Dr Justyna Kula-Lic
Adiunkt w Katedrze Poradnictwa Pedagogiczno-Psychologicznego


justyna_kula_lic_zdjcie_400życiorys naukowy

 

Urodzona 06.08.1978 w Nowej Sarzynie, obecnie zamieszkała
w Leżajsku. Pochodzi z malowniczej, małej miejscowości -Wierzawic, niedaleko Leżajska, gdzie uczęszczała do szkoły podstawowej. W latach 1993-1997 uczęszczała do Zespołu Szkół Licealnych w Nowej Sarzynie.
W latach 1997-2002 odbyła studia w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim na Wydziale Nauk Społecznych na kierunku- Psychologia. Praca magisterska napisana w ramach Seminarium z Psychologii Ogólnej na temat „Przystosowanie społeczne u osób o różnym poziomie empatii osobowej." Bezpośrednio po studiach rozpoczęła studia doktoranckie
w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, na Wydziale Nauk Społecznych na kierunku Psychologia. Obroniona praca doktorska 19.12.2006 roku na temat „Osobowościowe korelaty preferencji zawodowych. Psychologiczne badania młodzieży.” Bezpośrednio po studiach magisterskich rozpoczęła prace
w następujących instytucjach:

 

2002-2007 Poradnia Psychologiczno-Pedagogicznej w Leżajsku

Obowiązki:

 • Organizowanie szkoleń dla nauczycieli z zakresu psychologii komunikacji oraz psychologii zdrowia
 • Prowadzenie psychoterapii pacjentów
 • Prowadzenie zajęć z zakresu poradnictwa zawodowego
 • Diagnozowanie uczniów niepełnosprawnych, dyslektycznych oraz
  z problemami emocjonalnymi

2003-2010 Szpital Powiatowy w Leżajsku

Obowiązki:

 • Psychoterapia oraz diagnoza pacjentów wymagających konsultacji psychologicznej
 • Promocja zdrowia psychicznego oraz edukacja dla rodzin pacjentów


Ukończone szkolenia i kursy:

 1. Studia podyplomowe z zakresu psychoterapii na Uniwersytecie Jagielońskim w Krakowie;
 2. Kurs kwalifikacyjny z zakresu terapii pedagogicznej;
 3. Kwalifikacje pedagogiczne potwierdzone przez Kuratora Oświaty
  w Rzeszowie
 4. Kursy doskonalące z zakresu pracy osobami zdolnymi, nadpobudliwymi, agresywnymi oraz upośledzonymi umysłowo;
 5. Kurs Opiniowanie sądowo-psychiatryczne pacjentów w Krakowie;
 6. Kurs Wspieranie Rozwoju Lokalnych Porozumień na Rzecz Zatrudnienia, EMC;
 7. Cykl szkoleń Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, FPL:
 • Analiza Stanowisk Pracy
 • Analiza potrzeb zatrudnienia
 • Rekrutacja 

 

 

 

Czynny udział w następujących konferencjach:

 

6 IX 2007 Starostwo Powiatowe w Leżajsku, konferencja pt. Centrum integracji Społecznej- szansą na rozwój. Powiatowy Urząd Pracy
w Leżajsku, Starostwo Powiatowe w Leżajsku.

9 X 2007 r. - KUL Jana Pawła II- Wydział Zamiejscowy Nauk
o Społeczeństwie w Stalowej Woli; Instytut Socjologii; Ogólnopolska Konferencja naukowa Wypalenie zawodowe pracowników służb społecznych.

16-18 X 2007 r. - KUL Jana Pawła II- Wydział Zamiejscowy Nauk
o Społeczeństwie w Stalowej Woli; Instytut Pedagogiki; Katedra Pedagogiki Ogólnej i Katedra Psychologii Wychowawczej i Rodziny;

I Międzynarodowa Konferencja Naukowa pod hasłem „Budujcie cywilizację miłości"; temat konferencji Miłość jako fundament i cel działalności edukacyjnej w perspektywie przemian cywilizacyjnych i kulturowych;

16 XI 2007 r. - czynny udział w Międzynarodowej Konferencji naukowej pt. Problematyka zjawisk społeczno-patologicznych w środowisku szkolnym- stan, prewencja, rozwiązania, Katolicki Uniwersytet w Rużomberku, Katedra Pedagogiki Wydziału Pedagogicznego.

21 XI 2008 konferencja w Starostwie Powiatowym w Leżajsku pt.Strategie pomocy kobietom długotrwale bezrobotnym,. Stowarzyszenie Kobiety Razem w Leżajsku

12 XII 2007 r. - członek Komitetu Organizacyjnego Międzynarodowej Konferencji Naukowej: Edukacja zdrowotna w naukach medycznych
i społecznych
, Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli KUL, Katedra Pedagogiki Ogólnej, Katedra Psychologii Wychowawczej
i Rodziny.

13-14 II 2008 r.- czynny udział w Międzynarodowej Konferencji naukowej pt. Medzi modernu a postmodernu IV. Sutazivost ako kulturotvorny fenomen- limity efektivity, Uniwersytet w Preszowie, Wydział Nauk Humanistycznych
i Przyrodniczych.

6 III 2008 r. – udział w Konferencji Naukowej pt. Tolerancja i jej oblicza, Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli KUL, Instytut Socjologii.

1 IV 2008 r.- czynny udział w Międzynarodowej Konferencji naukowej pt. Krest’anstvo, nabozenstva a spolocenska kohezja, Uniwersytet Mateja Bela
w Bańskiej Bystrzycy, Wydział Pedagogiczny.

17 IV 2008 r.- członek Komitetu Naukowego Międzynarodowej Konferencji naukowej pt. Pomoc dziecku i rodzinie w sytuacji kryzysowej,

Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli KUL, Katedra Pedagogiki Opiekuńczo-Wychowawczej, Katedra Pedagogiki Specjalnej i Psychopedagogiki.

14 V 2008 r.- czynny udział w IV  Międzynarodowej Konferencji naukowej pt.  Transnacjonalne doradztwo zawodowe, Wyższa Szkoła Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie.

 18 XI 2008-  członek komitetu organizacyjnego konferencji pt. Partnerstwo w rodzinie, WZNoS Kul Stalowa Wola.

 19 XI 2008 – czynny udział w konferencji pt. Dokąd zmierza pomoc społeczna? Kierunki rozwoju po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, WZNoS Kul, Kraśnik.

 23 IV 2009- czynny udział w konferencji pt. Kobieta we współczesnym społeczeństwie, WZNoS KUL Stalowa Wola.

 28 IV 2009- czynny udział w konferencji pt. Mediacja w teorii i praktyce, MS PCM w Stalowej Woli, WZNoS KUL  Stalowa Wola.

 7 V 2009- czynny udział w konferencji pt. Styl i jakość życia współczesnego człwieka, WZNoS KUL Stalowa Wola.

 25 V 2009 - czynny udział w konferencji pt. Rola nauki i edukacji we wspólczesnym społeczeństwie wiedzy, ORGMASZ, Jachranka.

 26 V 2009- czynny udział w konferencji pt. Dojrzałość emocjonalna dzieci
i młodzieży, Warszawa UKSW.

 8 VI 2009- czynny udział w konferencji pt. Przemiany współczesnej rodziny, WSI-E Rzeszów.

23 XI 2009- czynny udział w konferencji pt. Edukacja –Sztuka-integracja, Warszawa APS.

16.01.2010- czynny udział w konferencji naukowej pt. Konferencja Metodyczno-Pedagogiczna w Stalowej Woli, Stalowa Wola, WZNoS, IATEFL Poland.

28,04.2010- czynny udział w Seminarium naukowym Edukacja zdrowotna w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej. Nowa podstawa programowa. Tarnów WZNoS.

14.06-16.06.2010- czynny udział w konferencji międzynarodowej pt. Perceptualno-motoricke ucenie SA v predprimarnej edukacji v kontekxte sucasnej kulikularnej reformy, Presov, UP. 

30.09.2010- udział w konferencji naukowej w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kolbuszowej wykład pt. Młodość jako wyzwanie czy utrapienie.

02.10.2010- czynny udział w konferencji międzynarodowej pt. Kierunki wsparcia osób z wieloraką niepełnosprawnością w biegu ich życia-teoria i praktyka, Kraków uniwersytet Pedagogiczny. 

15.10.2010- czynny udział w konferencji pt. przemoc w rodzinie, szkole, miejscu pracy w ujęciu interdyscyplinarnym, Janów Lubelski, WZNoS KUL

 

Publikacje:

 

Monografia

 Kula-Lic J., Osobowościowe korelaty preferencji zawodowych. Psychologiczne badania młodzieży. Stalowa Wola-Łańcut 2008.

Kula-Lic J., Empatia a rozwój psychospołeczny młodzieży. Stalowa Wola 2008.

 

Pozostałe publikacje

Kula-Lic J. Zaburzenia Emocjonalne u dzieci z problemami dyslektycznymi, [w] Problematyka zjawisk społeczno-patologicznych w środowisku szkolnym- stan, prewencja, rozwiązania, pod red. M. Mazgutova, Rużemberok 2007.

 

Kula-Lic J. Teoretyczne podstawy doradztwa zawodowego Zeszyty Naukowe-Przemyśl PWSW 2007, nr3,s.78.

 

 Kula-Lic J., Korelaty przemian postawy religijnej u młodzieży licealnej. Biuletyn Katechetyczny, 2007,nr7,s.221.

 

Kula-Lic., Znaczenie badań psychologiczno-psychiatrycznych w sprawach
o stwierdzenie nieważności małżeństwa w Kościele Katolickim,
[w] Krestansvo, nabozenstva a spolocenska kohezja, pod red. D. Hanesova, Banska Bystrica 2008, s. 273-281

 

Kula-Lic J., Znaczenie wychowania w okresie młodzieńczym, [w] Formatio Catholica w uchu św. Pawła, pod red. J. Zimny, Stalowa Wola-Sandomierz 2008, s.93-104.

 

Kula-Lic J., Zaburzenia psychopatyczne jako narastający problem we współczesnym świecie, [w] Medzi Modernou a Postmodernou. Sutazivost ako kulturotvorny fenomen-limity efektivity, pod redakcją M. Lacny, W Dudinsky, Presov 2008.

 

Kula-Lic J., Terapia zajęciowa jako forma aktywizacji osób niepełnosparwnych, [w] Czas wolny przeszłość- teraźniejszość-przyszłość, pod redakcją J. Daszykowska, R. Pelczar, Stalowa Wola 2009, s.201-208.

Kula-Lic J., Czas młodzieńczości jako etap między dzieciństwem a dorosłością, [w] Społeczeństwo i Rodzina, Stalowa Wola 2009, nr 18, s.83-92

 

Kula-Lic., Samobójstwa wśród młodzieży –Mit czy rzeczywistość, Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, Warszawa 2009, nr 6.

 

Kula-Lic J., Znaczenie i rola poradnictwa zawodowego dla młodzieży, pod red.M. Jedynak , E.Żerel, Lublin 2009.

 

Kula-Lic J., Psychospołeczne problemy osób długotrwale bezrobotnych. Na przykładzie podopiecznych pomocy społecznej w Leżajsku, [w] Dokąd zmierza pomoc społeczna?, pod red. M. Klimek, stalowa Wola 2009.

 

Kula-Lic J., Empatia warunkiem partnerstwa w rodzinie, Partnerstwo w rodzinie, pod red. J. Truskolaska, Lublin 2009.

 

Kula-Lic J., Świadomość własnego rozwoju w kontekście nauki i wiedzy u młodzieży licealnej, [w] Rola nauki i edukacji w społeczeństwie wiedzy, pod red.I. E. Hejduk, Warszawa 2009.

 

Kula-Lic J., Wartość bycia dobrym rodzicem,[w] Międzypokoleniowy przekaz wartości w rodzinie, pod red. J. Zamorski, Stalowa wola 2009.

Kula-Lic j., problem wypalenia zawodowego u nauczycieli szkół specjalnych jako wyzwanie na współczesne czasy, [w] Społeczeństwo i Rodzina, Stalowa Wola 2009, nr 20, s.76-88.

 

 

Kula-Lic J., Empatia i jej znaczenie w procesie mediacji, [w] Mediacjaw teorii i praktyce, pod red. D. Karbarz, A. Gretkowski, Stalowa Wola 2009.

 

Kula-Lic J., Dojrzałość emocjonalna jedynaków, [w] Oblicza dojrzałości emocjonalnej dzieci i młodzieży, pod red. K. Franczak, M. Szpringer , Warszawa 2009

 

Kula-Lic J., Anoreksja jako problem współczesnej młodzieży, [w] Edukacja zdrowotna w nowej” podstawie programowej’, pod red. E. Juśko, B. wolny, A. Gretkowski, Stalowa Wola-Tarnów 2010.

Kula-Lic J., Problematyka dojrzałości szkolnej dziecka,[w] Perceptualno-motoricke ucenie sa v predprimarnej edukacji v kontekxte sucasnej kulikularnej reformy, pod red. M. Minova, Presov 2010.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Rafał Olko
Ostatnia aktualizacja: 01.01.2012, godz. 17:32 - Mirosław Rewera