dr hab. Marek Bielecki, prof. KUL

 

marek_bielecki

 

Życiorys

 

Urodzony 24 kwietnia 1975 r., w Tomaszowie Lubelskim.  W 1995 r. ukończył szkołę średnią – Zespół Szkół Techniczno-Rolniczych w Tomaszowie Lubelskim. Po maturze rozpoczął studia na kierunkach prawo oraz prawo kanoniczne na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Tytuł zawodowy magistra prawa kanonicznego uzyskał w 2000 r. na podstawie pracy napisanej pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. Henryka Misztala a zatytułowanej Ewolucja struktur katolickiego duszpasterstwa wojskowego w latach 1944-1999. W tym samym roku zdał egzamin licencjacki (licencjat kościelny) z prawa kanonicznego. W 2001 r. obronił pracę magisterską z zakresu prawa pt. Prawo dziecka wychowywanego poza rodziną do wolności religijnej, którą napisał także pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. Henryka Misztala. Następnie w latach 2001-2005 odbył studia doktoranckie na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL na kierunku prawo, zwieńczone uzyskaniem w dniu 25 września 2005 r. stopnia naukowego doktora nauk prawnych na podstawie rozprawy pt. Wolność religijna dziecka w prawie polskim. Rozprawa ta została napisana pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. Artura Mezglewskiego, a jej recenzentami byli: ks. prof. dr hab. Henryk Misztal i ks. dr hab. Krzysztof Warchałowski, prof. UKSW. Wreszcie w 2003 r. ukończył studia podyplomowe z zakresu pedagogiki w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, a w 2010 r. z Edukacji dla Bezpieczeństwa w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Zamościu.  19 stycznia 2016 r., Rada Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, nadała mu stopień doktora habilitowanego w obszarze nauk społecznych, dziedzinie nauk prawnych, dyscyplinie naukowej – prawo.

 

 

Zainteresowania naukowe

 • prawo wyznaniowe
 • prawo samorządu terytorialnego
 • bezpieczeństwo państwa
 • prawo wykroczeń
 • prawo ruchu drogowego

 

Prowadzone zajęcia

 • prawo wyznaniowe
 • prawo samorządu terytorialnego
 • prawo wykroczeń
 • prawo ruchu drogowego
 • prawo materialne Unii Europejskiej
 • seminarium z prawa wyznaniowego

 

 Otrzymane nagrody i wyróżnienia

 • nagroda Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II za kontakty z Towarzystwem Naukowym KUL, członkostwo w Wydawniczej Komisji Senackiej i promocję Wydziału;
 • nagroda Zespołowa III stopnia za oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe przyznana przez Rektora KUL dr. Grzegorzowi Kowalskiemu, dr. Markowi Bieleckiemu, dr. Piotrowi Wiśniewskiemu i ojcu dr. hab. Franciszkowi Rosińskiemu, prof. KUL

 

Członkostwo w towarzystwach naukowych

 • Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego – członek zwyczajny od 2008 r.
 • Stowarzyszenie Prawo na Drodze – członek zwyczajny; wiceprezes od 2011 r.

 

Dorobek naukowy

 

Publikacje książkowe

 1. Stan prawny nieruchomości Archieparchii Przemysko - Warszawskiej w latach 1944 – 2014., Lublin 2015;
 2. Ochrona dziecka w prawie publicznym, red. M. Bartnik, M. Bielecki, B. Ulijasz, Parchomiuk, ISBN 978-83-924970-2-8, Lublin – Tomaszów Lubelski 2008, ss. 305. – udział poszczególnych redaktorów  w prawach autorskich po 25%;
 3. Łaszczów wczoraj – dziś – jutro, red. C. Girgiel, H. Szymańska, T. Guz, M. Bielecki, ISBN 978-83-924534-6-8, Zamość 2010, ss. 288 – udział poszczególnych redaktorów
  w prawach autorskich po 33,33%;
 4. Polska w strefie Schengen – konsekwencje dla stosunków społecznych i gospodarczych Polski i państw ościennych, red. W. Bednaruk, M. Bielecki, G. Kowalski, ISBN 978-83-7702-092-0, ISBN 978-83-931351-3-4, Lublin – Warszawa 2010, ss. 398 – udział poszczególnych redaktorów w prawach autorskich po 33,33%;
 5. Unia Europejska 2009/2010. Aksjologia, prawo, gospodarka i ochrona środowiska, red. W. Bednaruk, M. Bielecki, G. Kowalski, P. Wiśniewski, ISBN 978-83-7702-178-1, Lublin 2010, ss. 261 – udział poszczególnych redaktorów w prawach autorskich po 25%;
 6. Bilateralizm w stosunkach państwowo – kościelnych, red. Bielecki, ISBN 978-83-7702-337-2, Lublin 2011, ss. 367;
 7. Prawo ukraińskie. Wybrane zagadnienia, red. M. Bartnik, M. Bielecki, J. Nikołajew, ISBN 978-83-63761-07-3, Lublin 2013, ss. 384 – udział poszczególnych redaktorów w prawach autorskich po 33,33%.
 8. Kwestie majątkowe w prawie wyznaniowym, red. M. Bielecki, Lublin 2018.

Artykuły w recenzowanych pracach zbiorowych

 1. Uwagi o wprowadzeniu matury z religii, w: Księga pamiątkowa z okazji 10-lecia WZNPiE KUL, red. T. Guz, M. R. Pałubska, M. Kuć, Lublin 2006, ss. 349-363;
 2. Wolność religijna dziecka w kontekście działalności grup destrukcyjnych, w: Ius et Fides. Księga jubileuszowa z okazji siedemdziesiątych urodzin profesora Jana Świtki, red. T. Guz, M. Kuć, Lublin 2006, ss. 751-766;
 3. Prawa dziecka na tle praw rodzicielskich, w: Ochrona dziecka w prawie publicznym, red. M. Bartnik, M. Bielecki, B. Ulijasz, J. Parchomiuk, Tomaszów Lubelski 2007, ss. 39-53;
 4. Godność dziecka jako przesłanka korzystania z wolności religijnej, w: Dziecko – studium interdyscyplinarne, red. E. Sowińska, E. Szczurko, P. Marzec, T. Guz, Lublin 2008, ss. 239-257;
 5. Instytucje polskiego prawa penitencjarnego na tle nauczania Jana Pawła II. Wybrane problemy, w: Osoba i dzieło Ojca Świętego Jana Pawła II. Studium wybranych problemów, red. P. Marzec, J. Nikołajew, Tomaszów Lubelski – Lublin 2009, 75-87;
 6. Wolności i prawa konstytucyjne ucznia, we: Współczesne problemy prawa oświatowego, red. M. Pyter, Lublin 2009; ss. 49-67;
 7. Działalność mediów a wolność religijna, w: Środki przekazu. Informacja czy manipulacja, red. A. Balicki, T. Guz, W. Lis, Lublin 2008; ss. 155-175;
 8. Ewolucja wolności religijnej dziecka w Polsce w latach 1989-2009, w: Prawo wyznaniowe w Polsce (1989-2009). Analizy – dyskusje – postulaty, red. Walencik, Katowice – Bielsko-Biała 2009; ss. 93-106;
 9. Status prawny parafii rzymskokatolickiej pod wezwaniem św. Apostołów Piotra i Pawła w Łaszczowie, w: Łaszczów wczoraj – dziś – jutro, red. C. Girgiel, Szymańska, T. Guz, M. Bielecki, Zamość 2010, ss. 219-236;
 10. Udział duchownych w postępowaniu mediacyjnym o rozwód  i separację, w: Prawo rodzinne w dobie przemian, red. P. Kasprzyk, P. Wiśniewski, Lublin 2009, 297-313;
 11. Działalność komercyjna mediów a prawa dziecka. Wybrane zagadnienia, w: Etyka a ekonomia, red. T. Guz, P. Marzec, Xoryҗий, T. Cmoвҗенко, Tomaszów Lubelski – Lublin 2010, ss. 237-249;
 12. Treści konfesyjne w prawie oświatowym. Wybrane zagadnienia, w: Prawo oświatowe. Stan obecny i perspektywy rozwoju, red. M. Pyter, A. Balicki, Lublin 2010, 29-49;
 13. Sytuacja kościołów i związków wyznaniowych w strefie Schengen, w: Polska w strefie Schengen – konsekwencje dla stosunków społecznych i gospodarczych Polski i państw ościennych, red. W. Bednaruk, M. Bielecki, G. Kowalski, Lublin 2010; ss. 157-169;
 14. Ochrona dziedzictwa kulturalnego i religijnego w stosunkach polsko-ukraińskich jako wyraz troski o bezpieczeństwo kulturowe obu państw, w: Bezpieczeństwo Polski. Historia i współczesność, red. L. Antonowicz, T. Guz, M. R. Pałubska, Lublin 2010, ss. 251-269;
 15. Wychowanie dziecka zgodnie z przekonaniami rodziców oraz jego wolność religijna w kontekście orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 3 listopada 2009, w: Szkoła, edukacja i wychowanie, red. A. Balicki, T. Guz, W. Lis, Lublin 2010, ss. 37-49;
 16. Stosunek Kościoła do Unii Europejskiej, w: Unia Europejska 2009/2010. Aksjologia, prawo, gospodarka i ochrona środowiska, red. W. Bednaruk, M. Bielecki, Kowalski, P. Wiśniewski, Lublin 2010, ss. 51-63;
 17. Podmioty zaangażowane w katechizację dzieci i młodzieży, w: Veritatem in Caritate. Księga Jubileuszowa z okazji 70. urodzin Księdza Biskupa Profesora Jana Śrutwy, red. W. Depo, M. Leszczyński, T. Guz, P. Marzec, Lublin 2011, ss. 847-859;
 18. Wolność religijna na Ukrainie na tle polskich regulacji, w: Ius et Mundus. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Lechowi Antonowiczowi, red. T. Guz, Mazurkiewicz, M. R. Pałubska, Lublin 2011, ss. 55-70;
 19. Ewolucja statusu prawnego wybranych obiektów sakralnych o charakterze zabytkowym na terenie powiatu tomaszowskiego (współautor M. Skorniewski – udział w prawach autorskich 50%), w: Ius et Historia. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Jerzemu Markiewiczowi, red. T. Guz, W. Bednaruk, M. R. Pałubska, Lublin 2011, ss. 123-154;
 20. Ograniczenia wolności religijnej dziecka, w: Idea wolności w ukuciu historycznym i prawnym, red. E. Pozerska, P. Sadowski, A. Szymański, Toruń 2010, ss. 435-445;
 21. Porozumienia związków wyznaniowych z organami samorządu terytorialnego, w: Bilateralizm w stosunkach państwowo-kościelnych, red. M. Bielecki, Lublin 2011, ss. 283-297;
 22. Grupy religijne o charakterze destrukcyjnym a prawa dziecka, w: Przestępczość wśród młodzieży – zagrożenia, sposoby przeciwdziałania, red. A. Komadowska, Lublin 2012, ss. 121-135;
 23. Obiekty sakralne o charakterze zabytkowym na pograniczu polsko-ukraińskim z perspektywy działalności wymiaru sprawiedliwości oraz organów administracji publicznej, w: Standardy bezstronności światopoglądowej władz publicznych, red. A. Mezglewski, A. Tunia, Lublin 2013, ss. 161-176;
 24. Troska państwa i związków wyznaniowych o zachowanie dziedzictwa kulturowego. Wybrane zagadnienia, w: Finasowanie Kościołów i innych związków wyznaniowych (współautor B. Ulijasz – udział w prawach autorskich 50%), red. P. Sobczyk, K. Warchałowski, Warszawa 2013, ss. 171-190;
 25. Zarys statusu prawnego Ukraińskiej Cerkwi Greckokatolickiej w Polsce w XX i XXI w., w: Prawo ukraińskie. Wybrane zagadnienia, red. M. Bartnik, M. Bielecki, J. Nikołajew, Lublin 2013, ss. 265-283;
 26. hasła: Dziedzictwo kulturowe a działalność związków wyznaniowych – ss. 101-107, Wolność religijna ‑ ss. 513—520, Wolność religijna dziecka ‑ ss. 521–526, w: Leksykon prawa wyznaniowego, red. A. Mezglewski, Warszawa 2014;
 27. Obowiązki jednostek organizacyjnych związków wyznaniowych w zakresie bezpieczeństwa pieszych pielgrzymek organizowanych na drogach publicznych, w: Prawne aspekty turystyki pielgrzymkowej, red. A. Tunia, Lublin 2014, ss. 113-126;
 28. Status prawny cerkwi należących do greckokatolickiej eparchii przemyskiej w obecnych granicach powiatu tomaszowskiego, w; Rocznik Tomaszowski 2016/5, s. 175-200;
 29. Praktyki religijne osadzonych w Zakładzie Karnym w Zamościu, w: Wolność sumienia i religii osób pozbawionych wolności. Aspekty prawne i praktyczne, red. J. Nikołajew, K. Walczuk, Warszawa 2016 s. 403-416;
 30. Bezpieczeństwo kulturowe w  działaniach samorządu terytorialnego, w: Bezpieczeństwo Polski -  wczoraj, dziś i jutro. Wybrane problemy, red. M. Gąska,  Lublin 2017, s. 253-279;
 31. Ograniczenia wolności religijnej ze względu na ochronę bezpieczeństwa państwa, w: Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu państwa i bezpieczeństwu publicznemu, red. W. Lis, Lublin 2017, s. 65-91;
 32. Wychowanie dziecka zgodnie z przekonaniami rodziców jako podstawowy element bezpieczeństwa rodziny w Kodeksie Katolickich Kościołów Wschodnich na tle nauczania Kościoła katolickiego i prawa polskiego. Wybrane aspekty, w: Wolność sumienia i religii a bezpieczeństwo i porządek publiczny, red. J. Nikołajew, P. Sobczyk, K. Walczuk, Warszawa 2017, s. 7-22;
 33. Zrzeszenia katolickie  w Tomaszowie Lubelskim w świetle obowiązujących regulacji prawnych. Zarys problematyki, w: Rocznik Tomaszowski 2017/6, s. 219-234.
 34. Roszczenia rewindykacyjne osób prawnych Kościoła katolickiego obrządku bizantyjsko-ukraińskiego po likwidacji Komisji Majątkowej, na przykładzie casusu parafii pw. Zaśnięcia NMP  w Ustrzykach Dolnych, w: Kwestie majątkowe w prawie wyznaniowym, red. M. Bielecki, Lublin 2018 s. 149-163.

Artykuły w recenzowanych czasopismach naukowych

 1. Dobro dziecka jako przesłanka korzystania z jego prawa do wolności religijnej, „Studia z Prawa Wyznaniowego” t. 7, Lublin 2005, ss. 233-243;
 2. Prawo dziecko przebywającego poza domem do praktyk i posług religijnych, „Roczniki Wydziału Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL” 2005/1, Lublin 2005, 321-336;
 3. Wolność religijna na tle innych praw i wolności przysługujących mniejszościom narodowym i etnicznym w Polsce, „Studia z Prawa Wyznaniowego” t. 9, Lublin 2006,
  209-225;
 4. Wolność religijna dziecka na tle praw rodzicielskich, „Roczniki Wydziału Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL” 2006/2, Lublin 2006;
 5. Współdziałanie podmiotów samorządowych z podmiotami wyznaniowymi. Wybrane aspekty, w: „Studia z Prawa Wyznaniowego” t. 11, Lublin 2008, ss. 193-209;
 6. Stosunki wyznaniowe na pograniczu polsko-ukraińskim na przykładzie działalności powiatu tomaszowskiego, „Studia z Prawa Wyznaniowego” t. 12, Lublin 2009, s. 219-240;
 7. Prawa rodziców w systemie oświaty, „Roczniki Wydziału Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL” 2007/3, Lublin 2007, ss. 281-303;
 8. Symbol religijny w szkole jako wyraz wolności religijnej, „Roczniki Wydziału Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL” 2009/5, Lublin 2009, ss. 161-171;
 9. Ewolucja statusu prawnego cerkwi w Korczminie (współautor M. Skorniewski – udział w prawach autorskich 50%), „Studia z Prawa Wyznaniowego” t. 14, Lublin 2011, ss. 221-239;
 10. Status prawny cerkwi pod wezwaniem św. Mikołaja w Horodle, „Roczniki Wydziału Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL” 2011/7, Lublin 2011, ss. 189-202;
 11. Status prawny nieruchomości należących do byłej eparchii przemyskiej, obrządku grecko-rusińskiego w obecnych granicach powiatu hrubieszowskiego. Na tle losów Kościoła greckokatolickiego w Polsce, w: Przegląd Prawa Wyznaniowego 2016/8, s. 5-26.
 12. Religious symbol at schools as an expression of religious liberty, w: „Roczniki Wydziału Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL” 2014-2015/X-XII, s. 77-88;
 13. Polityka państwa Polskiego wobec Świadków Jehowy w okresie PRL i po przemianach ustrojowych. Zarys problematyki, w: „Przegląd Prawno-Ekonomiczny” 2016/36, s. 28-50;
 14. Ochrona godności osoby ludzkiej w związku z jej zatrzymaniem przez Policję-wybrane aspekty, „Przegląd Prawno-Ekonomiczny” 2016/37, s. 53-71;
 15. Odmowa pełnienia służby przez Świadków Jehowy jako realizacja klauzuli sumienia. Uwarunkowania prawno-historyczne, w: „Studia z Prawa Wyznaniowego” 2016/19, s. 107-128;
 16. Stosunki miedzy państwem a Kościołami i związkami wyznaniowymi w programach partii politycznych, tworzących sejm VII i VIII kadencji, w: „Przegląd Prawno Ekonomiczny” 2017/2, s. 214-234;
 17. Przetwarzanie danych osobowych przez Świadków Jehowy, w: „Przegląd Prawno Ekonomiczny” 2017/3, s. 267-284.
 18. Ochrona godności osoby skazanej w prawie karnym wykonawczym. Wybrane aspekty, w: „Zeszyty Naukowe KUL” 2018/1, s. 159-178.

Recenzje w recenzowanych czasopismach naukowych

 1. Mezglewski, H. Misztal, P. Stanisz, Prawo wyznaniowe, Warszawa 2006 – „Roczniki Wydziału Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL” 2005/1 r., Lublin 2005, ss. 389-392;
 2. Sobczyk, Kościół a wspólnoty polityczne, Warszawa 2005 – „Roczniki Wydziału Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL” 2006/2 r., Lublin 2006.. s. 279-281.

 

Opinie prawne

 

 1. Opinia na temat legitymacji prawnej parafii katolickiej obrządku bizantyjsko-ukraińskiego pw. Zaśnięcia NMP w Ustrzykach Dolnych do uczestniczenia w postępowaniu rewindykacyjnym, w: Przegląd Prawa Wyznaniowego 2017/9, s. 233-255.
 2. Opinia prawna w sprawie kwalifikacji do nauczania etyki nauczyciela, który ukończył studia na kierunku innym niż nauczany przedmiot, w: Przegląd Prawa Wyznaniowego 2018/10, s. 3017-316.

 

Sprawozdania w recenzowanych czasopismach naukowych

 

 1. Sprawozdanie z Ogólnopolskiego Sympozjum na temat Funkcji publicznych związków wyznaniowych, w: „Roczniki Wydziału Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL” 2006/2, Lublin 2006;
 2. Sympozjum naukowe pt. Wolność sumienia i religii osób pozbawionych wolności. Aspekty prawne i praktyczne, Popowo, 2-4 marca 2015 r., w; „Studia z Prawa Wyznaniowego” 2015/18, s. 391-395;
 3. Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Kwestie majątkowe w prawie wyznaniowym, Dwikozy k/Sandomierza, 15–16 września 2016 r., w: „Studia z Prawa Wyznaniowego” 2016/19, s. 300-303.

 

Referaty wygłoszone na konferencjach naukowych

 

 1. Prawa dziecka na tle praw rodzicielskich – konferencja:„Ochrona dziecka w prawie publicznym” zorganizowana przez Wydział Zamiejscowy Nauk Prawnych
  i Ekonomicznych KUL w Tomaszowie Lubelskim (WZNPiE KUL), Tomaszów Lubelski 25 maja 2007 r.
 2. Współpraca podmiotów wyznaniowych z podmiotami samorządowymi, na przykładzie powiatu Tomaszowskiego – konferencja: „Samorząd naszych szans i możliwości”, zorganizowana przez WZNPiE KUL, Tomaszów Lubelski 24 listopada 2007 r.;
 3. Porozumienia związków wyznaniowych z organami samorządu terytorialnego
  ‑ V Zjazd Katedr Prawa Wyznaniowego zorganizowany przez WZNPiE KUL, Krasnobród 13-15 maja 2008 r.;
 4. Udział duchownych w postępowaniu mediacyjnym o rozwód i separację ‑ konferencja:„ Prawo rodzinne w dobie przemian” zorganizowana przez WZNPiE KUL, Tomaszów Lubelski 25 października 2008 r.;
 5. Ochrona dziecka w prawie międzynarodowym na tle prawa polskiego ‑ międzynarodowa konferencja: „Człowiek ‑ granice państw – gospodarka” zorganizowana przez WZNPiE KUL, Tomaszów Lubelski 9 luty 2008 r.;
 6. Sytuacja Kościołów i związków wyznaniowych w Strefie Schengen – konferencja: „Strefa Schengen. Europa bez granic czy nowa żelazna kurtyna?” zorganizowana przez WZNPiE KUL, Tomaszów Lubelski 16 grudnia 2009 r.;
 7. Rola rodziców w procesie wychowania – konferencja: „Szkoła – wychowanie
  i edukacja zorganizowana przez WZNPiE KUL i Starostwo Powiatowe w Biłgoraju, Biłgoraj 10 marca 2009 r.;
 8. Stosunek Kościoła katolickiego (COMECE i KEP) i innych związków wyznaniowych do integracji europejskiej i członkostwa Polski w UE ‑ konferencja: „Quo Vadis Unio Europejska? Nadzieje i niepokoje z traktatem lizbońskim w tle” zorganizowana przez WZNPiE KUL, Tomaszów Lubelski 15 maja 2009 r.;
 9. Prawne aspekty misji ewangelizacyjnej Kościoła Katolickiego międzynarodowa konferencja: „Św. Paweł i marketing zorganizowana przez WZNPiE KULTomaszów Lubelski 25 maja 2009 r.;
 10. Ochrona zdrowia jako przesłanka współpracy państwa i Kościoła katolickiego
  międzynarodowa konferencja „Człowiek a nikotyna” zorganizowana przez WZNPiE KUL, Tomaszów Lubelski 26 maja 2009 r.;
 11. Działalność komercyjna mediów a prawa dziecka – międzynarodowa konferencja: „Etyka a ekonomia” zorganizowana przez WZNPiE KUL, Tomaszów Lubelski 17 kwietnia 2009 r.;
 12. Młodzież a działalność nowych ruchów religijnych – konferencja: „Przestępczość wśród młodzieży – zagrożenia, sposoby przeciwdziałania”
  zorganizowana przez WZNPiE KUL, Tomaszów Lubelski 7 października 2009 r.;
 13. Nauka i nauczanie praw dziecka w Polsce – V Colloquium prawno-historyczne: „Nauka i nauczanie prawa w Europie. Od starożytności do współczesności”
  zorganizowane przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego
  i Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego, Brzeg 12-13 maja 2009 r.;
 14. Ewolucja regulacji prawnych dotyczących wolności religijnej dziecka w Polsce
  w latach 1989-2009
  – VI Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Wyznaniowego:
  „Od tymczasowości do stabilizacji. Zmiany w polskim prawie wyznaniowym na przełomie lat 1989-2009” zorganizowane przez Zakład Prawa Kanonicznego
  i Wyznaniowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego oraz Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego (PTPW), Kamień Śląski 19-20 maja 2009 r.;
 15. Status prawny parafii rzymskokatolickiej pod wezwaniem św. Apostołów Piotra i Pawła w Łaszczowie – konferencja: „Łaszczów wczoraj – dziś – jutro
  zorganizowana przez WZNPiE KUL i Urząd Miasta w Łaszczowie, Łaszczów 23 kwietnia 2009 r.;
 16. Godność jako podstawa praw człowieka i obywatela – konferencja: „Prawny i społeczny wymiar godności człowieka” zorganizowana przez WZNPiE KUL i Starostwo Powiatowe w Biłgoraju, Biłgoraj 21 kwietnia 2010 r.;
 17. Prawo rodziców do wychowania dziecka zgodnie z własnymi przekonaniami a wolność religijna dziecka – konferencja: „Religia i wolność religijna w Unii Europejskiej” zorganizowana przez WZNPiE KUL, Tomaszów Lubelski 16 kwietnia 2010 r.;
 18. Podstawowe założenia ukraińskiego prawa wyznaniowego – VI Colloquium prawno-historyczne: „Egalitaryzm i elitaryzm. Tradycja i przyszłość Europy” zorganizowane przez Katedrę Doktryn Polityczno-Prawnych i Prawa Rzymskiego, Katedrę Historii Państwa i Prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego (WPiA UO), Centrum Dokumentacji Europejskiej WPiA UO, „Civitas Christiana” w Opolu, Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu oraz Koło Naukowe Inter-Lex WPiA UO, Niewodniki 17-18 maja 2010 r.;
 19. Model rodziny w prawie polskim – konferencja: „Rodzina fundamentem edukacji i samorządu” zorganizowana przez WZNPiE KUL i Starostwo Powiatowe w Biłgoraju, Biłgoraj 29 marca 2011 r.;
 20. Rola Straży Granicznej w ochronie dziedzictwa narodowego – konferencja: „Straż Graniczna – XX-lecie. Geneza powstania, droga przemian, założenia wieloletniej koncepcji funkcjonowania” zorganizowana przez WZNPiE KUL i K.G. Straży Granicznej, Tomaszów Lubelski 5-6 maja 2011 r.;
 21. Troska państwa i związków wyznaniowych o zachowanie dziedzictwa kulturowego ‑ VIII Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Wyznaniowego: „Finansowanie Kościołów i innych związków wyznaniowych” zorganizowane przez Katedrę Prawa Wyznaniowego i Konkordatowego Wydziału Prawa Kanonicznego oraz Katedrę Prawa Wyznaniowego i Konkordatowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz PTPW, Warszawa 18-19 maja 2011 r.;
 22. Zasady wydatkowania środków publicznych na działalność Kościołów i związków wyznaniowych ‑ międzynarodowa interdyscyplinarna konferencja: „Homo consumens – kultura konsumpcji” zorganizowana przez WZNPiE KUL, Tomaszów Lubelski 6 czerwca 2011 r.;
 23. Kawaleryjska służba duszpasterska w II RP – konferencja: „I Pułk Kawalerii KOP ‑ historia, tradycja, teraźniejszość” zorganizowana przez WZNPiE KUL, Tomaszów Lubelski 14-15 sierpnia 2011 r.;
 24. Obiekty sakralne o charakterze zabytkowym na pograniczu polsko-ukraińskim z perspektywy działalności wymiaru sprawiedliwości oraz organów administracji publicznej – konferencja: „Standardy świeckości władzy wykonawczej i sądowniczej” zorganizowana przez PTPW, Sromowce Niżne 7-9 marca 2012r.;
 25. Status prawny Kościoła Greckokatolickiego – międzynarodowa konferencja: „ Prawo ukraińskie wczoraj i dziś” zorganizowana przez WZNPiE KUL, Tomaszów Lubelski 1 grudnia 2012 r.;
 26. Państwo wobec Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego w Polsce ‑ X Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Wyznaniowego:„Polityka wyznaniowa a prawo III Rzeczypospolitej” połączone ze Zjazdem Katedr, Zakładów i Wykładowców Prawa Wyznaniowego zorganizowane przez Zakład Teorii Prawa i Doktryn Polityczno-Prawnych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz PTPW, Myczków k. Polańczyka 23-25 kwietnia 2013 r.;
 27. Wolność religijna dziecka w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka ‑ XI Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Wyznaniowego: „Aktualne problemy wolności myśli, sumienia i wyznania połączone ze Zjazdem Katedr, Zakładów i Wykładowców Prawa Wyznaniowego” zorganizowane przez Katedrę Prawa Wyznaniowego Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz PTPW, Lublin 14-17 maja 2014 r.;
 28. Szkolenia z zakresu ruchu drogowego organizowane przez Centrum Szkolenia Policji w Legionowie – konferencja: „Prawne wymogi kontroli ruchu drogowego”zorganizowana przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego oraz Stowarzyszenie Prawo na Drodze, Myczków k. Polańczyka 11-14 września 2014 r.;
 29. Praktyki religijne osadzonych w Zakładzie Karnym w Zamościu – konferencja: „Wolność sumienia i religii osób pozbawionych wolności. Aspekty prawne i praktyczne” zorganizowana przez PTPW, Popowo 2-4 marca 2015 r.
 30. Bezpieczeństwo rodziny a działalność religijnych grup destrukcyjnych - XII Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Wyznaniowego pt. „Wolność sumienia i religii a bezpieczeństwo i porządek publiczny” połączonego ze Zjazdem Katedr, Zakładów i Wykładowców Prawa Wyznaniowego Zabuże 14-16 września 2015 r.
 31. "Realizacja" zasady równouprawnienia kościołów i innych związków wyznaniowych na przykładzie sytuacji majątkowej Kościoła katolickiego obrządku bizantyjsko-ukraińskiego w latach 1944-2016 - XIII Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Wyznaniowego Równouprawnienie kościołów i innych związków wyznaniowych połączone ze Zjazdem Katedr, Zakładów i Wykładowców Prawa Wyznaniowego 17-19 maja 2016 r. kompleks Hotelu Gorzelanny
 32. Ochrona architektury cerkiewnej z perspektywy działalności Wojewódzkiego Urzędu ochrony Zabytków w Lublinie Delegatura w Zamościu – Ogólnopolska Konferencja Naukowa – Ochrona Dóbr Kultur, Zabytki Sakralne – UWM w Olsztynie 10 marca 2016 r.
 33. Przetwarzanie danych osobowych w świetle ustawy z 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych – Ogólnopolska konferencja naukowa - Informacja w postępowaniach sądowych i administracyjnych zorganizowana przez Katedrę Prawa Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz Stowarzyszenie Prawo na Drodze -13-14 września 2016 r. - Dwikozy k/Sandomierza
 34. Roszczenia rewindykacyjne osób prawnych Kościoła katolickiego obrządku bizantyjsko-ukraińskiego po likwidacji Komisji Majątkowej - Kwestie majątkowe w prawie wyznaniowym - Dwikozy koło Sandomierza, 15-16 września 2016 r.
 35. Realizacja wolności religijnej dziecka w kontekście działalności sekt, Międzynarodowa Konferencja Naukowa: „Kwestia profesjonalizacji w zakresie przeciwdziałania nieuczciwym formom nacisku i grupom kultowym”, Stalowa Wola/ Sandomierz 8-11 grudzień 2016 r.
 36. Perspektywa zmian w postępowaniu w sprawach o wykroczenia drogowe - Ogólnopolska konferencja naukowa: „W kierunku odformalizowania postępowania sądowego. Perspektywy a rzeczywistość – Sandomierz 24 kwietnia 2017 r.
 37. Nagranie z kamery samochodowej jako dowód w sprawie - Ogólnopolska Konferencja Naukowa  - "Prawo dowodowe w sprawach o wykroczenia drogowe" - Kęszyca Leśna, 7-8 maja 2017 r.
 38. Przetwarzanie danych osobowych przez związek wyznaniowy "Świadkowie Jehowy w Polsce" - XIV Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Wyznaniowego "Prawo wyznaniowe formalne" - Zielona Góra -Kęszyca Leśna, 8-10 maja 2017 r.
 39. Zarys statusu prawnego związku wyznaniowego "Świadkowie Jehowy w Polsce" - Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. "Zasada demokratycznego państwa prawnego - gwarancje formalne i materialne" - Sromowce Niżne 12-14 maja 2017 r.
 40. Status osoby duchownej w związku wyznaniowym „Świadkowie Jehowy w Polsce” - Konferencja naukowa: "Status osoby duchownej we współczesnym państwie", Badin (Słowacja)11-13 września 2017 r.
 41. Wpływ Konstytucji RP z 1997 r. na relację pomiędzy samorządem terytorialnym a Kościołami i związkami wyznaniowymi - Międzynarodowa konferencja naukowa: "Samorząd terytorialny w konstytucjach państw Europy Środkowo-Wschodniej” - PWSZ  Chełm 16-17 października 2017 r.
 42. Rola Kościołów i związków wyznaniowych w organizowaniu pomocy społecznej w Polsce. Wybrane aspekty - Ogólnopolska konferencja naukowa: „Pomoc społeczna w Polsce – współczesne uwarunkowania i tendencje rozwojowe” - Kraśnik 17 listopada 2017 r. 
 43. Ochrona godności osoby ludzkiej w prawie karnym wykonawczym - Ogólnopolska konferencja naukowa:„Prawo i wartości. Relacja – funkcje – oddziaływanie”- 22 listopada 2017 r. - Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania UJK w Kielcach
 44. Dziecko jako podmiot wolności religijnej w korelacji systemu prawa świeckiego i kanonicznego - XXXV Dni Praw Człowieka: Petrażycki, pluralizm prawniczy i prawa człowieka - Katolicki Uniwersytet Lubelski - Lublin 7-8 grudnia 2017 r.
 45. Ochrona tajemnicy spowiedzi w związku wyznaniowym Świadkowie Jehowy w Polsce – Ogólnopolskie sympozjum naukowe pt. „Prawo do prywatności w Kościołach i innych związkach wyznaniowych: od tajemnicy duszpasterskiej do ochrony danych osobowych” – Chrześcijańska Akademia Teologiczna – 15 marca 2018 r.
 46. Rola podatków lokalnych w działalności Kościołów i związków wyznaniowych – Ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Funkcjonalność prawa w samorządzie”. – Uczelnia Łazarskiego – Warszawa 20 marca 2018 r.
 47. Bezpieczeństwo na drogach województwa lubelskiego jako element bezpieczeństwa państwa – Ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Bezpieczeństwo społeczności lokalnych jako element bezpieczeństwa państwa” – Wydział Politologii UMCS;  Wydział Bezpieczeństwa Narodowego A.Sz.Woj. w Warszawie; Wydział Bezpieczeństwa i Logistyki WSOSP w Dęblinie; Wydział Stosunków Międzynarodowych PWSZ w Chemie, - Kraśnik 23 marca 2018 r.
 48. Obywatelskie powinności wobec państwa a sprzeciw sumienia żołnierza zawodowego - ogólnopolska konferencja naukowa -  Integralność religijna w praktyce zawodowej. Aspekty prawne i etyczne Rzeszów, 18 kwietnia 2018 r.
 49. Rola biegłego w sprawach o wykroczenia drogowe. Wybrane aspekty - ogólnopolska konferencja naukowa z serii WSPÓŁCZESNE PROBLEMY WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI VIII nt. Rola biegłych we współczesnych postępowaniach sądowych - Sandomierz, 24-25 kwietnia 2018 r.
 50. Ewolucja statusu prawnego związku wyznaniowego Świadków Jehowy w Polsce po 1945 r. - Jubileuszowe XV Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Wyznaniowego "Wpływ odzyskania przez Polskę niepodległości na status quo Kościołów i związków wyznaniowych (1918-2013;1945-2013;1989)" - Wrocław, 7-9 maja 2018 r.
 51. Klauzula "stopnia dojrzałości dziecka" w sprawach z zakresu sprawowania władzy rodzicielskiej - II Ogólnopolska Konferencja Naukowa  - Prawa i obowiązki członków rodziny - 2013; równe prawa w życiu rodzinnym - Studenckie Centrum Kultury, Opole, 10 maja 2018 r.
 52. "Relacje Państwo-Kościół katolicki obrządku bizantyjsko-ukraińskiego w latach 1918-2018. Ujęcie prawno-historyczne" - XIV Colloquium Prawno-Historycznego Res publica semper reformanda - Uniwersytet Opolski 10 maja 2018 r.
 53. "Uprawnienia straży miejskich w zakresie kontroli ruchu drogowego na przykładzie województwa lubelskiego" - Ogólnopolska konferencja naukowa "Postępowania represyjne wobec kierujących pojazdami" - Opole 12 maja 2018 r.

Organizacja konferencji naukowych

 1. Konferencja: „Ochrona dziecka w prawie publicznym” zorganizowana przez Wydział Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL w Tomaszowie Lubelskim (WZNPiE KUL), Tomaszów Lubelski 25 maja 2007 r.;
 2. V Zjazd Katedr Prawa Wyznaniowego zorganizowany przez WZNPiE KUL, Krasnobród 13-15 maja 2008 r.;
 3. Konferencja:„Prawo rodzinne w dobie przemian” zorganizowana przez WZNPiE KUL Tomaszów Lubelski 25 października 2008 r.;
 4. Konferencja: „Strefa Schengen. Europa bez granic czy nowa żelazna kurtyna?” zorganizowana przez WZNPiE KUL, Tomaszów Lubelski 16 grudnia 2009 r.;
 5. Konferencja: „Quo Vadis Unio Europejska? Nadzieje i niepokoje z traktatem lizbońskim w tle” zorganizowana przez WZNPiE KUL, Tomaszów Lubelski 15 maja 2009 r.;
 6. Konferencja: „Łaszczów wczoraj – dziś – jutro” zorganizowana przez WZNPiE KUL i Urząd Miasta w Łaszczowie, Łaszczów 23 kwietnia 2009 r.;
 7. Konferencja: „Religia i wolność religijna w Unii Europejskiej” zorganizowana przez WZNPiE KUL, Tomaszów Lubelski 16 kwietnia 2010 r.;
 8. Konferencja: „Straż Graniczna – XX-lecie. Geneza powstania, droga przemian; założenia wieloletniej koncepcji funkcjonowania” zorganizowana przez WZNPiE KUL i K.G. Straży Granicznej, Tomaszów Lubelski 5-6 maja 2011 r.;
 9. Międzynarodowa Konferencja Naukowa: „Prawo ukraińskie wczoraj i dziś” zorganizowana przez WZNPiE KUL, Tomaszów Lubelski 1 grudnia 2012 r;
 10. Ogólnopolska konferencja naukowa: „ Kwestie majątkowe w prawie wyznaniowym” - Dwikozy k/Sandomierza 15-16 września 2016 r.
Autor: Filip Ciepły
Ostatnia aktualizacja: 12.07.2018, godz. 15:19 - Filip Ciepły