• Elżanowska, H. (2017). Psychologia mężczyzny-psychologia kobiety. Ta sama (psychologia) czy inna? Ateneum Kapłańskie, z.1 (647), s. 53-63.
 • Elżanowska, H. (2016). Znaczenie rodzinnych interakcji dla jakości relacji małżeńskiej. Ateneum Kapłańskie, z.1 (641), s. 91-105.
 • Elżanowska, H. (2014). Osobowościowa i społeczna charakterystyka funkcjonowania pacjentów uczestniczących w programach substytucyjnych realizowanych na terenie Białorusi. Raport z badań. Warszawa: Wyd. Polska Pomoc.
 • Elżanowska, H. (2014). Rodzinne uwarunkowania życzliwości u młodzieży. Lublin: Wydawnictwo KUL.
 • Elżanowska, H. (2013). Rodzinny kontekst rozwoju postaw społecznych. W: B.Soiński (red.), Edukacja. Teologia i Dialog, tom 9, Katecheza i Caritas w parafii w świetle psychologii pastoralnej. ss. 159-176. Poznań: Uniwersytet im. A. Mickiewicza.
 • Elżanowska, H. (2013). Dynamika zmian w strukturze osobowości bezdomnych alkoholików leczonych w placówkach odwykowych. Analiza przypadku w oparciu o badanie testem Rorschacha i SCL-90. W:J.Chodkiewicz, K. Gąsior (red.), Wybrane zagadnienia psychologii alkoholizmu. ss. 134-161. Warszawa: Wydawnictwo Difin SA.
 • Elżanowska, H. (2012). Międzypokoleniowa transmisja wartości w rodzinie. Studia z psychologii w KUL, tom 18, Lublin, s. 97-114.
 • Elżanowska, H. (2012). Skala Powodzenia Małżeństwa w badaniach prowadzonych pod kierunkiem Profesor Marii Braun-Gałkowskiej. W: I. Ulfik-Jaworska, A. Gała (red.). Dalej w tę samą stronę. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesor Marii Braun-Gałkowskiej. ss. 61-87. Lublin, Wyd. KUL.
 • Elżanowska, H. (2012). Znaczenie rodzicielskich technik wychowawczych w rozwoju postaw społecznych. W: T. Rostowska, A. Lewandowska Walter (red.), Małżeństwo i rodzicielstwo a zdrowie. ss. 479-493. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Elżanowska, H. (2012). Психологічні детермінанти функціонування здорової родини, abstrakt w materiałach pokonferencyjnych w ramach Międzynarodowej Konferencji: Imagination and Life. The Perspective of Contemporary Psychology.  Lublin: Instytut Psychologii KUL, ss. 8-9.
 • Elżanowska, H. (2011). Zastosowanie Testu Rorschacha do badania zmian w osobowości bezdomnych alkoholików w trakcie leczenia odwykowego. Analiza przypadku, abstrakt w materiałach pokonferencyjnych: Psychiatria i Psychoterapia. 2011; tom 7, nr 2 (Lato). Suplement ss. 7.
 • Elżanowska, H. (2011). Znaczenie rodzicielskich technik wychowawczych w rozwoju postaw społecznych Abstrakt w materiałach pokonferencyjnych w ramach Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej: Psychologia w służbie rodziny. Zdrowotne aspekty życia rodzinnego. Gdańsk: Instytut Psychologii UG, Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna, Gdański Ośrodek Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży, ss.20.
 • Elżanowska, H. (2010).Wybrane aspekty funkcjonowania dzieci z rodzin psychologów. Badania testem projekcyjnym Rorschacha, W: T. Rostowska, A. Jarmołowska (red.). Rozwojowe i wychowawcze aspekty życia rodzinnego. Warszawa 2010, Wyd. Difin SA.
 • Elżanowska, H. (2006). Analiza wartości występujących w programach telewizyjnych, W: Gała, A., Ulfik-Jaworska, I. (red.), Czas pusty. Analiza treści programów telewizyjnych czterech nadawców polskich, Lublin: Wydawnictwo KUL.
 • Elżanowska, H. (2005), Porównanie wartości prezentowanych w programach telewizyjnych w 2001 i 2003 roku, W: Izdebska, J., Sosnowski, T. (red.), Dziecko i media elektroniczne - nowy wymiar dzieciństwa, Białystok: Trans Humana.
 • Elżanowska, H. (2005). Wolontariat hospicyjny - analiza psychologiczna na przykładzie Lubelskiego Hospicjum dla Dzieci, W: Makselon, J. (red.), Człowiek wobec śmierci. Aspekty psychologiczno-pastoralne, Kraków: Wydawnictwo  Naukowe PAT.
 • Elżanowska, H. (2004). Osobowość wolontariuszy Lubelskiego Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia, W: Opalach, C. (red.), Wolontariusze Hospicjum Małego Księcia w Lublinie, Lublin: Wydawnictwo Naukowe Gabriel Borowski.
 • Elżanowska, H. (2004). Wolontariat w służbie potrzebującym, W: Opalach, C. (red.), Wolontariusze Hospicjum Małego Księcia w Lublinie, Lublin: Wydawnictwo Naukowe Gabriel Borowski.
Autor: Iwona Ulfik-Jaworska
Ostatnia aktualizacja: 28.09.2017, godz. 11:50 - Iwona Ulfik-Jaworska