Dr hab. nauk humanistycznych w zakresie socjologii; habilitacja (Wydział Nauk Społecznych KUL 2014) w zakresie socjologii, specjalność: socjologia partycypacji społecznej i społeczeństwa obywatelskiego. Rozprawa habilitacyjna: Partycypacja osób zaangażowanych społecznie. Struktura, funkcje modele, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013.

 

Zainteresowania naukowe: partycypacja społeczna, społeczeństwo obywatelskie, socjologia religii, metodologia badań jakościowych oraz problematyka aktywizacji i integracji społecznej, trzeci sektor w aktywnej polityce społecznej, aksjologia i etyka życia publicznego.

 

Prowadzi badania jakościowe na temat partycypacji społecznej: 2011/2012 badania osób działających non-profit w organizacjach pozarządowych, w wolontariacie, w organizacjach religijnych i bez afiliacji; w czerwcu 2015 roku w ramach projektu realizowanego wraz ze współpracownikami z Katedry prowadziła badania jakościowe rozwoju zawodowego, materialnego, społecznego,  rodzinnego i religijnego migrantów polskich w Wielkiej Brytanii.

 

Autorka projektu badawczegoDie Grundwerte der Zivilgesellschaft, na podstawie którego uzyskała półroczne stypendium w Forschungsinstitut fűr Philosophie w Hannoverze (2005). 

 

Autorka ekspertyzy dla instytutu Spraw Publicznych w Warszawie (2010): Idee aktywnej polityki społecznej w działalności niemieckich służb społecznych po reformach Hartza, ss. 55; w ramach projektu systemowego 1.18 „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” w ramach zdania „Działania w zakresie wdrażania standardów pracy socjalnej i funkcjonowania instytucji pomocy i integracji społecznej” priorytetu I Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

W roku 2015 odbyła staż naukowy na Uniwersytecie w Moguncji.

 

W Instytucie Socjologii organizuje cykliczne „Ogólnopolskie Seminarium Metodologiczne (nie tylko) dla Socjologów” przy współpracy z Oddziałem Lubelskim Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. Jest inicjatorem i opiekunem naukowym I edycji „Ogólnopolskiego Sympozjum Doktorantów Socjologii” (OSDS).

 

Autorka publikacji książkowych, książek pod redakcją oraz artykułów naukowych, haseł encyklopedycznych i leksykonograficznych, z zakresu socjologii społeczeństwa obywatelskiego, partycypacji społecznej, socjologii religii, etyki społecznej, m.in.: Partycypacja osób zaangażowanych społecznie. Struktura, funkcje modele, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013; Edukacja a problemy ubóstwa w nauczaniu Jana Pawła II, NOMOS, Kraków 2003; Współczesne wyzwania i metody pracy socjalnej (red.), Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2009; Ruch Światło-Życie w trosce o rodzinę (red.), Wydawnictwo KUL, Lublin 2009; Funkcjonalne i dysfunkcjonalne aspekty przynależności do organizacji religijnych, „Przegląd Religioznawczy” 2013, nr 4, s. 147–159; Aksjologia liberalnej i komunitarystycznej wizji społeczeństwa obywatelskiego. Z perspektywy Alfreda Schűtza koncepcji motywów działania, „Zeszyty Naukowe KUL” 2013, nr 3; Społeczeństwo obywatelskie a religia. Typy relacji w perspektywie wiodących teorii socjologii religii, „Roczniki Nauk Społecznych” 2015, t. 7, nr 2, s. 49–75.

 

Czynnie uczestniczy w konferencjach krajowych i międzynarodowych, głownie w Polsce i w Niemczech. Członek PTS, członek z wyboru Rady Naukowej Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego.

Autor: Magdalena Waniewska - Bobin
Ostatnia aktualizacja: 12.01.2017, godz. 01:54 - Tomasz Peciakowski