Dr hab. Piotr Zakrzewski, prof. KUL

Kierownik II Katedry Prawa Cywilnego

 

 

 

ŻYCIORYS NAUKOWY

 

1997 - tytuł zawodowy magistra prawa uzyskany na Wydziale Prawa Kanonicznego i Świeckiego KUL

2002 - stopień naukowy doktora nauk prawnych uzyskany na podstawie rozprawy pt. Charakter prawny majątku spółdzielni przygotowanej w I Katedrze Prawa Cywilnego KUL pod kierunkiem Prof. dr. hab. Henryka Ciocha (KUL, UMCS).  

1997-2002 - asystent w Katedrze Prawa Handlowego KUL 

VII 2002 - staż szkoleniowy z prawa europejskiego w Europa-Institut der Universität des Saarlandes (Saarbrücken, Niemcy)

od II 2003 - adiunkt w I Katedrze Prawa Cywilnego KUL

od II 2003 do VI 2012 - koordynator sekcji cywilnej Uniwersyteckiej Poradni Prawnej WPPKiA KUL

od III 2003 - członek współpracownik Wydziału Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 

II, IX 2006, X 2007 - szkolenia metodyczne w zakresie interaktywnych technik nauczania dorosłych oraz metodologii poradnictwa prawnego, zorganizowane przez Ośrodek Doskonalenia Umiejętności Prawniczych KUL oraz Instytut na rzecz Państwa Prawa

18 X 2011 - kolokwium habilitacyjne na podstawie dorobku naukowego i pracy pt. Status prawny członka spółdzielni mieszkaniowej w spółdzielczych stosunkach lokatorskich , Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa 2010; recenzenci: Dr hab. Andrzej Herbet (KUL), Dr hab. Małgorzata Wrzołek-Romańczuk, Prof. dr hab. Krzysztof Pietrzykowski (UW), Prof. dr hab. Andrzej Mączyński (UJ)

XII 2011 - nagroda za zajęcie I miejsca w konkursie Spółdzielczego Instytutu Naukowego na najlepszą pracę poświęconą tematyce spółdzielczej za rozprawę habilitacyjną Status prawny członka spółdzielni mieszkaniowej w spółdzielczych stosunkach lokatorskich (Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. Warszawa, 2010).

od 1 I 2012 - kierownik II Katedry Prawa Cywilnego KUL

od 2013 - ekspert sejmowej Komisji  Nadzwyczajnej ds. rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa  spółdzielczego

 

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE

Polskie, obce (zwłaszcza niemieckie) i europejskie prawo prywatne, w szczególności prawo spółdzielcze, zobowiązań, część ogólna prawa cywilnego, spadkowe, rzeczowe i spółek handlowych. 

 

 

WYBRANE ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE
- wykład obowiązkowy „Prawo cywilne – zobowiązania” dla III roku praw
a
- wykład kluczowy „Zobowiązania – część szczegółowa "

- wykład fakultatywny „Prawo spółdzielcze”

- seminarium magisterskie z prawa cywilnego

 

 

 

WYKAZ PUBLIKACJI

 

Sprawozdania, recenzje, tłumaczenia, artykuły okolicznościowe, komunikaty itp.

 

 1. Sprawozdanie z Konferencji Naukowej 5-6.12.1997 r., Roczniki Nauk Prawnych 1998 t. VIII.

 2. Sprawozdanie z I Międzynarodowej Konferencji Naukowej Kultura i Prawo (23-25.09.1998 r.), Państwo i Prawo 1999, nr 1.

 3. Sprawozdanie z II Międzynarodowej Konferencji Naukowej Kultura i Prawo (18-20.05.2000 r.), Państwo i Prawo 2000, nr 7.

 4. Recenzja książki: A. Jedliński, Członkostwo w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, Warszawa 2002, Państwo i Prawo 2003, nr 7.

 5. Deklaracja Spółdzielczej Tożsamości, tł. z języka angielskiego, Kwartalnik Prawa Prywatnego, z. 1, 2005.

 6. Recenzja książki A. Mezglewski, A. Tunia, Wyznaniowa forma zawarcia małżeństwa cywilnego, Warszawa , 2007, Studia z prawa wyznaniowego, Studia z Prawa Wyznaniowego, 2007 nr 10.

 7. Uczestnictwo w dyskusji, [w:] Funkcje publiczne związków wyznaniowych, pod redakcją A. Mezglewski, Lublin, 2007.

 8. Uniwersytecka Poradnia Prawna, [w:] Księga Jubileuszowa z okazji 90-lecia Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Lublin, 2008.

 9. Komunikat, Polen: Erwaeiterung der Testierfreiheit, Zeitschrift für Erbrecht und Vermögensnachfolge, 2011, nr 3

 10. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Konferencja: „Non omnis moriar” Prawne zagadnienia pochówku, dóbr osobistych zmarłego, wybrane zagadnienia dziedziczenia oraz swoboda działalności funearnej, 21 listopad 2014 r. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Referat: „Wejście spadkobiercy wspólnika do spółki cywilnej na jego miejsce.”

 

 

Artykuły i glosy

 

 1. Kapitał zakładowy i zapasowy w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. (Pojęcia, charakter, funkcje), Gdańskie Studia Prawnicze, 1999, t. V.

 2. Cele podwyższenia kapitału zakładowego, Przegląd Prawa Handlowego, 2000, nr 2.

 3. Glosa do wyroku S.A. z dn. 06.11.1997 r. I A ca 531/97, Przegląd Sądowy, 2000, nr 3, (dotyczy podwyższenia kapitału zakładowego na podstawie dotychczasowych postanowień umowy) .

 4. Glosa do wyroku SN z dn. 08.05.1998 r. ICKN 670/97, Monitor Prawniczy, 2000, nr 11, (dotyczy zwrotu wpłat dokonanych na udział w spółce z o.o.)

 5. Uwagi na temat projektu ustawy o przekształceniu spółdzielni w spółkę, Roczniki Nauk Prawnych, 2000, t. X.

 6. Pozaprawne pojęcie spółdzielni, Roczniki Nauk Prawnych, 2001, t. XI.

 7. Udział osób duchownych w tworzeniu spółdzielni w Wielkopolsce w XIX w. i w początkach XX w., Studia z Prawa Wyznaniowego, 2002, t. V.

 8. Glosa do uchwały SN z dn. 15.03.1995 r. III CZP, Roczniki Nauk Prawnych, 2002, t. XII, z. 1. (dotyczy zwrotu udziałów)

 9. Ewolucja charakteru prawnego majątku spółdzielni, [w:] Iustitia Civitatis Fundamentum, Księga pamiątkowa ku czci Profesora Wiesława Chrzanowskiego, red. H. Cioch, ks. A. Dębiński, J. Chaciński, Lublin 2003, s. 387-423.

 10. Teorie spółdzielcze i ich wpływ na kształt prawa spółdzielczego”w: Ius et Veritas. Księga poświęcona pamięci Michała Staszewicza, red. D. Dudek, A. Janicka, W. Sz. Staszewski, Lublin 2003, s. 465-488

 11. Koncepcja stosunków majątkowych w prawie polskim, Studia z Prawa Wyznaniowego, 2003 nr 6.

 12. Miejsce prawa spółdzielczego w systemie prawa po wejściu w życie ustawy kodeks spółek handlowych, Przegląd Sądowy, 2004, nr 3.

 13. Z zagadnień konstrukcji prawnej spółdzielni, „Rejent”, 2004, nr 9.

 14. Przekształcenia własnościowe w spółdzielniach mieszkaniowych w świetle wyroku TK z 29.5.2001 r., Monitor Prawniczy, 2005, nr 4.

 15. Cel spółdzielni, Kwartalnik Prawa Prywatnego, 2005, z. 1.

 16. Zasady Międzynarodowego Związku Spółdzielczego. Wprowadzenie, Kwartalnik Prawa Prywatnego, 2005, z. 1.

 17. Przedawnienie w znowelizowanym niemieckim kodeksie cywilnym (z nawiązaniem do Zasad Europejskiego Prawa Umów), Przegląd Legislacyjny, 2005, nr 5-6.

 18. Metoda sporządzania opinii prawnej na przykładzie sprawy cywilnej, (współautor), Edukacja Prawnicza, 2006, nr. 3.

 19. Metoda sporządzania opinii prawnej na przykładzie sprawy cywilnej, II wyd. zm. (współautor), Edukacja Prawnicza, 2009, nr. 12.

 20. Pojęcie udziału w polskim i obcym prawie spółdzielczym, Studia Prawnicze, 2006

 21. Glosa do wyroku SN z 09.07.2004 r., II CK 426/03, MP, nr 16, 2005, Monitor Prawniczy, 2006, nr 11, (dotyczy udziału i prawa głosu w spółdzielni osób prawnych).

 22. Zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych małżonków przez spółdzielnię mieszkaniową, [w:] Prawo cywilne, red. J. Pisuliński, Warszawa 2008.

 23. Zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych małżonków przez spółdzielnię mieszkaniową, II wyd. zm. [w:] Metodologia pracy w SPP, pod redakcją I. Kraśnickiej, Warszawa, 2009.

 24. Przedawnienie w Zasadach Europejskiego Prawa Umów, Roczniki Nauk Prawnych, t. XVI, nr. 2, 2006,

 25. Spółdzielnia europejska jako nowy typ osoby prawnej, Kwartalnik Prawa Prywatnego, 2008, z. 1

 26. Wspólnotowe i krajowe źródła prawa spółdzielni europejskiej, [w:] Spółdzielnia europejska, – szansa integracji i rozwoju spółdzielczości w Europie, Warszawa 2008,

 27. Zasada równości w prawie spółdzielczym, Studia Prawnicze KUL, 2008, nr 2

 28. Kierunki zmian polskiego prawa spadkowego, Przegląd Ekonomiczno-Prawny, 2008, nr 3.

 29. Ekspektatywa – powstanie, pojęcie, natura prawna, wygaśnięcie, Edukacja Prawnicza, 2010, nr 5.

 30. Umowa zbycia ekspektatywy odrębnej własności lokalu jako podstawa wpisu w księdze wieczystej nabywcy w charakterze właściciela, Rejent, 2010, nr 4.

 31. Komentarz do wyroku SN z dnia 30 października 2008 r. Sygn. akt II CSK 237/08, Rocznik Orzecznictwa i Piśmiennictwa z Zakresu Prawa Spółdzielczego za lata 2007-2010, pod red. nauk. K. Pietrzykowskiego, Sopot, 2011

 32. Komentarz do wyroku SN z 4 kwietnia 2008, Sygn. akt I CSK 479/07, [w:] Rocznik Orzecznictwa i Piśmiennictwa z Zakresu Prawa Spółdzielczego za lata 2007-2010 pod red. nauk. K. Pietrzykowskiego, Sopot, 2011.

 33. Wady opracowań kazusów, Edukacja Prawnicza, nr 10. 2011.

 34. Udział spółkowy wspólnika spółki jawnej jako przedmiot następstwa prawnego mortis causa pod tytułem szczególnym. Przegląd Prawa Handlowego, nr 1, 2012.

 35. Das Vindikationslegat im polnischen Zivilgesetzbuch, [w:] Deutschland und Polen in der europäischen Rechtsgemeinschaft, herg. Ch. von Bar, A. Wudarski, 2012, s. 792, wyd. Selp.

 36. Zapis windykacyjny, Przegląd Sądowy, 2012, nr 2.

 37. Komentarz do wyroku SN z 29 czerwca 2010 r., III CSK 295/09, [w:] Rocznik Orzecznictwa i Piśmiennictwa z Zakresu Prawa Spółdzielczego za lata 2010-2011 pod red. nauk. K. Pietrzykowskiego, Sopot, 2012.

 38. Komentarz do postanowienia SN z 16 stycznia 2009 r., III CZP 133/08, [w:] Rocznik Orzecznictwa i Piśmiennictwa z Zakresu Prawa Spółdzielczego za lata 2010-2011 pod red. nauk. K. Pietrzykowskiego, Sopot, 2012.

 39. Model zawarcia małżeństwa w prawie polskim a oświadczenie mężczyzny i kobiety jednoczesnego zawarcia małżeństwa w trybie art. 1 § 2 KRO, [w:] Przesłanki konieczne zawarcia małżeństwa. Próba systematyzacji zagadnienia w aspekcie wymogów formy religijnej, pod red. A. Tuni, Lublin, 2011, Wydawnictwo KUL .
 40. Komentarz do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 3 listopada 2010 r., V CSK 139/10 [w:] Rocznik Orzecznictwa i Piśmiennictwa z Zakresu Prawa Spółdzielczego za lata 2011-2012 pod red. nauk. K. Pietrzykowskiego, Sopot, 2013.

 41. Pojęcie i przedmiot działalności spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej w świetle ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, Prawo i Więź, 2013, nr. 3.

 42. Dopuszczalność licytacyjnej sprzedaż lokalu na żądanie wspólnoty mieszkaniowej w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. (Uwagi na tle postanowienia Trybunału Konstytucyjnego z 21 września 2010 r.), [w:] Abiit non obiit. Księga poświęcona pamięci Księdza Profesora Antoniego Kościa SVD, red. A. Dębiński, P. Stanisz, T. Barankiewicz, J. Potrzeszcz, W. Sz. Staszewski, A. Szarek-Zwijacz, M. Wójcik, Lublin, 2013.

 43. Udział spółkowy wspólnika spółki cywilnej jako przedmiot następstwa prawnego mortis causa pod tytułem szczególnym, Przegląd Prawa Handlowego, 2013, nr 5.

 44. Autorskie prawa majątkowe jako przedmiot sukcesji prawnej mortis causa, [w:] Domena publiczna – troska o prawa podstawowe, red. P. Fajgielski, P. Potakowski, Lublin, 2013.
 45. Glosa do uchwały SN z 5 lutego 2010 r. III CZP 127/09, współautor, Prawo i Więź, nr 3, 2013.

 46. Charakter prawny dyspozycji wkładem członkowskim i oszczędnościami na wypadek śmierci, [w:] Rozprawy cywilistyczne. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Edwardowi Drozdowi, pod red. M. Pecyny, J. Pisulińskiego, M. Podreckiej, Warszawa, 2013.

 47. Krytyczne uwagi wobec regulacji nadzorczych zawartych w ustawie o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, Pieniądze i Więź, 2013, nr 4

 48. Komentarz do postanowienia Sądu Najwyższego z 16 stycznia 2009 r., III CZP 133/08, [w:] Roczniki Orzecznictwa i Piśmiennictwa z Zakresu Prawa Spółdzielczego, t. IV, pod red. nauk. K. Pietrzykowskiego, Sopot 2014
 49. Spółdzielcze prawa do lokali - propozycje zmian, [w:] Kierunki zmian prawa spółdzielczego w Polsce, Zespoły Senackie, z. 22
 50. Krytyczne uwagi wobec regulacji nadzorczych zawartych w ustawie o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, [w:] Nowe koncepcje i regulacje nadzoru finansowego. Nadzór makrostabilnościowy. Nadzór bankowy SKOK. Instrumenty finansowe, red. naukowa W. Rogowski, Kraków-Warszawa, 2014 
 51. Dopuszczalność obejmowania przez kasę papierów wartościowych emitowanych przez inne podmioty w zamian za wierzytelności przysługujące jej wobec członków w świetle art. 37 ust. 1 i 2 ustawy z 5 listopada, Pieniądze i Więź 2014, nr 4,

 52. Instytucja wkładu de lege lata i de lege ferenda, (w:) Podstawowe konstrukcje i tendencje rozwojowe prawa spółdzielczego, red. A. Herbet, P. Zakrzewski, Lublin, 2014
 53. Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe. Komentarz, Warszawa, 2014 (współautor)

 54. Projekt w sprawie modelu Europejskiego Przedsiębiorstwa Spółdzielczego zgłoszony w ramach europejskiej inicjatywy obywatelskiej, Teka Komisji Prawniczej, OL PAN, 2015, v. VIII.

 55. Wejście spadkobierców wspólnika do spółki cywilnej na jego miejsce, (w:) Non omnis moriar. Osobiste i majątkowe aspekty prawne śmierci człowieka. Zagadnienia wybrane, red. naukowa Jacka Kołaczyńskiego, Jacka Mazurkiewicza, Jarosława Turłukowskiego, Daniela Kalkuta, Wrocław, 2015, e-książka, http://www.bibliotekacyfrowa.pl/dlibra/docmetadata?id=77808. 

   

  Monografie, komentarze i publikacje akademickie

 56. Majątek spółdzielni, Warszawa 2003, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis.
 57. Status prawny członka spółdzielni mieszkaniowej w spółdzielczych stosunkach lokatorskich, WolterKluwers, 2010.
 58. P. Zakrzewski [w:] Prawo cywilne. Część ogólna. Kazusy, Warszawa, 2010. Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis.
 59. P. Zakrzewski [w:] A. Stępień-Sporek, M. Wyrwiński, P. Zakrzewski, Prawo rzeczowe i rodzinne. Kazusy, Warszawa, 2011, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis.
 60. P. Zakrzewski [w:] Prawo cywilne. Część ogólna. Kazusy, Warszawa, 2013, II wyd. zmienione, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis.
 61. Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe. Komentarz, Warszawa, 2014 (współautor)
 62. Instytucja wkładu de lege lata i de lege ferenda, [w:] Podstawowe konstrukcje i tendencje rozwojowe prawa spółdzielczego, red. A. Herbet, P. Zakrzewski, Lublin 2014
 63. Komentarz do uchwały SN z 16 maja 2012 r. III CZP 15/12, OSNC, 2013, nr 1, poz. 2. [w:] Rocznik Orzecznictwa i Piśmiennictwa z Zakresu Prawa Spółdzielczego, t. IV, 2014, pod red. nauk. K. Pietrzykowskiego, Sopot, 2014

 64. Komentarz do wyroku TK z 27 czerwca 2013 r., K 36/12, OKT-A 2013, nr. 5, poz. 64, [w:] Rocznik Orzecznictwa i Piśmiennictwa z Zakresu Prawa Spółdzielczego, t. V, 2015, pod red. nauk. K. Pietrzykowskiego

 

           Redakcje prac zbiorowych

 Podstawowe konstrukcje i tendencje rozwojowe prawa spółdzielczego, red. A. Herbet, P. Zakrzewski, Lublin, 2014

 

 

 

CZŁONKOSTWO W ORGANIZACJACH NAUKOWYCH

- od 2003 r. członek-współpracownik Wydziału Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego KUL

- od 2013 r. członek Rady Programowej czasopisma prawniczego "Prawo i Więź"

 

 

 
Dyżur w Katedrze
Poniedziałek, godz. 14.55-15.20, sala C-749
Wtorek, godz. 19.10-20.15, sala C-749

                 
Kontakt
W dniach dyżuru w Katedrze, w podanych wyżej godzinach, tel. (0-81) 445-37-49
e-mail: piotz111@interia.pl
Autor: Katarzyna Dębińska
Ostatnia aktualizacja: 03.10.2016, godz. 16:45 - Andrzej Rąpała