I. Życiorys naukowy

 

W 2004 roku ukończyła studia na kierunku Prawo na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL i w tym samym roku uzyskała stopień magistra prawa. Równoległe ukończyła także 2-letnią Szkołę Prawa Amerykańskiego. Studia doktoranckie odbyła na WPPKiA KUL w latach 2005-2009. Rozprawę doktorską pt. „Status obwinionego sensu largo w toku postępowania w sprawach o wykroczenia” obroniła w 2010 r. i uzyskała stopień naukowy doktora nauk prawnych. Od października 2010 r. zatrudniona na stanowisku asystenta w Katedrze Prawa Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych KUL, a od października 2015 r. na stanowisku adiunkta.

 

II. Działalność społeczno-organizacyjna

 

 • Sekretarz Katedry od 2010 r. do 2013 r., od 2014 r. do 2015 r.,od 2018 r.
 • Opiekun roku od 2011 r. do 2013 r.
 • Koordynator programu MOST od 2011 r. do 2013 r.
 • Opiekun praktyk studenckich od października 2014 r. do czerwca 2015 r.

 

III. Główne kierunki badań naukowych

 

 • Zagadnienia związane z procesowym prawem wykroczeń
 • Postępowania w sprawach dyscyplinarnych

 

IV. Zajęcia dydaktyczne

 

1. Wykłady:

 • Prawo wykroczeń
 • Postępowania dyscyplinarne

2. Wykłady fakultatywne:

 • Postępowanie w sprawach o wykroczenia

3. Seminaria:

 • Seminarium licencjackie: Postępowania dyscyplinarne
 • Seminarium magisterskie: Postępowania dyscyplinarne

4. Ćwiczenia:

 • Prawo wykroczeń
 • Postępowania dyscyplinarne
 • Ustrojowe prawo administracyjne
 • Publiczne prawo gospodarcze

 

V. Wykaz publikacji

 1. Monografie:
 • Status obwinionego sensu largo w postępowaniu w sprawach o wykroczenia, Wydawnictwo KUL, Lublin 2012, ss. 227, ISBN 978-83-7702-434-8.
 1. Rozdziały w monografiach i podręcznikach akademickich:
 • Pozycja procesowa osoby podejrzanej w toku czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia, w: Współdziałanie organów bezpieczeństwa i porządku publicznego w zakresie wykrywania wykroczeń i ścigania ich sprawców, red. I. Nowicka, A. Sadło-Nowak, A. Tunia, Wydawnictwo KUL, Lublin 2012, s. 189-194, ss. 6, nie przekracza 1 arkusza wydawniczego.
 1. Artykuły naukowe:
 • Pojęcie „podejrzany” w ramach czynności wyjaśniających w trybie art. 54 § 1 w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia, „Roczniki Nauk Prawnych” 2008, nr 2, s. 149-156, ss. 8;
 • Zatrzymanie osoby podejrzanej o popełnienie wykroczenia, „Roczniki Nauk Prawnych” 2011, nr 2, s. 73-90, ss. 18;
 • Obowiązki osoby podejrzanej w postępowaniu w sprawach o wykroczenia, „Roczniki Nauk Prawnych“ 2012, nr 2, s. 7-21, ss. 15;
 • Rights of the accused after the initiation of proceedings in petty offences under polish law, „Review of Comparative Law“ 2013, vol. 18, p.11-21, pp. 11;
 • Zaburzenia psychiczne sprawcy czynu zabronionego jako przedmiot rozpoznania w procedurze wykroczeniowej po 1 lipca 2015 r. „Roczniki Nauk Prawnych“ 2017, nr 3, s. 7-26, ss. 20.
 1. Recenzje:
 • Recenzja książki: Izabela Nowicka, Wykroczenia będące czynami przepołowionymi w ujęciu prawnym i kryminologicznym, Szczytno, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie 2010, [w:] „Roczniki Nauk Prawnych” 2012, nr 1, s. 183-186, ss. 4.
 1. Opracowania materiałów źródłowych:
 • Hasła [w:] „Leksykon administratywisty” S. Wrzosek, A. Haładyj, M. Domagała(red.naukowa), Wyd. WSH w Radomiu, Radom 2013, ISBN 978-83-62491-19-3, (Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji – status prawny i zadania, s. 163-165; wojewoda, s. 512-514; wojewódzka administracja zespolona i niezespolona, s. 514-516.).

 

VI. Referaty

 

 • Obowiązek poddania się badaniu psychiatrycznemu osoby podejrzanej o popełnienie wykroczenia, Seminarium naukowe pt. Interwencje wobec osób z zaburzeniami psychicznymi, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, Szczytno, 18 września 2012 r., organizator: Wydział Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Instytut Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, Zakład Podstaw Bezpieczeństwa;
 • Prawo do obrońcy na etapie czynności wyjaśniających przed i po nowelizacji Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Sądowa ochrona praw jednostki w państwach Europy Środkowej – dotychczasowe doświadczenia i tendencje zmian, Opole, 10-11 października 2017 r., organizator: Katedra Teorii i Filozofii Prawa Uniwersytetu Opolskiego, Instytut Prawa, Administracji i Zarządzania Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie;
 • Rola biegłego psychologa w przygotowaniu prognozy kryminologiczno-społecznej skazanego, II Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Kazimierz Dąbrowski i Jego dzieło we współczesnej psychologii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin, 20-21 kwietnia 2018 r., organizator: Katedra Psychologii Rozwojowej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II;
 • Realizacja zasady kontradyktoryjności w postępowaniu w sprawach o wykroczenia, Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Sądzenie z zasadami – realizacja zasad prawa w postępowaniu cywilnym, karnym, administracyjnym i kanonicznym, Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie, Szczecin, 4 czerwca 2018 r., organizator: Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie.
Autor: Iwona Bień-Węgłowska
Ostatnia aktualizacja: 06.06.2018, godz. 12:49 - Iwona Bień-Węgłowska