dr hab. Wojciech Lis

 

Wykaz opublikowanych prac naukowych

 

 Autorstwo i współautorstwo monografii, podręczników, komentarzy, leksykonów:

 

 • Przestępstwa zniesławienia i zniewagi prasowej, Bartnik M., Lis W., Wydawnictwo Difin, Warszawa 2013, ISBN 978-83-7641-719-6, ss. 172;
 • Prawo prasowe. Komentarz, Lis W., Wiśniewski P., Husak Z., Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2012, ISBN 978-83-255-3553-7, ss. 620;
 • Konstytucyjny System Organów Państwowych, Dudek D., Husak Z., Kowalski G., Lis W., Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2012, ISBN 978-83-255-4464-5, ss. 352;
 • Leksykon polskiej procedury karnej. 100 podstawowych pojęć, Bartnik M. (red.), Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2013, ISBN 978-83-255-5482-8, ss. 550;
 • Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny jako sfera działania administracji publicznej, Wydawnictwo KUL, Lublin 2015, ISBN 978-83-8061-194-8, ss. 500;
 • Leksykon kryminalistyki. 100 podstawowych pojęć kryminalistyki, Bartnik M., Lis W., Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2016, ISBN 978-83-255-7642-2, s. 352.

 

Redakcja i współredakcja recenzowanych publikacji zbiorowych:

 

 • Środki przekazu – informacja czy manipulacja?, Balicki A., Guz T., Lis W. (red.), Wydawnictwo KUL, Lublin 2008, ISBN 978-83-7363-803-7, ss. 260;
 • Szkoła, edukacja, wychowanie, Balicki A., Guz T., Lis W. (red.), Wydawnictwo KUL, Lublin 2010, ISBN 978-83-7702-129-3, ss. 466;
 • Bitwy pod Tomaszowem Lubelskim w 1939 roku, Guz T., Lis W., Sobczuk R. (red.), Wydawnictwo Werset, Lublin 2010, ISBN 978-83-60133-67-5, ss. 272;
 • Praktyczne aspekty wolności wypowiedzi, Lis W., Husak Z. (red.), Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2011, ISBN 978-83-7611-941-0, ss. 572;
 • Katyń 1940. Walka o prawdę, Lis W. (red.), Wydawnictwo Adam Marszałek,
  Toruń 2012, ISBN 978-83-7780-013-3, ss. 400;
 • Normatywny wymiar godności człowieka, Lis W., Balicki A. (red.), Wydawnictwo KUL, Lublin 2012, ISBN 978-83-7702-455-3, ss. 366;
 • Status prawny dziennikarza, Lis W. (red.), Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2014, ISBN 978-83-264-3250-7, s. 17-38, ss. 566;
 • Bezpieczeństwo państwa. Zagadnienia podstawowe, Lis W. (red.), Wydawnictwo KUL, Lublin 2014, ISBN 978-83-7702-886-5, ss. 286;
 • Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa państwa, Lis W. (red.), Wydawnictwo KUL, Lublin 2015, ISBN 978-83-8061-060-6, ss. 330;
 • Działalność naukowo-dydaktyczna w świetle prawa autorskiego, Lis W., Tylec G. (red.), Wydawnictwo KUL, Lublin 2015, ISBN 978-83-8061-195-5, ss. 276.

 

Artykuły i rozdziały opublikowane w recenzowanych pracach zbiorowych:

 

 • Ochrona dziecka przed szkodliwym oddziaływaniem środków masowego przekazu w prawie polskim, [w:] Studium interdyscyplinarne, Sowińska E., Szczurko E., Guz T., Marzec P. (red.), Lublin 2008, ISBN 978-83-7363-703-0, s. 271-279;
 • Znieważenie Prezydenta RP w środkach masowego przekazu, [w:] Środki przekazu – informacja czy manipulacja?, Balicki A., Guz T., Lis W. (red.), Lublin 2008, ISBN 978-83-7363-803-7, s. 95-112;
 • Ucieczka od odpowiedzialności – od wolności do dowolności, [w:] Stan realizacji polityki społecznej w XXI wieku, Miłek M., Wilk-Jakubowski G. (red.), Kielce 2009, ISBN 978-83-61791-12-6, s. 49-58;
 • Współpraca policji i samorządu terytorialnego w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego, [w:] Dziesięć lat reformy ustrojowej administracji publicznej w Polsce, Parchomiuk J., Ulijasz B., Kruk E. (red.), Warszawa 2009, ISBN 978-83-7601-323-7, s. 765-779;
 • Współpraca policyjna w ramach systemu Schengen, [w:] Polska w strefie Schengen, Bednaruk W., Bielecki M., Kowalski G. (red.), Lublin 2010, ISBN 978-83-7702-092-0, s. 201-227;
 • Konstytucyjne gwarancje prawa do nauki, [w:] Prawo oświatowe. Stan obecny i perspektywy rozwoju, Pyter M., Balicki A. (red.), Lublin 2010, ISBN 978-83-924970-3-5, s. 9-27;
 • Status prawny nauczyciela jako funkcjonariusza publicznego, [w:] Szkoła, edukacja, wychowanie, Balicki A., Guz T., Lis W. (red.), Lublin 2010, ISBN 978-83-7702-129-3, s. 95-114;
 • Koncepcja zrównoważonego rozwoju a potrzeba edukacji przyrodniczej (wkład autorski 50%), [w:] Szkoła, edukacja, wychowanie, Balicki A., Guz T., Lis W. (red.), Lublin 2010, ISBN 978-83-7702-129-3, s. 353-382;
 • Koncepcja zrównoważonego rozwoju jako determinanta działalności gospodarczej, [w:] Zrównoważony rozwój terenów przygranicznych, Kościk B., Sławińska M. (red.), Lublin 2010, ISBN 978-83-7702-269-6, s. 231-255;
 • Prawo do prywatności a rozwój nowych technologii informatycznych. Szanse i zagrożenia, [w:] Nie tylko Internet. Nowe media, przyroda i „technologie społeczne” a praktyki kulturowe, Mucha J. (red.), Kraków 2010, ISBN 978-83-7688-029-7, s. 172-182;
 • Zakres dozwolonej krytyki prasowej, [w:] Współczesne media. Wolne media?. T. 1, Hofman I., Kępa-Figura D. (red.), Lublin 2010, ISBN 978-83-227-3258-8, s. 75-86;
 • Konstytucyjne podstawy wolności wypowiedzi (wkład autorski 50%), [w:] Praktyczne aspekty wolności wypowiedzi, Lis W., Husak Z. (red.), Toruń 2011, ISBN 978-83-7611-941-0, s. 103-128;
 • Tymczasowe zabezpieczenie powództwa – forma cenzury czy ochrona dóbr osobistych, [w:] Praktyczne aspekty wolności wypowiedzi, Lis W., Husak Z. (red.), Toruń 2011, ISBN 978-83-7611-941-0, s. 404-435;
 • Swoboda wypowiedzi i wolność prasy w prawie międzynarodowym, [w:] Ius et mundus. Księga Pamiątkowa dedykowana Profesorowi Lechowi Antonowiczowi, Guz T., Mazurkiewicz R., Pałubska M.R. (red.), Lublin 2011, ISBN 978-83-7702-306-8, s. 281-300;
 • Obowiązek prawdziwego przedstawiania omawianych zjawisk jako podstawa działalności dziennikarskiej, [w:] Ius et historia. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Jerzemu Markiewiczowi, Guz T., Bednaruk W., Pałubska M.R. (red.), Lublin 2011, ISBN 978-83-7702-307-5, s. 345-372;
 • Szantaż energetyczny jako środek kształtowania polityki zagranicznej Rosji a bezpieczeństwo energetyczne krajów byłego ZSRR, [w:] Polityczne, gospodarcze i kulturowe aspekty relacji Polski z krajami byłego ZSRR, Miłek M., Wilk-Jakubowski G., Brzoza R.S., Drabchuk M. (red.), Kielce 2011, ISBN 978-83-61791-16-4, s. 87-97;
 • Mass media źródłem demoralizacji dzieci i młodzieży w ujęciu socjologiczno-prawnym, [w:] Przestępczość wśród młodzieży – zagrożenia i sposoby przeciwdziałania, Komadowska A. (red.), Lublin 2012, ISBN 978-83-7702-375-4, s. 137-170;
 • Ochrona prawna języka polskiego w działalności prasowej, [w:] Współczesne media. Kryzys w mediach. T. 1, Hofman I., Kępa-Figura D. (red.), Lublin 2012, ISBN 978-83-7784-138-9, s. 175-183;
 • Ograniczenie swobody wypowiedzi z uwagi na ochronę wymiaru sprawiedliwości, [w:] Wymiar sprawiedliwości a media, Sobczak J., Tylec G. (red.), Warszawa-Opole 2012, ISBN 978-83-62625-29-1, s. 127-152;
 • Sądownictwo administracyjne jako element kontroli działalności administracji publicznej, [w:] Z zagadnień nadzoru i kontroli organów władzy publicznej w Polsce. T. I, Konarski M., Woch M. (red.), Warszawa 2012, ISBN 978-83-934876-1-5, s. 41-68;
 • Swoboda wypowiedzi w mass mediach a poszanowanie godności człowieka, [w:] Normatywny wymiar godności człowieka, Lis W., Balicki A. (red.), Lublin 2012, ISBN 978-83-7702-455-3, s. 161-178;
 • Protection of security as the task of the state under the Polish Constitution, [w:] Bezpečnostné Fórum 2012, Ušiak J., Lasicová J., Kollár D., (red.), Banská Bystrica 2012, ISBN 978-80-557-0331-2, s. 260-268;
 • Ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego a konstytucyjne gwarancje swobody wypowiedzi i wolności prasy, [w:] Pomiędzy wolnością a odpowiedzialnością. Problemy współczesnych mediów, Kowalczyk R., Machura W., Sobczak J. (red.), Opole 2013, ISBN 978-83-62625-58-1, s. 37-65;
 • Zadania wojewody w zakresie ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego – wybrane zagadnienia, [w:] Z zagadnień nadzoru i kontroli organów władzy publicznej w Polsce. T. II, Konarski M., Woch M. (red.), Warszawa 2013, ISBN 978-83-934876-3-9, s. 207-226;
 • Prawo do wynagrodzenia podstawą bezpieczeństwa socjalnego pracownika, [w:] Świadczenie pracy jako przedmiot zobowiązania umownego, Frey R. (red.), Kielce 2013, ISBN 978-83-61240-55-6, s. 157-178;
 • Pojęcie dziennikarza na gruncie prawa prasowego, [w:] Status prawny dziennikarza, Lis W. (red.), Warszawa 2014, ISBN 978-83-264-3250-7, s. 17-38;
 • Policja administracyjna jako funkcja administracji publicznej, [w:] Obrót powszechny i gospodarczy. Problemy publicznoprawne i ekonomiczne, Ramus I. (red.), Kielce 2014, ISBN 978-83-60056-99-8, s. 93-109;
 • Publiczny sektor ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego [w:] Bezpieczeństwo państwa. Zagadnienia podstawowe, Lis W. (red.), Lublin 2014, ISBN 978-83-7702-886-5, s. 77-124;
 • Szczególne uprawnienia organów jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu kryzysowym, [w:] Zarządzanie kryzysowe w wymiarze lokalnym. Organizacja, procedury, organy i instytucje, Majchrzak D. (red.), Warszawa 2014, ISBN 978-83-7523-365-0, s. 62-77;
 • Stosowanie przez Policję środków przymusu bezpośredniego a ochrona wolności i praw człowieka, [w:] Nauki społeczne na rzecz bezpieczeństwa wewnętrznego, Bogdalski P., Nepelski M. (red.), Szczytno 2014, ISBN 978-83-7462-428-2, s. 218-231;
 • Prywatyzacja zadań publicznych w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego, [w:] Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa państwa, Lis W. (red.), Lublin 2015, ISBN 978-83-8061-060-6, s. 47-63;
 • The place and role of the Police in the system of public safety and order of the Republic of Poland, [w:] Bezpečnostné Fórum 2015, Ušiak J., Kollár D. (red.), Banská Bystrica 2015;
 • Nadzór Komendanta Głównego Policji nad specjalistycznymi uzbrojonymi formacjami ochronnymi, [w:] Z zagadnień nadzoru i kontroli organów władzy publicznej w Polsce. T. V, Konarski M., Woch M. (red.), Warszawa 2015, ISBN 978-83-940108-2-9, s. 73-86;
 • Zagwarantowanie i ochrona bezpieczeństwa w portach lotniczych, [w:] Paradygmaty badań nad bezpieczeństwem. Jednostki, grupy i społeczeństwa. T. 2, Kopczewski M., Kurkiewicz A., Mikołajczyk S. (red.), Poznań 2015, ISBN 978-83-65096-17-3, s. 361-371;
 • Gwarancyjny charakter art. 240 kk w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego w kontekście tajemnicy dziennikarskiej, [w:] Bezpieczeństwo i jakość życia we współczesnym społeczeństwie polskim. Studium interdyscyplinarne, Sitek M., Such-Prygiel M., Przastek D. (red.), Józefów 2015, ISBN 978-83-62753-62-8, s. 135-154;
 • Podmiot praw do utworów tworzonych w ramach działalności naukowo-dydaktycznej, [w:] Działalność naukowo-dydaktyczna w świetle prawa autorskiego, Lis W., Tylec G. (red.), Wydawnictwo KUL, Lublin 2015, ISBN 978-83-8061-195-5, s. 209-219;
 • Konstytucyjne gwarancje ochrony zdrowia i dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych, [w:] Prawne aspekty cywilizacyjnych zagrożeń zdrowia, Pacian J. (red.), Warszawa 2016, ISBN 978-83-8085-117-7, s. 9-23;
 • Środki nadzoru nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego, [w:] 25 lat samorządu terytorialnego w Polsce. Doświadczenia przeszłości, nauki na przyszłość, Bukowski Z., Kamosiński S., Bydgoszcz 2016 (złożony i przyjęty do druku);
 • Zadania Państwowej Straży Pożarnej w systemie ratownictwa, [w:] System ratownictwa w Polsce, Ciecierski M., Czuryk M., Karpiuk M. (red.), Warszawa 2016, ISBN 978-83-61296-05-8, s. 90-102;
 • Służba funkcjonariuszy Policji, [w:] Służba w formacjach bezpieczeństwa i porządku publicznego, Karpiuk M., Pieczywok A. (red.), Warszawa 2016, ISBN 978-83-7523-503-6, s. 99-118;
 • Bezpieczeństwo informacyjne państwa w dobie współczesnych zagrożeń, [w:] Między Klio a Themis. Księga dedykowana Profesorowi Jackowi Sobczakowi, Adamowski J. W., Wallas T., Kakareko K. (red.), Warszawa 2016, ISBN 978-83-64447-80-8, s. 627-636.

 

Artykuły opublikowane w recenzowanych czasopismach naukowych:

 

 • Powszechny charakter orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, [w:] „Jurysta” 2009, nr 1, ISSN 1230-7114, s. 6-12;
 • The positive and negative aspects of the mass media’s influence on the quality of a lifestyle, [w:] „Studium Vilnense A”, vol. 6, Vilnius 2009, ISSN 1648-7907, s. 55-57;
 • Wolność wypowiedzi gwarancją demokracji, [w:] „Studium Vilnense A”, vol. 7, Vilnius 2010, ISSN 1648-7907, s. 29-32;
 • Ochrona rodziny przed szkodliwym oddziaływaniem środków masowego przekazu w prawie polskim, [w:] Państwo i Społeczeństwo. Wielowymiarowy obraz rodziny, Leśniak M. (red.), Kraków 2011, nr 3, ISSN 1643-8299, s. 163-181;
 • Istota i rola samorządu terytorialnego w państwie demokratycznym, [w:] „Roczniki Nauk Prawnych KUL”, Lublin 2012, T. XXII, nr 1, ISSN 1507-7896, s. 161-181;
 • Koncesjonowanie działalności gospodarczej w zakresie rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych, [w:] „Rocznik Bibliologiczno-Prasoznawczy” 2012, T. 4, z. 2, ISSN 2080-4938, s. 183-206;
 • Działalność katolickich środków masowego przekazu przejawem pluralizmu i gwarancją demokracji, [w:] „Studia z Prawa Wyznaniowego” 2012, T. 15, ISSN 2081-8882, s. 275-290;
 • Wolność prasy i innych środków społecznego przekazu jako zasada ustrojowa, [w:] „Studia Medioznawcze” 2012, nr 4, ISSN 1641-0920, s. 15-30;
 • Publikacja listu gończego a ochrona prawa do wizerunku, [w:] „Przegląd Sądowy” 2013, nr 3, ISSN 0867-7255, s. 51-67;
 • Procedura rejestracji tytułu prasowego. Problemy regulacyjne, [w:] „Rocznik Bibliologiczno-Prasoznawczy” 2013, T. 5, ISSN 2080-4938, s. 137-153;
 • Obowiązki związane z zapewnieniem ochrony bezpieczeństwa i porządku na sali sądowej, [w:] „Kwartalnik Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury” 2013, z. 4, ISSN 2083-7186, s. 17-25;
 • Straże gminne w systemie organów ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, [w:] „Roczniki Nauk Prawnych KUL”, Lublin 2014, T. XXIV, nr 1, ISSN 1507-7896, s. 165-183;
 • Hidden advertising activities in the light of journalist’s rights and responsibilities, [w:] „Studium Vilnense A”, vol. 11, Vilnius 2014, ISSN 1648-7907, s. 66-69;
 • Competence of the President of the Republic of Poland in the field of defence and national security, [w:] „Studium Vilnense A”, vol. 12, Vilnius 2015, ISSN 1648-7907, s. 112-117;
 • Safety of persons protected by the Government Protection Bureau, [w:] „Securitologia” 2015, nr 1, ISSN 1898-4509, s. 163-173;
 • Kонфіденційний характер журналістики у польському законодавстві, [w:] „Bісник львівського университету. Cерія юридична”, Bипуск 59, Львів 2014, ISSN 0136-8168, s. 216-221;
 • Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni w ujęciu prawnokarnym – wybrane zagadnienia, [w:] „Rocznik Bibliologiczno-Prasoznawczy” 2014, T. 6, ISSN 2080-4938, s. 241-257;
 • Uprawnienia funkcjonariuszy Straży Granicznej w kontekście ochrony wolności i praw człowieka, [w:] „Roczniki Nauk Prawnych KUL”, Lublin 2014, T. XXIV, nr 3, ISSN 1507-7896, s. 125-158;
 • Status prawny Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, [w:] „Roczniki Nauk Prawnych KUL” 2015, T. XXV, nr 3, ISSN 1507-7896, 157-193;
 • Krytyka prasowa w działalności dziennikarskiej, [w:] „Studia Medioznawcze” 2016, nr 1, s. 39-54;
 • Prasa internetowa. Proces migracji mediów do cyberprzestrzeni, [w:] „Rocznik Bibliologiczno-Prasoznawczy” 2016, nr 8 (złożony i przyjęty do druku);
 • Protecting Polish cultural security and heritage in the context of globalization, [w:] „Studium Vilnense A”, vol. 13, Vilnius 2016 (złożony i przyjęty do druku).

 

Artykuły opublikowane w nierecenzowanych publikacjach zbiorowych:

 

 • Formy manipulacji w mass mediach a dążenie do odkrycia prawdy dziennikarskiej, [w:] IX Kielecki Festiwal Nauki 15-30 września 2008. Prezentacje Festiwalowe, Predygier A. (red.), Kielce 2009, ISBN 978-83-7133-429-0, s. 106-109;
 • Wpływ wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na orzecznictwo sądów polskich, [w:] IX Kielecki Festiwal Nauki 15-30 września 2008. Prezentacje Festiwalowe, Predygier A. (red.) Kielce 2009, ISBN 978-83-7133-429-0, s. 139-141 (wkład autorski 50%).

 

Recenzje opublikowane w recenzowanych czasopismach naukowych:

 

 • Synteza prawa polskiego od 1989 roku, pod red. T. Guza, J. Głuchowskiego, M. R. Pałubskiej, Warszawa 2013, „Kwartalnik Prawa Publicznego” 2013, nr 3, ISSN 1642-9591, s. 75-82;
 • Jadwiga Potrzeszcz, Bezpieczeństwo prawne z perspektywy filozofii prawa, „Przegląd Sejmowy” 2014, nr 6, ISSN 1230-5502, s. 184-189.

 

Sprawozdania opublikowane w recenzowanych czasopismach naukowych:

 

Sprawozdanie z konferencji naukowej „Informatyzacja w sądownictwie – doświadczenia i perspektywy” Warszawa, 16.4.2012 r., „Kwartalnik Prawa Publicznego” 2012, nr 2, ISSN 1642-9591, s. 215-219.

 

Opinie prawne:

 

Opinia prawna dla Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie w sprawie oświadczeń towarzyszących licencji CC 3.0 BY (2013).

 

Hasła w encyklopediach i leksykonach:

 

 • Encyklopedia Katolicka, Gigilewicz E. (red.), Wydawnictwo TN KUL, Lublin 2013: tajemnica, wykroczenie;
 • Leksykon polskiej procedury karnej. 100 podstawowych pojęć, Bartnik M. (red.), Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2013: abolicja, akt oskarżenia, amnestia, doprowadzenie, europejski nakaz aresztowania, list gończy, list żelazny, nieletni, osoba najbliższa, uzasadniona wątpliwość co do poczytalności oskarżonego, policja sądowa, policja sesyjna, policja, przesłanki procesowe, rozsądny termin rozstrzygnięcia sprawy, równość broni, Sąd Najwyższy, sądy apelacyjne, sądy okręgowe, sądy rejonowe, sądy wojskowe, sądy, tymczasowe aresztowanie, zakaz opuszczania kraju, zatrzymanie;
 • Leksykon kryminalistyki. 100 podstawowych pojęć kryminalistyki, Bartnik M., Lis W., Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2016: alibi, analiza kryminalna, antropologia kryminalna, badanie dokumentów, badania fizykochemiczne, badania pismoznawcze, badanie śladów użycia broni palnej, badanie wariograficzne, bazy danych i registratury kryminalistyczne, cheiloskopia, daktyloskopia, dokumentowanie czynności procesowych, dowód, fonoskopie, funkcje kryminalistyki, gantiskopia, identyfikacja kryminalistyczna, identyfikacja na podstawie analizy językowej, informacje o sprawcy i zdarzeniu, konfrontacja, kontrola osobista, kryminalistyka, mechanoskopia, miejsce zdarzenia, modus operandi, odontoskopia, oględziny miejsca, oględziny osoby i rzeczy, ojcowie kryminalistyki, okazanie, osmologia, otoskopia, penetracja miejsca zdarzenia, pokrzywdzony, poszukiwania, przesłuchanie, przeszukanie, sfragistyka kryminalistyczna, sprawca zdarzenia, system AFIS, szczególne formy przesłuchania, ślad, ślady pamięciowe, termoskopia, uduszenie, wersja kryminalistyczna, wizja lokalna, zabezpieczenie miejsca zdarzenia, zasady kryminalistyczne, zdarzenie;
 • Leksykon bezpieczeństwa, [w:] Saletra W., Niedźwiecki R., Gąska M., Zagórska A., Dziubińska-Wójcik K., Warszawa 2016: administracja bezpieczeństwa, bezpieczeństwo kulturowe, bezpieczeństwo zdrowotne, czyn zabroniony, czynności operacyjno-rozpoznawcze, komisja bezpieczeństwa i porządku, konstytucyjne podstawy bezpieczeństwa i porządku publicznego, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, ochrona przed przestępczością, wywiad skarbowy (złożone i przyjęte do druku).

Dyżur w katedrze:

Wtorek, godz. 8.20 - 10.00, C-535

Autor: Zdzisław Jancewicz
Ostatnia aktualizacja: 14.02.2018, godz. 16:20 - Zdzisław Jancewicz