Dr Sławomir Łukasiewicz

 

Absolwent Pierwszego Liceum Ogólnokształcącego im. S. Staszica. Absolwent studiów historii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Tytuł magistra uzyskał we wrześniu 1996 roku na podstawie pracy „Jerzego Giedroycia walka o pamięć historyczną Polaków. Łamy »Kultury« 1947-1956”, napisanej pod kierunkiem prof. Jerzego Kłoczowskiego. W czerwcu 2004 roku uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych, broniąc tezy doktorskiej „Trzecia Europa. Polska myśl federalistyczna w Stanach Zjednoczonych, 1940-1971”. W lipcu 1997 roku rozpoczął pracę w Instytucie Zachodnim w Poznaniu, w samodzielnej pracowni badań Europy Środkowo-Wschodniej w Lublinie. W latach 2002-2005 zatrudniony w Instytucie Europy Środkowo-Wschodniej w Lublinie. Pełnił funkcję sekretarza Rady Naukowej Instytutu. Od 2005 roku zatrudniony w lubelskim Oddziale Instytutu Pamięci Narodowej, w Biurze Edukacji Publicznej, od lutego 2009 roku na stanowisku kierownika Referatu Badań Naukowych. W grudniu 2011 roku powołany przez Prezesa IPN na koordynatora Centralnego Programu Badawczego Biura Edukacji Publicznej „Polska emigracja polityczna 1939-1990”. W latach 2000-2003 prowadził konwersatoria z historii historiografii polskiej i powszechnej w Instytucie Historii KUL. W latach 2008-2012 prowadził wykłady i konwersatoria w ramach studiów zaocznych w Instytucie Historii KUL oraz w ramach kursów kwalifikacyjnych dla nauczycieli w Uniwersyteckim Centrum Studiów Podyplomowych i Doskonalenia Zawodowego KUL z zakresu historii najnowszej, najnowszej historii Polski, systemów politycznych oraz relacji międzynarodowych. W latach 2008-2009 i w roku 2012 prowadził kursy z informacji naukowej dla słuchaczy Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Sekretarz naukowy sześciu międzynarodowych konferencji: XX-wieczne tradycje federalistyczne w Europie Środkowo-Wschodniej (organizatorzy: Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, Herder-Institut Marburg, Polski Komitet ds. UNESCO, Lublin, 24-26 kwietnia 2003 r.); Polska a aspiracje unijne Turcji i Ukrainy (organizator: Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, Lublin, 14-15 czerwca 2005 r.); Aktualność przesłania paryskiej „Kultury” w dzisiejszej Europie (organizatorzy: Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie, w ramach Roku Jerzego Giedroycia, Lublin, 7 grudnia 2006 r.); Tajny oręż, czy ofiary zimnej wojny? Emigracje polityczne z Europy Środkowej i Wschodniej (organizator: Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie, Ústav pro studium totalitních režimů – Instytut Badania Reżimów Totalitarnych, Ústav pamäti národa – Instytut Pamięci Narodu, Stiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur; Konferencja była sponsorowana przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki oraz Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej; Lublin, 13-15 listopada 2008 r.); Need to Know: Intelligence and Politics. Western and Eastern Perspectives (organizatorzy: Instytut Pamięci Narodowej, Center for Cold War Studies of the University of Southern Denmark, Instytut Studiów Politycznych PAN, Paweł Zalewski MEP, Bruksela, 8–9 listopada 2011 r.); Giedroyc i Ukraina (organizator: Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa, 17-18 maja 2012 r.). Do 2012 roku brał udział w ponad pięćdziesięciu konferencjach i spotkaniach naukowych. W 1999 roku otrzymał stypendium Fundacji Kościuszkowskiej, dzięki któremu w okresie od października tego roku do marca 2000, przeprowadził kwerendę w Stanach Zjednoczonych, posiadając status visiting scholar Columbia University. Zapoznał się między innymi z materiałami archiwalnymi zgromadzonymi w Nowym Jorku (Instytut Piłsudskiego, Polski Instytut Naukowy, Nowojorska Biblioteka Publiczna), w Kalifornii (Hoover Institution Archives) i Waszyngtonie (Biblioteka Kongresu) oraz przeprowadził szereg rozmów ze świadkami historii. W 2002 roku otrzymał stypendium Polonia Aid Foundation Trust, które pozwoliło na przeprowadzenie 2-tygodniowej kwerendy w Londynie (m.in. w Instytucie Polskim i Muzeum im. gen. W. Sikorskiego, Studium Polski Podziemnej oraz w Bibliotece Polskiej). W 2005 roku otrzymał stypendium Europejskiego Laboratorium Badawczego przy Centrum Europejskim Natolin na badania w Europejskim Instytucie Uniwersyteckim we Florencji (ze stratusem researcher), a także stypendium Fundacji im. Brzękowskich na badania w Archiwum Instytutu Literackiego i w Bibliotece Polskiej w Paryżu. W roku 2008 otrzymał Stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej na miesięczna kwerendę w Londynie, a w latach 2008-2011 realizowałem grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach nauk politycznych, prowadząc projekt badawczy „Partia w warunkach emigracji”; wykonał kwerendy w Londynie, Nowym Jorku i Paryżu. Prowadził kwerendy w archiwach i bibliotekach w Polsce, m.in. w Archiwum Akt Nowych w Warszawie, Bibliotece Narodowej, Bibliotece Sejmowej, Archiwum Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich we Wrocławiu, Archiwum Emigracji (przy Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu), Bibliotece Jagiellońskiej, Instytucie Pamięci Narodowej, Instytucie Zachodnim w Poznaniu. Jest autorem jednej monografii, trzech raportów, jednego wywiadu oraz redaktorem bądź współredaktorem 10 książek. Opublikował 29 artykułów, 21 innych form (w tym recenzji), 3 źródła i dwa tłumaczenia (z języka rosyjskiego i angielskiego). Ma na swoim koncie także trzy recenzje wydawnicze oraz rekomendację książki wydanej przez Palgrave. Jest także współautorem scenariusza dwujęzycznej wystawy plenerowej Wasza solidarność – nasza wolność. Reakcje emigracji polskiej i świata na wprowadzenie stanu wojennego / The reaction of Polish émigré communityand world’s public opinionto the declaration of martial law (Lublin 2011). W swoich badaniach skupia się na dziejach idei integracji europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem roli emigracji polskiej po 1939 roku. Ma w swoim dorobku także publikacje z zakresu badań porównawczych emigracji politycznych z Europy Środkowej i Wschodniej, historii historiografii, historii sowietologii i dziejów wywiadu cywilnego PRL. Aktualnie prowadzi badania nad funkcjonowaniem partii politycznych w Europie.

 

 

 

 

Wykształcenie

 

2015

Stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce, na podstawie książki "Partia w warunkach emigracji. Dylematy Polskiego Ruchu Wolnościowego >>Niepodległość i Demokracja<< 1945-1994", Lublin-Warszawa, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie, Instytut Studiów Politycznych PAN, 2014.

2004

Stopień doktora nauk humanistycznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski

Praca doktorska pt. „Trzecia Europa. Polska myśl federalistyczna w Stanach Zjednoczonych, 1940-1971”

1991-1996

Studia historii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim;

Praca magisterska, „Jerzego Giedroycia walka o pamięć historyczną Polaków. Łamy »Kultury« 1947-1956”

specjalizacja pedagogiczna

 

 

Praca zawodowa

2012-

Adiunkt w Katedrze Nauk o Polityce w Instytucie Europeistyki KUL

2009-

Instytut Pamięci Narodowej, Biuro Edukacji Publicznej, Oddział w Lublinie, kierownik Referatu Badań Naukowych

2008-2009, 2012

Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli, prowadzenie kursów z informacji naukowej

2008-2012

Katolicki Uniwersytet Lubelski, Instytut Historii oraz Uniwersyteckie Centrum Studiów Podyplomowych i Doskonalenia Zawodowego, prowadzenie wykładów i konwersatoriów w ramach studiów zaocznych oraz kursów kwalifikacyjnych dla nauczycieli: historia najnowsza, najnowsza historia Polski, systemy polityczne, relacje międzynarodowe.

2005-2009

Instytut Pamięci Narodowej, Biuro Edukacji Publicznej, Oddział w Lublinie, Główny Specjalista

2002-2005

Instytut Europy Środkowo-Wschodniej w Lublinie, Adiunkt

2000-2003

Katolicki Uniwersytet Lubelski, Instytut Historii, prowadzenie konwersatorium z historii historiografii polskiej i powszechnej

1997-2002

Instytut Zachodni w Poznaniu, Samodzielna Pracowania Europy Środkowo-Wschodniej w Lublinie, Asystent

Pełnione funkcje i posiadane statusy naukowe

 

2015

Dyrektor Instytutu Europeistyki KUL

2011-

Instytut Pamięci Narodowej, koordynator Centralnego Programu Badawczego Biura Edukacji Publicznej „Polska emigracja polityczna 1939-1990”

2005

Researcher w European University Institute we Florencji.

2002-2005

Sekretarz Rady Naukowej Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej w Lublinie

1999-2000

Visiting researcher Columbia University w Nowym Jorku, przy East and Central European Center

Stypendia

2008-2011

Grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach nauk politycznych na prowadzenie badań do projektu „Partia w warunkach emigracji”; kwerendy w Londynie, Nowym Jorku i Paryżu

2008

Stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej na miesięczna kwerendę w Londynie

2005

Stypendium Fundacji im. Brzękowskich na badania w Paryżu (Archiwum Instytutu Literackiego, Biblioteka Polska w Paryżu)

2005

Stypendium Europejskiego Laboratorium Badawczego przy Centrum Europejskim Natolin na badania w Europejskim Instytucie Uniwersyteckim i Archiwach Historycznych Unii Europejskiej we Florencji

2001

Stypendium Polonia Aid Foundation Trust na badania w Londynie (Instytut Polski i Muzeum im. gen. W. Sikorskiego, Biblioteka Polska w Londynie)

1999-2000

Stypendium Fundacji Kościuszkowskiej na półroczny pobyt w USA (Polski Instytut Naukowy w Ameryce, Instytut Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku, Nowojorska Biblioteka Publiczna, Biblioteka Kongresu, Hoover Institution Archives)

 

 

 

 

 

Wykaz publikacji

 

Monografie:

 1. Trzecia Europa. Polska myśl federalistyczna w Stanach Zjednoczonych 1940-1971, Warszawa-Lublin 2010.
 2. Partia w warunkach emigracji. Dylematy Polskiego Ruchu Wolnościowego "Niepodległość i Demokracja" 1945-1994, Lublin-Warszawa, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie, Instytut Studiów Politycznych PAN, 2014.

 

Raporty:

 1. Polacy w europejskim ruchu federalnym po II wojnie światowej / Poles in European Federal Movement after WW II, Warszawa 2006. (w jęz. polskim i angielskim) (także: http://www.natolin.edu.pl/pdf/zeszyty/Natolin_Zeszty_23.pdf)
 2. Historia, pamięć i polityka w polskiej debacie nad konstrukcją europejską, Analizy Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, Lublin 2005.
 3. Konstytucja europejska w polskiej perspektywie, Analizy Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, Lublin 2004.

 

Wywiad:

 1. Piotr Wandycz, O federalizmie i emigracji. Reminiscencje o rzeczach istotnych i błahych. Rozmowy przeprowadził Sławomir Łukasiewicz, Lublin: Instytut Europy Środkowo-Wschodniej 2003.

 

Redakcje książek:

1.      Towards a United Europe: an Anthology of Twentieth Century Polish Thought on Europe,Warszawa: Ministerstwo Spraw Zagranicznych 2011.

2.      Tajny oręż, czy ofiary zimnej wojny? Emigracje polityczne z Europy Środkowej i Wschodniej, Lublin-Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej 2010.

3.      O jedność Europy. Antologia polskiej XX-wiecznej myśli europejskiej, wybór i oprac. S. Łukasiewicz, Warszawa: Urząd Komitetu Integracji Europejskiej 2007.

4.      Z. Ponarski, Draugas. Szkice do biografii Franciszka Ancewicza, red. S. Łukasiewicz, R. Miknys, Lublin: Instytut Europy Środkowo-Wschodniej 2004, ss. 198.

5.      L’heritage historique de la Res Publica de Plusieurs Nations, red. J. Kłoczowski, S. Łukasiewicz, Lublin : Instytut Europy Środkowo-Wschodniej 2004, ss. 174.

6.      O nowy kształt Europy. XX-wieczne koncepcje federalistyczne w Europie Środkowo-Wschodniej i ich implikacje dla dyskusji o przyszłości Europy, red. J. Kłoczowski, S. Łukasiewicz, Lublin: Instytut Europy Środkowo-Wschodniej 2003, ss. 469.

7.      Tradycje różnorodności kulturowej i religijnej w Europie Środkowo-Wschodniej, red. J. Kłoczowski, S. Łukasiewicz, Lublin: Instytut Europy Środkowo-Wschodniej 2003, ss. 164.

8.      F. Ancewicz, Stalinowska koncepcja państwa na tle ewolucji ustrojowej Związku Socjalistycznych republik Sowieckich, red. H. Łaszkiewicz, S. Łukasiewicz [redakcja + opracowanie indeksu], Lublin: Instytut Europy Środkowo-Wschodniej 2001, ss. 251.

9.      Churches in the century of totalitarian systems, t.1-2, red. Jerzy Kłoczowski, Wojciech Lenarczyk, Sławomir Łukasiewicz, Lublin: Instytut Europy Środkowo-Wschodniej 2001, ss. 213+274. Publikacja w językach: angielskim, francuskim i niemieckim.

10.  Tożsamość, odmienność, tolerancja a kultura pokoju, red. Jerzy Kłoczowski, Sławomir Łukasiewicz, Lublin: Instytut Europy Środkowo-Wschodniej 1998, ss. 485 + XIII. Publikacja w językach: polskim, angielskim i francuskim.

 

Artykuły:

 1. Jan Nowak-Jeziorański. A Sketch for a Portait, „New Eastern Europe” (Wrocław), nr 2(III)/2012, s. 153-158.
 2. Jan Nowak-Jeziorański jako działacz PRW „NiD”, w: Jan Nowak-Jeziorański. Kurier Armii Krajowej. Redaktor Radia Wolna Europa. Polityk, red. P. Machcewicz, R. Habielski, Warszawa-Wrocław 2011, s. 89-123.
 3. Wywiad cywilny PRL wobec polskiej emigracji na Zachodzie – przegląd struktur i kierunków działania do początku lat sześćdziesiątych, w: Tajny oręż, czy ofiary zimnej wojny? Emigracje polityczne z Europy Środkowej i Wschodniej, red. S. Łukasiewicz, Lublin-Warszawa 2010, s. 154-161.
 4. Młodzi polscy chadecy na emigracji (zjednoczenie i sprawy międzynarodowe), „Zeszyty Historyczne” Paryż, 2008, s. 50-99.
 5. Federacja jako zagrożenie. Działania wywiadu PRL wobec polskich federalistów na Zachodzie po drugiej wojnie światowej, „Pamięć i Sprawiedliwość”, 2008, nr 1(12), s. 345-367.
 6. Polish Communist Intelligence Service against the European Economic Community, in NKVD/KGB Activities  and its Cooperation with other Secret Services in Central and Eastern Europe 1945-1989. Anthology of the international conference, red. A. Grúňová, Bratislava 2008, s. 198-209.

7.      PRL wobec Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, w: Od Piłsudskiego do Wałęsy. Studia z dziejów Polski w XX wieku. Księga Pamiątkowa Prof. Andrzeja Paczkowskiego, red. K. Persak i in., Warszawa 2008, s. 380-391. [także w: W czasie wojny i pokoju. Szpiegostwo jako instrument polityki państwa, red. C. Taracha, Lublin 2009, s. 260-273]

8.      Posłowie/Afterword, w: O jedność Europy. Antologia polskiej XX-wiecznej myśli europejskiej, wybór i oprac. S. Łukasiewicz, Warszawa 2007, s. 251-270.

9.      Nachkriegseuropa in föderalistischen Konzeptionen zur Zeit des Zweiten Weltkriegs, w: Europas Platz in Polen. Polnische Europa-Konzeptionen vom Mittelalter bis zum EU-Beitritt, red. C. Kraft, K. Steffen, Osnabrück 2007, s. 181-195.

10.  Polish Federalists in the United States after 1940 and Their Efforts to Influence American Policy towards Central Europe, w: Poland and European Unity: Ideas and Reality, red. T. Lane and M. S. Wolański, Wrocław 2007.

11.  Generała Modelskiego ucieczki i powroty, „Więź” 2007, nr 1, s. 98-110.

12.  Aspekty bezpieczeństwa międzynarodowego w ujęciu Romana Michałowskiego, w: Niepodległość. Zależność. Suwerenność. Polityka zagraniczna w najnowszej polskiej myśli politycznej, eds. W. Paruch, K. Trembicka, Lublin 2007.

13.  Osobista historia Zygmunta Nagórskiego, juniora, „Zeszyty Historyczne” 2007, nr 160.

14.  Polska emigracja polityczna w XX wieku i pamięć historyczna, „Przegląd Zachodni”, 2007, nr 1.

15.  Jan Wszelaki o gospodarczych aspektach federacji środkowoeuropejskiej, w: Emigracja polska wobec problemów przebudowy i sowietyzacji kraju po drugiej wojnie światowej, red. R. Sudziński, Toruń 2007, s. 105-117.

16.  Zanim powstały „Zeszyty Historyczne”. Historia na łamach „Kultury” 1947-1957 (esej bibliograficzny), w: „Kultura” paryska. Twórcy, dzieło, recepcja, Lublin 2007, s. 195-215.

17.  Projekty federalistyczne jako płaszczyzna kontaktów emigrantów z Europy Środkowo-Wschodniej w USA w latach 1940-1956, „Prace Komisji Środkowoeuropejskiej PAU”, t. XIV, 2006, s. 65-84.

18.  Marian Kamil Dziewanowski (1913-2005). Szkic do biografii intelektualnej, „Zeszyty Historyczne” 2006, z. 155, s. 226-244.

19.  konsultacja naukowa, uzupełnienia do haseł oraz autorstwo polskich haseł: Iuventus Christiana, Stowarzyszenie Katolickiej Młodzieży Akademickiej, Odnowa w Duchu św., neokatechumenat, mesjanizm polski, zmartwychwstańcy, w: G. Denzler, C. Andersen, Leksykon historii Kościoła, tł. A. i W. Lenarczykowie, Warszawa 2005.

20.  Próby inwigilacji środowisk naukowych polskiej emigracji w Stanach Zjednoczonych (do początku lat 70.) – zarys problemu, w: Aparat bezpieczeństwa wobec emigracji politycznej i Polonii, red. R. Terlecki, Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej 2005, s. 284-317.

21.  Trzecia Europa. Polska myśl federalistyczna w Stanach Zjednoczonych, 1940-1971, „Dzieje Najnowsze”, 2004, nr 4, s. 205-209.

22.  Instrukcje dla generała Izydora Modelskiego z 1946 r., „Niepodległość”, t. 53-54, 2003-2004, s. 264-283.

23.  Federalistyczne atrybuty historiografii Oskara Haleckiego, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej”, t. 1, 2003, s. 10-27. [wersja francuska: L’apport fédéraliste de l’historiographie d’Oskar Halecki, w: L’Europe du Centre-Est dans l’espace européen. Entre l’Est et l’Ouest, red. J. Kłoczowski, Lublin 2004, s. 36-59

24.  Środkowoeuropejskie inicjatywy federalistyczne realizowane na terenie Stanów Zjednoczonych w latach 1949-1956, „Dzieje Najnowsze” 2003, nr 1, s. 69-83.

25.   Dzieje Związku Polskich Federalistów w Stanach Zjednoczonych, „Zeszyty Historyczne”, Paryż 2003, nr 143, s. 57-84.

26.  Dyskusje o współpracy polsko-czechosłowackiej po roku 1948, w: O nowy kształt Europy. XX-wieczne koncepcje federalistyczne w Europie Środkowo-Wschodniej, red. J. Kłoczowski, S. Łukasiewicz, Lublin: Instytut Europy Środkowo-Wschodniej 2003, s. 228-242.

27.  Problemy związane z badaniami nad ewolucją myśli politycznej emigracji polskiej po 1939 roku. Casus Stanów Zjednoczonych, w: Migracje – Historia – Kultura, red. J. E. Zamojski, Warszawa 2002, s. 219-234. [t. 7 serii Migracje i Społeczeństwo]

28.  Kresy, w: Encyklopedia Katolicka, t. 9, Lublin 2002, s. 1268-1272; współautor: H. Łaszkiewicz

29.  Prekursorzy badań nad Rosją Sowiecką, w: F. Ancewicz, Stalinowska koncepcja państwa na tle ewolucji ustrojowej Związku Socjalistycznych republik Sowieckich, red. H. Łaszkiewicz, S. Łukasiewicz, Lublin 2001, s. 221-241.

 

Publikacje źródeł:

 1. Wspólnie z A. Paczkowskim, [sprawozdanie z działalności wywiadu Polski ludowej w 1948 r.] Wywiad Polski Ludowej w 1948 r., „Aparat represji w Polsce Ludowej 1944-1989” 2011, nr 1/8-9, p. 478-530.
 2. Przesłuchania generała Modelskiego przed komisjami Izby Reprezentantów i Senatu USA wiosną 1949 roku, „Pamięć i Sprawiedliwość” 2010, nr 1(15), p. 413-496.
 3. Aparat bezpieczeństwa PRL o polskich federalistach, „Pamięć i Sprawiedliwość”, 2008, nr 1(12), p. 401-409.

 

Recenzje, ekspertyzy, wywiady, inne:

1.      Czułem się jak Kolumb, rozmowa I. Korgi z S. Łukasiewiczem, „Kurier Plus” (Nowy Jork), 25 lutego 2012 r.

2.      Przedmowa, w: Tajny oręż, czy ofiary zimnej wojny? Emigracje polityczne z Europy Środkowej i Wschodniej, Lublin-Warszawa 2010. [wersja polska, angielska i niemiecka]

3.      rec. [A. Trudzik, Polski Ruch Wolnościowy „Niepodległość i Demokracja” i jego organ prasowy „Trybuna”. Dzieje ruchu, periodyku i innych czasopism wydawanych przez PRW „NiD”, Warszawa 2009], „Pamięć i Sprawiedliwość” 2010, nr 16, s. 527-539.

4.      „Polski łącznik” Rzecz o Romanie Michałowskim, „Przegląd Polski. Dodatek kulturalny do Nowego Dziennika”, Nowy Jork, 11 czerwca 2010.

5.      List do Redakcji „Zeszytów Historycznych”, 2009, nr 169, s. 251.

6.      rec. [R. Stobiecki, Klio na wygnaniu. Z dziejów polskiej historiografii na uchodźstwie w Wielkiej Brytanii po 1945 r., Poznań 2005], „Przegląd Zachodni” 2007, nr 1.

7.      [nekrolog] Marian Kamil Dziewanowski, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej”, R. 3(2005), s. 307-309.

8.      [sprawozdanie z konferencji] Polska a aspiracje unijne Ukrainy i Turcji. Lublin, 14-15 czerwca 2005, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej”, R. 3(2005), s. 284-288.

9.      rec. [Rok Pierwszy. Powstanie i działalność aparatu bezpieczeństwa publicznego na Lubelszczyźnie (lipiec 1944-czerwiec 1945), wstęp. S. Poleszak, oprac. L. Pietrzak, S. Poleszak, R. Wnuk, M. Zajączkowski, Warszawa 2004, ss. 451], „Dzieje Najnowsze” 2005, nr 1, s. 278-281.

10.  [głos w dyskusji], w: Nowa geopolityka : Europa Środkowa i Wschodnia - między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi, Aleksander Smolar, Adam D. Rotfeld, Marcin Król, Jacques Rupnik, Timothy Snyder, Jerzy Jedlicki, Jerzy Holzer, Grzegorz Kostrzewa-Zorbas, Krzysztof Zielke, Zdzisław Najder, Krzysztof Iszkowski, Leszek Moczulski, Dariusz Kołodziejczyk, Sławomir Łukasiewicz, David P. Calleo, Pierre Hassner, Ken Jowitt, Anne-Marie Slaughter, Adrian Pop, Robert Cooper, Timothy Garton Ash, Heather Grabbe, Christoph Bertram, Ivan Krastev, Dominique Moïsi, Stanisław Zapaśnik, Katarzyna Żukrowska, Maciej Kozłowski, Krzysztof Bobiński, Jan Wróbel, Bartosz Cichocki, Henry A. Kissinger, Bronisław Geremek, Ryszard Bobrowski, Tomas Strazay, Roman Kuźniar, Elemér Hankiss, Danuta Hübner ; tł. Witold Turopolski, Damian Leszczyński, Anna Maria Mydlarska, „Przegląd Polityczny”, nr 69 (2005), s. 100 [por. też New Geopolitics of Central and Eastern Europe. Between European Union and United States, Warsaw 2005, s. 59]

11.  Właściwy człowiek na właściwym miejscu, rec. [Spotkania na Bagateli. Polska, Europa, świat. Z Janem Kułakowskim rozmawia Leszek Jesień, Warszawa 2004, ss. 275], „Przegląd Powszechny”, kwiecień 2005, nr 4, s. 130-132.

12.  omówienie [Studia z dziejów Polski i Europy w XIX i XX wieku. Księga dedykowana Profesorowi Stefanowi Wandyczowi, red. J. Faryś, ks. R. Nir, M. Szczerbiński, Gorzów wielkopolski 2004], „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej” 2004, t. 2, s. 141-143.

13.  rec. [K. Grygajtis, Polskie idee federacyjne i ich realizacja w XIX i XX wieku, Częstochowa 2001], „Przegląd Zachodni” 2003, nr 1, s. 179-182.

14.  Knygos apie Lenkijos santykius su kaimynais po I Pasaulinio karo, „Lietuvos Istorijos Metraštis” 2002, nr 1, Vilnius 2003,  s. 193-196.

15.  Rec. [K. Grygajtis, Polskie idee federacyjne i ich realizacja w XIX i XX wieku, Częstochowa 2001], „Przegląd Zachodni” 2003, nr 1, s. 179-182.

16.  rec.: [Migracijni Procesy w sučasnomu switi: switowyj, regionalnyj ta nacionalnyj wymiry. Poniatijnyj aparat, konceptualni pidchodi, teorija ta praktika. Encykłopedija, red. Jurij Rymarenko, Kyjiw 1998, ss. 912], "Przegląd Zachodni" 2001, nr 4.

17.  Najgorsze jest okrucieństwo. Feliks Gross w rozmowie z Joanną Bator i Sławomirem Łukasiewiczem, „Gazeta Wyborcza” 2-3 września 2000, s. 18-19.

18.  Prorok Zjednoczonej Europy. Z profesorem Feliksem Grossem rozmawiają Joanna Bator i Sławomir Łukasiewicz, „Przegląd Polski”, 5 maja 2000, s. 1-2; 12 maja 2000, s. 2; 19 maja 2000, s. 5-15.

19.  rec.: [Federalizm: teorie i koncepcje, red. W. Bokajło, Wrocław 1998], „Przegląd Zachodni” 1999, s. 201-205.

20.  rec.: [M.K. Dziewanowski, Jedno życie to za mało, Toruń 1994], „Przegląd Wschodni” 19/1999, z. 3, s. 573-579.

21.  G. Głuch, H, Łaszkiewicz, S. Łukasiewicz, Instytut Europy Środkowo-Wschodniej w Lublinie, „Przegląd Zachodni” 4/1998, s. 141-144.

 

Tłumaczenia:

 1. P. Wandycz, Prekursorzy polskiego federalizmu, w: P. Wandycz, O federalizmie i emigracji. Reminiscencje o rzeczach istotnych i błahych, Lublin 2003 s. 97-113. [oryg. P. Wandycz, The Precursors of Polish Federalism, „Journal of Central European Affairs” vol. 12, nr 4, 1953, s. 346-355.]
 2. N. Pietrow, Rosyjskie puzzle. Reforma federalna po trzech latach, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej”, t. 1, 2003, s. 133-157. [oryg.: N. Petrov, The Puzzle of Federal Reform – Three Years On]

 

Recenzje wydawnicze i rekomendacje:

 1. Zmagania z historią : życie i twórczość Józefa Mackiewicza i Barbary Toporskiej : materiały z konferencji w Muzeum Polskim w Rapperswilu z cyklu „Duchowe źródła nowej Europy”, Zamek Rapperswil, 26-28 września 2006 r., eds. N. Kozłowska,  M. Ptasińska, Warszawa 2011.
 2. J. Wróbel, Na rozdrożu historii. Repatriacja obywateli polskich z Zachodu w latach 1945-1953, Łódź 2009.
 3. Oblicza komunistycznego zniewolenia. Między nauką a literaturą, ed. K. Brzechczyn, Poznań 2009.
 4. [rekomendacja] Anti-Communist Minorities in the U.S., ed. I. Zake, Palgrave 2009.

 

Wystawa plenerowa (scenariusz)

Wasza solidarność – nasza wolność. Reakcje emigracji polskiej i świata na wprowadzenie stanu wojennego / The reaction of Polish émigré communityand world’s public opinionto the declaration of martial law,Lublin 2011. (wersja polska  angielska)

 

Udział w życiu naukowym - konferencje, sesje, wykłady

 

 

Organizacja i współorganizacja konferencji naukowych:

 

1.      Polska, Warszawa, sekretarz naukowy konferencji międzynarodowej konferencji naukowej Giedroyc i Ukraina, organizator: Instytut Pamięci Narodowej, 17-18 maja 2012 r.

2.      Belgia, Bruksela, konferencja międzynarodowa Need to Know: Intelligence and Politics. Western and Eastern Perspectives, 8–9 listopada 2011 r., organizatorzy: Paweł Zalewski MEP, Instytut Pamięci Narodowej, Center for Cold War Studies of the University of Southern Denmark, Instytut Studiów Politycznych PAN.

3.      Polska, Lublin, sekretarz naukowy międzynarodowej konferencji naukowej Tajny oręż, czy ofiary zimnej wojny? Emigracje polityczne z Europy Środkowej i Wschodniej, organizator: Instytut Pamięci Narodowej, 13-15 listopada 2008 r.

4.      Polska, Lublin, sekretarz naukowy konferencji międzynarodowej konferencji Aktualność przesłania paryskiej „Kultury” w dzisiejszej Europie; organizatorzy: Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie, w ramach Roku Jerzego Giedroycia; 7 grudnia 2006 r.

5.      Polska, Lublin, sekretarz naukowy międzynarodowej konferencji Polska a aspiracje unijne Turcji i Ukrainy w Lublinie, organizator: Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, 14-15 czerwca 2005 r.

6.      Polska, Lublin, sekretarz naukowy międzynarodowej konferencji XX-wieczne tradycje federalistyczne w Europie Środkowo-Wschodniej; organizatorzy: Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, Herder-Institut Marburg, Polski Komitet ds. UNESCO, 24-26 kwietnia 2003 r.

 

 

Udział w wybranych konferencjach i spotkaniach:

 

1.      Polska, Warszawa, wykład Giedroyc, Ukraina i federalizm podczas międzynarodowej konferencji Giedroyc i Ukraina, organizator: Instytut Pamięci Narodowej, 17-18 maja 2012 r.

2.      Rumunia, Bukareszt, udział panelu dyskusyjnym na temat Roli emigracji środkowoeuropejskich w okresie zimnej wojny; organizator: Instytut Polski w Bukareszcie, Wydział Nauk Politycznych Uniwersytettu Bukaresztańskiego, 13 marca 2012 r.

3.      Rumunia, Bukareszt, udział panelu dyskusyjnym Radio Free Europe: its legacy in Central Europe and its impact today, podczas otwarcia wystawy Voices of Freedom: Radio Free Europe in the Cold War Era, orgzanizator: USTR, 12 marca 2012 r.

4.      Włochy, Lucca, wykład “There is no real European integration without Eastern Europe”. Study of the influence of the Central European émigré party on the vision and process of European integration before the collapse of communism podczas konferencji międzynarodowej European political cultures and parties and the European Integration Process, 1945-1992”, 10-12 listoapada 2011, organizator: IMT Institute for Advanced Studies.

5.      Belgia, Bruksela, wykład Spies in Brussels. Polish Communists intelligence in the European institutions during the Cold War period podczas konferencji międzynarodowej Need to Know: Intelligence and Politics. Western and Eastern Perspectives, 8–9 listopada 2011 r.

6.      USA, New York, wykład Polscy federaliści w przestrzeni Nowego Jorku podczas konferencji Polski Nowy Jork, 22 października 2011 r., organizator: Instytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce.

7.      Polska, Lublin, wykład Europa a upadek komunizmu w Polsce podczas Forum Polska-Niemcy: Polityczne przemiany a rozliczenie z komunizmem, organizator: Katolicki Uniwersytet Lubelski, 23 maja 2011 r.

8.      Polska, Warszawa, wykład Prometeizm na emigracji w pierwszych latach po II wojnie światowej w świetle materiałów wywiadu komunistycznego Polski Ludowej podczas konferencji Ruch prometejski – fenomen europejski, organizator: Instytut Pamięci Narodowej, 16-17 lutego 2011 r.

9.      Czechy, Praha, komunikat Criticism of Marxism in Publications of Polish Emigré Scholars after the Second World War podczas międzynarodowej konferencji Scholars in exile and dictatorships of the 20th century, organizatorzy: Instytut Historii Współczesnej Czeskiej Akademii Nauk, Narodowej Muzeum Techniki, Instytut Masaryka, 24-26 maja 2011 r.

10.  Polska, Łódź, wykład Halecki jako federalista podczas konferencji Halecki i jego wizja Europy, 19-20 listopada 2010 r.

11.  Polska, Lublin, wykład Siła „Kultury”. O Jerzym Giedroyciu i jego instytucie podczas konferencji Zaduszki emigracyjne, organizator: Katolicki Uniwersytet Lubelski, 18 listopada 2010.

12.  Polska, Warszawa, wykład Jan Nowak-Jeziorański jako działacz PRW „NiD” podczas konferencji Jan Nowak-Jeziorański. Kurier Armii Krajowej, redaktor Radia Wolna Europa, polityk, 11 czerwca 2010.

13.  Estonia, Tartu, wykład Władysław Raczkiewicz – Polish president in exile podczas międzynarodowego spotkania na Uniwersytecie w Tartu, poświęconego 125 rocznicy urodzin prezydenta Władysława Raczkiewicza, 9 lutego 2010 r.

14.  Polska, Lublin, wykład Struktury i metody pracy wywiadu PRL używane do walki z emigracją polityczną podczas międzynarodowej konferencji Tajny oręż, czy ofiary zimnej wojny? Emigracje polityczne z Europy Środkowej i Wschodniej, organizator: Instytut Pamięci Narodowej, 13-15 listopada 2008 r.

15.  Polska, Lublin, wykład Wywiad PRL wobec EWG i integracji europejskiej podczas międzynarodowej konferencji W czasie wojny i pokoju. Szpiegostwo jako instrument polityki państwa, organizator: Katolicki Uniwersytet Lubelski, 27-28 października 2008 r.

16.  Dania, Esbjerg, wykład Main fields of cooperation between Polish and Soviet intelligence and counterintelligence 1957-1989. An overview podczas międzynarodowej konferencji The socialism in the Baltic area, organizator: Centrum Studiów nad Zimną Wojną Uniwersytetu Południowoduńskiego, 15-16 grudnia 2007 r.

17.  Słowacja, Bratysława, wykład Polish communist intelligence services against the European Economic Community (EEC) podczas międzynarodowej konferencji NKVD/KGB Activities and its Cooperation with other Secret Services in Central and Eastern Europe, 1945-1989, organizator: Ústav pamäti národa, 14-16 listopada 2007 r.

18.  Polska, Lublin, wykład Problemy ze Wschodnią i Środkową Europą: od federalizmów do ULB podczas międzynarodowej konferencji Aktualność przesłania paryskiej „Kultury” w dzisiejszej Europie, organizator: Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, Instytut Pamięci Narodowej, 7 grudnia 2006 r.

19.  Polska, Lublin, wykład Próby porozumienia polsko-ukraińskiego na emigracji podczas konferencji Próby porozumienia polsko-ukraińskiego w latach 1939-1991, organizator: Instytut Pamięci Narodowej, 14 czerwca 2007 r.

20.  Polska, Warszawa, głos w dyskusji podczas międzynarodowej konferencji Nowa geopolityka Europy Środkowej i Wschodniej. Między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi w Warszawa, 7-8 maja 2004 roku [opublikowane następnie jako głos w dyskusji, Nowa geopolityka. Europa Środkowa i Wschodnia – między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi, “Przegląd Polityczny” 2005, nr 69, s. 100; a także New Geopolitics of Central and Eastern Europe. Between European Union and United States, Warsaw 2005, s. 59].

21.  Ukraina, Kijów, Akademia Kijowsko-Mohylańska, koreferat nt. myśli politycznej paryskiej “Kultury” podczas konferencji Polska wczoraj-dziś-jutro otwierającej Rok Polski, 19-21 maja 2004 r.

22.  Polska, Lublin, referat W sprawie konieczności badań porównawczych nad projektami federacyjnymi w Europie Środkowo-Wschodniej podczas konferencji Słowacja w XX wieku; organizator: Instytut Europy Środkowo-Wschodniej. 17 czerwca 2004 r.

23.  Polska, Warszawa, wykład Polish federalists in the USA after 1940 podczas spotkania How does Poland think Europe? The Polish advocates of a united Europe, organizator: Kolegium Europejskie w Natolinie, Katedra Cywilizacji Europejskiej, 19 listopada 2004 r.

24.  Polska, Warszawa, referat: Polish federalists in the USA after 1940 and their efforts to influence American policy toward Central Europe, wygłoszony podczas międzynarodowej konferencji Polska myśl federacyjna i integracyjna na emigracji w latach 1945- 1991, organizatorzy: Instytut Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego, Dolnośląski Ośrodek Studiów Strategicznych, 10 grudnia 2004 r.

25.  Polska, Warszawa, referat Polscy federaliści w Stanach Zjednoczonych po II wojnie światowej podczas konferencji Polskie koncepcje integracji europejskiej i ich twórcy (1939-1980), w Pałacu Kazimierzowskim w Warszawie, organizatorzy: Biuro Informacji Rady Europy, Polska Rada Ruchu Europejskiego, 13 maja 2005 r.

26.  Polska, Kazimierz Dolny, referat Aspekty bezpieczeństwa międzynarodowego w ujęciu Romana Michałowskiego (po 1940 r.) podczas konferencji Problematyka zagraniczna w polskiej myśli politycznej XX wieku, organizatorzy: Wydział Politologii UMCS, Zakład Myśli Politycznej; Ludowe Towarzystwo Naukowo-Kulturalne, Zarząd Oddziału w Lublinie, 17-19 maja 2005 r.

27.  Czechy, Praga, udział w międzynarodowej konferencji European Neighbourhood Policy. Old Challenges, New Chances, organizatorzy: Association for International Affairs; Friedriech-Ebert-Stiftung, 20-21 maja 2005 r.

28.  Polska, Kraków, wykład Projekty federalistyczne jako płaszczyzna kontaktów emigrantów z Europy Środkowo-Wschodniej w USA, 1940-1956, organizator: Komisja Środkowoeuropejska PAU w Krakowie, 21 czerwca 2005 r.

29.  Polska, Ciechocinek, referat Jan Wszelaki o gospodarczych aspektach federacji państw Europy Środkowo-Wschodniej, podczas konferencji naukowej Emigracja polska wobec problemów odbudowy i sowietyzacji kraju po zakończeniu II wojny światowej, organizatorzy: Wydział Nauk Historycznych UMK w Toruniu, Instytut Historii Archiwistyki UMK w Toruniu, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku, Włocławskie Towarzystwo Naukowe, 24-26 listopada 2005 r.

30.  Polska, Lublin, referat Problemy ze Wschodnią i Środkową Europą: od federalizmów do ULB, podczas konferencji Aktualność przesłania paryskiej „Kultury” w dzisiejszej Europie; organizatorzy: Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, Instytut Pamięci Narodowej, w ramach Roku Jerzego Giedroycia; 7 grudnia 2006 r.

31.  Polska, Kraków, konferencja Nowy kształt współpracy międzynarodowej USA – Europa – Rosja, Instytut Studiów Strategicznych, 24 maja 2003.

32.  Polska, Lublin, referat: Dyskusje o współpracy polsko-czechosłowackiej po 1948 roku podczas międzynarodowej konferencji naukowej XX-wieczne tradycje federalistyczne w Europie Środkowo-Wschodniej; organizatorzy: Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, Herder-Institut Marburg, Polski Komitet ds. UNESCO, 24-26 kwietnia 2003.

33.  Polska, Warszawa, głos w dyskusji podczas konferencji Przyszłość Unii Europejskiej – wspólnie, ale jak?; organizator: Friedriech Ebert Stiftun; Warszawa 28-29 marca 2003 r.

34.  Polska, Poznań, udział konferencji Konstytucja europejska: modele i opcje, organizator: Instytut Zachodni w Poznaniu, 25 listopada 2002 r.

35.  Polska, Warszawa, udział w konferencji Europa i piąte poszerzenie. Unia Europejska dla przyszłości, organizator: WSHiFM, 14 listopada 2002 r.

36.  Polska, Warszawa, udział w konferencji Problem przemian strukturalnych Unii Europejskiej a polski punkt widzenia, organizator: Fundacja „Polska w Europie” wspólnie z Polską Radą Ruchu Europejskiego, 14 marca 2002 r.

37.  Polska, Warszawa, udział w konferencji Rozład imperiów i rozwój migracji (koniec XIX i XX wiek), organizator: Instytut Historii PAN, 4-6 grudnia 2001 r.

38.  Polska, Kraków, głos w dyskusji podczas konferencji Polityka zagraniczna Federacji Rosyjskiej, organizator: Instytut Studiów Strategicznych, 17 listopada 2001 r.

39.  Polska, Kraków, udział w konferencji Francja, Niemy, Wielka Brytania i Polska wobec rozszerzenia Unii Europejskiej, organizator: Instytut Studiów Strategicznych, 20 października 2001 r.

40.  Polska, Warszawa, wykład Problemy badań ewolucji koncepcji politycznych emigracji polskiej po 1939 roku. Casus Stanów Zjednoczonych podczas międzynarodowej konferencji Migracje – historia – kultura, organizator: Instytut Historii PAN, 5-7 grudnia 2000 r.

41.  Polska, Lublin, Wykład Cultural and Historical context of the contemporary Polish (future EU) Eastern border wygłoszony na spotkaniu ekspertów z krajów kandydujących do Unii Europejskiej (Cypr, Węgry, Polska, Czechy, Estonia i Słowenia), organizator: UKIE, 15 września 2000 r.

42.  Polska, Kraków, udział w II Konferencji Środkowoeuropejskiego Forum Bezpieczeństwa i Współpracy, organizatorzy: Fundacja Międzynarodowe Centrum Rozwoju Demokracji, Konsulat Generalny USA w Krakowie, 1-2 Czerwca 2000 r.

43.  Polska, Kraków, głos w dyskusji podczas konferencji Bałkany: Implikacje konfliktu u progu XXI wieku, organizator: Instytut Studiów Strategicznych Fundacji Międzynarodowe Centrum Rozwoju Demokracji, 25 maja 2000 r.

44.  Polska, Warszawa, udział w konferencji Wojny bałkańskie 1991-1999. Przyczyny i konsekwencje,organizator: Fundacja im. Stefana Batorego, 2-3 lipca 1999 r.

45.  Polska, Poznań, udział w międzynarodowej konferencji naukowej Francja, Niemcy, Polska, Ukraina wobec wyzwań europejskich,  organizatorzy: Instytut Zachodni, Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, Fundacja Stefana Batorego 20-21 listopada 1998 r.

46.  Polska, Dąbrowica k/Lublina, udział w konferencji Granice i przemiany „przestrzeni narodowej” w historii Europy Środkowo-Wschodniej. Przykład Białorusi, Litwy, Polski i Ukrainy, organizatorzy: Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, Komitet Mieszany UNESCO i CISH 23-25 października 1998 r.

47.  Polska, Lublin, udział w konferencji Bezpieczeństwo Polski u progu XXI wieku, organizatorzy: Fundacja Rozwoju KUL, Katedra Politologii KUL, Unia Europejska SIERRA-APPLE, Fundacja Konrada Adenauera, 13 maja 1998 r.

48.  Polska, Warszawa, udział w konferencji Region Morza Bałtyckiego i Bezpieczeństwo Europejskie w XXI wieku, organizatorzy: Centrum Stosunków Międzynarodowych, Forum Nordyckie i in. Warszawa, 6-8 marca 1998 r.

49.  Ukraina, Kijów, referat „Kultura” paryska wobec Ukrainy podczas konferencji Kultura polska w życiu Ukrainy. Historia - dzień dzisiejszy, organizator: Federacja Organizacji Polskich na Ukrainie, 6-9 listopada 1997.

 

 

 

 

Kwerendy krajowe

 

Polska, Archiwum Akt Nowych w Warszawie, kwerendy, Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej.

Polska, Biblioteka Narodowa w Warszawie, kwerendy, Instytut Europy Środkowo-Wschodniej.

Polska, Archiwum Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie, kwerendy, Instytut Europy Środkowo-Wschodniej.

Polska, Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu, kwerendy, Instytut Europy Środkowo-Wschodniej.

Polska, Archiwum Emigracji, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, kwerenda w 2002 roku.

Polska, Biblioteka Jagiellońska w Krakowie, kwerendy, Instytut Europy Środkowo-Wschodniej.

Polska, Instytut Pamięci Narodowej, Oddział w Krakowie, kwerendy w latach 2003-2004, Instytut Europy Środkowo-Wschodniej.

Polska, Instytut Pamięci Narodowej, Oddział w Warszawie, kwerendy w latach 2003-2007, Instytut Europy Środkowo-Wschodniej.

 

Kwerendy zagraniczne

 

USA, New York Public Library, kwerenda, październik 1999-styczeń 2000, stypendium Fundacji Kościuszkowskiej

USA, Instytut Józefa Piłsudskiego, kwerenda, październik 1999-styczeń 2000, stypendium Fundacji Kościuszkowskiej

USA, Polski Instytut Naukowy, kwerenda, październik 1999-styczeń 2000, stypendium Fundacji Kościuszkowskiej

USA, Library of Congress, kwerenda, styczeń 2000, stypendium Fundacji Kościuszkowskiej

USA, Hoover Institution Archives, kwerenda, luty-marzec 2000, stypendium Fundacji Kościuszkowskiej

Wielka Brytania, Studium Polski Podziemnej, kwerenda, wrzesień 2002, stypendium Polonia Aid Foundation Trust oraz Instytut Europy Środkowo-Wschodniej

Wielka Brytania, Instytut Polski i Muzeum im. Gen. W. Sikorskiego, kwerenda, wrzesień 2002, stypendium Polonia Aid Foundation Trust oraz Instytut Europy Środkowo-Wschodniej

Wielka Brytania, Biblioteka Polska w Londynie, kwerenda, wrzesień 2002, stypendium Polonia Aid Foundation Trust oraz Instytut Europy Środkowo-Wschodniej

Francja, Biblioteka Polska w Paryżu, kwerenda, wrzesień 2005, stypendium Funduszu im. Jana i Suzanne Brzękowskich oraz Instytut Europy Środkowo-Wschodniej

Francja, Archiwum Instytutu Literackiego, kwerenda, wrzesień 2005, stypendium Funduszu im. Jana i Suzanne Brzękowskich oraz Instytut Europy Środkowo-Wschodniej

Włochy, Archiwum Historyczne Unii Europejskiej we Florencji, kwerenda, lipiec 2005, Laboratorium Badawcze Centrum Europejskiego Natolin oraz Instytut Europy Środkowo-Wschodniej

Włochy, Europejski Instytut Uniwersytecki, badania, lipiec 2005, Laboratorium Badawcze Centrum Europejskiego Natolin oraz Instytut Europy Środkowo-Wschodniej

 

Konsultacje:

poniedziałek, godz. 15:30-16:30, sala CI 410

 

 
Autor: Lech Buczek
Ostatnia aktualizacja: 05.02.2016, godz. 14:31 - Lech Buczek