dr Jan Mróz

Dr Jan Tadeusz Mróz - adiunkt, Katedra Makrostruktur Społecznych, Instytut Pedagogiki, Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Zajęcia dydaktyczne w semestrze zimowym roku akademickim 2016/2017

- Podstawy socjologii – wykład – 30 godz. (Praca socjalna)

- Metodologia badań społecznych – wykład – 30 godz. (Pedagogika)

- Socjologia wychowania – wykład 30 godz. (Socjologia)

- Procesy i problemy migracji – wykład – 15 godz. (Socjologia)

- Socjologia przedsiębiorczości – konwersatorium – 15 godz. (Socjologia)

- Osoby starsze jako ofiary i sprawcy przemocy – wykład – 30 godz. (Praca socjalna)

- Socjologia parafii – wykład – 15 godz. (Socjologia)

 

Zajęcia dydaktyczne w semestrze letnim roku akademickim 2016/2017

- Wsparcie społeczne – wykład – 30 godz. (Praca socjalna)

- Socjologia Internetu – konwersatorium – 15 godz. (Socjologia)

- Public relations i komunikacja w środowisku lokalnym – konwersat. 30 godz. (Socjologia)

 

Zainteresowania naukowe:

- patologie życia społecznego

- socjologia wychowania

- komunikacja społeczna w dobie nowych technologii informacyjnych

- człowiek we współczesnym społeczeństwie – status (uwarunkowania), problemy funkcjonowania, wyzwania, misja

- problemy i wyzwania migracji i globalizacji

- metodologia badań; metody i techniki badawcze, procedura badawcza (koncepcja i przebieg badań dla określonych problemów, zjawisk czy procesów społecznych/kulturowych),  przedstawianie wyników badań, kwestie związane z pisaniem prac dyplomowych

Pełnione funkcje:

- opiekun studentów socjologii – studia niestacjonarne (w okresie 2005-2009)

- opiekun praktyk studenckich  dla studentów Socjologii i Pracy socjalnej

- koordynator ds. opracowywanych sylabusów

- zastępca redaktora naczelnego kwartalnika „Społeczeństwo i Rodzina" -8 punktów (2007- 12)

- członek Rady Wydziału WZNoS w Stalowej Woli (2004-2012)

- członek Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia

- członek Międzywydziałowej Komisji ds. Promocji Wydziałów Zamiejscowych KUL

- członek Wydziałowej Komisji ds. Rozdziału Środków na Badania Statutowe

 

Konsultacje w Katedrze Makrostruktur Społecznych (Akademik Żeński, pok. 7)

W poniedziałki: godz.:  14.10-15.40

 

Kontakt

e-mailowy: jtmroz@kul.lublin.pl   lub  jan41mroz@op.pl ;

telefoniczny: 15 823 72 82  lub  509 371 307;

pocztowy: Jan Mróz, ul. prof. St. Tarnowskiego 6/23, 39-400 Tarnobrzeg

internetowy: http://pracownik.kul.pl/jan.mroz/

 

Przebieg pracy zawodowej:
25.10.1983 - 15.10.1985  zasadnicza służba wojskowa w Wojskach Obrony Powietrznej Kraju w Chojnicach (Pomorskie)

01.12.1985 - 15.06.1986  - nastawniczy stacji PKP w Woli Baranowskiej (pow. tarnobrzeski)

16.06.1986 - 17.06.2005  - służba w Policji w KWP i KMP Tarnobrzeg (odejście  na emeryturę)

01.10.2004 - nadal - Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Stalowej Woli

01.10.2005 - 20.06.2007  Państwowa  Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu - umowa o dzieło

01.10.2007- 30.09.2009 - Państwowa  Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu - umowa o pracę

01.09.2013 – nadal – Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Jana Pawła II w Tarnobrzegu – umowa o pracę

 

Przebieg wykształcenia:

1978 - 1983  Zasadnicza Szkoła Rolnicza i Technikum Rolnicze w Tarnobrzegu

1989 - 1992  Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie - studia zawodowe (licencjackie) – dzienne w zakresie prawno-administracyjnej ochrony porządku publicznego

1993 -  1996  Filia Wydziału Nauk Społecznych KUL  w Stalowej Woli - Instytut Socjologii - studia licencjackie - zaoczne

1996 - 1998  Filia Wydziału Nauk Społecznych KUL  w Stalowej Woli - Instytut Socjologii - studia magisterskie - zaoczne

1998 - 2003  Katolicki Uniwersytet Lubelski - Wydział Nauk Społecznych - Instytut Socjologii - studia doktoranckie.

2011 – 2012 Wyższa Szkoła Handlowa w Kielcach – Kwalifikacyjny Kurs Pedagogiczny dla absolwentów wyższych uczelni

 

III. Prace kwalifikacyjne:

 1. Wpływ sposobów suszenia tytoniu na jakość surowca w oparciu o gospodarstwo rodziców - praca dyplomowa z przygotowania zawodowego napisana pod kierunkiem mgr inż. Janiny Rubaszki, Tarnobrzeg 1983.
 2. Dokumentowanie pracy operacyjnej (na przykładzie operacyjnego sprawdzenia w KRP w Szczytnie) - praca dyplomowa napisana pod kierunkiem insp. dra Feliksa Palki, Szczytno 1992.
 3. Moralność religijna mieszkańców miasta (na przykładzie parafii p.w.  św. Barbary w Tarnobrzegu) - praca licencjacka napisana pod kierunkiem ks. dra Romana Jusiaka, Stalowa Wola 1996.
 4. 4. Religijność mieszkańców miasta (na przykładzie parafii p.w.  św. Barbary w Tarnobrzegu) - praca magisterska napisana pod kierunkiem ks. prof. zw. dr. hab. Władysława Piwowarskiego, Stalowa Wola 1998.
 5. 5. Drogi modernizacji gospodarstwa chłopskiego w opinii pamiętnikarzy „Młodego pokolenia chłopów" i „Młodego pokolenia wsi Polski Ludowej". Socjologiczne studium porównawcze - rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem prof. zw. dr. hab. Piotra Kryczki, Lublin 2003. Recenzje doktorskie sporządzili: prof. zw. dr hab. Jan Turowski [KUL] ; prof. zw. dr hab. Józef Styk [UMCS]
  Monografie
 6. Mróz Jan, Drogi modernizacji gospodarstwa chłopskiego w opinii pamiętnikarzy „Młodego pokolenia chłopów" i „Młodego pokolenia wsi Polski Ludowej"Socjologiczno-historyczne studium porównawcze, Stalowa Wola 2008, ss. 350.
 7. Mróz Jan, Drogi modernizacji gospodarstwa chłopskiego w opinii pamiętnikarzy „Młodego pokolenia chłopów" i „Młodego pokolenia wsi Polski Ludowej"Socjologiczne studium porównawcze, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2008, ss. 316.
 8. Prace zbiorowe pod redakcją
 9. Przemoc jako przedmiot rozważań i badań, red. W. Sajdek, J. Mróz, Wydawnictwo KUL,  Lublin 2013. ss. 288.
 10. Inne publikacje
 11. Mróz Jan, Pamiętniki i młodzież w „Młodym pokoleniu chłopów" i „Młodym pokoleniu wsi  Polski Ludowej" - podobieństwa i różnice, „Społeczeństwo i Rodzina", Nr 3, Stalowa Wola, 2005, s. 120-133.
 12. Mróz Jan, Materialny i świadomościowy wymiar modernizacji gospodarstw chłopskich na wsi międzywojennej i powojennej, „Społeczeństwo i Rodzina" Nr 7/2006, s. 132-148: Stalowowolskie Studia KUL.
 13. Mróz Jan, Rodzina a przedsiębiorczość w społeczeństwie jutra w K. Jaremczuk (red.) uwarunkowania przedsiębiorczości - aspekty ekonomiczne i antropologiczno-społeczne, Tarnobrzeg 2006, s. 553-569.
 14. Mróz Jan, Zasada pomocniczości i zasada sprawiedliwości społecznej w relacjach między przedsiębiorcą a pracownikiem i jego rodziną w świetle dokumentów nauki społecznej Kościoła - „Społeczeństwo i Rodzina", Nr 10, Stalowa Wola, 2007, s. 170-178.
 15. Mróz Jan, Dlaczego człowiek potrzebuje katechezy? O różnych wymiarach katechezy,  „Społeczeństwo i Rodzina", Nr 12, Stalowa Wola, 2007, s. 64-74.
 16. Mróz Jan, Osobowość nauczyciela w warunkach rozwoju technologicznego i informacyjnego,  „Społeczeństwo i Rodzina", Nr 13, Stalowa Wola, 2007, s. 95-104.
 17. Mróz Jan, Kierunki badań w analizie różnych aspektów zjawiska emigracji zarobkowej [w:] K. K. Przybycień (red.), Społeczno- pedagogiczne skutki wielkiej emigracji zarobkowej. Zarys problematyki, Stalowa Wola 2007, s. 9-26.
 18. Mróz Jan, Okazywanie miłości jako naczelna i konieczna dyrektywa postępowania w życiu człowieka - w świetle Ewangelii i nauczania Jana Pawła II [w:] K. K. Przybycień (red.), Miłość - kategoria nie tylko pedagogiczna, Stalowa Wola 2008, s. 89-100.
 19. Mróz Jan, Służba w Policji w kontekście źródeł, skutków i profilaktyki stresu  zawodowego - w świetle badań nad stresem i wypaleniem zawodowym policjantów [w:] T. Zbyrad (red.) Wypalenie zawodowe pracowników służb społecznych, Stalowa Wola 2008, s. 488-515.
 20. Mróz Jan, Teatr amatorski jako kuźnia wyławiania talentów oraz forum ekspresji uczuć, emocji i osobowości, „Kwartalnik Edukacyjny” nr 1(52) 2008, s. 43-48.
 21. Mróz Jan, Kapitał społeczny jako czynnik edukacji i kondycji zdrowotnej społeczeństwa [w:] T. Kulik, B. Wolny, A. Pacian (red.) Edukacja zdrowotna w naukach medycznych i społecznych, Stalowa Wola 2008, s. 439-446.
 22. Mróz Jan, Potęga wiary w świetle nauczania św. Pawła [w:] J. Zimny (red.) Formatio Catholica w duchu św. Pawła, Stalowa Wola – Sandomierz 2008, s. 147-157.
 23. Mróz Jan, Rodzice i nauczyciele w procesie wychowania do tolerancji w społeczeństwie ponowoczesnym, t. 2 [w:] B. Więckiewicz (red.) Tolerancja i jej oblicza, Stalowa Wola 2008, s. 132-144.
 24. Mróz Jan., Więzi w małżeństwie i rodzinie w kontekście zjawiska emigracji zarobkowej i cywilizacji informatycznej, w: Jurij Paczkowski (red.) Przestrzenie wielopomiarowe współczesnych zmian społecznych, Wydawnictwo Uniwersyteckie, Lwów 2008, s. 483-487.
 25. Mróz Jan, Proces formowania się podstaw katolickiej doktryny medialnej w XIX i XX  wieku, „Pedagogika Katolicka” nr 2 (1/2008), s. 167-180.
 26. Mróz Jan, Szkoła wiejska w czasach dwudziestolecia międzywojennego i PRL-u jako przykład odpowiedzi na polityczne, społeczno-kulturowe i cywilizacyjne zapotrzebowania, „Społeczeństwo i Rodzina”, nr 14 (1/2008), 2008, s. 18-29.
 27. Mróz Jan, Konferencja w Kazimierzu Dolnym, „Społeczeństwo i Rodzina”, nr 14 (1/2008), 2008, s. 132-135
 28. Mróz Jan, Radio Maryja: historia, zawartość programowa, recepcja, „Społeczeństwo i Rodzina”, nr 17 (4/2008), 2008, s. 63-78.
 29. Mróz Jan, Potrzeba bycia zauważanym – wybryk pychy i egotyzmu czy konieczność? A może tęsknota za czymś utraconym? [w:] S. Partycki (red.) Kultura a Rynek, t.1., Wydawnictwo KUL, Lublin 2008, s. 272-279.
 30. Mróz Jan, Zmiany wartości i wzorów życia małżeńsko-rodzinnego w dobie ponowoczesności a przyszłość rodziny , [w] T. Sakowicz, K. Gąsior (red.) Rodzina źródłem życia i mądrości, Wyd. ŚCPiE, Kielce 2008, s. 73-80.
 31. Mróz Jan, Dyskusja mediów opozycyjnych na temat działalności Radia Maryja jako przykład niektórych grzechów polskiego dziennikarstwa i źle pojmowanej misji mediów [w:] M. Rewera (red.) Prawda w mediach, Maternus Media, Tychy 2008, s. 60-71.
 32. Mróz Jan, Więzi rodzinne – istota, uwarunkowania, znaczenie, przeobrażenia [w:] M. Szyszka (red.) Społeczeństwo – Przestrzeń – Rodzina. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Piotrowi Kryczce, Wydawnictwo KUL, Lublin 2009, s. 343-361.
 33. Mróz Jan, Rola współczesnej szkoły i nauczyciela w rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych u dzieci i młodzieży, „Społeczeństwo i Rodzina” nr 20 (3/2009), 2009, s. 48-56.
 34. Mróz Jan, Transformacja form komunikacji międzyludzkiej w zmediatyzowanym świecie a kondycja człowieczeństwa, w: H. Romanowska-Łakomy (red.) Odrodzenie człowieczeństwa. Ludzkie transformacje, Wydawnictwo Psychologii i Kultury ENETEIA, Warszawa 2009, s. 135-150.
 35. Mróz Jan, Wybrane aspekty „anatomii” i „fizjologii” ewaluacji programów i projektów instytucji pomocy społecznej – z perspektywy członkostwa w UE, w: M. Klimek (red.) Dokąd zmierza pomoc społeczna. Perspektywy rozwoju po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, Stalowa Wola 2009, s. 114-149.
 36. Mróz Jan, Kulturowe konteksty płci kobiety wobec współczesnych przeobrażeń życia zawodowo-rodzinnego i osobistego [w:] A. Witkowska-Paleń, J. Maciaszek (red.) Kobieta we współczesnym społeczeństwie, Stalowa Wola 2010, s. 229-240.
 37. Mróz Jan, Radio Maryja jako medium katechezy, modlitwy i wsparcia, „Społeczeństwo i Rodzina” , nr 21, 2009, s. 75-86.
 38. Mróz Jan, Uczestnictwo w kulturze wyższej w świetle badań przeprowadzonych w Tarnobrzegu, „Społeczeństwo i Rodzina”, nr 25, 2010, s. 162-175.
 39. Mróz Jan, Wartość rekreacji fizycznej i sportu w procesie przemian społeczno-gospodarczych i kulturowych [w:] M. Ruszel (red.) Rodzina – Wartości – Przemiany, Fundacja Uniwersytecka „CAMPUS”, Stalowa Wola 2010, s. 61-70.
 40. Mróz Jan, Jakim jestem dla Ciebie Ojczyzno? Poznam Cię po Twoich myślach, słowach, uczynkach i zaniedbaniach [w:] W. Furmanek (red.) Ojczyzna jako kategoria współczesnej pedagogiki, Wydawnictwo Oświatowe FOSZE, Rzeszów 2010, s. 109-119.
 41. Mróz Jan, Kształtowanie wartości religijnych w życiu rodzinnym w kontekście problemów współczesnego człowieka, w: W. Muszyński (red.) Rodzina w świecie wartości. Religia, praca, czas wolny, wyd. Adam Marszałek, Toruń 2010, s. 57-73.
 42. Mróz Jan, Chrześcijaństwo a poszukiwanie ezoterycznych duchowości - w kontekście zachodzących zmian społeczno-politycznych oraz kulturowo-religijnych, w: K. Kardis, M. Kardis (red.) Nove nabożenske hnutia – sekty a alternativna spirituality w kontexte postmoderny, Presove (Słowacja) 2010, s. 217-225.
 43. Mróz Jan, Arcybiskup prof. Józef Życiński (1948-2011): między fides a ratio, „Społeczeństwo i Rodzina” , nr 26, 2011, s. 114-122.
 44. Mróz Jan, Moje czerwcowe podróże za Janem Pawłem II, „Społeczeństwo i Rodzina” , nr 27, 2011, s. 198-204.
 45. Mróz Jan, Wsparcie społeczne w kontekście działań instytucji pomocy społecznej, w: M. Klimek, J. Czerw (red.) Współczesne kierunki rozwoju pomocy społecznej, Stalowa Wola 2011, s. 139-152.
 46. Mróz Jan, O tym jak wychować dobrych chrześcijan i uczciwych obywateli, „Społeczeństwo i Rodzina”, Nr 29, 2011, s. 157-165.
 47. Mróz Jan, Bóg w życiu społecznym człowieka, w: T. Zbyrad, B. Krempa (red.), Pomoc jako zachowanie prospołeczne, Wydawnictwo KUL, Lublin 2012.
 48. Mróz Jan, Trwanie i dynamika przemocy w rodzinie w kontekście relacji między ofiarami a sprawcą przemocy, w: W. Sajdek, J. Mróz (red.), Przemoc jako przedmiot rozważań i badań, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013, s. 199-219.
 49. Mróz Jan, Wprowadzenie, w: W. Sajdek, J. Mróz (red.), Przemoc jako przedmiot rozważań i badań, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013, s. 15-22.
 50. Mróz Jan, Features od Excellent Firms and Opportunities of Implementation them from Traditional into new Economy, w: “Economics and Culture”, v. 6, Wydawnictwo University College of Economics and Culture, Riga 2012, s. 169-182.
 51. Mróz Jan, Społeczno-kulturowe determinanty jakości życia czyli rzecz o poszukiwaniu swojej drogi do szczęścia, w: E. Kowalska, P. Prufer, M. Kowalski (red.), Szczęście w wymiarze pedagogiczno-socjologicznym, Impuls, Kraków 2014, s. 75-92.
 52. Mróz Jan, W kierunku poszukiwania akceptacji cierpienia i śmierci, w: J. Daszykowska, M. Rembierz (red.), Pomoc człowiekowi w obliczu cierpienia i śmierci, Wydawnictwo Diecezjalne, Stalowa Wola 2013.

 

VII. Udział w konferencjach naukowych  (w tym bez referatów)

 1. I Kongres Kultury Chrześcijańskiej – Sacrum i Kultura. Chrześcijańskie korzenie przy- szłości – 15-17 września 2000 roku – Lublin - KUL
 2. VII Kongres Teologów Polskich - Kościół w życiu publicznym – 12-15 września 2004 roku – Lublin – KUL
 3. II Kongres Kultury Chrześcijańskiej – Europa wspólnych wartości. Chrześcijańskie inspiracje w budowaniu zjednoczonej Europy - 24-26 września 2004 roku – Lublin – KUL
 4. Renesansowy ideał chrześcijanina – 20 października 2005 r – St. Wola – WZNoS
 5. PRL - życie ściśle kontrolowane – 23 listopada 2005 – Lublin – KUL
 6. Społeczeństwo obywatelskie - szanse i zagrożenia – 15 maja 2006 r - St. Wola -WZNoS
 7. Uwarunkowania przedsiębiorczości - aspekty ekonomiczne i antropologiczno-społeczne – 18-19 września 2006 roku - PWSZ w Tarnobrzegu (z referatem)
 8. Rozwój społeczno-gospodarczy Polski w nowej perspektywie finansowej UE 2007-2013 - 18 grudnia 2006 - PWSZ w Tarnobrzegu.
 9. Szkolnictwo katolickie w myśli Kościoła - 19.03.2007 – Stalowa Wola – WZNoS.

10 . Profilaktyka, resocjalizacja i rewalidacja - pomocą rodzinie -19.04.2007 –St.Wola WZNoS

 1. 70 - lecie powstania COP - obchody w Sandomierzu - 05.05.2007 – Sandomierz - zamek
 2. SFA – Changing the view. An approach focused on solutions new method in welfare and education systems in Poland  (SFA - Zmieniając punkt widzenia. Podejście skoncentrowane na Rozwiązaniu nową metodą w systemach pomocy społecznej i edukacji w Polsce)  –- 18-19.05.2007 – Kraków – UJ
 3. Democracy vs. Authoritarianism. Political and historical context – 15-18.07.2007 - UW
 4. European Social Survey (ESS) - round 3 – 12.12. 2007 – Warszawa – PAN  
 5. An economic approach to crime and justice  – wykład   Marka A. Cohena (GB) – PAN Warszawa – 12.12.2007
 6. Budujcie cywilizację miłości - WZNoS Stalowa Wola - 16-18.10.2007 – (z dwoma referatami
 7. Edukacja zdrowotna w naukach medycznych i społecznych  - WZNoS Stalowa Wola - 12.12.2007r -  aula (załączony referat, bez uczestnictwa – byłem wówczas na konferencji w PAN).
 8. Wypalenie zawodowe pracowników służb społecznych - 09.10.2007 - WZNoS (z  referatem)
 9. Biskup Solidarności Edward M. Frankowski - 15.10.2007 – Stalowa Wola – WZNoS
 10. COP - Przeszłość - Teraźniejszość - Przyszłość - 07.11.2007 – Stalowa Wola – WZNoS
 11. Autorytet – Doświadczenie Intelektualne – Inspiracje, PWSZ Tarnobrzeg- aula, 21.01.2008.
 12. Tolerancja i jej oblicza, WZNoS, Stalowa Wola, 06.03.2008 – z referatem
 13. Pomoc dziecku i rodzinie w sytuacji kryzysowej – osiągnięcia, problemy, perspektywy, WZNoS Stalowa Wola, 17.04.2008. – z referatem
 14. Kreowanie tożsamości szkoły: historia – teraźniejszość – przyszłość, KUL, Kazimierz Dolny, 21-23.04.2008. – z referatem
 15. Media katolickie w Polsce: wczoraj– dziś i jutro, WZNoS, Stalowa Wola, 25-26.04.2008
 16. Kultura a Rynek, KUL, Nałęczów, 12-14.05.2008. – z referatem
 17. Obszary zagrożeń i patologii współczesnej rodziny, AŚ, Kielce, 14-15.05.2008. – z referatem
 18. Przestrzenie wielopomiarowe współczesnych zmian społecznych, Uniwersytet Lwowski,

      Lwów, 30-31 maj 2008. – z referatem

 1. Człowiek i człowieczeństwo, UWM, Olsztyn, 22-24.06.2008. – z referatem
 2. III Kongres Kultury Chrześcijańskiej – Godność czy sukces? Kulturowe dylematy współczesności – 25-28 września 2008 – KUL - Lublin
 3. Dokąd zmierza pomoc społeczna. Kierunki rozwoju po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, WZNoS, Kraśnik, 19.11.2008. – z referatem
 4. Kobieta we współczesnym społeczeństwie, WZNoS Stalowa Wola, 23.04.2009. – z referatem
 5. Styl i jakość życia współczesnego człowieka, WZNoS Stalowa Wola, 07.05.2009. – z referatem
 6. Dokąd zmierza pomoc społeczna? Konferencja podsumowująca realizację projektu „Dobry start” – 27 listopad 2009, Kraśnik – siedziba PCPR – z referatem
 7. Sacri canones - dwadzieścia lat doświadczeń. Konferencja Cyrylometodiańska – KUL, Sandomierz (Dom Katolicki) – 13 luty 2010
 8. Oblicza nowych mediów – Wyższa szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie – 18-19 marca 2010 – z referatem
 9. Nowe ruchy religijne, sekty oraz duchowość alternatywna w kontekście postnowoczesności ,  Prešovská Univerzita w Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta Katedra filozofie a religionistiky – 24 marca 2010, Presove (Słowacja) 24 marca 2010 - z referatem
 10. Edukacja zdrowotna w nowej podstawie programowej, WZNoS Stalowa Wola, 13.04.2010 – z referatem
 11. Przedsiębiorstwo XXI wieku. Szanse i zagrożenia – WZNoS Stalowa Wola, 14 kwietnia 2010 – z referatem
 12. Agape, filantropia czy usługa? Działalność trzeciego sektora, WZNoS Stalowa Wola, 15. 04.2010 – z referatem
 13. Mężczyzna w rodzinie – nadzieje i zagrożenia, UHP im. JK, Kielce 12.05.2010 – z referatem
 14. Rodzina jako wartość i wartości w rodzinie we współczesnym społeczeństwie - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn 13-14 maj 2010 – z referatem
 15. Wartości w pedagogice. Ojczyzna jako kategoria współczesnej pedagogiki, Uniwersytet Rzeszowski – Sanok 18-19 maja 2010 – z referatem
 16. Społeczeństwo informacyjne - uwarunkowania społeczne i kulturowe – PWSZ w Tarnobrzegu – 21 maj 2010 – z referatem
 17. Wartości w rodzinie w procesie przemian społeczno-gospodarczych – WZNoS w Stalowej Woli - 16 listopad 2010 – z referatem
 18. Support akademicki „Wyzwania promotorstwa”– WZNoS Stalowa Wola – 4 grudnia 2010 – z referatem
 19. Support Akademicki „Konteksty powstawania prac dyplomowych” – WZNoS Stalowa Wola – 7 grudnia 2010 – z referatem
 20. Biblijne modele wychowania odpowiedzią na kryzysy pedagogiczne ery ponowoczesnej – WZNoS Stalowa Wola, Instytut Teologiczny w Sandomierzu – 11 maja 2011
 21. Przemoc jako przedmiot rozważań i badań – WZNoS Stalowa Wola – 17 maja 2011 – z referatem
 22. Etos służby publicznej – KUL - WZPiNoG Stalowa Wola – 30 maja 2011 – z referatem
 23. Cambridge English Seminar Day – Kraków – 3 czerwca 2011
 24. Wychować dobrych chrześcijan i uczciwych obywateli – KUL Lublin 18-19 listopad 2011
 25. IV Kongres Kultury Chrześcijańskiej - W poszukiwaniu człowieka w człowieku. Chrześcijańskie korzenie nadziei – KUL Lublin – 27-30 września 2012.
 26. Człowiek w refleksji Jana Pawła II - WZNoS Stalowa Wola – Sandomierz - 13.10.2012 – z referatem
 27. Cultural Changes in Changing Society (Selected Aspects) – WZNoS Stalowa Wola – 22-23 maja 2012 – z referatem
 28. Socio-technic aspects of safety in higher education institutions – WZNoS Stalowa Wola – 19 września 2013 – z referatem
 29. Profilaktyka i prewencja wobec zachowań ryzykownych młodzieży – WZNoS Stalowa Wola – 25-26 kwietnia 2013 – z referatem
 30. Knowledge, Education and Change Management in Business and Culture – Ryga (Łotwa) – 11-12 kwietnia 2013 – z referatem
 31. Cierpienie, umieranie i śmierć człowieka - poszukiwanie wartości i znaczeń – WZNoS Stalowa Wola - 19 czerwca 2012 – z referatem
 32. Rozumieć media - mądrość w mediach - Uniwersytet Papieski Jana Pawła II – Kraków 15-16 maja 2013 – z referatem
 33. Innovative and Creative Solutions in Business and Culture - University College of Economics and Culture, Riga – 28-30 marca 2012 – z referatem
 34. Socio-technic aspects of safety in higher education institutions – WZNoS Stalowa Wola – 19 września 2013 – z referatem
 35. Konteksty i oblicza emigracji zarobkowej rodziców w perspektywie wypełniania ról rodzicielskich i małżeńskich – 20.04.2013 – Jasło – Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi – z referatem
 36. Człowiek współczesny – kreator iluzji czy poszukiwacz prawdy – 25.11.2013 - Sandomierz – Instytut Teologiczny im. Bł. Wincentego Kadłubka
 37. Dziedzictwo Jana Pawła II. Przesłanie dla Polski – 08.04.2014 – Kraśnik – WZPiNoS – z referatem
 38. Dialog w mediach – media w dialogu – 14-15.05.2014 – Kraków - Uniwersytet Papieski Jana Pawła II – z referatem
 39. Socio-technic aspects of safety at primary, middle and secondary school – 27-28.05.2014 – Stalowa Wola – WZPiNoS – z referatem
 40. Styl i jakość życia współczesnego człowieka – bezpieczeństwo – 28.05.2014 – Stalowa Wola – WZPiNoS – z referatem
 41. Profilaktyka społeczna i terapia uzależnień – 05.09.2014 – Stalowa Wola – WZPiNoS – z referatem
 42. Edukacja zdrowotna w szkole – wspieranie zdrowia uczniów najmłodszych – 12.12.2014 – Stalowa Wola – WZPiNoS – z referatem
 43. Creating Shared Value in Knowledge Based Society: Expertise, Innovation, Continuity – 16-17.04.2015 – Riga – The University College of Economics and Culture
 44. 21st Century Challenges for Economics and Culture – 7-8.04.2016 – Riga - The University College of Economics and Culture – z referatem
 45. Kryzys człowieczeństwa? Humanistyka i nauki społeczne wobec “śmierci człowieka” – 12-13 maja 2016 – Kraków – Akademia Ignatianum – z referatem
 46. V Kongres Kultury Chrześcijańskiej – Wolność ocalona. Chrześcijańskie światło na ludzkich drogach – 13-16 października 2016 – Lublin - KUL

 

VIII. Staże naukowe, stypendia

 

Wykłady w ramach ERASMUSA na Uniwersytecie w Bremen (Niemcy) w dniach 10-17 grudnia 2009 – wykłady z zakresu socjologii wsi (7 godzin) – w języku angielskim

 

Wykłady w ramach ERASMUSA na Uniwersytecie w Rydze (Łotwa) w dniach 10-17 kwietnia 2011 – wykłady z zakresu procedury (etapów) przeprowadzania badań naukowych oraz sztuki pisania prac kwalifikacyjnych i stosowania przypisów (7 godzin) – w języku angielskim i rosyjskim

 

Wykłady w ramach ERASMUSA na Uniwersytecie w Rydze (Łotwa) w dniach 24.03-04.04. 2012 – seminarium i konsultacje z zakresu przeprowadzania badań naukowych oraz sztuki pisania prac kwalifikacyjnych i stosowania przypisów (15 godzin) – w języku angielskim i rosyjskim.

 

Wykłady w ramach ERASMUSA na Uniwersytecie w Rydze (Łotwa) w dniach 13.04-17.04. 2015 – wykłady z zakresu:  Procesy globalizacji jako źródło problemów i patologii społecznych (15 godzin) – w języku angielskim i rosyjskim.

 

Wykłady w ramach ERASMUSA na Uniwersytecie w Eichstatt (Niemcy) w dniach 24.04-02.05.2016 - wykłady z zakresu procedury (etapów) przeprowadzania badań naukowych oraz sztuki pisania prac kwalifikacyjnych (8 godzin) – w języku angielskim

 

 

Stypendium naukowe przyznane przez Towarzystwo Przyjaciół KUL. W ramach tego stypendium sfinansowano trzytygodniowy pobyt w Londynie w okresie 6-27 lipiec 2012. Podczas pobytu stypendysta zrealizował, w ramach projektu naukowego „Emigranci o sobie i emigracji”, badania naukowe wśród polskich emigrantów.

 

 

Podjęte, zakończone i niezakończone tematy badawcze

 

Zjawisko, uwarunkowania i skutki konsumpcjonizmuwspółredakcja kwestionariusza wywiadu. Badania zostały przeprowadzone przez studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnobrzegu na reprezentatywnej, dużej próbie mieszkańców wsi i miast powiatu tarnobrzeskiego. Opracowanie wyników badań. Wyniki badań zostały wykorzystane na konferencji naukowej poświęconej temu zagadnieniu w 2008 roku.

Strategia rozwiązywania problemów społecznych dla miasta Tarnobrzega – współredakcja kwestionariusza wywiadu. Badania zostały przeprowadzone przez studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnobrzegu na reprezentatywnej, dużej próbie mieszkańców Tarnobrzega. Współredakcja w sporządzeniu raportu końcowego z badań (strategii). Współautorstwo zatwierdzonej przez Radę Miasta Tarnobrzega Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych (dostępna na stronie miasta).

Uczestnictwo w życiu kulturalnym mieszkańców Tarnobrzega – redakcja  kwestionariusza ankiety, opracowanie wyników dotyczących uczestnictwa w kulturze wyższej i masowej. Opublikowanie wyników w kwartalniku „Społeczeństwo i Rodzina”

Przemoc w różnych środowiskach – współredakcja kwestionariusza, ustalenie koncepcji badań (domowa, w szkole, w miejscach publicznych) - badania przeprowadzone, podliczone – wyniki w trakcie opracowania naukowego.

Jakiego mężczyzny potrzebują współczesne kobiety? – współredakcja kwestionariusza, badania przeprowadzone, wyniki podsumowane i ujęte w tabelach – w trakcie opracowania naukowego.

Emigranci o sobie i emigracji – opracowanie narzędzi badawczych, przeprowadzenie badań przy wykorzystaniu technik metod ilościowych i jakościowych. Badania przeprowadzono w Londynie w lipcu 2012 roku. W końcowej fazie opracowania naukowego.

 

Inne osiągnięcia

 1. Promotorstwo 61 prac licencjackich, 1 pracy magisterskiej i dla 70 prac licencjackich bycie recenzentem.
 2. Organizacja konferencji naukowej o przemocy (17 maja 2011)
 3. Udział w dwudniowym szkoleniu z zakresu sztuki prezentowania oferty naukowej i badawczej
 4. Kierownik i czynny uczestnik 7 projektów w ramach VI i IX Lubelskiego Festiwalu Nauki (2009, 2012).

Moderator wywiadów grupowych dla tematów:

- Aborcja – usprawiedliwione zabójstwo?;

- Przemoc w rodzinie. Jaką postawę przyjąć?

- Samobójstwa – rozpoznawanie i zapobieganie

- Savoir vivre w służbach mundurowych

- Sponsoring

- Problemy migracji

- Polscy londyńczycy o sobie i emigracji

 

Prowadzenie zajęć z języka angielskiego dla słuchaczy Uniwersytetu III Wieku.

  

Kontakt:

e-mailowy: jtmroz@kul.lublin.pl   lub  jan41mroz@op.pl ;

telefoniczny: 15 823 72 82  lub  509 371 307;

pocztowy: Jan Mróz, ul. prof. St. Tarnowskiego 6/23, 39-400 Tarnobrzeg

 

Autor: Mirosław Rewera
Ostatnia aktualizacja: 29.03.2017, godz. 15:18 - Rafał Podleśny