Dr hab.  Marzena  Dyjakowska, prof. KUL

 

Ukończyła w 1985 roku II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Zamoyskiego w Lublinie. W latach 1985 - 1990 studiowała filologię klasyczną na Wydziale Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W latach 1986 - 1991 odbyła w KUL studia prawnicze, uwieńczone pracą magisterską pt. Prawo rzymskie w twórczości Publiusza Owidiusza Nazona, napisaną pod kierunkiem prof. dr. hab. Marka Kuryłowicza. Rozprawę doktorską zatytułowaną Prawo rzymskie w Akademii Zamojskiej w XVIII wieku obroniła w 1999 roku; promotor: prof. dr hab. Marek Kuryłowicz. W KUL zatrudniona od 1 października 1992 roku; od lutego 2001 roku na stanowisku adiunkta.

Aktualny zakres badań obejmuje wpływ prawa rzymskiego na prawo karne Polski przedrozbiorowej. W przygotowaniu rozprawa habilitacyjna pt. Crimen laesae maiestatis. Studium nad wpływami prawa rzymskiego w Polsce.

Marzena Hanna Dyjakowska jest członkiem: Komisji Praw Antycznych Komitetu Badań nad Kulturą Antyczną Polskiej Akademii Nauk, Towarzystwa Naukowego KUL oraz Stowarzyszenia Kanonistów Polskich.

 

  

Aktualnie prowadzone zajęcia:

Historia prawa - wykład (studia zaoczne)

Historia prawa - ćwiczenia

Historia prawa - seminarium magisterskie

Archeologia prawna - wykład fakultatywny

Wybrane zagadnienia dawnego polskiego prawa karnego - wykład fakultatywny

Łacina prawnicza - ćwiczenia

 

  

Wykaz publikacji

 

I. Monografie

Prawo rzymskie w Akademii Zamojskiej w XVIII wieku, Lublin 2000.

 

 

II. Podręczniki

Historia ustroju państw w źródłach, wyboru dokonali M. Dyjakowska, M. Lipska, L. Ćwikła, Lublin 2001.

 

 

III. Artykuły

1. Prawne aspekty Relegacji Owidiusza, Folia Societatis Scientiarum Lublinensis, humanistyka, vol. 34, 1993, s. 61-72.

2. Uwagi Marka Tulliusza Cycerona o karze śmierci, [w:] Kara śmierci w starożytnym Rzymie, red. H. Kowalski, M. Kuryłowicz, Lublin 1996, s. 59-66.

3. Rozprawa doktorska Walentego Macieja Teppera z zakresu rzymskiego prawa spadkowego, „Roczniki Nauk Prawnych KUL", t. 9, 1999, s. 5-42.

4. Badania porównawcze nad Corpus Iuris Civilis i ustawodawstwami obcymi w pracach profesorów Akademii Zamojskiej, [w:] Starożytne kodyfikacje prawa, red. A. Dębiński, Lublin 2000, s. 153-186.

5. Promocje doktorskie z obojga praw w Akademii Zamojskiej, [w:] Plenitudo legis dilectio. Księga pamiątkowa dedykowana prof. dr. hab. Bronisławowi W. Zubertowi OFM z okazji 65. rocznicy urodzin, red. A. Dębiński, E. Szczot, Lublin 2000, s. 103-119. 

6. Prawo rzymskie w poezji Publiusza Owidiusza Nazona, [w:] Honeste vivere... Księga pamiątkowa ku czci Profesora Władysława Bojarskiego, red. E. Gajda, A. Sokala, Toruń 2001, s. 39-64.

7. Publiusz Owidiusz Nazo wobec przestępstw obyczajowych w epoce Augusta, [w:] Crimina et mores. Prawo karne i obyczaje w starożytnym Rzymie, red. M. Kuryłowicz, Lublin 2001, s. 41-55.

8. The Publications of the Professors of Zamoœæ Academy on Roman Law in the Eighteenth Century, „Orbis Iuris Romani" 6, 2001, s. 29-46.

9. Wyznaniowy charakter Akademii Zamojskiej (1594-1784), „Studia z Prawa Wyznaniowego" 3, 2001, s. 51-76.

10. Wielokulturowość środowiska prawniczego ordynacji zamojskiej w okresie przedrozbiorowym, [w:] Wielokulturowość polskiego pogranicza. Ludzie - idee - prawo. Materiały ze Zjazdu Katedr Historycznoprawnych, Augustów 15-18 września 2002 roku, red. A. Lityński, P. Fiedorczyk, Białystok 2003, s. 211-230.

11. Comparative Research on Corpus Iuris Civilis in dissertations of Professors of Academy of Zamość, „Review of Comparative Law" 8, 2003, s. 191-216.

12. Crimen laesae maiestatis jako przykład wpływów prawa rzymskiego na prawo karne Polski przedrozbiorowej. Stan badań i postulaty, [w:] Współczesna romanistyka prawnicza w Polsce, red. A. Dębiński, M. Wójcik, Lublin 2004, s. 65-75.

13. Участъ љвів'ян у юридичному середдовищі замойскої ординації перед поділом Пољщі, „Вісиік Љвівского Універсітету, Серія юридична", в. 40, 2004, s. 105-112.

14. Kobieta a przestępstwo obrazy majestatu, [w:] Contra leges et bonos mores. Przestępstwa obyczajowe w starożytnej Grecji i Rzymie, red. H. Kowalski, M. Kuryłowicz, Lublin 2005, s. 70-82.

15. Postępowanie w sprawach o crimen maiestatis w okresie republiki rzymskiej, „Zeszyty Prawnicze UKSW", 6.1, 2006, s. 27-46.

16. Kara konfiskaty majątku za crimen laesae maiestatis, [w:] Podstawy materialne państwa. Zagadnienia prawno - historyczne, red. D. Bogacz, M. Tkaczuk, Szczecin 2006, s. 601-614.

17. Procesy chrześcijan w świetle korespondencji Pliniusza Młodszego, [w:] Cuius regio eius religio? Zjazd historyków państwa i prawa, Lublin 20-23 IX 2006 r., red. G. Górski, L. Ćwikła, M. Lipska, Lublin 2006, s. 25-40.

18. Prawno - obyczajowe aspekty rodziny rzymskiej w poezji Horacego, [w:] Wokół problematyki małżeństwa ·w prawie rzymskim. Henrico Insadowski (1888-1946) in memoriam, red. A. Dębiński, M. Wójcik, Lublin 2007, s. 73-93.

19. Ustanowienie rozdzielności majątkowej przez sąd na wniosek małżonka w świetle nowelizacji Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego z 17.06.2004 r., [w:] Małżeństwo i rodzina w prawie kanonicznym, polskim i międzynarodowym. Księga pamiątkowa dedykowana ks. prof. Ryszardowi Sztychmilerowi, pod red. T. Płoskiego i J. Krzywkowskiej, Olsztyn 2008, s. 329-342.

20. Historia ustroju i prawa w KUL w okresie międzywojennym, [w:] Nauki historycznoprawne w polskich uniwersytetach II Rzeczypospolitej, red. M. Pyter, s. 343-361.

21. Katedra Historii Państwa i Prawa (współautor: L. Ćwikła), [w:] Księga jubileuszowa z okazji 90-lecia Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, red. A. Dębiński, M. Ganczar, S. Jóźwiak, A. Kawałko, M. Kruszewska - Gagoś, H. Witczak, Lublin 2008, s. 45-68.

 

 

III. Przekłady

1. Kodeks Prawa Kanonów Kościołów Wschodnich (współautor L. Adamowicz), Lublin 2002.

2. B.W. Zubert, Słowo benevolentis lectoribus, [w:] Forum externum i forum internum w prawie kanonicznym. Między prawem a sumieniem. Materiały Międzynarodowej Konferencji Naukowej zorganizowanej 9-10 maja 2005 r. w Lublinie, Lublin 2006, s. 207-21.

Autor: Leszek Ćwikła
Ostatnia aktualizacja: 07.10.2014, godz. 13:32 - Marta Ordon