Dr Joanna Dzierżanowska, adiunkt


Życiorys naukowy

W latach 1992 – 1997 studia na Wydziale Prawa Kanonicznego i Świeckiego KUL (praca magisterska nt. „Gwarancje niezawisłości sędziowskiej ze szczególnym uwzględnieniem problematyki karnoprocesowej” napisana pod kierunkiem prof. dra hab. Andrzeja Wąska, została wyróżniona i przedstawiona do nagrody Prezesa Sądu Apelacyjnego w Lublinie). Od 1997 r. pracuje w Katedrze Procedury Karnej KUL. W latach 1997-2006 sprawowała funkcję Opiekuna Praktyk Studenckich na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, Sekcja Prawa. W styczniu 2006 r. obroniła rozprawę doktorską nt: „Nowe metody identyfikacji kryminalistycznej i ich wykorzystanie w procesie karnym na przykładzie ekspertyzy osmologicznej”.


Zajęcia dydaktyczne

  • wykład z postępowania karnego
  • ćwiczenia z postępowania karnego
  • wykład fakultatywny z kryminalistyki
  • wykład kluczowy z prawa dowodowego w postępowaniu karnym
  • konwersatorium z ekspertyzy sądowej
  • proseminarium


Wykaz publikacji


Artykuły
1. Prawo karne a Internet – wybrane zagadnienia [w:] Internet - problemy prawne, pod redakcją R. Skubisza, Lublin 1999 (wspólnie z M. Wąsek-Wiaderek), s.239-262.
2. Karnoprocesowa problematyka przestępczości komputerowej [w:] Internet 2000. Prawo-ekonomia-kultura, pod redakcją R. Skubisza, Lublin 2000, s. 286-294.

3. Ekspertyza osmologiczna w polskiej praktyce sądowej (w:) Iure et facto. Księga jubileuszowa ofiarowana Doktorowi Józefowi Gurgulowi, pod redakcją J. Wójcikiewicza, Kraków 2006, s. 207-219.

4. Identyfikacja osmologiczna w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego, Palestra Nr 5-6/2006, s. 185 i n.

 


Glosy
1. Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Lublinie z 29 września 1998 r., II AKa 142/97, Palestra 1999, nr 7-8, s.194-198.


Recenzje

1. Recenzja: E. Stawicka, Niezwykłe procesy, C.H.Beck 1998, ss.225, Roczniki Nauk Prawnych KUL 2001, tom XI, z. 1, s. 190-191.


Inne
1. Bibliografia publikacji Profesora Adama Strzembosza. Wykaz prac dyplomowych [w:] „IUS ET LEX”. Księga Jubileuszowa ku czci Profesora Adama Strzembosza, (red.) A. Dębiński, A. Grześkowiak, K. Wiak, Lublin 2002, s. 19-30.


Kontakt
jdzier@kul.lublin.pl

Autor: Marek Smarzewski
Ostatnia aktualizacja: 30.09.2015, godz. 20:28 - Marek Smarzewski