Marcin Szewczak –  doktor habilitowany nauk prawnych, radca prawny, kierownik Katedry Prawa Unii Europejskiej, Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji. Profesor na Wydziale Prawa Wschodnioeuropejskiego Uniwersytetu im. Łesi Ukrainki w Łucku. Specjalizuje się w prawie administracyjnym, samorządowym i prawie Unii Europejskiej. 

 

Absolwent prawa (KUL, 2003) oraz stosunków międzynarodowych (UMCS, 2005).  Odbył także studia zagraniczne uzyskując dyplom Master of Arts in European Studies Uniwersytetu Sante Cuore w Mediolanie i Katolickiego Uniwersytetu Petera Pazmany w Budapeszcie (2004)- praca dyplomowa pt: Lisbon startegy competitiveness of the European Union and Poland, przygotowana pod kierunkiem prof. dra hab. Tomasza Dołęgowskiego (Szkoła Główna Handlowa), recenzent: prof. Simona Beretta (Uniwersytet Sante Cuore w Mediolanie). W 2005r. ukończył kurs języka węgierskiego organizowany przez Katedrę Nyelviskola w Budapeszcie. W 2007r. uzyskał stopień naukowy doktora nauk prawnych na podstawie rozprawy doktorskiej pt: Administracyjnoprawne aspekty realizacji Wspólnej Polityki Rolnej w Polsce, przygotowanej pod kierunkiem prof. dra hab. Stanisława Wrzoska. W dniu 8 kwietnia 2014r. Rada Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji nadała mu na podstawie dorobku i monografii pt: Administrowanie rozwojem regionalnym w systemie prawa administracyjnego stopień dr hab, specjalność - prawo administracyjne. Z dniem 1 października 2015r. powołany na kierownika Katedry Prawa Unii Europejskiej.  Członek rady naukowej czasopisma Історико-правовий часопис w Łucku.

 

W styczniu 2013r. decyzją Komitetu Sterującego międzynarodowej sieci badawczej z zakresu prawa administracyjnego Unii Europejskiej (ReNUAL – Research Network on EU Administrative Law) został przyjęty w poczet członków sieci. Członek indywidualny Eastern Regional Organization for Public Administration (EROPA). Członek Polskiego Stowarzyszenia Prawa Europejskiego.

 

Prowadzi badania naukowe w zakresie:

a) prawa Unii Europejskiej - w szczególności w zakresie ustrojowego prawa administracyjnego UE,

b) prawa samorządu terytorialnego - w szczególności rola i zadania jst z zakresie realizowania  polityki rozwoju, polityki rozwoju obszarów wiejskich oraz współpracy transgranicznej (z uwzględnieniem rozwoju przedsiębiorczości) w Polsce i krajach członkowskich Unii Europejskiej,

c) administracyjnego prawa porównawczego - w szczególności analizuje zagadnienie - europejskiej przestrzeni administracyjnej z uwzględnieniem obszaru Europy Środkowo-Wschodniej i Bałkan Zachodnich,

d) prawa ochrony zdrowia - w szczególności rola administracji samorządowej w zakresie ochrony zdrowia,

e) prawa łowieckiego.

 

 

 

W ramach Katedry Prawa Unii Europejskiej prowadzi następujące zajęcia dydaktyczne: Prawo ustrojowe UE – wykład; seminarium magisterskie – Fundusze unijne w administracji publicznej,seminarium magisterskie - Prawo UE,  seminarium doktoranckie - Prawo samorządu terytorialnego.  Prowadzi również zajęcia w języku angielskim – European Law of Regional Development oraz Common Agricultural Policy.

 

 

W ramach międzynarodowych stypendiów przeprowadził liczne wykłady min. na Wydziale Prawa Katolickiego Uniwersytetu Petera Pazmany w Budapeszcie nt: Realization of the Common Agricultural Policy in Poland (2006), zaś w 2007r. nt: Common Agricultural Policy. Na Wydziale Administracji Uniwersytetu w Ljubljanie min. nt: w 2007r. Competitiveness of European Union and Poland; w 2008r. nt: Corporate social responsibility and human rights; w 2011r. nt: Regional development in Poland; w 2012r. nt: Role of the public administration   in regional development in Poland. Administrative-legal aspects, w 2013r. nt: Role of the public administration in inter-regional cooperation. Polish experience and discussion about future. Uczestnik międzynarodowych konferencji min. Słowacja, Ukraina, Słowenia, Niemcy, Węgry.

 

Efektem prowadzonej współpracy z Wydziałem Administracji Uniwersytetu w Ljubljanie, był udział w przygotowaniu projektu międzynarodowego w ramach Life Long Learning ERASMUS – Intensive Programme. Projekt zatytułowany: Challenges in public administration in the European Union przygotowany został przez przedstawicieli ośmiu państw europejskich i uzyskał dofinansowanie zajmując pierwsze miejsce w konkursie. W dniach 19-30 sierpnia 2013r. wziął udział w realizacji niniejszego projektu (Summer School), podczas którego prowadził wykład nt: Regional development in the EU w ramach modułu: Legal and social aspects of EU in Crisis.

 

Od 1 stycznia 2015r. współrealizuje projekt badawczy (jako członek zespołu badawczego)- Woluntarystyczny model środowiskowej opieki psychiatrycznej zmniejszającej wykluczenie i marginalizację w środowiskach wiejskich, finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju a realizowany przez partnerstwo organizacji pozarządowych, Uniwersytetu Medycznego w Lubinie i UMCS.

 

 

W latach 2007-2010 pełnił funkcję kierownika Działu Koordynacji Programów Europejskich na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. W latach 2007-2010 koordynator Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji ds. Lubelskiego Festiwalu Nauki w następujących edycjach: "Humanista XXI wieku" 2007, "Wiedza lekarstwem duszy" 2008, „Nauka techniką życia” 2009, „Nauka przygodą życia”, 2010. Od 2012r. członek międzyuczelnianego zespołu (KUL-Uniwersytet Medyczny w Lublinie) ds. przygotowania wspólnego kierunku studiów - administrowanie ochroną zdrowia. Od października 2012r. koordynator Inkubatora Projektów Naukowych Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji.

 

W latach 2006-2007   członek Zespołu Programowego ds. opracowania "Programu Wspierania Przedsiębiorczości Województwa Lubelskiego" przy Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie. Od 2007r.  członek Komitetu Monitorującego Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego 2007-2013. W latach 2008-2012 wiceprzewodniczący Rady Lokalnej Grupy Działania „Krasnystaw Plus”.

 

 

Posiada także doświadczenie w pracach organów nadzorczych spółek z różnych dziedzin gospodarki, zasiadają w ostatnich latach w radach nadzorczych spółek: Międzynarodowe Targi  Lubelskie S.A. w Lublinie; Przedsiębiorstwo Nasiennictwa Ogrodniczego i Szkółkarstwa w Ożarowie Mazowieckim, spółka Skarbu Państwa oraz  Radio Lublin S.A.

 

Członek Rady Fundacji Okręgowej Izby Radców Prawnych "Znam Prawo" w Lublinie;  członek Ludowego Towarzystwa Naukowo-Kulturalnego; członek Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Gorzkowskiej; członek Koła Łowieckiego nr 81 "Sarna" w Gorzkowie.

 

Autor i współautor kilkudziesięciu  publikacji w tym 17 pozycji książkowych, kilkudziesięciu artykułów oraz kilkunastu haseł encyklopedycznych.

 

Najważniejsze publikacje:

 

 

Strategia wdrażania woluntarystycznego modelu środowiskowej opieki psychiatrycznej, J. Niczyporuk, A. Czernikiewicz, Z.R. Kmiecik, M. Michalak, M. Furtak-Niczyporuk, E. Czech, B. Drop, M. Grzeszczuk, A. Kochański, M. Szewczak, Lublin 2016; Status prawny osób z zaburzeniami psychicznymi, J. Niczyporuk, Z. Kmiecik, E. Czech, M. Szewczak, M. Grzeszczuk, Lublin, 2015; Działania lokalnej administracji samorządowej w zakresie ochrony zdrowia psychicznego oraz współpracy międzysektorowej na terenie województwa lubelskiego, J. Niczyporuk, E. Czech, M. Szewczak, Lublin 2015; Pomoc społeczna dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w: Status prawny osób z zaburzeniami psychicznymi, Lublin 2015,; Koncepcja funkcjonowania międzysektorowego centrum koordynującego na rzecz zdrowia psychicznego, w: J. Niczyporuk i inni, Strategia wdrażania...2016; Administrowanie sieciowe w systemie zdrowia, w: Jednostka wobec działań administracji publicznej, Rzeszów 2016; Administrowanie rozwojem regionalnym w systemie administracji publicznej, Lublin 2013; Administracyjno-prawne aspekty realizacji Wspólnej Polityki Rolnej w Polsce, Lublin 2009.

 

Autor: Małgorzata Ganczar
Ostatnia aktualizacja: 18.11.2016, godz. 20:53 - Marcin Szewczak