Dr hab. nauk humanistycznych w zakresie socjologii; habilitacja (2014) w zakresie socjologii, specjalność: socjologia partycypacji społecznej i społeczeństwa obywatelskiego. Rozprawa habilitacyjna: Partycypacja osób zaangażowanych społecznie. Struktura, funkcje modele, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013.

 

Zainteresowania naukowe: partycypacja społeczna, społeczeństwo obywatelskie, socjologia religii, metodologia badań jakościowych oraz: problematyka aktywizacji i integracji społecznej, trzeci sektor w aktywnej polityce społecznej, aksjologia i etyka życia publicznego.

 

Prowadzi badania jakościowe na temat partycypacji społecznej: 2011/2012 badania osób działających non-profit w organizacjach pozarządowych, w wolontariacie, w organizacjach religijnych i bez afiliacji; w 2015 roku w ramach projektu realizowanego wraz z dr hab. Jadwigą Plewko i ks. dr Tomaszem Adamczykiem – badania Polaków mieszkających w Wielkiej Brytanii (Swindon).

 

Autorka projektu badawczego: Die Grundwerte der Zivilgesellschaft, na podstawie którego uzyskała półroczne stypendium w Forschungsinstitut fűr Philosophie w Hannoverze (2005).

 

Autorka ekspertyzy dla Instytutu Spraw Publicznych w Warszawie (2010): Idee aktywnej polityki społecznej w działalności niemieckich służb społecznych po reformach Hartza, ss. 55; w ramach projektu systemowego 1.18 „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” w ramach zdania „Działania w zakresie wdrażania standardów pracy socjalnej i funkcjonowania instytucji pomocy i integracji społecznej” priorytetu I Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

W roku 2015 odbyła staż naukowy na Uniwersytecie w Moguncji.

 

Od grudnia 2015 organizuje w Instytucie Socjologii KUL comiesięczne „Ogólnopolskie Seminarium Metodologiczne (nie tylko) dla Socjologów”, przy współpracy z Oddziałem Lubelskim Polskiego Towarzystwa Socjologicznego; jest opiekunem naukowym „Ogólnopolskiego Sympozjum Doktorantów Socjologii” (OSDS).

 

Autorka publikacji książkowych, książek pod redakcją oraz artykułów naukowych, haseł encyklopedycznych i leksykonograficznych, z zakresu socjologii społeczeństwa obywatelskiego, partycypacji społecznej, socjologii religii, etyki społecznej, m.in.: Partycypacja osób zaangażowanych społecznie. Struktura, funkcje modele, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013; Edukacja a problemy ubóstwa w nauczaniu Jana Pawła II, NOMOS, Kraków 2003; Współczesne wyzwania i metody pracy socjalnej (red.), Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2009; Ruch Światło-Życie w trosce o rodzinę (red.), Wydawnictwo KUL, Lublin 2009; Funkcjonalne i dysfunkcjonalne aspekty przynależności do organizacji religijnych, „Przegląd Religioznawczy” 2013, nr 4, s. 147–159; Aksjologia liberalnej i komunitarystycznej wizji społeczeństwa obywatelskiego. Z perspektywy Alfreda Schűtza koncepcji motywów działania, „Zeszyty Naukowe KUL” 2013, nr 3; Religijność a zaangażowanie społeczne z perspektywy badań jakościowych, w: Religijne wymiary życia społecznego, red. H. Mielicka-Pawłowska, UJK, Kielce 2013, s. 87–99; Społeczeństwo obywatelskie a religia. Typy relacji w perspektywie wiodących teorii socjologii religii, „Roczniki Nauk Społecznych” 2015, t. 7, nr 2, s. 49–75.

 

Członek PTS, członek Rady Naukowej Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego.

Uczestnik konferencji krajowych i międzynarodowych: w Polsce i Niemczech.

 

Prowadzone zajęcia (wykłady, konwersatoria, warsztaty): Partycypacja społeczna i społeczeństwo obywatelskie, Edukacja obywatelska, Teoria uczestnictwa i jej socjologiczna operacjonalizacja, Socjologia religii, Zastosowanie indywidualnych wywiadów pogłębionych w badaniach rynku i opinii publicznej; Etyka badań naukowych, Etyczne problemy zawodu socjologa.

 

Seminarium naukowe (mgr/dr):

Socjologia partycypacji społecznej (na kierunku: socjologia)
Aktywizacja i integracja społeczna (na kierunku: praca socjalna)

 

Zakres tematyczny prac mgr/dr:

  • socjologia partycypacji społecznej i społeczeństwa obywatelskiego
  • społeczeństwo obywatelskie – teoria i praktyka
  • organizacje pozarządowe: rozwój, zadania, działania, funkcje, skala mikro- i makrospołeczna
  • edukacja obywatelska
  • wolontariat, społecznikostwo
  • problematyka aktywizacji społecznej, integracji społecznej
  • aktywna polityka społeczna; trzeci sektor w aktywnej polityce społecznej
  • socjologia religii, m.in.: funkcje religii, przemiany religijności, partycypacja religijna, ruchy religijne, nowa duchowość

 

 

Autor: Magdalena Waniewska - Bobin
Ostatnia aktualizacja: 29.06.2016, godz. 21:33 - Wioletta Szymczak