Wystąpienia na konferencjach międzynarodowych

2012, Ostrog (Ukraina), Polsko – Ukraińskie Sympozjum „Współczesna rodzina: Problemy oraz perspektywy ich rozwiązania”, Uniwersytet Narodowy Akademia Ostrogska, referat: Internetowe aktywności seksualne jako czynnik ryzyka dla kształtowania przyszłych relacji małżeńskich, 2-4 marca.


2012, Lublin, The International Science Conference „Various Aspects of Human Sexuality” Higher School of Social Science, referat: Cyberseksualność czyli internetowe aktywności seksualne w okresie wczesnej dorosłości, 25th of May.


2012, Lublin, The International Conference „Imagination and Life. The Perspective of Contemporary Psychology”, KUL, referat: Życie seksualne w Internecie. Badania pilotażowe polskich studentów, 16-17 listopada


2010, Milan, ESFR 5th Congress in Milan, poster: Exposure to Sexually Explicit Material on the Internet and Expectations toward Future Marriage, 29 września do 2 października.


2010, Lublin, Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Problemy współczesnej rodziny. Rodzina a media”, UMCS, referat: Korzystanie z pornografii a oczekiwania wobec małżeństwa, 18-19 października.


2010, Lublin, International Conference „Youth Facing the Challenges of Globalisation”, UMCS, referat: Gender profiles of internet use among adolescents, 1-2 lutego.


2010, Antwerpia, International Conference “E-Youth: Balancing between opportunities and risks”. University of Antwerpia, poster: Violent Computer Games and Adolescents Constructive Versus Destructive Tendencies, 27-28 maja.


2008, Lublin, Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Media w wychowaniu chrześcijańskim”, KUL, referat: Psychospołeczne aspekty cyberprzemocy, 19 listopada.


2004, Wrocław, I Międzynarodowa Konferencja „Zagrożona niewinność. Pornografia dziecięca w Internecie. Internet źródłem uzależnień”, Uniwersytet Wrocławski, referat: Uzależnienie dzieci i młodzieży od Internetu, 22-23 czerwca.

 


Wystąpienia na konferencjach krajowych

2017 Lublin, Ogólnopolska konferencja naukowa „Człowiek w relacji”, Lubelskie Towarzystwo Naukowe, referat : „Internetowe zachowania seksualne a ryzyko uzależnienia od seksu internetowego”, 5 kwietnia

 

2016, Gdańsk, V Ogólnopolska Konferencja „Psychologia w służbie rodziny” pt. „Bezpieczeństwo rodziny w zmieniającym się świecie”, Uniwersytet Gdański, referat: „Ryzyko uzależnienia od seksu internetowego”, 24-25 maja

 

2014, Warszawa, Ogólnopolska Konferencja Naukowa ”Cyberprzestrzeń i światy wirtualne – konsekwencje osobowe, społeczne i kulturowe”, APS, referat: Internetowe aktywności seksualne a podejmowanie ryzykownych zachowań seksualnych przez studentów, 24 kwietnia.


2014, Lublin, XXIII Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej „Zmiany rozwojowe w biegu życia: konteksty i perspektywy”, UMCS, referat: Style przywiązania a internetowe aktywności seksualne w okresie wczesnej dorosłości, 28-30 maja.


2014, Lublin, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Młodzież na progu dorosłości: szanse, trudności, zagrożenia”, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji, referat: Motywy podejmowania internetowych aktywności seksualnych na progu wczesnej dorosłości – badania pilotażowe wśród studentów, 20-21 maja.


2013, Kraków, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Współczesna psychologia mediów. Człowiek Technologia Media”, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN, Akademia Górniczo-Hutnicza, referat: Internetowe aktywności seksualne a style przywiązania w okresie wczesnej dorosłości, 14-15 listopada.


2013, Gdańsk, XXII Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej „Społeczny kontekst rozwoju. Od dziecka do dorosłego”, UG, referat: Internetowe aktywności seksualne na progu wczesnej dorosłości – badania pilotażowe, 27-27 maja.


2012, Lublin, Interdyscyplinarna Konferencja „Przemoc wobec dziecka”, KUL, referat: Wpływ przemocy w materiałach medialnych na psychikę dzieci, 4 grudnia.


2012, Lublin, II Ogólnopolska Konferencja z cyklu „Gra o życie” -„Człowiek w labiryncie sieci”, KUL, referat: Internetowe aktywności seksualne w okresie wczesnej dorosłości – specyfika i różnice płciowe, 23 maja.


2011, Lublin, Ogólnopolska Interaktywna Sesja „Człowiek na różnych etapach życia. Perspektywa wychowawcza” KUL, poster: Korzystanie z pornografii a samoocena młodych mężczyzn, 18 czerwca.


2011, Lublin, Ogólnopolska Interaktywna Sesja „Człowiek na różnych etapach życia. Perspektywa wychowawcza”, KUL, poster: Wybrane rodzinne uwarunkowania nieśmiałości u kobiet (razem z W. Tyburczykiem), 18 czerwca.


2011, Gdańsk, III Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Psychologia w służbie rodziny. Zdrowotne aspekty życia rodzinnego”, UG, referat: Korzystanie z pornografii a ryzykowne zachowania seksualne, 18-19 maja.

 

2010, Lublin, Ogólnopolska Interaktywna Sesja „Wychowanie na progu XXI wieku. Spojrzenie nauk społecznych na wychowanie w środowisku rodzinnym, szkolnym i medialnym”, KUL, poster: Korzystanie z mediów a powodzenie małżeństwa, 15 maja.


2010, Gniezno, VIII Zjazd Gnieźnieński “Rodzina nadzieją Europy”, warsztat: Metodyka dla prowadzących zajęcia przygotowujące do małżeństwa, 12-14 marca


2008, Wrocław, I Kongres Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej „Kreowanie Komunikowania: Zawartość, Kontrola, Krytyka”, referat Wyzwania etyczne gier komputerowych, 15-17 września.


2008, Kraków, I Ogólnopolskie Sympozjum Psychologii Edukacyjnej, Uniwersytet Jagielloński, referat: Cyberprześladowcy i ich ofiary. Czynniki ryzyka oraz psychospołeczne konsekwencje seksualnego wykorzystywania dzieci i młodzieży za pośrednictwem Internetu, 25 października.


2006, Lublin, Sesja naukowa z okazji dwudziestolecia Encykliki Dominum et Vivificantem – o boskiej i ludzkiej miłości", KUL, referat: Jak wspierać ludzkie eros i agape w dzisiejszym świecie, 2 czerwca.


2006, Kielce, Ogólnopolska Konferencja „Rola biblioteki publicznej w edukacji dzieci i młodzieży”, Miejska Biblioteka Publiczna, referat: Oddziaływanie gier komputerowych na psychikę dzieci i młodzieży, 9-10 października.


2004, Supraśl, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Dziecko i media elektroniczne – nowy wymiar dzieciństwa”, Uniwersytet w Białymstoku, referat: Programy dla dzieci w telewizji polskiej. 17-18 maja.


2002, Olsztyn, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Teoria i praktyka edukacji medialnej. Modele – konteksty – interpretacje”, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, referat: Gry komputerowe zawierające przemoc i destrukcję a kontakty społeczne, 4-5 października.


2002, Lublin, XXXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Naukowego, KUL, referat: Tendencje destruktywne u dzieci a korzystanie z gier komputerowych zawierających przemoc, 6-8 września.


2002, Lublin, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Metody projekcyjne w badaniach naukowych”, KUL, poster: Rysunek „Ja wśród ludzi” w badaniach dzieci zajmujących się grami komputerowymi zawierającymi przemoc, 10 maja.


2001, Lublin, Ogólnopolska Konferencja Aktualia 2001, KUL, warsztat: Mechanizmy oddziaływania mediów – gry komputerowe, KUL, 20-22 marca.


2001, Konferencja XXX Dni Społeczne „Społeczeństwo wirtualne”, KUL, referat: Co z nich wyrośnie – wirtualny świat dzieci i młodzieży, 27 lutego do 3 marca.


2000, Warszawa, Konferencja Naukowa „Przyjazne media”, KRRiTV, referat: System znaków ostrzegawczych w telewizji w świetle wyników badań wśród dzieci, 28 listopada.


2000, Lublin, Ogólnopolska Sesja Naukowa „Oddziaływanie agresywnych gier komputerowych”, KUL, referat: Agresywne gry komputerowe a postawy wobec rzeczywistości, 17 maja.

 

2000, Lublin, Naukowe Sympozjum Pedagogiczne na zakończenie „Stulecia Dziecka”, KUL, referat: Gry komputerowe – zagrożenie czy szansa rozwoju, 25-27 października.


1999, Częstochowa, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Psychopatologia i psychoprofilaktyka”, Wyższa Szkoła Pedagogiczna, referat: Zaangażowanie w „agresywne” gry komputerowe a postawa wobec rzeczywistości, 19-21 października.


Wystąpienia na konferencjach lokalnych

2014, Lublin, Konferencja Naukowa „Miłość w rodzinie jako funkcja czasu i zaangażowania”, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie, referat: Zaangażowanie w rodzinie wielopokoleniowej, 8 października.

 

2013, Lublin, Konferencja "Dlaczego rodzina? Rodzina jako wartość", Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Specjalistyczna Poradnia dla Rodzin w Lublinie, referat: Wpływ mediów - wyzwanie dla rodziny, 2 października.


2013, Kazimierz Dolny, I Seminarium Wyjazdowe Instytutu Psychologii, referat: Internetowe aktywności seksualne – charakterystyka zjawiska oraz podmiotowe i społeczne uwarunkowania, 8-10 marca.


2010, Lublin, Sesja naukowa „Psychiczne uwarunkowania powodzenia małżeństwa”, KUL, referat: Przygotowanie do małżeństwa udanego, 17 maja.


2006, Tarnów, IV Forum Nauczycieli i Wychowawców „Wychowanie i media – szanse i wyzwania”, Katolickie Stowarzyszenie Wychowawców, referat: Komputerowi geniusze czy komputerowi mordercy? Oddziaływanie gier komputerowych na dzieci i młodzież, 11 marca.

 


Organizacja konferencji


2012, współorganizacja sesji „Dalej w tę samą stronę” z okazji Jubileuszu Prof. M. Braun-Gałkowskiej, Lublin, KUL, 25 lutego (razem z Gała, A., Elżanowska, H., Szczykutowicz, A., Trubiłowicz, E., Litwińska-Rączka, K., Lachowska, B.)

 

2012, współorganizacja międzynarodowej konferencji: The International Conference „Imagination and Life. The Perspective of Contemporary Psychology”, KUL, 16-17 listopada.

 

 

Autor: Iwona Ulfik-Jaworska
Ostatnia aktualizacja: 28.09.2017, godz. 12:52 - Iwona Ulfik-Jaworska