Prace redakcyjne:

 

- Dramat obcy w Polsce w XIX i XX wieku, red. W. Kaczmarek, J. Michalczuk, Wydawnictwo KUL, Lublin 2004, ss. 414.

 

- W kręgu polskiego dramatu i teatru religijnego XX wieku, red. W. Kaczmarek, J. Michalczuk, Norbertinum, Lublin 2007, ss. 184.

 

- „Roczniki Humanistyczne KUL” 2010, t. LVIII, z. 1: Strony teatru.

 


Rozprawy i artykuły:

 

- Okruchy prawdy pod skorupą słowa. Z recepcji Dozorcy Harolda Pintera na polskiej scenie, w: Dramat obcy w Polsce w XIX i XX wieku, red. W. Kaczmarek, J. Michalczuk, Lublin 2004, s. 305-320.

 

- Tymoteusz Karpowicz – wyzwanie dla teatru, w: Na scenie pierwszy raz, zbiór studiów pod red. J. Margańskiego, Bydgoszcz 2004, s. 149-166.

 

- W pułapce istnienia. Dramatis personae i ich świat w „Przerwie w podróży” Tymoteusza Karpowicza, „Roczniki Humanistyczne KUL” 2004, t. LII, z. 1, s. 151-180.

 

- O czym mówi Karpowicz – rozpoznawanie porządku myśli, „Zeszyty Naukowe KUL” 2005, nr 3, s. 3-23.

 

- Mieczysław Kotlarczyk i jego teatr w wojennych i powojennych dziejach kultury polskiej [rec. J. Popiel, Los artysty w czasach zniewolenia. Teatr Rapsodyczny 1941-1967, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006], „Ethos” 2006, nr 4 (76), s. 267-275.

 

- Zaglądając w głąb pamięci... O Kantorowskiej realności śmierci [rec. J. Kott, Kadysz. Strony o Tadeuszu Kantorze, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2005], „Ethos” 2007, nr 1-2 (77-78), s. 379-383.

 

- Dramaturgia Kazimierza Brauna [art. dot. K. Braun, Sztuki o Polakach, Norbertinum, Lublin 2006, s. 349-357].

 

- Mistrz i nauczyciel, w: Teatr – Dramat – Sacrum. Katedra Dramatu i Teatru KUL (1975-2005), red. W. Kaczmarek, A. Podstawka, Lublin 2007, s. 167-173. Zmien. O niezwykłym Nauczycielu, „Seminare” 2007, t. 24, s. 559-563.

 

- W każdym z nas Bóg złożył iskrę... Religijne wątki w dramaturgii Kazimierza Brauna, w: W kręgu polskiego dramatu i teatru religijnego XX wieku, red. W. Kaczmarek, J. Michalczuk, Lublin 2007, s. 129-144.

 

- Karpowiczowskie transfiguracje przestrzeni, w: Przestrzenie we współczesnym teatrze i dramacie, pod red. V. Sajkiewicz i E. Wąchockiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2009, s. 80-94.

 

- Osobność Karpowicza albo dramat myśli uwikłanej w świat, „Roczniki Humanistyczne KUL” 2010, t. LVIII, z. 1: Strony teatru, s. 215-233.

 

- Karpowicz Witkowskiego, „Roczniki Humanistyczne KUL” 2010, t. LVIII, z. 1: Strony teatru, s. 259-286.

 

- Źródło pytań o człowieka? Przyczynek do refleksji nad współczesnymi propozycjami dramatycznymi, w: Dylematy dramatu i teatru u progu XXI wieku, red. A. Podstawka i A. Jarosz, Wydawnictwo KUL, Lublin 2011, s. 99-118.

 


Konferencje naukowe:

 

- Na scenie pierwszy raz, konferencja towarzysząca Festiwalowi Prapremier przygotowana przez Teatr Polski w Bydgoszczy, 30 IX-3X 2002. Referat pt. Tymoteusz Karpowicz – wyzwanie dla teatru.

 

- Z problemów polskiego dramatu i teatru XX wieku, konferencja zorganizowana przez Katedrę Dramatu i Teatru KUL w Lublinie, 22 V 2004. Referat pt. O postaciach w dramaturgii Tymoteusza Karpowicza.

 

- Ksiądz Profesor Marian Lewko (1936-2002) – Salezjanin – Teatrolog – Wychowawca, konferencja zorganizowana przez Katedrę Dramatu i Teatru KUL w Lublinie, 17 V 2005. Referat pt. Mistrz i Nauczyciel.

 

- Od Szukiewicza do Karpowicza. Z problematyki badań nad dramatem i teatrem XX wieku, konferencja zorganizowana przez Katedrę Dramatu i Teatru KUL w Lublinie, 11 VI 2005. Referat pt. O „wszystkomożliwości” Karpowicza.

 

- Przestrzenie we współczesnym teatrze i dramacie, konferencja przygotowana przez Zakład Teatru i Dramatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 26-27 X 2006. Referat pt. Karpowiczowskie transfiguracje przestrzeni.

 

- Z problemów dramatu i teatru religijnego XX wieku, konferencja zorganizowana przez Katedrę Dramatu i Teatru KUL w Lublinie, 28 IV 2007. Referat pt. Religijne wątki w dramaturgii Kazimierza Brauna.

 

- Misja teatru i dramatu na przełomie XX i XXI wieku, konferencja zorganizowana przez Katedrę Dramatu i Teatru KUL w Kazimierzu Dolnym, 24-25 IX 2009. Referat pt. Aktualne – niepopularne. Kilka refleksji nad współczesnym dramatem polskim.

 

- Z problemów interpretacji dramatu i teatru, konferencja zorganizowana przez Katedrę Dramatu i Teatru KUL w Lublinie, 26 VI 2010. Referat pt. Karpowicz na scenie.

 

- „Potrzeba sacrum”. Literatura polska okresu PRL-u, konferencja zorganizowana przez Katedrę Literatury Współczesnej KUL w Lublinie, 21-23 X 2010. Referat pt. Od negacji do afirmacji. Sposoby funkcjonowania motywów biblijnych we współczesnej polskiej dramaturgii – na wybranych przykładach.

 

- Świat i człowiek w teatrze XX wieku, konferencja zorganizowana przez Katedrę Dramatu i Teatru KUL w Lublinie, 25 VI 2011. Referat pt. Kontestacja biblijnej matrycy, czyli świat myślowej prowokacji Ireneusza Iredyńskiego.

 

- Dramat – Inscenizacja – Teatr, konferencja zorganizowana przez Katedrę Dramatu i Teatru KUL w Lublinie, 17 XII 2011. Referat pt. W poszukiwaniu ostatecznego wiązania – przyczynek do rozważań nad metafizycznymi fantazjami Lidii Amejko.

 

- Dramat i teatr religijny. Wyróżniki i paradygmaty, konferencja zorganizowana w setną rocznicę urodzin prof. Ireny Sławińskiej, przez Katedrę Dramatu i Teatru KUL i Towarzystwo Naukowe KUL w Nałęczowie, 10-12 IX 2012. Referat pt. Przestrzeń sacrum w dramaturgii Lidii Amejko.

 

- Sacrum w literaturze polskiej po roku 1989, konferencja zorganizowana przez Katedrę Literatury Współczesnej KUL w Lublinie, 25-26 X 2012. Referat pt. Przestrzeń sacrum – przestrzeń zdegradowana w dramacie najnowszym (na wybranych przykładach).

 

- Czytanie dramatu. Miniatury analityczne, konferencja zorganizowana przez Katedrę Dramatu i Teatru KUL w Lublinie, 15 XII 2012. Referat pt. O dobrym i złym końcu. Albo o sztuce kreacji (na przykładzie dramatów L. Amejko i A. Burzyńskiej)

 

Autor: Mariusz Lach
Ostatnia aktualizacja: 02.02.2013, godz. 10:22 - Mariusz Lach