Książka autorska:

Dramaturgia Tymoteusza Karpowicza, Wydawnictwo KUL, Lublin 2015, ss. 318.

Prace redakcyjne:

Dramat obcy w Polsce w XIX i XX wieku, red. W. Kaczmarek, J. Michalczuk, Wydawnictwo KUL, Lublin 2004, ss. 414.

W kręgu polskiego dramatu i teatru religijnego XX wieku, red. W. Kaczmarek, J. Michalczuk, Norbertinum, Lublin 2007, ss. 184.

„Roczniki Humanistyczne KUL” 2010, t. LVIII, z. 1: Strony teatru [opracowanie redakcyjne zeszytu]

Dramat i teatr religijny. Wyróżniki i paradygmaty. W stulecie urodzin Profesor Ireny Sławińskiej, red. W. Kaczmarek, J. Michalczuk, Wydawnictwo KUL, Lublin 2014.

Najważniejsze artykuły:

Okruchy prawdy pod skorupą słowa. Z recepcji Dozorcy Harolda Pintera na polskiej scenie, w: Dramat obcy w Polsce w XIX i XX wieku, red. W. Kaczmarek, J. Michalczuk, Lublin 2004, s. 305-320.

Tymoteusz Karpowicz – wyzwanie dla teatru, w: Na scenie pierwszy raz, zbiór studiów pod red. J. Margańskiego, Bydgoszcz 2004, s. 149-166.

W pułapce istnienia. Dramatis personae i ich świat w „Przerwie w podróży” Tymoteusza Karpowicza, „Roczniki Humanistyczne KUL” 2004, t. LII, z. 1, s. 151-180.

O czym mówi Karpowicz – rozpoznawanie porządku myśli, „Zeszyty Naukowe KUL” 2005, nr 3, s. 3-23.

Mieczysław Kotlarczyk i jego teatr w wojennych i powojennych dziejach kultury polskiej [rec. J. Popiel, Los artysty w czasach zniewolenia. Teatr Rapsodyczny 1941-1967, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006], „Ethos” 2006, nr 4 (76), s. 267-275.

Zaglądając w głąb pamięci... O Kantorowskiej realności śmierci [rec. J. Kott, Kadysz. Strony o Tadeuszu Kantorze, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2005], „Ethos” 2007, nr 1-2 (77-78), s. 379-383.

Dramaturgia Kazimierza Brauna [art. dot. K. Braun, Sztuki o Polakach, Norbertinum, Lublin 2006, s. 349-357].

Mistrz i nauczyciel, w: Teatr – Dramat – Sacrum. Katedra Dramatu i Teatru KUL (1975-2005), red. W. Kaczmarek, A. Podstawka, Lublin 2007, s. 167-173. Zmien. O niezwykłym Nauczycielu, „Seminare” 2007, t. 24, s. 559-563.

W każdym z nas Bóg złożył iskrę... Religijne wątki w dramaturgii Kazimierza Brauna, w: W kręgu polskiego dramatu i teatru religijnego XX wieku, red. W. Kaczmarek, J. Michalczuk, Lublin 2007, s. 129-144.

Karpowiczowskie transfiguracje przestrzeni, w: Przestrzenie we współczesnym teatrze i dramacie, pod red. V. Sajkiewicz i E. Wąchockiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2009, s. 80-94.

Osobność Karpowicza albo dramat myśli uwikłanej w świat, „Roczniki Humanistyczne KUL” 2010, t. LVIII, z. 1: Strony teatru, s. 215-233.

Karpowicz Witkowskiego, „Roczniki Humanistyczne KUL” 2010, t. LVIII, z. 1: Strony teatru, s. 259-286.

Źródło pytań o człowieka? Przyczynek do refleksji nad współczesnymi propozycjami dramatycznymi, w: Dylematy dramatu i teatru u progu XXI wieku, red. A. Podstawka i A. Jarosz, Wydawnictwo KUL, Lublin 2011, s. 99-118.

Od negacji do afirmacji. Sposoby funkcjonowania motywów biblijnych we współczesnej polskiej dramaturgii - na wybranych przykładach, w: „Potrzeba sacrum”. Literatura polska okresu PRL-u, red. M. Ołdakowska-Kuflowa, ks. W. Felski, Towarzystwo Naukowe KUL 2012, s. 531-556.

Dramat księdza - ksiądz w dramacie (najnowszym). Kilka przykładów, w: Postać księdza w literaturze, red. ks. G. Głąb, ks. S. Radziszewski, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy, Radom 2014, s. 349-360.

Przestrzeń sacrum w dramaturgii Lidii Amejko, w: Dramat i teatr religijny. Wyróżniki i paradygmaty. W stulecie urodzin Profesor Ireny Sławińskiej, red. W. Kaczmarek, J. Michalczuk, Wydawnictwo KUL, Lublin 2014, s. 455-470.

Przestrzeń sacrum - przestrzeń zdegradowana w dramacie najnowszym (na wybranych przykładach), w: Sacrum na nowo poszukiwane. O literaturze polskiej po 1989 roku, red. M. Ołdakowska-Kuflowa, L. Giemza, Wydawnictwo KUL 2015, s. 277-298.

Teatr powinien być narzędziem Sprawy”. Wokół twórczości artystycznej Kazimierza Brauna, w: 1984. Literatura i kultura schyłkowego PRL-u, red. K. Budrowska, W. Gardocki, E. Jurkowska, IBL PAN, Warszawa 2015, s. 113-131.

Several Reflections about Sacrum in Polish Drama after the Year 1989, The Theatre and Religious Drama Nowadays, ed. A. Podstawka, Wydawnictwo KUL 2016, 47-63.

Konferencje naukowe:

Na scenie pierwszy raz, ogólnopolska konferencja towarzysząca Festiwalowi Prapremier przygotowana przez Teatr Polski w Bydgoszczy, 30 IX - 3X 2002. Referat pt. Tymoteusz Karpowicz – wyzwanie dla teatru.

Z problemów polskiego dramatu i teatru XX wieku, konferencja zorganizowana przez Katedrę Dramatu i Teatru KUL w Lublinie, 22 V 2004. Referat pt. O postaciach w dramaturgii Tymoteusza Karpowicza.

Ksiądz Profesor Marian Lewko (1936-2002) – Salezjanin – Teatrolog – Wychowawca, konferencja zorganizowana przez Katedrę Dramatu i Teatru KUL w Lublinie, 17 V 2005. Referat pt. Mistrz i Nauczyciel.

Od Szukiewicza do Karpowicza. Z problematyki badań nad dramatem i teatrem XX wieku, konferencja zorganizowana przez Katedrę Dramatu i Teatru KUL w Lublinie, 11 VI 2005. Referat pt. O „wszystkomożliwości” Karpowicza.

Przestrzenie we współczesnym teatrze i dramacie, ogólnopolska konferencja przygotowana przez Zakład Teatru i Dramatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 26-27 X 2006. Referat pt. Karpowiczowskie transfiguracje przestrzeni.

Z problemów dramatu i teatru religijnego XX wieku, ogólnopolska konferencja zorganizowana przez Katedrę Dramatu i Teatru KUL w Lublinie, 28 IV 2007. Referat pt. Religijne wątki w dramaturgii Kazimierza Brauna.

Misja teatru i dramatu na przełomie XX i XXI wieku, ogólnopolska konferencja zorganizowana przez Katedrę Dramatu i Teatru KUL w Kazimierzu Dolnym, 24-25 IX 2009. Referat pt. Aktualne – niepopularne. Kilka refleksji nad współczesnym dramatem polskim.

Z problemów interpretacji dramatu i teatru, konferencja zorganizowana przez Katedrę Dramatu i Teatru KUL w Lublinie, 26 VI 2010. Referat pt. Karpowicz na scenie.

„Potrzeba sacrum”. Literatura polska okresu PRL-u, ogólnopolska konferencja zorganizowana przez Katedrę Literatury Współczesnej KUL w Lublinie, 21-23 X 2010. Referat pt. Od negacji do afirmacji. Sposoby funkcjonowania motywów biblijnych we współczesnej polskiej dramaturgii – na wybranych przykładach.

Świat i człowiek w teatrze XX wieku, konferencja zorganizowana przez Katedrę Dramatu i Teatru KUL w Lublinie, 25 VI 2011. Referat pt. Kontestacja biblijnej matrycy, czyli świat myślowej prowokacji Ireneusza Iredyńskiego.

Dramat – Inscenizacja – Teatr, konferencja zorganizowana przez Katedrę Dramatu i Teatru KUL w Lublinie, 17 XII 2011. Referat pt. W poszukiwaniu ostatecznego wiązania – przyczynek do rozważań nad metafizycznymi fantazjami Lidii Amejko.

Dramat i teatr religijny. Wyróżniki i paradygmaty, ogólnopolska konferencja zorganizowana w setną rocznicę urodzin prof. Ireny Sławińskiej, przez Katedrę Dramatu i Teatru KUL i Towarzystwo Naukowe KUL w Nałęczowie, 10-12 IX 2012. Referat pt. Przestrzeń sacrum w dramaturgii Lidii Amejko.

Sacrum w literaturze polskiej po roku 1989, ogólnopolska konferencja zorganizowana przez Katedrę Literatury Współczesnej KUL w Lublinie, 25-26 X 2012. Referat pt. Przestrzeń sacrum – przestrzeń zdegradowana w dramacie najnowszym (na wybranych przykładach).

Czytanie dramatu. Miniatury analityczne, konferencja zorganizowana przez Katedrę Dramatu i Teatru KUL w Lublinie, 15 XII 2012. Referat pt. O dobrym i złym końcu. Albo o sztuce kreacji (na przykładzie dramatów L. Amejko i A. Burzyńskiej)

Postać księdza w literaturze, ogólnopolska konferencja zorganizowana przez Towarzystwo Naukowe KUL Jana Pawła II, Katedrę Literatury Realizmu i Naturalizmu KUL Jana Pawła II i Wyższe Seminarium Duchowne w Kielcach, Kielce 19-20 IV 2013. Referat pt. Dramat księdza - ksiądz w dramacie (najnowszym).

Między sceną a życiem. Z problemów dramatu i teatru XX i XXI wieku, konferencja zorganizowana przez Katedrę Dramatu i Teatru KUL w Lublinie, 21 VI 2014. Referat pt. Jerzego Łukosza gry o duszę.

Refleksja Ireny Sławińskiej o teatrze – dziś, ogólnopolska konferencja zorganizowana przez Katedrę Dramatu i Teatru KUL w Lublinie, 14 XI 2014. Referat pt. Dramat i teatr religijny. Wyróżniki i paradygmaty.

Rok 1984. Literatura i kultura schyłkowego PRL-u, ogólnopolska konferencja zorganizowana przez Ośrodek Badań Filologicznych nad Cenzurą PRL Uniwersytetu w Białymstoku, Zakład Literatury Międzywojennej i Współczesnej, Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu w Białymstoku, Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku, Zakład Historii Społecznej XX Wieku UMCS, Zakład Literatury Współczesnej UMCS, Białystok 23-24 IV 2015. Referat pt. „Teatr powinien być narzędziem Sprawy”. Przykład Kazimierza Brauna.

Przestrzeń w kulturze współczesnej, interdyscyplinarna ogólnopolska konferencja zorganizowana przez Katedrę Kultury Współczesnej oraz Zakład Teorii Literatury i Wiedzy o Sztuce w Instytucie Filologii Polskiej i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Bydgoszcz 27-28 V 2015. Referat pt. „Niebo do wynajęcia” - przestrzenie sacrum we współczesnym dramacie (na wybranych przykładach).

Nawrócenie - łaska - tajemnica – doświadczenie, ogólnopolska konferencja zorganizowana przez Towarzystwo Naukowe KUL, Katedrę Literatury Realizmu i Naturalizmu KUL, Wyższe Seminarium Duchowne w Kielcach, Kielce 17-18 VI 2015. Referat pt. Nawrócenie? Jeszcze nie teraz... O współczesnym synu marnotrawnym, który zatrzymał się w drodze.

Wobec nadziei. Aksjologiczne problemy dramatu i teatru XX wieku, ogólnopolska konferencja zorganizowana przez Katedrę Dramatu i Teatru KUL w Lublinie, 30 V 2016. Referat pt. „Co mają zrobić ci, którzy nie widzieli?”. O „Szawle” Roberta Urbańskiego.

Autor: Mariusz Lach
Ostatnia aktualizacja: 05.01.2017, godz. 10:55 - Mariusz Lach