Kierownik Katedry Makrostruktur Społecznych Instytutu Socjologii WZNoS KUL w Stalowej Woli

 

Życiorys naukowy

• Studia teologiczne i socjologiczne na Wydziałach: Teologii KUL (Kurs zwyczajny) i Filozofii Chrześcijańskiej KUL (Filozofia praktyczna) w latach 1967-1972.

• Studia specjalistyczne w Instytucie Teologii Pastoralnej KUL (Duszpasterstwo Rodzin) w latach 1972-1975 zakończone egzaminem i pracą licencjacką pt.: "Rola  i znaczenie rodziny w wychowaniu osoby chrześcijanina. Opracowanie w świetle Vaticanum II" /Promotor: Ks. Prof. P. Poręba/.

• Od  roku 1975 zatrudniony na stałe w Bibliotece Uniwersyteckiej KUL w Lublinie na stanowisku kustosza, gdzie kontynuuje studia doktoranckie w Instytucie Teologii Pastoralnej z zakresu Organizacji Duszpasterstwa, które zostały sfinalizowane pracą doktorską w 1982 roku pt. „Zadania Kościoła wobec współczesnych wzorów życia rodziny wiejskiej w Polsce. Studium socjologiczno-pastoralne” /Promotor: Ks. Prof. R. Rak/.

• Po kilkuletniej przerwie, podjęcie indywidualnych badań naukowych, które zostały zakończone przeprowadzeniem kolokwium habilitacyjnego w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie w 2002 roku/obecnie Uniwersytet Teologiczny Jana Pawła II/ na podstawie pracy pt. „Duszpasterstwo zwyczajne w parafii a urzeczywistnianie Kościoła”, RW KUL, Lublin 2001, ss.708.

 

Kierunki zainteresowań i działalności naukowo-publicystycznej

Równolegle - z realizacją w/w prac naukowych - prowadzona była następująca działalność naukowo-publicystyczna:

w latach 70-80-tych - koncentrująca się na problematyce duszpastersko-apostolskiej Kościoła w postaci katechez, homilii..., głównie na łamach „Materiałów Problemowych" i innych periodyków  religijno-kościelnych (ok. 90 pozycji);

w latach 90-tych - podejmująca głównie tematy dotyczące: dziedzin, form i metod ewangelizacyjnych Kościoła; stylów życia i duchowości różnych ugrupowań religijno-kościelnych oraz rodziny chrześcijańskiej; a także różnych bibliografii, not, haseł słownikowo-encyklopedycznych oraz recenzji książek teologiczno-pastoralnych
i socjologicznych (ok.100 pozycji);

w ostatnim dziesięcioleciu - skupiająca się wokół ewangelizacji w parafii i tematów z nią  związanych, w której zainteresowania naukowe sprowadzić można do trzech zasadniczych dziedzin czy płaszczyzn badawczych:

1. pastoralno-socjologicznej, dotyczącej istotnych dla współczesnego Kościoła kwestii ewangelizacyjnych, które „wyrażają”: wielokształtna problematyka duszpastersko-apostolska, jej postacie i metody, propozycje rozwiązań trudnych i zarazem koniecznych dla współczesnego człowieka dylematów społeczno-moralnych i religijnych;

2. społeczno-moralnych wykładni ostatnich papieży, zwłaszcza przebogatej i wciąż mało znanej spuścizny Błogosławionego Jana Pawła II;

3. socjologicznych analiz i podsumowań nt. kondycji moralno-religijnej współczesnego społeczeństwa polskiego, które posłużyć mogą do dalszych rozważań pastoralnych i rozwiązań ewangelizacyjnych, np. w parafii.

Całościowy przegląd naukowo-publicystycznego, który zawiera autorski „Wykaz bibliograficzny za lata 1975-2012”, to ponad 200 wydrukowanych pozycji naukowych, popularno-naukowych, haseł, prasówek, bibliografii przedmiotowych i podmiotowych, recenzji, not biograficznych i pokonferencyjnych, itp.

W tym też czasie uczestniczył w wielu krajowych i międzynarodowych: sesjach Polskiego Towarzystwa Teologicznego /Sekcja Pastoralna/ i Socjologicznych; w sympozjach, konferencjach, kursach...- teologicznych, filozoficznych, socjologicznych oraz - z katolickiej nauki społecznej, bibliotekoznawstwa i informacji naukowej.

 

Działalność dydaktyczna

W działalności tej - zwłaszcza systematycznie prowadzonej od 2005 roku na WZNoS KUL w Stalowej Woli – znajdują się wykłady dotyczące tematów socjologicznych, pedagogicznych, pastoralnych oraz z katolickiej nauki społecznej związane z: ugrupowaniami religijno-kościelnymi; zgromadzeniami zakonnymi w Polsce; rodziną
i wychowaniem chrześcijańskim; społeczno-moralnym nauczaniem współczesnego Kościoła, szczególnie związane z Janem Pawłem II; pracą socjalną. Prowadzi też seminaria magisterskie ze studentami, na których problematyka z  w/w  dziedzin jest m.in. realizowana.

 

Konsultacje w katedrze

W dniach pobytu

 

Kontakt

e-mail:znarecki@tlen.pl

Autor: Mirosław Rewera
Ostatnia aktualizacja: 21.11.2012, godz. 18:58 - Mirosław Rewera