.

 

 

Zajęcia dydaktyczne
Prawo oświatowe – wykład
Administrowanie oświatą – seminarium magisterskie
Prawo oświatowe – seminarium doktoranckie

 

Konsultacje w czwartki 8:15-9:00 CI-401

Dyżur w czwartki 9:00-10:00 CI-406
W sprawach pilny prosze o kontakt mejlowy. 

 

Autor: Małgorzata Ganczar
Ostatnia aktualizacja: 05.10.2015, godz. 15:26 - Wojciech Wytrążek