Marcin Szewczak – profesor nadzwyczajny doktor habilitowany nauk prawnych, radca prawny, kierownik Katedry Prawa Unii Europejskiej, Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji. Profesor na Wydziale Prawa Wschodnioeuropejskiego Uniwersytetu im. Łesi Ukrainki w Łucku. Dyrektor Transgranicznego Centrum Współpracy Samorządowej. Ekspert Ośrodka Analiz i Ekspertyz Prawnych Akademii de Virion w Warszawie. Specjalizuje się w prawie administracyjnym, samorządowym i prawie Unii Europejskiej. 

 

Absolwent prawa (KUL, 2003) oraz stosunków międzynarodowych (UMCS, 2005).  Odbył także studia zagraniczne uzyskując dyplom Master of Arts in European Studies Uniwersytetu Sante Cuore w Mediolanie i Katolickiego Uniwersytetu Petera Pazmany w Budapeszcie (2004)- praca dyplomowa pt: Lisbon startegy competitiveness of the European Union and Poland, przygotowana pod kierunkiem prof. dra hab. Tomasza Dołęgowskiego (Szkoła Główna Handlowa), recenzent: prof. Simona Beretta (Uniwersytet Sante Cuore w Mediolanie). W 2005r. ukończył kurs języka węgierskiego organizowany przez Katedrę Nyelviskola w Budapeszcie. W 2007r. uzyskał stopień naukowy doktora nauk prawnych na podstawie rozprawy doktorskiej pt: Administracyjnoprawne aspekty realizacji Wspólnej Polityki Rolnej w Polsce, przygotowanej pod kierunkiem prof. dra hab. Stanisława Wrzoska. W dniu 8 kwietnia 2014r. Rada Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji nadała mu na podstawie dorobku i monografii pt: Administrowanie rozwojem regionalnym w systemie prawa administracyjnego stopień dr hab, specjalność - prawo administracyjne. Z dniem 1 października 2015r. powołany na kierownika Katedry Prawa Unii Europejskiej. Z dniem 1 października 2016r.  powołany na stanowisko profesora KUL.

 

Redaktor naczelny czasopisma naukowego Review of Comparative Law. Członek rady naukowej czasopisma Історико-правовий часопис w Łucku.

 

W styczniu 2013r. decyzją Komitetu Sterującego międzynarodowej sieci badawczej z zakresu prawa administracyjnego Unii Europejskiej (ReNUAL – Research Network on EU Administrative Law) został przyjęty w poczet członków sieci. Członek indywidualny Eastern Regional Organization for Public Administration (EROPA). Członek Polskiego Stowarzyszenia Prawa Europejskiego.

 

Prowadzi badania naukowe w zakresie:

a) prawa Unii Europejskiej - w szczególności w zakresie ustrojowego prawa administracyjnego UE,

b) prawa samorządu terytorialnego - w szczególności rola i zadania jst z zakresie realizowania  polityki rozwoju, polityki rozwoju obszarów wiejskich oraz współpracy transgranicznej (z uwzględnieniem rozwoju przedsiębiorczości) w Polsce i krajach członkowskich Unii Europejskiej,

c) administracyjnego prawa porównawczego - w szczególności analizuje zagadnienie - europejskiej przestrzeni administracyjnej z uwzględnieniem obszaru Europy Środkowo-Wschodniej i Bałkan Zachodnich,

d) prawa ochrony zdrowia - w szczególności rola administracji samorządowej w zakresie ochrony zdrowia,

e) prawa łowieckiego.

 

Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji w tym 17 pozycji książkowych, 72 artykułów oraz 18 haseł encyklopedycznych. Organizator licznych konferencji naukowych i sympozjów.

 

W ramach Katedry Prawa Unii Europejskiej prowadzi następujące zajęcia dydaktyczne: Polityka administracyjna-wykład; Fundusze strukturalne-wykład; Wspólna Polityka Rolna-wykład; Prawo celne – wykład; seminarium magisterskie – Fundusze unijne w administracji publicznej, seminarium doktoranckie - Prawo samorządu terytorialnego.  Prowadzi również zajęcia w języku angielskim – European Law of Regional Development oraz Common Agricultural Policy.

 

 

W ramach międzynarodowych stypendiów przeprowadził liczne wykłady min. na Wydziale Prawa Katolickiego Uniwersytetu Petera Pazmany w Budapeszcie nt: Realization of the Common Agricultural Policy in Poland (2006), zaś w 2007r. nt: Common Agricultural Policy. Na Wydziale Administracji Uniwersytetu w Ljubljanie min. nt: w 2007r. Competitiveness of European Union and Poland; w 2008r. nt: Corporate social responsibility and human rights; w 2011r. nt: Regional development in Poland; w 2012r. nt: Role of the public administration   in regional development in Poland. Administrative-legal aspects, w 2013r. nt: Role of the public administration in inter-regional cooperation. Polish experience and discussion about future. Uczestnik międzynarodowych konferencji min. Słowacja, Ukraina, Słowenia, Niemcy, Węgry.

 

Efektem prowadzonej współpracy z Wydziałem Administracji Uniwersytetu w Ljubljanie, był udział w przygotowaniu projektu międzynarodowego w ramach Life Long Learning ERASMUS – Intensive Programme. Projekt zatytułowany: Challenges in public administration in the European Union przygotowany został przez przedstawicieli ośmiu państw europejskich i uzyskał dofinansowanie zajmując pierwsze miejsce w konkursie. W dniach 19-30 sierpnia 2013r. wziął udział w realizacji niniejszego projektu (Summer School), podczas którego prowadził wykład nt: Regional development in the EU w ramach modułu: Legal and social aspects of EU in Crisis.

 

Od 1 stycznia 2015r. współrealizuje projekt badawczy (jako członek zespołu badawczego)- Woluntarystyczny model środowiskowej opieki psychiatrycznej zmniejszającej wykluczenie i marginalizację w środowiskach wiejskich, finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju a realizowany przez partnerstwo organizacji pozarządowych, Uniwersytetu Medycznego w Lubinie i UMCS.

 

 

W latach 2007-2010 pełnił funkcję kierownika Działu Koordynacji Programów Europejskich na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. W latach 2007-2010 koordynator Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji ds. Lubelskiego Festiwalu Nauki w następujących edycjach: "Humanista XXI wieku" 2007, "Wiedza lekarstwem duszy" 2008, „Nauka techniką życia” 2009, „Nauka przygodą życia”, 2010. Od 2012r. członek międzyuczelnianego zespołu (KUL-Uniwersytet Medyczny w Lublinie) ds. przygotowania wspólnego kierunku studiów - administrowanie ochroną zdrowia. Od października 2012r. koordynator Inkubatora Projektów Naukowych Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji.

 

Od października 2013r. pełnomocnik Rektora  KUL ds. współpracy międzynarodowej z uniwersytetami katolickimi, obecnie pełnomocnik Rektora KUL ds. Wschodnioeuropejskiej Sieci Uniwersytetów (założonej 7 grudnia 2014r.).

 

W latach 2006-2007   członek Zespołu Programowego ds. opracowania "Programu Wspierania Przedsiębiorczości Województwa Lubelskiego" przy Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie. Od 2007r.  członek Komitetu Monitorującego Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego 2007-2013. W latach 2008-2012 wiceprzewodniczący Rady Lokalnej Grupy Działania „Krasnystaw Plus”.

 

W dniu 9 maja 2013r. decyzją Prezydenta Miasta Lublina został powołany w skład zespołu zadaniowego do spraw opracowania wspólnych projektów z uczelniami wyższymi w nowym okresie programowania Unii Europejskiej na lata 2014-2020. W latach 2013-2014  ekspert Urzędu Marszałkowskiego  w Lublinie w zakresie opracowania  strategii współpracy sektora nauki, biznesu i administracji  w obszarze biogospodarki.

 

Posiada także doświadczenie w pracach organów nadzorczych spółek z różnych dziedzin gospodarki, zasiadają w ostatnich latach w radach nadzorczych spółek: Międzynarodowe Targi  Lubelskie S.A. w Lublinie; Przedsiębiorstwo Nasiennictwa Ogrodniczego i Szkółkarstwa w Ożarowie Mazowieckim, spółka Skarbu Państwa oraz  Radio Lublin S.A.

 

Członek Rady Fundacji Okręgowej Izby Radców Prawnych "Znam Prawo" w Lublinie; przewodniczący Rady Fundacji Centrum Edukacyjno-Kongresowego KUL w Tomaszowie Lubelskim; członek Ludowego Towarzystwa Naukowo-Kulturalnego; członek Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Gorzkowskiej; członek Koła Łowieckiego nr 81 "Sarna" w Gorzkowie.

 

 

 

Wykaz publikacji

Monografie, redakcje

 1. Strategia wdrażania woluntarystycznego modelu środowiskowej opieki psychiatrycznej, J. Niczyporuk, A. Czernikiewicz, Z.R. Kmiecik, M. Michalak, M. Furtak-Niczyporuk, E. Czech, B. Drop, M. Grzeszczuk, A. Kochański, M. Szewczak, Lublin 2016,
 2. Status prawny osób z zaburzeniami psychicznymi, J. Niczyporuk, Z. Kmiecik, E. Czech, M. Szewczak, M. Grzeszczuk, Lublin, 2015; 
 3. Działania lokalnej administracji samorządowej w zakresie ochrony zdrowia psychicznego oraz współpracy międzysektorowej na terenie województwa lubelskiego, J. Niczyporuk, E. Czech, M. Szewczak, Lublin 2015,
 4. Prawo w ochronie zdrowia. Doświadczenia i perspektywy rozwoju,(redakcja) Lublin 2013, Lublin 2013,
 5. Administrowanie rozwojem regionalnym w systemie administracji publicznej, Lublin 2013,
 6. Finansowanie zadań administracji publicznej ze środków UE, (redakcja), Lublin 2011.
 7. The competitiveness of the Central europe in the European Union. Economic and legal aspects, ISBN 978-83-7702-010-4, Lublin 2010,
 8. 20 lat samorządu terytorialnego w Polsce. Doświadczenia i perspektywy, (redakcja), Lublin, 2010,
 9. Administracja publiczna i gospodarka 5 lat po przystąpieniu Polski do UE, (redakcja), ISBN 978-83-7702-135-4, Lublin 2010,
 10. Społeczna odpowiedzialność biznesu. Etyka-prawo-komunikacja, (współautor) ISBN 978-83-9236-658-4,Lublin, 2010,
 11. Fundusze UE w Polsce na lata 2007-13, (red.), IBN 978-83-7363-946-1, Lublin 2009,
 12. Fundusze strukturalne  w Polsce na lata 2007-2013, (red.), Lublin 2008,
 13. Administracyjno-prawne aspekty realizacji Wspólnej Polityki Rolnej w Polsce, ISBN 978-83-7363-752-8, Lublin 2009,
 14. Wspólna Polityka Rolna. Tradycja a nowoczesność, (red.), ISBN 978-83-7363-603-3, Lublin 2007.
 15. Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej. Wybór źródeł, WPR II, (red.),ISBN 978-83-7363-465-7, Lublin 2007
 16. Wspólna Polityka Rolna-szansą polskiego rolnictwa, (red.), ISBN 83-7363-344-8, Lublin 2006,
 17. Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej. Wybór źródeł. WPR,(red.), ISBN 83-7363-382-0, Lublin 2006.

Artykuły obcojęzyczne:

 

 

1.      Cyberterroryzm-zagrożeniem XXI wieku. Aspekty prawne, w: Bezpieczeństwo sieci komputerowych a hacking, UMCS, Lublin 2005;

2.      Strategia Lizbońska-konkurencyjność Unii Europejskiej i Polski, Prawo – Administracja - Kościół, nr 3(22)/2005;

3. Magyaroorszag e Lengyelorszag versenykepessege a Lisszaboni Strategia fenyben, Itelet, 7/2005, Budapest;
4. A Kazos Agrr Politika megvalostsa Lengyelorszagban, Itelet, 4/2006, Budapeszt,
5.      Zasady finansowania Wspólnej Polityki Rolnej, w: Wspólna Polityka Rolna - szansą polskiego rolnictwa, J.M. Izdebski, M. Szewczak (red.), Lublin 2006;

6.      Zwalczanie struktur finansujących terroryzm, Roczniki Nauk Prawnych, Tom XVI, Nr 1/2006;

7. Rola samorządu terytorialnego w procesie budowy społeczeństwa informacyjnego, w: Władza lokalna a media. Zarządzanie informacją - public relations - promocja jednostek samorządu terytorialnego, S. Michałowski, W. Mich (red.), Lublin, 2006;
8.Wspólnotowe zasady prawa subwencyjnego (Kilka uwag na tle wykorzystania zjawiska pomocy publicznej dla rozwoju przedsiębiorczości),współautor, w: Od zmian globalnych do rozwoju lokalnego, M. Lisiecki, H. Ponikowski (red.), Lublin 2006,
9. Rola Agencji Rynku Rolnego w regulacji rynku biokomponentów i biopaliw ciekłych, Rocznik Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu, Administracja i Zarządzanie cz. II, Radom 2007,
10. Planowanie na obszarach wiejskich w nowym okresie programowania 2007-20013, w: Możliwości miedzynarodowej współpracy w dziedzinie ochrony środowiska i wdrażania zrównoważonego rozowju w nowym okresie programowania Unii europejskiej 2007-2013, red. K. Giordano, P. Legutko-Kobus, Lublin 2007,
11. Rola biopaliw w systemie finansów publicznych, (współautor), Roczniki Nauk Prawnych, XVII/2007, Lublin,
12. Społeczna odpowiedzialność biznesu a prowadzenie działalności gospodarczej w rejonach przygranicznych Polski i Ukrainy, w: Warunki podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej w rejonach przygranicznych Polski i Ukrainy, R. Biskup, M. Ganczar (red.), Lublin 2007,
13. Pomoc publiczna dla małych i średnich przedsiebiorców w zakresie rolnictwa, w: Wspólna Polityka Rolna. Tradycja i nowoczesność, M. Szewczak, R. Sura, (red.), Lublin 2007,
14. Regionalne Programy Operacyjne, w: Fundusze strukturalne i Fundusz Spójności w Polsce na lata 2007-2013, Z. Bajko, B. Jóźwik (red.), Wydanie I, Lublin 2007,
15. Europejska Współpraca Terytorialna 2007-2013 czynnikiem rozwoju gospodarczego rejonów przygranicznych Polski i Ukrainy, w: Aktualne problemy tłumaczenia i zastosowania norm prawnych, Lwów 2008,
16. Rodzaje i funkcje banków w systemie gospodarczym Unii Europejskiej, (współautor), Roczniki Nauk Prawnych, XVIII/1/2008,
17. Stosunek Polskiego Stronnictwa Ludowego do rozwoju gopodarczego Polski jako członka Unii Europejskiej, (w druku),
18. Lokalna grupa działania jako forma rozwoju regionu, w: Międzynarodowe uwarunkowania rozwoju regionalnego, red. B. Jóźwik, H. Ponikowski, Lublin, 2008,
19. Wpływ rozwoju gospodarczego Chin na konkurencyjność rolnictwa w Unii Europejskiej, w: Chiny-Indie. Ekonomiczne skutki rozwoju, red. K. Kłosiński, Lublin 2008,
20. Regionalne Programy Operacyjne, w: Fundusze strukturalne i Fundusz Spójności w Polsce na lata 2007-2013, Z. Bajko, B. Jóźwik, (red.), Wydanie II, Lublin 2008,
21. Zarządzanie projektami finansowanymi ze środków unijnych a sprawne funkcjonowanie administracji publicznej, w: Zastosowanie nauk o zarządzaniu w organizacjach gospodarczych i administracji publicznej", red. M. Kisała, W. Wytrążek, Radom 2008,
22. Prawo europejskie gospodarcze, w: Kompendium wiedzy administratywisty, red. S. Wrzosek, Lublin 2008,
23. Wspólna Polityka Rolna jako element europejskiej polityki administracyjnej, w: Polityka administracyjna, red. Łukasiewicz J., Rzeszów 2008,
24. Zarzadzanie projektem edukacyjnym finansowanym z UE, (współautor),Rocznik WSH, IV/2008,
25. Regionalny program operacyjny determinantem rozwoju administracji publicznej, ( w druku),
26. Rozwiązania instytucjonalne agencji rolnych w wybranych państwach UE, Rocznik WSH, IV/2008,
27. Programy operacyjne realziacji polityki rolnej i polityki rybackiej, w: Fundusze UE w Polsce na lata 2007-2013 (red.), Lublin 2008,
28. Regionalne Programy Operacyjne, w:Fundusze UE w Polsce na lata 2007-2013, (red.), Lublin 2008,
29. Rural development policy 2007-2013 as a factor of the competitiveness. Poland and Hungary - legals aspects, Iustum Aequum Salutare IV.2008/3, Budapest 2009,
30. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, w: Fudusze UE w Polsce na lata 2007-13, Lublin 2009,
31. Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich, Fudusze UE w Polsce nalata 2007-13, Lublin 2009,
32. Zasady udzielania pomocy publicznej w programach operacyjnych na lata 2007-2013 w: Fundsuze UE w Polsce na lata 2007-13,Lublin 2009,
33. Rozwój inicjatyw klastrowych w Polsce z wykorzystaniem środków unijnych, w: Administracja publiczna i gospodarka..., Lublin 2010,
34. Finansowanie zadań jednostek samorządu terytorialnego z funduszy UE na przykładzie woj. lubelskiego, w: Finansowanie zadań...., Lublin 2011.
35. Dotacje unijne w postępowaniu administracyjnym, (w druku),
36. Wolność gospodarcza w prawie UE (współautor), w: Księga Jubileuszowa prof. S. Jedrzejewskiego, Toruń 2009,
37. Poszukiwanie koncepcji administrowania pomocą społeczną z wykorzystaniem EFS, (w druku),
38. Rozwój współczesnej administracji publicznej z wykorzystaniem funduszy unijnych na przykładzie administracji oświatowej, Społeczeństwo i Rodzina, nr 21/2009, Stalowa Wola,
39. Wpływ administracji publicznej na kształtowanie rozwoju regionalnego, w: Współzależność dyscyplin badawczych w sferze administracji, Warszawa 2010,
40. Prawne aspekty rozwoju przedsiębiorczości z wykorzystaniem funduszy unijnych, w:Społeczna odpowiedzialność biznesu...,Lublin 2010,
41. Rola samorządu terytorialnego w stymulowaniu rozwoju obszarów wiejskich. Aspekty administracyjno-prawne, w: 20 lat sam. terytorialnego.., Lublin 2010,
42. Ksztalcenie zawodowe jako element polityki rozwoju regionalnego. Aspekty administracyjno-prawne, w: Szkolnictwo i kształcenie zawodowe - wybrane aspekty, red. D. Bis, J. Ryś, Lublin 2010,
43. Europejskie prawo gospodarcze i Fundusze Europejskie [w:] M. Domagała, A. Haładyj, S. Wrzosek (red.), Encyklopedia prawa administracyjnego, Warszawa 2010, (hasła encyklopedyczne: ARiMR, ARR, biokomponenty, biopaliwa ciekłe, EFRG, EFRROW, europejskie prawo gospdoarcze, formuła Cassis de dijon, formuła Dasonville, grupa producentów rolnych, płatności bezpośrednie, swoboda działalności gospodarczej, swoboda przepływu kapitału, swoboda przepływu osób, swoboda przepływu towarów, swoboda przepływu usług, wspólna polityka gospodarcza i pieniężna, wspólna polityka rolna),
44. Structural Funds of the EU for Regional Development as a part of the polish administrative law system, Ankara Law Review, Vol. 7, nr 1/2010,
45. Rola aniołow biznesu w kształtowaniu przedsiębiorczości, w: System B+R, red.P.Kawalec, Lublin2011,
46. The administrative-legal aspects of regional development in Hungary. A case study Eszak-Alfold, Review of Comparative Law, vol. 16/2011,
47. Prawne aspekty wykorzystania funduszy unijnych przy realizacji inwestycji publicznych, w: Planowanie inwestycji publicznych..., red. K.Giordano. R.Biskup, Lublin 2011,
48. Kilka uwag na temat europeizacji prawa bankowego u progu nowej dekady (współautor),(w:) Europeizacja publicznego prawa gospodarczego (red.) H. Gronkiewicz-Waltz, K. Jaroszyński, C. H. Beck, Warszawa 2011,
49. Rozwój regionalny w obszarze transgranicznym Polski i Ukrainy, (w:) Nauki prawne pomiędzy tradycją a współczesnością. Prace dedykowane Profesorowi Romanowi Longchamps de Bérier w 70. rocznicę śmierci (red. A. Dębiński, M. Pyter, B. Czech-Jezierska, Wydawnictwo KUL, Lublin 2011,
50. Przedsiębiorczośc akademicka jako element rozwoju regionalnego, w: Podstawy naukoznawstwa, Kawalec, Lipski, Lublin 2011,
51. Rozwój regionalny jako zadanie administracji samorządowej w zakresie rozwoju edukacji na rzecz  dialogu wielokulturowego pogranicza polsko-ukraińskiego, w: Wychowanie wobec współczesnych przemian społeczno-kulturowych, red. D. Bis, E. Smołka, R. Skrzyniarz, Lublin: Wydawnictwo KUL 2012.
52. The system of management of regional development in Poland:new legal and administrative proposal, Uprava, vol.X, nr 2/2012.,
53. Rozwój regionalny w obszarze administracji spraw socjalnych, Lwów, 2011.
54. Udzielanie władztwa administracyjnego w obszarze zadań z zakresu rozwoju regionalnego,w: Wladztwo administracyjne, red. J.Łukasiewicz, Rzeszów 2012,,
55. Rola jednostek samorządu terytorialnego w działalności agencji rozwoju regionalnego w kontekście nowej koncepcji polityki regionalnej (druk),
56. Prawne aspekty rozwoju transgranicznej infrastruktury ochrony środowiska  Polski i Słowacji, Rzeszów 2012,
57. Experience of the polish public administration in regional development aspects,Public Administration and Local Government, Kharkiv 2012,
58. Le rôle des institutions soutenant le développement des régions en Pologne - une tentative d'analyse au niveau du droit administratif, Paryż-Bruksela 2012,
59. Innowacyjne formy wspierania zadań administracji publicznej z zakresu rozwoju sektoru ochrony zdrowia, w: Prawo w ochronie zdrowia. Doświadczenia i perspektywy rozwoju, Lublin 2013,
60. Activities for Improvement of the System of Regional Development in Poland - an Attempt of Legal and Administrative Analysis, Iustum Aequum Salutare, IX, 2013/1, Budapest,
61. Regional development and public administration in Poland a look to the future, Kharkiv 2013;
62. Biogospodarka jako element samorządowej współpracy międzyregionalnej, w:Księga pamiątkowa dr J. Dziobka-Romańskiego ,2014,
63. Procesy kierowania w obszarze prawa rozwoju regionalnego, w: Procesy kierowania, 2014,
64. Prawne aspekty partnerstwa transgranicznego jako element kreowania europejskiej przestrzeni administracyjnej, w:Współpraca międzysektorowa, 2014,
65. Zaufanie do władz samorządowych w procesie programowania polityki rozwoju, w: Sprawiedliwość i zaufanie do władz publicznych w prawie administracyjnym, warszawa 2015,
66. Samorząd terytorialny w Republice Chorwacji, w: Samorząd terytorialny w państwach Unii Europejskiej, (red.) M. Czuryk, M. Karpiuk, J. Kostrubiec, Warszawa 2015,
67. Pomoc społeczna dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w: Status prawny osób z zaburzeniami psychicznymi, Lublin 2015,
68. Is the European Neighborhood Policy  really dead? Trying to find a  new paradigm of European Administrative Space, Review of Comparative Law, Nr 1/2015;
69. Bosnia and Herzegovina –enlargement process to European Union, Review of Comparative Law, nr 2/2105;
70. Role of the regional development agency in creation of the European Administrative Space. Istrian Development Agency case. Review of Comparative Law, nr 4/2015,

71. Koncepcja funkcjonowania międzysektorowego centrum koordynującego na rzecz zdrowia psychicznego, w: J. Niczyporuk i inni, Strategia wdrażania...2016,

72. Administrowanie sieciowe w systemie zdrowia, w: Jednostka wobec działań administracji publicznej, Rzeszów 2016.

 

 

Sprawozdania

 1. Sprawozdanie Master Course in European Studies and Global Affairs, Prawo-Administracja-Kościół, 3(18) 2004;
 2. Sprawozdanie z obron prac doktorskich, Prawo-Administracja-Kościół, 4 (19) 2004;
 3. Sprawozdanie z konferencji naukowej nt: Wspólna Polityka Rolna-szansą dla polskiego rolnictwa, Prawo - Administracja - Kościół, nr 3(22)/2005,
 4. Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji nt. "Zmiany globalne jako czynnik rozwoju lokalnego", (współautor), Prawo-Administracja-Kościół, nr 3(27)/2006,
 5. Sprawozdanie-diariusz. Kalendarium wazniejszych wydarzeń naukowych w roku 2006 na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Studia prawnicze KUL, nr 2-3 (30-31)/2007,
 6. Sprawozdanie Humanista XXI wieku-Lubelski Festiwal Nauki 2007 na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji,Studia prawnicze KUL, nr 4/2007,
 7. Sprawozdanie Wiedza lekarstwem duszy-Lubelski Festiwal Nauki 2008 na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Studia prawnicze KUL, nr 4/2008.

 

Inne:

 

 1. wprowadzenie w: Społeczna odpowiedzialność biznesu. Etyka-prawo-komunikacja, Lublin 2010.
 2. wstęp w: 20 lat samorządu terytorialnego w Polsce. Doświadczenia i perspektywy, Lublin 2010.
 3. wstęp w: Administracja publiczna i gospodarka 5 lat po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, Lublin 2010.
 4. wstęp w: Fundusze Unii Europejskiej w Polsce na lata 2007-2013, Lublin 2009, wydanie II.
 5. wstęp w: Fundusze Unii Europejskiej w Polsce na lata 2007-2013, Lublin 2008, Wydanie I.
 6. wstęp i przedmowa w: Wspólna Polityka Rolna. Wybór źródeł, Lublin 2007, wydanie II.
 7. wstęp i przedmowa w: Wspólna Polityka Rolna. Wybór źródeł, Lublin 2006, Wydanie I.
 8. Common Agricultural Policy, w: Bachelor of arts in European studies, (red.) T. Sieniow, D.R. Swenson, Lublin 2011.

 

 

Wykłady podczas Lubelskiego Festiwalu Nauki:

 

IV LFN 2007

 1. Administracja europejska, czyli jak znaleźć pracę w instytucjach UE?
 2. Wspólna Polityka Rolna, produkty tradycyjne a nowoczesność

V LFN 2008

 1. Etyczny businessman prawda czy fałsz?
 2. Wpływ funduszy unijnych na wzrost konkurencyjności Polski i Polaków

VI LFN 2009

 1. Polska w UE Twoja szansa na sukces
 2. Wieś i globalizacja

VII LFN 2010

 1. Wspólne pogranicze polsko-ukraińskie, problemy prawne i administracyjne
 2. Produkty tradycyjne Woj. Lubelskiego – aspekty prawne.

IX LFN 2012

 1. Fundusze unijne w drodze do szkoły

 

Ekspertyzy naukowo-badawcze na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie:

 1. Innowacyjność w rolnictwie i przetwórstwie rolnym w województwie lubelskim w tym zdiagnozowanie czynników motywujących wdrażanie przedsięwzięć innowacyjnych w rolnictwie i przetwórstwie,
 2. Powiązania gospodarcze przedsiębiorstw Lubelszczyzny,
 3. Relacje lubelskich przedsiębiorstw z instytucjami administracji lokalnej,
 4. Współpraca sektora nauki z sektorem biznesu i administracji w województwie lubelskim – założenia wstępne,
 5. Współpraca sektora biznesu z sektorem administracji w województwie lubelskim.
 6. Lokalna grupa działania jako forma administrowania sieciowego w procesie rozwoju regionu
 7. Rozwój sektora rolno-spożywczego w województwie lubelskim jako element zrównoważonej biogospodarki w Unii Europejskiej.
 8. Odnawialne źródła energii w procesie rozwoju biogospodarki – zagadnienia wprowadzające,
 9. Biogazownie rolnicze – kierunki rozwoju i szansa dla województwa lubelskiego.
 10. Innowacyjne możliwości rozwoju sektora ochrony zdrowia jako inteligentnej specjalizacji w województwie lubelskim.

   Udział w konferencjach

 1. Referat nt: „Rola samorządu terytorialnego w procesie budowy społeczeństwa informacyjnego" wygłoszony podczas konferencji naukowej nt: Władza lokalna a media", zorganizowanej przez Wydział Politologii UMCS, Lublin 23 kwietnia 2005r.
 2. Referat nt: „Zasady finansowania Wspólnej Polityki Rolnej" wygłoszony na konferencji naukowej nt: „Wspólna Polityka Rolna - szansą polskiego rolnictwa", Międzyrzec Podlaski, 6 maja 2005r.
 3. Referat nt: „Społeczna odpowiedzialność biznesu w UE" wygłoszony podczas V Forum Gospodarczego Powiatu i Miasta Krasnystaw, Krasnystaw, 9 maja 2005r.
 4. Referat nt: „Etyka życia gospodarczego" wygłoszony podczas II Bialskiego forum Gospodarczego, Biała Podlaska, 7 września 2005r.
 5. Referat nt: „Rachunek zysków i strat sektora MŚP rok po wejściu Polski do UE" wygłoszony podczas VII Lubartowskiego Forum Gospodarczego, 9 września 2005r.
 6. Referat nt: „Planowanie przestrzenne na obszarach wiejskich", wygłoszony na konferencji naukowej nt: „Planowanie strategiczne i przestrzenne", Międzyrzec Podlaski, 23 września 2005r.
 7. Referat nt: „Realizacja zasady społecznej odpowiedzialności biznesu w społeczeństwie lokalnym", wygłoszony na konferencji pt: „Przywództwo lokalne a kształtowanie demokracji partycypacyjnej" organizowanej przez Wydział Politologii UMCS, Lublin, 19-20 kwietnia 2007r.
 8. Referat nt: „Zasady dobrej praktyki administracyjnej a społeczna odpowiedzialność biznesu" wygłoszony na konferencji naukowej nt: „Dobra administracja - teoria i praktyka", Radom, WSH, 9-10 maja 2007r.
 9. Referat nt: „Społeczna odpowiedzialność biznesu a prowadzenie działalności gospodarczej w rejonach przygranicznych Polski i Ukrainy" wygłoszony podczas Międzynarodowej konferencji nt: „Warunki podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej w rejonach przygranicznych Polski i Ukrainy", Lublin, 13-14 września 2007r.
 10. Referat nt: „Strategia Lizbońska wyzwaniem dla przemian edukacyjnych XXI wieku", wygłoszony na VI Ogólnopolskim zjeździe Pedagogicznym PTP „Edukacja-moralność-sfera publiczna", Lublin, 17-19 września 2007r.
 11. Referat nt: „Rola i zadania Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Tradycyjnego" wygłoszony na konferencji nt: „Wspólna Polityka Rolna - produkty tradycyjna a nowoczesność", Lublin, 25 września 2007r.
 12. Referat nt: „Zasada społecznej odpowiedzialności biznesu w kształtowaniu współpracy międzyregionalnej w zakresie kultury i edukacji", wygłoszony na Międzynarodowej konferencji nt: „Media-kultura-edukacja na pograniczu narodów i kultur" zorganizowanej przez URz, Rzeszów-Bystre, 8-10 październik 2007r,
 13. Referat nt: "Europejska Współpraca Terytorialna 2007-2013 czynnikiem rozwoju gospodarczego rejonów przygranicznych Polski i Ukrainy " wygłoszony na konferencji nt:"Aktualne problemy tłumaczenia i zastosowania norm prawnych, Lwów 2008,
 14. Referat nt: "Wpływ rozwoju gospodarczego Chin na konkurencyjność rolnictwa w Unii Europejskiej" wygłoszony na konferencji nt: "Chiny-Indie. Ekonomiczne skutki rozwoju", 28 kwietnia 2008r,
 15. Referat nt: "Pozyskiwanie dotacji unijnych" sympozjum naukowe nt: "Kształcenie Kadr administracji publicznej na WPPKiA KUL Jana Pawła II", 9 czerwca 2008r,
 16. Referat nt: "Wspólna Polityka Rolna jako element europejskiej polityki administracyjnej" wygłoszony na konferencji "Polityka administracyjna", 7-9 września 2008r., Stryków,
 17. Referat nt: "Możliwości pozyskiwania środków unijnych na rozwój badań naukowych" wygłoszony na konferencji nt: "Nowe zasady finansowania badań naukowych", 30 września 2008r. Lublin-KUL,
 18. Referat nt:"KUL w projektach finansowanych z funduszy strukturalnych" wygłoszony na konferencji "OPrzez ludzi dla ludzi", 21 kwietnia 2009r., Lublin,
 19. Referat nt: "Anioły biznesu - między niebem a ziemią" wygłoszony na konferencji pt: Sw. Paweł i marketing, 25 maja 2009r., Tomaszów Lubelski,
 20. Referat nt: "Finansowanie zadań jst ze śrdoków UE np. woj. lubelskiego", 4-6 wrzesnia, Lublin-Krasnobród,
 21. Referat nt: "Fundusze unijne w oświacie", wygłoszony na konferencji otwierającej projekt "Kompetetni kluczowo", Tarnogród.
 22. Referat nt: "Polska w UE - Twoja szansa na sukces", 21 września 2009r. Lublin-KUL,
 23. Referat nt: "Wieś i globalizacja", 21 września 2009r., Lublin-KUL.
 24. Referat nt: "Wykorzystanie funduszy unijnych w zarządzaniu firmą", 19 październik 2009r. Lublin,
 25. Referat nt: "Poszukwianie koncepcji administrowania pomocą społeczną z wykorzystaniem EFS", wygłoszony na konferencji nt: Dokąd zmierza pomoc społeczna?, KUL-Kraśnik, 27 listopad 2009r,
 26. Referat nt: "Prawne aspekty wspierania rozwoju obszarów wiejskich jako element polityki regionalnej UE" wygłoszony na III Forum Regionalistycznym, 11 grudnia 2009r., Lublin,
 27. Referat nt: "Procedura rejestracji produktu lokalnego na przykładzie Województwa Lubelskiego", wygłoszony na konferencji pt: "Aktywizacja mieszkańców terenu LGD Krasnystaw Plus wokół wigilijnego stołu", 15 grudnia 2009r., Krasnystaw,
 28. Referat nt:"KUL w projektach finansowanych z funduszy strukturalnych", wygłoszony na konferencji pt:"Public relations w samorządach", 27 stycznia 2010r., Lublin,
 29. Referat nt: „Przedsiębiorczość akademicka jako element rozwoju regionalnego” wygłoszony na konferencji pt: „Przedsiębiorczość akademicka elementem rozwoju regionalnego”, 7 czerwiec 2010r., Lublin,
 30. Referat nt: "Ksztalcenie zawodowe jako element polityki rozwoju regionalnego. Aspekty administracyjno-prawne" wygloszony na konferencji w dn. 23 pazdziernika 2010r. w Lublinie,
 31. Referat nt: "Rola samorzadu wojewodztwa w tworzeniu rozwoju regionalnego. Aspekty prawne"wygloszony na konferencji pt:XX lat samorzadu terytorialnego w Polsce sukcesy, porazki, perspektywy, Kazimierz Dolny, 21-22 wrzesnia 2010r.
 32. Referat nt: "Rola kobiet w rozwoju obszarow wiejskich ze wsparciem funduszy unijnych. aspekty prawne" wygloszony na konferencji pt: Kobieta wczoraj i dzis.Polityka, biznes, organizacje spoleczne", gorzkow 19 lipca 2010r.
 33. Referat nt: "Pozyskiwanie srodkow unijnych na rozwoj Polski Wschodniej" wygloszony na konferencji pt: Wspólne działania promocyjne miast Tomaszów Lubelski i Horyniec-Zdrój szansą na dynamiczny rozwój gospodarczy Roztocza Środkowego i Wschodniego w dniu 4 listopada 2010r. 
 34. Referat nt: „Rola biogospodarki w kształtowaniu nowego sektora gospodarczego – rozważania prawne”, wygłoszony na konferencji nt: Działalność gospodarcza na obszarach chronionych, 19 listopad 2013r. Lublin.

 35. Prawne aspekty partnerstwa transgranicznego jako element kreowania europejskiej przestrzeni administracyjnej, konferencja nt: Partnerstwa w sektorze publicznym, 5-6.06.2014r.

   


Organizacja konferencji

 1. Przewodniczący komitetu organizacyjnego konferencji naukowej nt: „Wspólna Polityka Rolna - szansą polskiego rolnictwa", Międzyrzec Podlaski, 6 maja 2005r.
 2. Członek komitetu organizacyjnego konferencji naukowej nt: „Planowanie strategiczne i przestrzenne", Międzyrzec Podlaski, 23 września 2005r.
 3. Organizator konferencji naukowej nt: „Wspólna Polityka Rolna - produkty tradycyjna a nowoczesność", Lublin, 25 września 2007r, zorganizowanej w ramach Lubelskiego Festiwalu Nauki 2007.
 4. Członek Rady Programowej I Forum Regionalistycznego nt: „Światowe i europejskiej uwarunkowania rozwoju regionalnego", Lublin, 7 grudnia 2007r,
 5. Członek Rady Programowej konferencji nt: Fundusze unijne czyli jak zdobyc miliony euro?, Lublin 3-4 kwietnia 2008r.,
 6. Członek Rady Programowej II Forum Regionalistycznego, Lublin, 12 grudnia 2008r.
 7. Przewodniczacy Komitetu Organziacyjnego konferencji otwierającej projekt "Przez ludzi dla ludzi" - Etyka w biznesie, 21 kwiecień 20909r, Lublin,
 8. Przewodniczący Komitetu Organziacyjnego konferencji nt: "Administracja publiczna i gospodarka w 5 lat po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej", 25 maj 2009r., Lublin,
 9. Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego konferencji nt: Finansowanie zadań administracji publicznej ze środków unijnych, 4-6 września 2009r. Lublin-Krasnobród,
 10. Członek Komitetu Organizacyjnego konferencji otwierającej projekt "Zostań swoim szefem", 19 październik 2009r. Lublin.

 

 

 

Kontakt
e-mail: szewczak@kul.lublin.pl

Autor: Małgorzata Ganczar
Ostatnia aktualizacja: 12.10.2016, godz. 12:28 - Marcin Szewczak