Dr hab. Paweł Fajgielski - prof. KUL


Życiorys naukowy

W latach 1998-2002 zatrudniony w Katedrze Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji KUL na stanowisku asystenta. W roku 2000 odbył staż naukowy na Uniwersytecie Ludwika Maksymiliana w Monachium (Niemcy). Współpracuje z Centrum Informatyki Prawniczej KUL. W styczniu 2002 r. obronił rozprawę doktorską pt. „Prawna ochrona danych osobowych w telekomunikacji” i uzyskał stopień naukowy doktora nauk prawnych. Od października 2002 r. do września 2010 r. zatrudniony na stanowisku adiunkta w Katedrze Prawa Administracyjnego KUL. W czerwcu 2010 r. odbyło się kolokwium habilitacyjne, na którym Rada Wydziału nadała stopień naukowy doktora habilitowanego w zakresie prawa, specjalność: prawo administracyjne. Od października 2010 r. kierownik Katedry Prawa Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych KUL. Od 1 października 2011 r. zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego KUL. W lipcu 2012 r. przebywał na stypendium Towarzystwa Przyjaciół KUL w Londynie (Wielka Brytania). Od marca 2013 r. pełni funkcję przewodniczącego Rady Naukowej Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

 

Główne kierunki badań naukowych:

prawo ochrony danych osobowych, prawne aspekty technologii informatycznych, informatyzacja administracji publicznej, prawnicze zastosowania komputerów i sieci Internet, publiczne prawo gospodarcze.


Zajęcia dydaktyczne

- wykład: Publiczne prawo gospodarcze

- wykład: Technologie informacyjne dla prawników

- wykład: Udostępnianie i ochrona informacji w administracji publicznej                

- wykład: Kontrola administracji publicznej 

- wykład: Zarządzanie informacją w administracji publicznej 

- wykład fakultatywny: Prawo ochrony danych osobowych
- wykład fakultatywny: Prawne aspekty komunikacji elektronicznej

- seminarium magisterskie: Prawo publiczne gospodarcze /kierunek: prawo/

- seminarium magisterskie: Informacja w administracji publicznej /kierunek: administracja/

- seminarium doktoranckie: Prawo publiczne gospodarcze


Wykaz wybranych publikacji

 

 

Terminy konsultacji

 

 

 

Możliwość przesłania wiadomości:

 

Adresat:dr hab. Paweł Fajgielski
Imię i nazwisko:
E-mail:
Temat:
Treść:
 

Autor: PF
Ostatnia aktualizacja: 30.11.2015, godz. 21:02 - Paweł Fajgielski