ZAINTERESOWANIA NAUKOWE

 

  • Funkcjonowanie rodzin w sytuacjach trudnych
  • Rodzina w procesie rozwoju
  • Zasoby psychiczne w sytuacjach trudnych,
  • Teoria przywiązania a rozwój zaburzeń psychicznych

 

 

KWALIFIKACJE

 

Doświadczenie zawodowe ( kliniczne):

 

- Poradnia Psychologiczno -Pedagogiczna nr 21 w Warszawie (od 2013 diagnostyka psychologiczna dzieci i młodzieży m.in. w zakresie: specyficzne trudności w uczeniu się, całościowe zaburzenia rozwojowe, zaburzenia emocjonalno-społeczne, dojrzałość szkolna, zaburzenia zachowania; psychoterapia; poradnictwo rodzinne; realizacja programów profilaktycznych; pomoc dziecku krzywdzonemu w ramach Warszawskiej Sieci Pomocy Dzieciom),

 

- współpraca ze stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi (min. Społeczny Komitet ds. AIDS, Stowarzyszenie ACUS- Akademia Rozwoju i Inspiracji Młodego Człowieka) i realizacja projektów badawczych oraz projektów o charakterze profilaktyczno-diagnostycznym i pomocowym skierowanym do szkół podstawowych/gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym (m.in. prowadzenie punktów konsultacyjnych dla nauczycieli, cykle warsztatów dla rad pedagogicznych z zakresu pracy z  tzw. uczniem trudnym),

 

- współpraca z placówkami  organizującymi kompleksową pomoc dla dzieci wykorzystywanych seksualnie (m.in. Centrum Ochrony Dziecka, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę) prowadzenie diagnozy, udzielanie wsparcia psychologicznego dzieciom i ich rodzinom  oraz organizacja szkoleń dla pracowników oświatowych, duchownych, kuratorów sądowych z zakresu ochrony dziecka krzywdzonego,

 

 - cykliczny udział w audycjach radiowych Programu Czwartego Polskiego Radia- audycja „Strefa prywatna” - ekspert z dziedziny psychologii rodziny, wychowania, psychoterapii (od 2016r),

 

- sądowa diagnostyka psychologiczna- biegły sądowy z Listy Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie,

 

- prowadzenie kursów dla narzeczonych przy Duszpasterstwie Akademickim KUL (od 2002r),

 

- Centrum Pomocy Bliźniemu Monar-Markot w Warszawie (w latach 2005-2012 prowadzenie psychoterapii indywidualnej, psychoterapii grupowej, poradnictwo psychologiczne, diagnostyka psychologiczna osób z zaburzeniami psychicznymi, praca z osobami wykluczonymi społecznie, uzależnionymi, z zaburzeniami psychicznymi),

 

- Poradnia Psychologiczno-Psychiatryczna Centrum probalans w Warszawie oraz NZOZ El-Med w Legionowie (prowadzenie terapii par i rodzin, psychoterapii indywidualnej, diagnostyka psychologiczna, praca pod stałą superwizją),

 

- Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „Pogodny Dom” w Lublinie (w latach 2003-2005 praca z dzieckiem osieroconym, przygotowywanie do adopcji i rodzicielstwa zastępczego, praca z rodziną problemową, diagnostyka sądowo-psychologiczna),

 

- Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Słabosłyszących i Niesłyszących w Lublinie (w latach 2002-2003 praca z dziećmi niesłyszącymi i ich rodzinami),

 

- Lubelskie Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia (wolontariat w latach 1998-2001, praca z umierającymi dziećmi, grupa wsparcia dla rodzeństwa w żałobie),

 

 

Wykształcenie i szkolenia zawodowe:

 

- studia podyplomowe z seksuologii klinicznej- organizowane przez Warszawski Uniwersytet Medyczny (2017-2018)

- podstawowy kurs psychoterapii – czteroletnie szkolenie podyplomowe z zakresu systemowej terapii rodzin organizowane przez Fundację Krakowskiej Katedry Psychiatrii AM oraz Zakład Terapii Rodzin Katedry Psychiatrii CM UJ w Krakowie (2004-2009r);

- specjalista w zakresie wspomagania pracy szkół realizowanych w zakresie zadań szkolnych Organizatorów Rozwoju Edukacji (2014)– szkolenie organizowane przez Ośrodek Rozwoju Edukacji,

- specjalista ds. pomocy dziecku wykorzystywanemu seksualnie (2014),

- szkolenie z zakresu opiniowania psychologicznego w postępowaniu sądowym i przygotowawczym, zorganizowane przez Warszawski Oddział Terenowy PTP oraz Fundacje Dzieci Niczyje (2006r- uzyskane uprawnień biegłego sądowego, obecnie biegły sądowy w sprawach z udziałem dzieci i młodzieży przy Sądzie Okręgowym w Warszawie),

- szkolenia z zakresu diagnostyki psychologicznej: metody diagnozy osobowości, metody projekcyjne (m.in. Rysunek Rodziny, Test Kolorów Lüschera, metoda Rorschacha w systemie Piotrowskiego i Exnera), testów psychoorganiczych i neuropsychologicznych (od 2002r),

- podyplomowy cykl szkoleń z zakresu prowadzenia kursów dla narzeczonych (2003-2004r),

- kurs z zakresu leczenia bólu i opieki paliatywnej u dzieci (Studium Medycyny Klinicznej-  2000r),

- staże i szkolenia psychoterapeutyczne obejmujące terapię młodzieży i rodziny oraz pracę z osobami uzależnionymi, z zaburzeniami psychicznymi, organizowane m. in. Przez Instytut Ericksonowski, Synapsis, Instytut Neurologii i Psychiatrii, AM w Krakowie, Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, Polskie Towarzystwo Analizy Transakcyjnej (od 2002r. do chwili obecnej),

-uprawnienia pedagogiczne (2002),

 

Staże:

 

2007-2008           miesięczne staże terapeutyczne: we Włoszech (Comunita Terapéutica „La Tore”), Belgii ( Trempoline, Châtelet, oraz De Sleutel) w Hiszpanii (Proyecto Hombre) w ramach programu ECEtt training by travel

Autor: Iwona Ulfik-Jaworska
Ostatnia aktualizacja: 08.10.2018, godz. 15:55 - Hanna Elżanowska