Życiorys naukowy

 

Dr Joanna Maria Studzińska (Nowińska) urodziła się w dniu 25 marca 1975 r. w Lublinie. W 1990 r. ukończyła II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Hetmana Zamoyskiego w Lublinie.  W latach 1994 – 1999 odbyła studia historyczne na Wydziale Humanistycznym, gdzie obroniła pod kierownictwem prof. dr hab. Janusza Droba pracę magisterską pt. Poczucie prawa i sprawiedliwości w „Diariuszu życia mego” Marcina Matuszewicza”. W latach 1995 – 2000 odbyła studia prawnicze na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Przygotowała pracę magisterską pod kierownictwem prof. dr hab. Henryka Ciocha pt. Testamenty szczególne. W latach 2002 – 2006 uczestniczyła w studiach doktoranckich na Wydziale Prawa KUL prowadząc ćwiczenia z postępowania karnego, prawa cywilnego i postępowania cywilnego. W 2006 r. obroniła pod kierownictwem prof. dr hab. Piotra Pogonowskiego pracę doktorską pt. Status prawny powoda cywilnego w procesie karnym. W październiku 2006 r. została zatrudniona na stanowisku adiunkta i prowadzi do chwili obecnej ćwiczenia z postępowania cywilnego. Od roku akademickiego 2009/2010 prowadzi także wykład fakultatywny ,,Pisma procesowe i sądowe w postępowaniu cywilnym’’, zaś od roku akademickiego 2010/2011 wykład kluczowy ,,Postępowanie nieprocesowe’’. Od 2010 r. członek Oddziału Lubelskiego Polskiej Akademii Nauk, zaś w latach 2007 – 2012 sekretarz Komisji XIV Prawniczej Oddziału Lubelskiego Polskiej Akademii Nauk. Od 2006 roku opiekun praktyk studenckich dla studentów prawa. Od 2011 roku koordynator merytoryczny z zakresu prawa projektu europejskiego „Najlepsze praktyki w  strategicznej transformacji  KUL”.

Zainteresowania naukowe dr Joanny Studzińskiej dotyczą przede wszystkim zagadnień wiążących się z cywilnym postępowaniem rozpoznawczym ze szczególnym uwzględnieniem postępowania dowodowego i nieprocesowego. W sferze Jej zainteresowań naukowych znajdują się również zagadnienia z międzynarodowego postępowania cywilnego oraz wzajemnego wpływu postępowania cywilnego i postępowania karnego.

 

Publikacje naukowe:

 

I. Monografie i podręczniki:

 1. Status prawny powoda cywilnego w procesie karnym, Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa 2007 (ss. 403).
 2. Postępowanie Cywilne. Wykłady i ćwiczenia, C.H. Beck, Warszawa 2007 (ss. 416), współautorka z P. Ciochem.
 3. Postępowanie cywilne. Wykłady Becka, C.H. Beck, Warszawa 2012 (ss. 496), współautorka z P. Ciochem.
 4. Postępowanie cywilne. Testy, ćwiczenia, diagramy , wyd. I Wolters Kluwer, Warszawa 2012 (ss. 244), współautorka z E. Gapską i P. Ciochem.
 5. Postępowanie nieprocesowe, Wolters Kluwer, Warszawa 2015 (ss. 804), współautorka z E. Gapską.

II. Prace redakcyjne:

 1. Współczesne przemiany postępowania cywilnego, red. P. Pogonowski, P. Cioch, E. Gapska, J. Nowińska, Warszawa 2012 (ss.379) 

III. Artykuły:

 1. Uzyskanie restytucji od sprawcy przestępstwa a kompensacja Państwa dla ofiar przestępstw, Roczniki Nauk Prawnych, t. XV, nr 1, Lublin 2005, s. 255-274;
 2. Możliwość dochodzenia roszczeń wynikających z ochrony dóbr osobistych powództwem cywilnym w procesie karnym, Zeszyty naukowo- teoretyczne „Wiek XXI”, nr 25, s.  103-114, Warszawa 2007;
 3. Cloud computing - wyzwanie w zakresie regulacji prawnych [w:] Techniczne i ekonomiczne aspekty cloud computingu, Europejskie Centrum Badań Strategicznych i Studiów Wyspecjalizowanych Fundacji "Polska - Wiek XXI", Warszawa 2010, ss. 67-81;
 4. Analiza nowelizacji KPC po roku 1990 w kontekście aksjologii demokratycznego państwa prawa (wybrane regulacje), [w:] Ogólnopolski Zjazd Cywilistów Studentów. 45 lat kodeksów cywilnych, red. J.J. Skoczylas, D. P. Kała, P. Potakowski , Lublin 2009, s. 125-138;
 5. Życiorys Kamila Stefki [w:] Profesorowie prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, red. A. Dębiński, W. Sz. Staszewski, M. Wójcik, Wydawnictwo KUL, Lublin 2008, s, 471 – 478;
 6. Życiorys Władysława Łukaszewicza [w:] Profesorowie prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, red. A. Dębiński, W. Sz. Staszewski, M. Wójcik, Wydawnictwo KUL, Lublin 2008, s, 273 – 276;
 7. Wykorzystanie nowych środków dowodowych w postępowaniu cywilnym w świetle zasady prawa do sądu [w:] Współczesne przemiany postępowania cywilnego, red. P. Pogonowski, P. Cioch, E. Gapska, J. Nowińska, Warszawa 2012, s. 198-212.
 8. Współpraca sądowa w zakresie przeprowadzania dowodów w Unii Europejskiej w świetle Traktatu Lizbońskiego a regulacje polskie, Teka Komisji Prawniczej OL- PAN, t. III, Lublin 2012, s. 164 – 181;
 9. Prawo do wysłuchania jako jedna z gwarancji ochrony praw człowieka w postępowaniu cywilnym, Problemy z sądową ochroną praw człowieka, red. R. Sztychmiler, J. Krzywkowska, t. I, Olsztyn 2012, s. 243-  261;
 10. Zakres odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziego a społeczne poczucie sprawiedliwości w Kwartalnik Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratur 2013, zeszyt 3(9), s. 58-72;
 11. Praktyczne aspekty regulacji postępowania dotyczącego przymusowego leczenia alkoholików w świetle proponowanych zmian, TEKA Komisji Prawniczej OL - PAN 2013, tom 6, s. 169-183;

 12. Postulat szybkości postępowania a właściwe przygotowanie postępowania dla realizacji zasady kontradyktoryjności (w:) Postępowanie rozpoznawcze w przyszłym Kodeksie postępowania cywilnego, red. K. Markiewicz, A. Torbus, Warszawa 2014, s. 805-822;
 13. Charakter prawny postanowienia o wykonywaniu kontaktów z dzieckiem (w:) Aequitas Sequitur Legem. Księga Jubileuszowa z okazji 75. urodzin Profesora Andrzeja Zielińskiego, red. K. Flaga-Gieruszyńska, G. Jędrejek, Warszawa 2014, s. 501-515;
 14. Zażalenie w postępowaniu egzekucyjnym - problemy praktyczne (w:) Wszelkie  prawo stanowione jest dla ludzi. Księga Jubileuszowa Sędziego Doktora Zbigniewa Szczurka, Wydawnictwo Multimedialne Kowalewski Wolff, Gdańsk 2014, s. 434-461.

Udział w spotkaniach naukowych

 

1. Międzynarodowa Konferencja ,,Tradycja i postęp w prawie sądowym cywilnym”, Lublin 24-25 listopada 2006 r.

2. Zjazd Katedr Postępowania Cywilnego, poświęcony ewolucji polskiego postępowania cywilnego, Szczecin – Niechorze 28-30 września 2007 r.

3. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Prawo sądowe cywilne – wyzwania dla Europy”; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 17-18 października 2008 r.

4. Konferencja Urzędu Patentowego RP i Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji pt: "Programy komputerowe a prawo patentowe i autorskie" pod honorowym patronatem Ministra Gospodarki, 20 luty 2009;

5. Ogólnopolski Zjazd Cywilistów Studentów, 45 lat kodeksów cywilnych, 23-25 luty 2009, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin.

6. Ogólnopolski Zjazd Katedr i Zakładów Postępowania Cywilnego. Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego a kodeks postępowania cywilnego, Serock, 24-27 wrzesśnia 2009 r.

7.Traktat Lizboński a prawo polskie, seminarium naukowe Instytutu Prawa PWSBiA, 20.IV.2010 r. Warszawa.

8. Techniczne i ekonomiczne aspekty cloud computingu, Europejskie Centrum Badań Strategicznych i Studiów Wyspecjalizowanych Fundacji Wiek XII, seminarium naukowe  PWSBiA, Warszawa 12. I. 2010.

9. Konferencja otwierająca projekt „Najlepsze praktyki” w strategicznej transformacji KUL organizowana we współpracy z Pełnomocnikiem Rektora KUL  ds. jakości kształcenia i organizacji nauki, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 18. III.2011 r.

10.  IV Konferencja Naukowa z serii Elektroniczne aspekty wymiaru sprawiedliwości: "Prawo a informacja", Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 12 kwietnia 2011 r.

11. Konferencja naukowa w ramach XX Tygodnia Prawników ,,Nowelizacja procedury cywilnej i jej wpływ na praktykę prawniczą'', Lublin, 20 kwietnia 2012 r.

12. II Międzynarodowa Konferencja Kanonicznego Prawa Procesowego "Problemy z sądową ochroną praw człowieka", Olsztyn 7-8 maja 2012 r.

13. V Konferencja Naukowa z serii Aktualne problemy wymiaru sprawiedliwości na temat: "Środki prawne kreowania wizerunku sądów w społeczeństwie" zorganizowana przez Katedrę Postępowania Cywilnego i Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury, Lublin 4 grudnia 2012 r.;

14. Ogólnopolski Zjazd Katedr i Zakładów Postępowania Cywilnego: "Postępowanie rozpoznawcze w przyszłym kodeskie postępowania cywilnego", Katowice - Kocierz, 26-29 września 2013 r.;

15. Udział w wizycie delegacji Sądu Krajowego Koblencji w Izbie Cywilnej Sądu Najwyższego Warszawa - Radziejowice 2-3 października 2013, Tematyka: "Wpływ Federalnego Trybunału Konstytucyjnego na stosowanie norm prawa materialnego i procesowego przez sądy";

16. Nowy kodeks postępowania cywilnego - wnioski i postulaty w zakresie postępowania dowodowego, Warszawa, 12 maja 2014 r,;

17. Colloquium of the procedural law "The functions of the Supreme Court - issues of process and administration of justice", Warsaw, 11-13 June 2014;

18. IAPL Seoul Conference on Constitution and Proceedings, October 1-4, 2014;

19. Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Mediacja oraz inne polubowne formy rozwiązywania sporów pracowniczych, Warszawa, 23 października 2014 r.;

 

Wystąpienia naukowe

 1. „Wykorzystanie nowych środków dowodowych w postępowaniu cywilnym w świetle zasady prawa do sądu”, Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Prawo sądowe cywilne – wyzwania dla Europy”; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 17-18 października 2008 r. (połączony z prezentacją multimedialną).
 2. Analiza nowelizacji KPC po roku 1990 w kontekście aksjologii demokratycznego państwa prawa(wybrane regulacje)" Ogólnopolski Zjazd Cywilistów Studentów, 45 lat kodeksów cywilnych, 23-25 luty 2009, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin.24 lutego oraz moderowanie wystąpień poświęconych kodeksowi postępowania cywilnego;
 3. „Współpraca sądowa w sprawach cywilnych po Traktacie Lizbońskim”, Traktat Lizboński a prawo polskie, seminarium naukowe Instytutu Prawa PWSBiA, 20.IV.2010 r. Warszawa.
 4. „Cloud computing - wyzwanie w zakresie regulacji prawnych”, Techniczne i ekonomiczne aspekty cloud computingu, Europejskie Centrum Badań Strategicznych i Studiów Wyspecjalizowanych Fundacji Wiek XII, PWSBiA, 12.I.2010, Warszawa.
 5. Przygotowanie absolwentów studiów prawniczych do wyzwań rynku pracy,  Konferencja otwierająca projekt „Najlepsze praktyki” w strategicznej transformacji KUL organizowana we współpracy z Pełnomocnikiem Rektora KUL  ds. jakości kształcenia i organizacji nauki, Katolicki Uniwersytet Lubelski, 18. III.2011 r.
 6.  „Szybkość postępowania a realizacja uprawnień stron w postępowaniu cywilnym w świetle nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego”. Konferencja naukowa w ramach XX Tygodnia Prawników ,,Nowelizacja procedury cywilnej i jej wpływ na praktykę prawniczą'', Lublin, 20 kwietnia 2012 r.
 7. „Prawo do wysłuchania jako jedna z gwarancji ochrony praw człowieka w postępowaniu cywilnym”,  II Międzynarodowa Konferencja Kanonicznego Prawa Procesowego "Problemy z sądową ochroną praw człowieka", Olsztyn 7-8 maja 2012 r.
 8. Approche du Système juridictionnel dans le cadre du cours Systèmes Juridiques Comparés, Wykład wygłoszony w ramach pobytu naukowego na Catholique Université de Lyon w Lyonie, Francja, 25-30.03.2012 r.
 9. Système juridique polonais dans le cadre d’Institutions Juridictionnelles, Wykład wygłoszony w ramach pobytu naukowego na Catholique Université de Lyon w Lyonie, Francja, 25-30.03.2012.
 10. "Ochrona osób trzecich w postępowaniu rozpoznawczym", Ogólnopolskie Seminarium Naukowe "Współczesne problemy prawa cywilnego i procesowego. Doświadczenia polskie i litewskie", Szczecin, 9 kwietnia 2014 r.;
 11. "Gromadzenie materiału dowodowego przez interwenienta ubocznego. Uwagi de lege lata i de lege ferenda", Nowy kodeks postępowania cywilnego - wnioski i postulaty w zakresie postępowania dowodowego, Warszawa, 12 maja 2014 r.;
 12. "Rządowy projekt zmian w postępowaniu egzekucyjnym" Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Informatyzacja postępowania cywilnego. Teoria i praktyka, Szczecin, 5 listopada 2014;
 13. "Zażalenie kasatoryjne i zakres jego rozpoznania w świetle dotychczasowej praktyki", Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Środki zaskarżenia w postępowaniu cywilnym. Stan obecny i perspektywy zmian", Łódź, 12 grudnia 2014
Autor: Edyta Gapska
Ostatnia aktualizacja: 10.02.2015, godz. 22:54 - Edyta Gapska