Dr Jan Tadeusz Mróz, adiunkt, Katedra Makrostruktur Społecznych, Instytut Socjologii WZNoS KUL Jana Pawła II w Stalowej Woli.


Zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2010/2011

- projekt badawczy i jego realizacja - proseminarium

- seminarium licencjackie

- podstawy socjologii - wykład

- metody badań jakościowych - ćwiczenia

- metody badań ilościowych – ćwiczenia

- socjologia wychowania – wykład

- historia myśli socjologicznej – wykład

- socjologia wychowania – wykład

- socjologia wsi i rolnictwa - konwersatorium


Zainteresowania naukowe:

- socjologia wychowania

- więzi w mikrostrukturach społecznych

- patologie życia rodzinnego, kondycja rodziny

- komunikacja społeczna w dobie nowych technologii informacyjnych

- kondycja społeczeństwa obywatelskiego

- człowiek (jednostka) we współczesnym społeczeństwie – status (uwarunkowania), problemy funkcjonowania, wyzwania, misja

 

Pełnione funkcje:

- opiekun naukowy studentów studiów niestacjonarnych V roku

- opiekun praktyk studenckich  dla studentów socjologii i pracy socjalnej

- koordynator KBN dla Instytutu Socjologii

- koordynator ds. opracowywanych sylabusów

- zastępca redaktora naczelnego kwartalnika „Społeczeństwo i Rodzina"

- członek Rady Wydziału WZNoS w Stalowej Woli

Dyżur w Katedrze:

W każdą środę w godz. 15.00-16.30


Kontakt:

e-mail: jtmroz@kul.pl  jan41mroz@op.pl ; tel. 509 371 307

 

Dr Jan Mróz czytaj dalej:

  

Motto: „Kiedy widzisz dobrego człowieka, staraj się go naśladować. Kiedy widzisz złego człowieka, zastanów się nad samym sobą" (Konfucjusz).

I. Przebieg pracy zawodowej:


25.10.1983 - 15.10.1985  zasadnicza służba wojskowa w Wojskach Obrony Powietrznej Kraju w Chojnicach (Pomorskie)

01.12.1985 - 15.06.1986  - nastawniczy stacji PKP w Woli Baranowskiej (pow. tarnobrzeski)

16.06.1986 - 17.06.2005  - służba w Policji w KWP i KMP Tarnobrzeg

01.10.2004 - nadal - Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Stalowej Woli

01.10.2005 - 20.06.2007  Państwowa  Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu - umowa o dzieło

01.10.2007- 30.09.2009 - Państwowa  Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu - umowa o pracę

II. Przebieg wykształcenia:

1978 - 1983  Zasadnicza Szkoła Rolnicza i Technikum Rolnicze w Tarnobrzegu

1989 - 1992  Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie - studia zawodowe - dzienne

1993 -  1996  Filia Wydziału Nauk Społecznych KUL  w Stalowej Woli - Instytut Socjologii - studia licencjackie - zaoczne

1996 - 1998  Filia Wydziału Nauk Społecznych KUL  w Stalowej Woli - Instytut Socjologii - studia magisterskie - zaoczne

1998 - 2003  Katolicki Uniwersytet Lubelski - Wydział Nauk Społecznych - Instytut Socjologii - studia doktoranckie.

III. Prace kwalifikacyjne:

1.Wpływ sposobów suszenia tytoniu na jakość surowca w oparciu o gospodarstwo rodziców - praca dyplomowa z przygotowania zawodowego napisana pod kierunkiem mgr inż. Janiny Rubaszki, Tarnobrzeg 1983.

2.Dokumentowanie pracy operacyjnej (na przykładzie operacyjnego sprawdzenia w KRP w Szczytnie) - praca dyplomowa napisana pod kierunkiem insp. dra Feliksa Palki, Szczytno 1992.

3.Moralność religijna mieszkańców miasta (na przykładzie parafii p.w.  św. Barbary w Tarnobrzegu) - praca licencjacka napisana pod kierunkiem ks. dra Romana Jusiaka, Stalowa Wola 1996.

4.Religijność mieszkańców miasta (na przykładzie parafii p.w.  św. Barbary w Tarnobrzegu) - praca magisterska napisana pod kierunkiem ks. prof. zw. dr. hab. Władysława Piwowarskiego, Stalowa Wola 1998.

5.Drogi modernizacji gospodarstwa chłopskiego w opinii pamiętnikarzy „Młodego pokolenia chłopów" i „Młodego pokolenia wsi Polski Ludowej". Socjologiczne studium porównawcze - rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem prof. zw. dr. hab. Piotra Kryczki, Lublin 2003. Recenzje doktorskie sporządzili: prof. zw. dr hab. Jan Turowski [KUL] ; prof. zw. dr hab. Józef Styk [UMCS].


IV. Książki

1.      Mróz Jan, Drogi modernizacji gospodarstwa chłopskiego w opinii pamiętnikarzy „Młodego pokolenia chłopów" i „Młodego pokolenia wsi Polski Ludowej"Socjologiczno-historyczne studium porównawcze, Stalowa Wola 2008, ss. 350.

2.      Mróz Jan, Drogi modernizacji gospodarstwa chłopskiego w opinii pamiętnikarzy „Młodego pokolenia chłopów" i „Młodego pokolenia wsi Polski Ludowej"Socjologiczne studium porównawcze, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2008, ss. 316.

Inne publikacje

1.Mróz Jan, Pamiętniki i młodzież w „Młodym pokoleniu chłopów" i „Młodym pokoleniu wsi  Polski Ludowej" - podobieństwa i różnice, „Społeczeństwo i Rodzina", Nr 3, Stalowa Wola, 2005, s. 120-133.

2.Mróz Jan, Materialny i świadomościowy wymiar modernizacji gospodarstw chłopskich na wsi międzywojennej i powojennej, „Społeczeństwo i Rodzina" Nr 7/2006, s. 132-148: Stalowowolskie Studia KUL.

3.Mróz Jan, Rodzina a przedsiębiorczość w społeczeństwie jutra w K. Jaremczuk (red.) uwarunkowania przedsiębiorczości - aspekty ekonomiczne i antropologiczno-społeczne, Tarnobrzeg 2006, s. 553-569.

4. Mróz Jan, Zasada pomocniczości i zasada sprawiedliwości społecznej w relacjach między przedsiębiorcą a pracownikiem i jego rodziną w świetle dokumentów nauki społecznej Kościoła - „Społeczeństwo i Rodzina", Nr 10, Stalowa Wola, 2007, s. 170-178.

5.Mróz Jan, Dlaczego człowiek potrzebuje katechezy? O różnych wymiarach katechezy,  „Społeczeństwo i Rodzina", Nr 12, Stalowa Wola, 2007, s. 64-74.

6. Mróz Jan, Osobowość nauczyciela w warunkach rozwoju technologicznegoi informacyjnego,  „Społeczeństwo i Rodzina", Nr 13, Stalowa Wola, 2007, s. 95-104.

7. Mróz Jan, Kierunki badań w analizie różnych aspektów zjawiska emigracji zarobkowej [w:] K. K. Przybycień (red.), Społeczno- pedagogiczne skutki wielkiej emigracji zarobkowej. Zarys problematyki, Stalowa Wola 2007, s. 9-26.

8. Mróz Jan, Okazywanie miłości jako naczelna i konieczna dyrektywa postępowania w życiu człowieka - w świetle Ewangelii i nauczania Jana Pawła II [w:] K. K. Przybycień (red.), Miłość - kategoria nie tylko pedagogiczna, Stalowa Wola 2008, s. 89-100.

9. Mróz Jan, Służba w Policji w kontekście źródeł, skutków i profilaktyki stresu  zawodowego - w świetle badań nad stresem i wypaleniem zawodowym policjantów[w:] T. Zbyrad (red.)Wypalenie zawodowe pracowników służb społecznych, Stalowa Wola 2008, s. 488-515.

 10. Mróz Jan, Teatr amatorski jako kuźnia wyławiania talentów oraz forum ekspresji uczuć, emocji i osobowości, „Kwartalnik Edukacyjny” nr 1(52) 2008, s. 43-48.

 11. Mróz Jan, Kapitał społeczny jako czynnik edukacji i kondycji zdrowotnej społeczeństwa [w:] T. Kulik, B. Wolny, A. Pacian (red.) Edukacja zdrowotna w naukach medycznych i społecznych, Stalowa Wola 2008, s. 439-446.

12. Mróz Jan, Potęga wiary w świetle nauczania św. Pawła [w:] J. Zimny (red.) Formatio Catholica w duchu św. Pawła, Stalowa Wola – Sandomierz 2008, s. 147-157.

13. Mróz Jan, Rodzice i nauczyciele w procesie wychowania do tolerancji w społeczeństwie ponowoczesnym, t. 2 [w:] B. Więckiewicz (red.) Tolerancja i jej oblicza, Stalowa Wola 2008, s. 132-144.

14. Mróz Jan., Więzi w małżeństwie i rodzinie w kontekście zjawiska emigracji zarobkowej i cywilizacji informatycznej, w: Jurij Paczkowski (red.) Przestrzenie wielopomiarowe współczesnych zmian społecznych, Wydawnictwo Uniwersyteckie, Lwów 2008, s. 483-487.

 

15. Mróz Jan, Proces formowania się podstaw katolickiej doktryny medialnej w XIX i XX  wieku, „Pedagogika Katolicka” nr 2 (1/2008), s. 167-180.

16. Mróz Jan, Szkoła wiejska w czasach dwudziestolecia międzywojennego i PRL-u jako przykład odpowiedzi na polityczne, społeczno-kulturowe i cywilizacyjne zapotrzebowania, „Społeczeństwo i Rodzina”, nr 14 (1/2008), 2008, s. 18-29.

17. Mróz Jan, Konferencja w Kazimierzu Dolnym, „Społeczeństwo i Rodzina”, nr 14 (1/2008), 2008, s. 132-135

18. Mróz Jan, Radio Maryja: historia, zawartość programowa, recepcja, „Społeczeństwo i Rodzina”, nr 17 (4/2008), 2008, s. 63-78.

19. Mróz Jan, Potrzeba bycia zauważanym – wybryk pychy i egotyzmu czy konieczność? A może tęsknota za czymś utraconym? [w:] S. Partycki (red.) Kultura a Rynek, t.1., Wydawnictwo KUL, Lublin 2008, s. 272-279.

20. Mróz Jan, Zmiany wartości i wzorów życia małżeńsko-rodzinnego w dobie ponowoczesności a przyszłość rodziny , [w] T. Sakowicz, K. Gąsior (red.) Rodzina źródłem życia i mądrości, Wyd. ŚCPiE, Kielce 2008, s. 73-80.

21. Mróz Jan, Dyskusja mediów opozycyjnych na temat działalności Radia Maryja jako przykład niektórych grzechów polskiego dziennikarstwa i źle pojmowanej misji mediów [w:] M. Rewera (red.) Prawda w mediach, Maternus Media, Tychy 2008, s. 60-71.

22. Mróz Jan, Więzi rodzinne – istota, uwarunkowania, znaczenie, przeobrażenia [w:] M. Szyszka (red.) Społeczeństwo – Przestrzeń – Rodzina. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Piotrowi Kryczce, Wydawnictwo KUL, Lublin 2009, s. 343-361.

23. Mróz Jan, Rola współczesnej szkoły i nauczyciela w rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych u dzieci i młodzieży, „Społeczeństwo i Rodzina” nr 20 (3/2009), 2009, s. 48-56.

24. Mróz Jan, Transformacja form komunikacji międzyludzkiej w zmediatyzowanym świecie a kondycja człowieczeństwa, w: H. Romanowska-Łakomy (red.) Odrodzenie człowieczeństwa. Ludzkie transformacje, Wydawnictwo Psychologii i Kultury ENETEIA, Warszawa 2009, s. 135-150.

25. Mróz Jan, Wybrane aspekty „anatomii” i „fizjologii” ewaluacji programów i projektów instytucji pomocy społecznej – z perspektywy członkostwa w UE, w: M. Klimek (red.) Dokąd zmierza pomoc społeczna. Perspektywy rozwoju po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, Stalowa Wola 2009, s. 114-149.

26. Mróz Jan, Kulturowe konteksty płci kobiety wobec współczesnych przeobrażeń życia zawodowo-rodzinnego i osobistego [w:] A. Witkowska-Paleń, J. Maciaszek (red.) Kobieta we współczesnym społeczeństwie, Stalowa Wola 2010, s. 229-240.

27. Mróz Jan, Radio Maryja jako medium katechezy, modlitwy i wsparcia, „Społeczeństwo i Rodzina” , nr 21, 2009, s. 75-86.

28. Mróz Jan, Uczestnictwo w kulturze wyższej w świetle badań przeprowadzonych w Tarnobrzegu, „Społeczeństwo i Rodzina”, nr 25, 2010, s. 162-175.

29. Mróz Jan, Wartość rekreacji fizycznej i sportu w procesie przemian społeczno-gospodarczych i kulturowych [w:] M. Ruszel (red.) Rodzina – Wartości – Przemiany, Fundacja Uniwersytecka „CAMPUS”, Stalowa Wola 2010, s. 61-70.

30. Mróz Jan, Jakim jestem dla Ciebie Ojczyzno? Poznam Cię po Twoich myślach, słowach, uczynkach i zaniedbaniach [w:] W. Furmanek (red.) Ojczyzna jako kategoria współczesnej pedagogiki, Wydawnictwo Oświatowe  FOSZE, Rzeszów 2010, s. 109-119.

 

Referaty (artykuły) czekające na opublikowanie:

 

1. Mróz Jan, Kulturowe determinanty jakości życia czyli rzecz o poszukiwaniu swojej drogi do szczęścia (14 stron) – ukaże się w pokonferencyjnej („Styl i jakość życia współczesnego człowieka” – WZNoS Stalowa Wola – 07.05.2009) publikacji

 

2. Mróz Jan, Wsparcie społeczne w kontekście działań instytucji pomocy społecznej (16 stron) (referat wygłoszony na konferencji: Dokąd zmierza pomoc społeczna? Konferencja podsumowująca realizację projektu „Dobry Start”, Kraśnik, dn. 27.11.2009).

 3. Mróz Jan, Bóg w życiu społecznym człowieka (15 stron). Referat wygłoszony na konferencji z cyklu Bóg a życie społeczne pt.„Agape, filantropia czy usługa? Działalność trzeciego sektora” – WZNoS Stalowa Wola,15.04.2010

 

4. Mróz Jan, Rola ojca w wychowaniu dziecka (13 stron) . Referat wygłoszony na konferencji „Mężczyzna w rodzinie-nadzieje i zagrożenia” -  Kielce-12 maja 2010

 

5. Mróz Jan, Chrześcijaństwo a poszukiwanie ezoterycznych duchowości -  w kontekście zachodzących zmian społeczno-politycznych oraz kulturowo-religijnych (10 stron). Referat wygłoszony na konferencji „Nowe ruchy religijne, sekty oraz duchowość alternatywna v kontekście postnowoczesności“ – 18 marca Presove (Słowacja)

 

6. Mróz Jan, Rola rodziny i szkoły w wychowaniu ku przedsiębiorczości (14 stron). Referat wygłoszony na konferencji  „Przedsiębiorstwo XXI wieku. Szanse i zagrożenia” – 14 kwietnia 2010 – Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Gospodarce KUL w Stalowej Woli

 

7. Mróz Jan, Kształtowanie wartości religijnych w życiu rodzinnym  w kontekście problemów współczesnego człowieka (16 stron). Referat wygłoszony na konferencji „Rodzina jako wartość i wartości w rodzinie we współczesnym społeczeństwie – 13-14 maj 2010, UWM w Olsztynie

 

8. Mróz Jan, Dokąd idziesz Człowieku?  Szanse i zagrożenia człowieczeństwaw  społeczeństwie informacyjnym (12 stron). Referat wygłoszony na konferencji „Społeczeństwo informacyjne.Uwarunkowania społeczne i kulturowe” – 21 maja 2010, PWSZ w Tarnobrzegu


V. Udział w konferencjach naukowych (w tym z referatami)

1. II Kongres Kultury Chrześcijańskiej w dniach 24-26 września 2004 roku - KUL

2. VII Kongres Teologów Polskich w dniach 12-15 września 2004 roku - KUL

3. Renesansowy ideał chrześcijanina w dniu 20 października 2005 r - WZNoS

4. PRL - życie ściśle kontrolowane w dniu 23 listopada 2005 - KUL

5. Społeczeństwo obywatelskie - szanse i zagrożenia w dniu 15 maja 2006 r  -  WZNoS

6. Uwarunkowania przedsiębiorczości - aspekty ekonomiczne i antropologiczno-społeczne w dniu 18-19 września 2006 roku - PWSZ w Tarnobrzegu (z referatem)

7. Rozwój społeczno-gospodarczy Polski w nowej perspektywie finansowej UE 2007-2013 - 18 grudnia 2006 - PWSZ w Tarnobrzegu.

8. Szkolnictwo katolickie w myśli Kościoła - 19.03.2007 - WZNoS.

9. Profilaktyka, resocjalizacja i rewalidacja - pomocą rodzinie - 19.04.2007 -WZNoS

10. 70 - lecie powstania COP - obchody w Sandomierzu - 05.05.2007.

11. SFA – Changing the view. An approach focused on solutions new method in welfare and education systems in Poland  (SFA - Zmieniającpunktwidzenia. Podejście skoncentrowane na Rozwiązaniu nową metodą w systemach pomocy społecznej i edukacji w Polsce)  – UJ Kraków - 18-19.05.2007.

12. Democracy vs. Authoritarianism. Political and historical context. 15- 18.07.2007- UW

13.  European Social Survey (ESS) - round 3 - PAN  Warszawa - 12.12. 2007.

14. An economic approach to crime and justice  – wykład   Marka A. Cohena (GB) – PAN Warszawa – 12.12.2007

15. Budujcie cywilizację miłości - WZNoS Stalowa Wola - 16-18.10.2007 – (z dwoma referatami

16. Edukacja zdrowotna w naukach medycznych i społecznych  - WZNoS Stalowa Wola - 12.12.2007r -  aula (załączony referat, bez uczestnictwa – byłem wówczas na konferencji w PAN).

17. Wypalenie zawodowe pracowników służb społecznych - 09.10.2007 - WZNoS (z  referatem)

18.  Biskup Solidarności Edward M. Frankowski - 15.10.2007 - WZNoS

19. COP - Przeszłość - Teraźniejszość - Przyszłość - 07.11.2007 - WZNoS.

20. Autorytet – Doświadczenie Intelektualne – Inspiracje, PWSZ Tarnobrzeg- aula, 21.01.2008.

21. Tolerancja i jej oblicza, WZNoS, Stalowa Wola, 06.03.2008 – z referatem

22. Pomoc dziecku i rodzinie w sytuacji kryzysowej – osiągnięcia, problemy, perspektywy, WZNoS Stalowa Wola, 17.04.2008. – z referatem

23. Kreowanie tożsamości szkoły: historia – teraźniejszość – przyszłość, KUL, Kazimierz Dolny, 21-23.04.2008. – z referatem

 24.  Media katolickie w Polsce: wczoraj– dziś i jutro, WZNoS, Stalowa Wola, 25-26.04.2008

 25.  Kultura a Rynek, KUL, Nałęczów, 12-14.05.2008. – z referatem

26.  Obszary zagrożeń i patologii współczesnej rodziny, AŚ, Kielce, 14-15.05.2008. – z referatem

27.  Przestrzenie wielopomiarowe współczesnych zmian społecznych, Uniwersytet Lwowski,

      Lwów, 30-31 maj 2008. – z referatem

 28.  Człowiek i człowieczeństwo, UWM, Olsztyn, 22-24.06.2008. – z referatem

29. Dokąd zmierza pomoc społeczna. Kierunki rozwoju po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, WZNoS, Kraśnik, 19.11.2008. – z referatem

30.  Kobieta we współczesnym społeczeństwie, WZNoS Stalowa Wola, 23.04.2009. – z referatem

 31.  Styl i jakość życia współczesnego człowieka, WZNoS Stalowa Wola, 07.05.2009. – z referatem

32. Dokąd zmierza pomoc społeczna?Konferencja podsumowująca realizację projektu „Dobry start” – 27 listopad 2009,  Kraśnik – siedziba PCPR – z referatem

33. Sacri canones - dwadzieścia lat doświadczeń. Konferencja Cyrylometodiańska – KUL, Sandomierz (Dom Katolicki) – 13 luty 2010 

34. Oblicza nowych mediów – Wyższa szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie – 18-19 marca 2010 – z referatem

35.  Nowe ruchy religijne, sekty oraz duchowość alternatywna w kontekście postnowoczesności , PREŠOVSKÁ UNIVERZITA V PREŠOVE, Gréckokatolícka teologická fakulta Katedra filozofie a religionistiky – 24 marca 2010, Presove (Słowacja)24 marca2010

        - z referatem

36. Edukacja zdrowotna w nowej podstawie programowej, WZNoS Stalowa Wola, 13.04.2010 – z referatem

37. Przedsiębiorstwo XXI wieku. Szanse i zagrożenia – WZNoS Stalowa Wola, 14 kwietnia 2010 – z referatem

38. Agape, filantropia czy usługa? Działalność trzeciego sektora, WZNoS Stalowa Wola, 15. 04.2010 – z referatem

39. Mężczyzna w rodzinie – nadzieje i zagrożenia, UHP im. JK, Kielce 12.05.2010 – z referatem

40. Rodzina jako wartość i wartości w rodziniewe współczesnym społeczeństwie - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn 13-14 maj 2010 – z referatem

41. Wartości w pedagogice. Ojczyzna jako kategoria współczesnej pedagogiki, Uniwersytet Rzeszowski – Sanok 18-19 maja 2010 – z referatem

42. Społeczeństwo informacyjne - uwarunkowania społeczne i kulturowe – PWSZ w Tarnobrzegu – 21 maj 2010 – z referatem

43. Wartości w rodzinie w procesie przemian społeczno-gospodarczych – WZNoS w Stalowej Woli - 16 listopad 2010 – z referatem

44. Support akademicki „Wyzwania promotorstwa”– WZNoS Stalowa Wola – 4 grudnia 2010– z referatem

45. Support Akademicki „Konteksty powstawania prac dyplomowych” – WZNoS Stalowa Wola – 7 grudnia 2010 – z referatem

VI. Zaangażowanie integracyjne i formacyjne w środowisku pracowników i studentów Wydziałów Zamiejscowych KUL w Stalowej Woli – ważniejsze fakultatywne aktywności

1. Udział w spektaklu teatru studenckiego WZNoS „Jego duch jest z nami" w dniu 02 kwietnia 2006 (rocznica śmierci papieża Jana Pawła II).

2.Udział w eucharystii celebrowanej przez Ojca Świętego Benedykta XVI w dniu 26 maja 2006 w Warszawie (pielgrzymka autokarowa pracowników KUL - wyjazdz Lublina).

3.Uczestnictwo na Koncercie Wielkopostnym w Stalowej Woli i w „Tryptyku Rzymskim" - kino „Wrzos" - 03.04. 2007.

4. Uczestnictwo w nabożeństwach nawiedzenia obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej w parafii  akademickiej Wydziałów Zamiejscowych KUL w Stalowej Woli w dniu 5 kwietnia 2009roku.

5. Uczestnictwo w majowej ogólnopolskiej akademickiej pielgrzymce (autokarowej) do Częstochowy – maj 2009

6. Uczestnictwo w uroczystościach Ingresu Biskupiego w Sandomierzu w dniu 4 lipca 2009.

7. Uczestnictwo w VI Lubelskim Festiwalu Nauki – prezentacja 3 wywiadów grupowych i 1 wywiadu pogłębionego wraz ze studentkami – w dniu 23 września 2009.

 

VII. Zrealizowane zajęcia dydaktyczne ( w latach 2004-2009)

- metody badań jakościowych - ćwiczenia

- analiza danych zastanych - ćwiczenia

- metodologia ogólna - wykład

- metody badań w naukach społecznych - ćwiczenia

- metody i techniki badań socjologicznych  (PWSZ w Tarnobrzegu) – przez okres 4. lat: ćwiczenia (stacjonarne), wykład (niestacjonarne)

- procedury badań ewaluacyjnych

- analiza zawartości i treści w badaniach socjologicznych

- projekt badawczy i jego realizacja

- seminarium licencjackie

- socjologia wychowania - wykład i ćwiczenia (WZNoS i PWSZ)

- wstęp do socjologii - ćwiczenia

- elementy nauk politycznych – wykład

- społeczeństwo sieci – wykład (PWSZ w Tarnobrzegu)

- influencja w zarządzaniu – wykład (PWSZ w Tarnobrzegu)

- analiza zawartości i treści w badaniach socjologicznych

Autor: Mirosław Rewera
Ostatnia aktualizacja: 27.02.2011, godz. 10:38 - Mirosław Rewera